Perzekuce 1930-1945

Výzva na rok 2006 - výsledky

Evropská komise zveřejnila v prosinci 2006 na svých internetových stránkách výsledky výzvy z března 2006. Celkem bylo podáno 115 žádostí, podporu obdrželo 24 projektů. Z České republiky přišlo 6 žádostí od 5 organizací - podpořeny byly dva projekty Židovského muzea v Praze:

  • Don´t Loose Faith In Mankind
  • Transports Of Protectorate Jews To Eastern Poland In 1941-1942

Bližší informace o podpořených projektech viz http://eacea.ec.europa.eu/static/en/culture/results/documents/MEMORIALS_SELECTED_PROJECTS_2006.pdf

Výzva na rok 2006

Dne 2. března 2006 byla v Úředním věstníku Evropských společenství (2006/C52/09) zveřejněna další výzvu k předkládání žádostí o podporu projektů na rok 2006 na téma Činnosti týkající se zachování a připomenutí hlavních památných míst a archivů spojených s deportacemi, které jsou symbolizovány památníky postavenými na původních místech koncentračních táborů a jiných místech masového utrpení a vyhlazování civilních obyvatel, a na zachování vzpomínky na oběti těchto míst.

 Výzva 2006 (Čj)

 Specifikace (Čj; neoficiální překlad, pro závazné znění konzultuje anglické nebo francouzské znění)

 Specifications (Aj)

 Specifications (Fj)

Způsobilí žadatelé
Za způsobilé žadatele jsou považovány neziskové a nevládní subjekty s právním postavením, které působí v oblasti kultury s cílem zaměřeným na veřejný prospěch, a to především v oblasti popsané výše. Tyto subjekty musí sídlit v jednom z členských států Evropské unie.

Rozpočet a délka projektů
Celkový rozpočet, který je k dispozici na rok 2006, představuje 787 500 eur. Požadované finanční prostředky na projekty se musí pohybovat v rozmezí od 10 000 do 40 000 eur a nesmí překročit 75 % celkového způsobilého rozpočtu na projekt. Období uznatelných nákladů musí začít nejpozději do 15. listopadu 2006.

Termín uzávěrky byl 21. dubna 2006.

Další potřebné formuláře (žádost atd.) jsou k dispozici ke stažení na internetových stránkách Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu (DG EAC):

www.europa.eu.int/comm/culture/eac/other_actions/support_eur_org/mem_form_en.html

Výzva na rok 2005 - výsledky

Dne 3. června 2005 schválil Řídící výbor programu Culture 2000 nové výsledky

Bylo podáno celkem 105 žádostí, přičemž z nových členských států byla nejaktivnější právě Česká republika (deset projektů). Následovalo Polsko (5), Estonsko (4), Lotyšsko, Maďarsko, Polsko a Slovinsko (po dvou projektech) a Slovensko a Litva (po jednom projektu). Celkem bylo vybráno 24 projektů – z deseti českých uspěly projekty dva (šest projektů se ocitlo na tzv. čekací listině). Dva odmítnuté české projekty byly vyřazeny pro nedodržení formálních podmínek - v jednom případě předkladatel nepoužil požadovaný formulář, ve druhém nebyla dodržena podmínka spolufinancování předkladatele.

V evropské konkurenci za ČR uspěly:

Institut Terezínské iniciativy (s projektem Terezínské album, jehož cílem je digitalizace dokumentů týkajících se obětí tzv. konečného řešení židovské otázky v Protektorátu Čechy a Morava, blíže na www.terezinstudies.cz/cz2/ITI/database/database)

Mezery o. s. (s projektem Pozdní sběr.cz – Perzekuce 1939–1945, blíže na www.perzekuce.cz)

Na výzvu zareagovaly nejagilněji německé organizace (28 podaných projektů, z toho 7 úspěšných), francouzské organizace (25 podaných, 4 úspěšné) a organizace italské (18 podaných).

Výzva na rok 2005

Evropská komise (Generální ředitelství pro vzdělání a kulturu) vydala výzvu k předkládání žádostí o podporu projektů na rok 2005 na téma Činnosti týkající se zachování a připomenutí hlavních památných míst a archivů spojených s deportacemi.

Cílem programu je podpora činností týkajících se zachování a připomenutí hlavních památných míst a archivů spojených s deportacemi, které jsou symbolizovány památníky postavenými na původních místech koncentračních táborů nebo jiných místech masového utrpení a vyhlazování civilních obyvatel a dále podpora činností směřujících k zachování vzpomínky na oběti těchto míst.
Historické období, kterého se výzva týká, zahrnuje období od začátku třicátých let do 8. května 1945.

Způsobilými žadateli jsou veřejné nebo soukromé subjekty s právním statutem; musí se jednat o neziskové organizace a nezávislé subjekty, které působí v oblasti kultury a které jsou zaměřeny na veřejný prospěch (především v oblasti popsané v cíli programu).
Tyto subjekty musí sídlit nejpozději od 1. května 2004 v jednom z 25 členských států Evropské unie. Subjekty musí fungovat déle než dva roky, přičemž roční účetní uzávěrky za poslední dva roky musí být ověřené nezávislým auditorem/účetním.

Termín uzávěrky byl 28. února 2005.

Rozpočet a délka projektů: projekty musí začít nejpozději 1. července 2005 (včetně přípravné fáze) a musí skončit nejpozději 30. června 2006. Maximální délka projektů je 12 měsíců. Rozpočet, který má program k dispozici na rok 2005 představuje 800 000 €. Maximální výše podpory EU může činit 75 % uznatelných nákladů projektu. Částka podpory jednoho projektu se musí pohybovat v rozmezí 10 000-40 000 €.

Typy uznatelných aktivit:
- projekty uchování a připomenutí památky obětí vyhlazovacích táborů
- projekty vysvětlující proč, jak a co se stalo v bývalých táborech a dalších místech masového mučení a vyhlazování civilního obyvatelstva
- projekty umožňující šíření historie evropských národů a zvyšující poznání současné a budoucí generace o tomto období

Příklady projektů:
- projekty zahrnující vzpomínkové obřady
- video rozhovory
- výzkum za účelem uspořádání výstavy
- výstavy
- digitalizace archivů atd.
Pozn: Projekty nemusí zahrnovat spolupráci se zahraničními partnery.

Formuláře a výzva: zadávací podmínky a formuláře žádosti jsou dostupné na internetové stránce Evropské komise:

http://europa.eu.int/comm/culture/eac/other_actions/support_eur_org/part_en.html

Výzva na rok 2004 - výsledky

Česká republika byla velmi úspěšná v rámci výzvy na rok 2004 věnované zachování a připomenutí hlavních památných míst a archivů spojených s deportacemi

V návaznosti na výše uvedenou výzvu věnovanou deportacím na rok 2005 si Vás dovolujeme seznámit s výsledky první výzvy tohoto specifického programu, jejíž grantové řízení již bylo uzavřeno. Počátkem listopadu byly na jednání řídícího výboru Culture 2000 prezentovány výsledky Výzvy 2004 k předkládání návrhů projektů pro akce na zachování a připomenutí hlavních památných míst a archivů spojených s deportacemi.
Bylo podáno celkem 89 žádostí, přičemž z nových členských států byla nejaktivnější právě Česká republika (pět projektů). Následovalo Polsko (4), Estonsko (3), Litva a Lotyšsko (po dvou projektech) a Maďarsko (1). Celkem bylo vybráno 27 projektů – z pěti českých uspěly hned tři (jen pro srovnání: z dalších projektů nových členských států uspěla už pouze jediná iniciativa z Polska a jeden estonský projekt se ocitl na čekací listině). Dva odmítnuté české projekty byly vyřazeny pro nedodržení formálních podmínek - v jednom případě předkladatel nesplňoval podmínku existence trvající nejméně po dobu dvou let, ve druhém nepoužil požadovaný formulář.
V evropské konkurenci za ČR nakonec zabodovaly:

Nadace Terezín (s projektem Ghetto Terezín)
Židovské společenství Olomouc (s pamětní deskou 1 520 olomouckým židům zabitým v koncentračních táborech)
Památník Lidice (s novou stálou expozicí v Muzeu Památníku Lidice)

Na výzvu zareagovaly nejagilněji německé organizace (27 podaných projektů, z toho 12 úspěšných a 5 na čekací listině), italské organizace (15 podaných, 3 úspěšné, 3 na čekací listině) a organizace francouzské (14 podaných, 2 úspěšné, 1 na čekací listině).

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru