Kritéria

 

Kontrola správnosti a přijatelnosti žádostí

Předložené projekty budou nejprve zkontrolovány, zda plně odpovídají obecným a specifickým kritériím a podmínkám pro poskytování finanční podpory a kritériím pro vyřazení. Zároveň proběhne zjištění, zda jsou splněny následující podmínky:

Žádosti musí obsahovat:

 • podepsaný a datovaný formulář žádosti (musí zahrnovat podepsaná a orazítkovaná prohlášení vedoucího projektu a spoluorganizátorů)
 • formulář pro potvrzení přijetí žádosti s kontaktní adresou hlavního organizátora
 • v příloze 1: notářsky ověřenou kopii stanov nebo odpovídajícího dokumentu hlavního organizátora a spoluorganizátorů (s výjimkou veřejných organizací)
 • v příloze 2: životopis osoby, která má na starosti celkovou koordinaci všech částí projektu, tj. osoby odpovědné za projekt
 • v příloze 3: poslední zprávu o činnosti hlavního organizátora a spoluorganizátorů (s výjimkou veřejných organizací)
 • v příloze 4: schválenou účetní bilanci hlavního organizátora a spoluorganizátorů (s výjimkou veřejných organizací)

a dále pouze v případě překladatelských projektů:

 • v příloze 5: výtisk publikace v původním jazyce
 • v příloze 6: kopii smlouvy o autorských/překladatelských právech
 • v příloze 7: kopii smlouvy mezi vydavatelem a překladatelem/překladateli
 • v příloze 8: rozpočet celkových nákladů na vydání publikace, ze kterého je zcela zřejmé jaké náklady jsou spojeny s překladem
 • v příloze 9: životopis překladatele/překladatelů
 • v příloze 10: podepsané a datované prohlášení vydavatele, že v přeloženém díle bude na viditelném místě vytištěno jméno překladatele a zmínka o finanční podpoře poskytnuté Evropskými společenstvími

a dále pouze v případě projektů na základě dohody o spolupráci (víceleté projekty):

 • v příloze 11: text dohody o spolupráci (popisující připravované akce, podepsaný spoluorganizátory) sepsaný dle právní formy platné v jedné ze zemí účastníků projektu (tato země musí být účastníkem programu Culture 2000).

Dodržování uvedených podmínek podléhá přísné kontrole. Projekty, které nebudou obsahovat výše zmíněné dokumenty, nebudou přijaty.

Hodnocení a výběr

Projekty budou vybírány Evropskou komisí v souladu s kritérii programu Culture 2000 stanovenými ve výzvě k předložení žádostí o podporu.

Komise provede výběr po doporučení skupiny nezávislých expertů navržených státy zapojenými do programu a po doporučení komise složené ze zástupců členských států.

Zástupci států EEA/EFTA (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) se zúčastní zasedání této komise se stejnými právy a povinnostmi jako zástupci členských států, ale nebudou mít právo hlasovat.

Zástupci dvou kandidátských zemí a Turecka se zúčastní zasedání komise jako pozorovatelé při projednávání záležitostí, které se jich týkají. Nebudou přítomni při projednávání jiných záležitostí a při hlasování.

Výsledky

Výsledky budou oznámeny, jakmile bude ukončeno oficiální výběrové řízení. Před tímto datem nebudou poskytovány žádné informace o výsledcích jednotlivých žádostí.

Kritéria pro hodnocení

Všechny žádosti o podporu předložené v rámci programu Culture 2000 jsou hodnoceny skupinou nezávislých expertů. Výběr projektů proběhne na základě tohoto hodnocení. Hodnocení projektů se provádí na základě odsouhlasených a standardních kritérií.

Hlavním principem těchto kritérií bude sledování takových prvků předloženého projektu, které jsou považovány za podstatné pro přípravu a realizaci kvalitního projektu vykazujícího skutečnou evropskou přidanou hodnotu a odpovídajícího cílům programu. Všechny subjekty musí mít při koncipování svých projektů na paměti právě tento základní princip.

Evropská přidaná hodnota - cíle, metody a formy spolupráce u projektů, vykazujících skutečnou evropskou přidanou hodnotu, přesahují lokální, regionální nebo národní zájmy a mají za cíl působit na evropské úrovni. Přednost bude dávána projektům, u kterých je toto zcela zjevné.

Při hodnocení projektů předložených v rámci této výzvy budou posuzovány v souvislosti s evropskou přidanou hodnotou tyto faktory:

 • počet zúčastněných států: pokud skupina nezávislých expertů ohodnotí více projektů stejně, bude dána přednost těm z nich, kterých se zúčastní největší počet spoluorganizátorů nebo partnerů z různých zemí zapojených do programu
 • reprezentativní charakter zúčastněných organizací s ohledem na daný sektor, navrhované aktivity a jejich význam pro oslovenou veřejnost/příjemce podpory
 • odborné znalosti a zkušenosti těch, kteří s ohledem na danou kategorii/aktivity budou zodpovídat za koordinaci a realizaci projektu
 • evropský charakter cílového publika/příjemce podpory, na které jsou navrhované aktivity zaměřeny
 • početnost cílového publika/příjemců podpory, na které jsou navrhované aktivity zaměřeny (to je významné zejména při aktivitách týkajících se turné)
 • význam cílového publika/příjemců podpory, na něž jsou navrhované aktivity zaměřeny, pro cíle programu podle čl. 1 rozhodnutí č. 508/2000/ES a pro daný hlavní sektor i průběžná témata
 • možnost pokračování ve spolupráci, další akce nebo trvalý přínos, které na evropské úrovni nabízejí navrhované aktivity

Kvalita: Zvláštní důraz se klade na projekty, u nichž je zřejmé, že na základě intenzity spolupráce partnerů, propracovaného způsobu realizace a metodiky, transparentnosti rozpočtu, navrhovaného managementu a originality přístupu, naplní nejen kritéria a cíle programu, ale mohou být i úspěšně ukončeny.

Při hodnocení žádostí předložených v rámci této výzvy budou posuzovány v souvislosti s kvalitou tyto faktory:

 • míra účasti všech spoluorganizátorů na koncepci, realizaci a financování projektu
 • význam navrhovaných akcí pro cíle programu podle čl. 1 rozhodnutí č. 508/2000/ES a cíle stanovené v této výzvě k předkládání žádostí pro daný hlavní sektor i průběžná témata
 • význam navrhovaných akcí pro oslovenou veřejnost/příjemce podpory
 • souvislost mezi navrhovanými akcemi a rozpočtem a personálem, který je k dispozici pro realizaci navrženého projektu
 • transparentnost rozpočtu a jednoznačná souvislost mezi sumami plánovanými na jednotlivé akce, podstata těchto akcí a způsob jejich realizace

Inovace a kreativita: Zvláštní důraz se klade na projekty, které jsou díky svému přístupu, perspektivě, metodám nebo způsobu spolupráce inovativní a kreativní.

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

↑ nahoru