Literární překlady

Výzva 2018

 • vyhlášení výzvy očekáváme v polovině března 
 • uzávěrka je plánována na květen 2018

Výzva 2017

Obecné informace

Hlavním cílem podpory projektů literárního překladu je podpora kulturní a jazykové rozmanitosti v Unii a v dalších zemích účastnících se dílčího programu Kultura, propagace nadnárodního oběhu kvalitních literárních děl a dále zlepšení přístupu k těmto literárním dílům v Unii i za jejími hranicemi a oslovení nových okruhů publika.

Výzvy jsou vyhlašovány vždy jednou ročně v prvním čtvrtletí až do roku 2020.

Kategorie 1

 • trvají nejvýše dva roky (období způsobilosti),
 • jsou předmětem žádosti o nejvýše 100 000 eur, což představuje nejvýše 50 % způsobilého rozpočtu,
 • sestávají z překladu a propagace (včetně publikace souhrnu přeložených děl) balíčku 3 až 10 způsobilých beletristických děl ze způsobilých cizích jazyků a do nich,
 • jsou založeny na strategii pro překlad, distribuci a propagaci přeložených beletristických děl.

Kategorie 2

 • žádost o tříletou rámcovou dohodu o partnerství musí obsahovat akční plán platný po celou dobu trvání dohody. Akční plán musí být založen na dlouhodobé strategii pro překlad, distribuci a propagaci balíčku přeložených beletristických děl,
 • projekty uskutečňované na základě rámcové dohody o partnerství musí spočívat v překladu a propagaci balíčku 5 až 10 způsobilých beletristických děl ze způsobilých jazyků a do nich za rok. Pro následující dva roky budou žadatelé vybraní na základě rámcové dohody o partnerství vyzváni k předložení návrhu na překlad a propagaci balíčku 5 až 10 způsobilých děl na každý rok zvlášť,
 • specifické jednoleté granty udělené na podporu projektu na základě rámcové dohody o partnerství nepřesáhnou 100 000 eur. Požadovaný grant nesmí přesáhnout 50 % ročního způsobilého rozpočtu.

Priority

 • podpora oběhu evropské literatury za účelem zajištění její nejširší dostupnosti,
 • podpora propagace evropské literatury včetně vhodného využívání digitálních technologií jak při distribuci, tak při propagaci děl,
 • pobídky k překládání a dlouhodobé propagaci kvalitní evropské literatury.
 • Další prioritou podpory bude zvýšit povědomí o překladatelích. Z tohoto důvodu budou nakladatelé povinni uvádět v každé přeložené knize životopis překladatele.

Způsobilí žadatelé

Vydavatelé nebo nakladatelství se sídlem v jedné ze zemí účastnících se dílčího programu Kultura, jež působí v odvětví vydavatelské činnosti a mají k datu uzávěrky pro podávání žádostí právní subjektivitu alespoň dva roky.

Způsobilé jazyky

 • výchozí a cílový jazyk musí být „úředně uznané jazyky“ zemí účastnících se programu. Kromě toho musí být buď výchozí, nebo cílový jazyk úředně uznáván v jedné ze zemí EU či EHP
 • překlady z latiny a starořečtiny jsou rovněž způsobilé,
 • cílový jazyk musí být mateřským jazykem překladatele (s výjimkou jazyků, které mají méně mluvčích, pokud vydavatel uvede dostatečné vysvětlení),
 • překlady musí mít přeshraniční rozměr. Proto překlady národní literatury z jednoho úředního jazyka do jiného úředního jazyka stejné země nejsou způsobilé.

Způsobilá díla

Způsobilá jsou díla v papírovém i v digitálním formátu (e-knihy), pokud splňují ostatní kritéria způsobilosti.

 • Díla, která mají být překládána a propagována, musí být beletristická díla vysoké literární hodnoty a může se jednat o jakýkoli literární žánr, například o romány, povídky, hry, poezii, komiksy a dětskou beletrii.
 • Způsobilá nejsou díla jiná než beletristická, například autobiografie nebo životopisy či eseje bez beletristických prvků, turistické průvodce, díla z oblasti humanitních věd (např. historie, filosofie, ekonomie atd.) a díla týkající se jiných věd (např. fyziky, matematiky atd.).
 • Beletristická díla musí být již dříve publikovaná.
 • Původní beletristická díla musí být napsána autory, kteří jsou státními příslušníky nebo rezidenty země účastnící se programu, s výjimkou děl psaných latinsky a starořecky.
 • Beletristická díla nesmí být již dříve přeložena do cílového jazyka, s výjimkou situace, kdy nový překlad reaguje na jasně definovanou potřebu. V tomto případě musí žadatelé dodržet lhůtu padesáti let od posledního překladu, vysvětlit očekávaný dopad na nové čtenáře a poskytnout přesvědčivé vysvětlení potřeby nového překladu do konkrétního cílového jazyka.

Způsobilé aktivity

 • překlady a publikace beletristických děl vysoké literární hodnoty jakéhokoli literárního žánru, například románů, povídek, her, poezie, komiksů a dětské beletrie,
 • překlady výtahů z přeložených beletristických děl určených pro katalogy vydavatelů a nakladatelství za účelem podpory prodeje práv v Evropě nebo mimo ni,
 • zvláštní akce a marketingové nebo distribuční akce organizované na podporu přeložených
 • beletristických děl v EU a mimo EU, včetně digitálních propagačních nástrojů a propagace autorů na knižních veletrzích a literárních festivalech.

Podporují se překlady z méně frekventovaných jazyků do angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny (kastilštiny), neboť mohou přispět k širšímu oběhu těchto děl. Dále se doporučují překlady a propagace autorů, kteří získali Cenu Evropské unie za literaturu.

Hodnotící kritéria

1. Relevance (40)
Toto kritérium hodnotí, jak projekt přispěje k nadnárodnímu oběhu evropských literárních děl a ke zlepšení přístupu k nim.
 
2. Kvalita obsahu a aktivit (25)
Toto kritérium hodnotí, jak bude projekt v praxi realizován (kvalita předkládaného díla, zkušenosti pracovníků působících v rámci projektu a pracovní podmínky).
 
3. Propagace a informace o balíčku překladů (20)
Toto kritérium hodnotí přístup projektu k propagaci přeložených beletristických děl v Evropě i mimo ni.
 
4. Vítězové ceny EU za literaturu (15)
Za každou knihu, jejíž autor získal Cenu Evropské unie za literaturu, budou automaticky přidány body, až do maximální výše 15 bodů.

Články

Zobrazené záznamy: od 1 do 10 (celkem 28)
Stránka: 1 2 3 »

Kreativní Evropa představila výsledky podpory českých projektů v roce 2017

Kancelář Kreativní Evropa představila výsledky programu Evropské unie na podporu kulturních a kreativních odvětví v roce 2017. Dílčí program MEDIA podpořil v roce 2017 celkem 104 projektů žadatelů z České republiky částkou 2 560 000 eur. Dílčí program Kultura podpořil v roce 2017 projekty, na kterých se podílí 15 českých kulturních a kreativních subjektů, a to částkou přesahující 7 milionů eur.

19.1.2018 14:19 Více

Výzva na literární překlady 2018 bude vyhlášená v polovině března

Program EU Kreativní Evropa - Kultura připravuje vyhlášení výzvy pro nakladatele na první překlad beletristických děl z a do evropských jazyků. Plánována je polovinu března s uzávěrkou v květnu 2018. V této výzvě bude možné žádat v rámci dvou kategorií.

4.1.2018 11:02 Více

Výsledky výzvy na podporu literárních překladů 2017 vyhlášeny

Celkem 33 projektů z 18 evropských zemí získá přes 2 miliony eur na podporu literárních překladů, výzva EACEA/15/2017 programu Kreativní Evropa. Mezi nimi uspělo české nakladatelství Větrné mlýny. Gratulujeme.

29.11.2017 14:27 Více

Výzva pro literární překlady 2017

Výkonná agentura EACEA vyhlásila výzvu 15/2017 na podporu literárních překladů s uzávěrkou 25. července 2017 ve 12:00. Seminář pro žadatele (nakladatele) se koná 21. června v Praze.

12.6.2017 14:31 Více

Kreativní Evropa pořádá seminář pro nakladatele (21. 6., Praha)

Kancelář Kreativní Evropa - Kultura pořádá seminář pro nakladatele, který se bude věnovat zejména dlouho očekávané výzvě na podporu literárních překladů z programu EU Kreativní Evropa. Další hosty potvrdíme.

30.5.2017 16:06 Více

Výzva na literární překlady bude vyhlášená na začátku června 2017

Dlouho očekávaná výzva na podporu literárních překladů z programu Kreativní Evropa - Kultura pro nakladatele bude vyhlášená v prvních dnech měsíce června s uzávěrkou na konci července 2017.

9.5.2017 8:19 Více

Budapest Observatory předkládá graf i seznam literárních překladů podpořených EU v letech 2014 - 2016

Celkový počet překladů podpořených v období 2014 - 2016 se vyhoupl na 1403 knih. Budapest Observatory je spárovalo, jak je vidět na přiloženém grafu. Zpráva rovněž dále hovoří o mechanismech podpory překladů a vyhodnocuje dosažené výsledky.

8.3.2017 8:21 Více

Kreativní Evropa - Literární překlady 2017 odložena

Výzva na podporu literárních překladů bude vyhlášena pravděpodobně v první polovině měsíce února 2017. Uzávěrka je plánovaná na duben.

18.1.2017 10:25 Více

Kreativní Evropa a THE ARTS+ s programem pro nakladatele na Frankfurtském knižním veletrhu 2016

Frankfurtský knižní veletrh je největší světovou událostí v nakladatelském a vydavatelském průmyslu a letos se bude konat 19. - 20. října 2016. THE ARTS+ je tržním veletrhem a konferencí, zaměřující se na kreativní a kulturní sektor. Proběhne poprvé v rámci Frankfurtského knižního veletrhu. Nabídne přednášky, panelové diskuse, workshopy a debaty, které se zaměží na téma dopadů čtvrté průmyslové revoluce a kreativní průmysly.

11.10.2016 19:35 Více

Projekty na literární překlady 2016 vyhlášeny (Kreativní Evropa)

Celkem 39 projektů na podporu literárních překladů ze 16 evropských zemí získá 2,1 milionů eur.

11.10.2016 14:27 Více
Zobrazené záznamy: od 1 do 10 (celkem 28)
Stránka: 1 2 3 »

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru