Kritéria

Kontrola správnosti a přijatelnosti žádostí

Předložené projekty budou nejprve zkontrolovány, zda plně odpovídají obecným a specifickým kritériím a podmínkám pro poskytování finanční podpory a kritériím pro vyřazení. Zároveň proběhne zjištění, zda nechybí povinné přílohy, zda jsou dokumenty řádně podepsány atp.)

Dodržování uvedených podmínek podléhá přísné kontrole. Projekty, které nebudou obsahovat veškeré náležitosti (podpisy, povinné přílohy) nebudou přijaty.

Hodnocení a výběr

Projekty budou vybírány Evropskou komisí v souladu s kritérii programu Culture stanovenými ve výzvě k předložení žádostí o podporu. Komise provede výběr po doporučení skupiny nezávislých expertů navržených státy zapojenými do programu a po doporučení komise složené ze zástupců členských států.

Zástupci států EEA/EFTA (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) se zúčastní zasedání této komise se stejnými právy a povinnostmi jako zástupci členských států, ale nebudou mít právo hlasovat.

Zástupci kandidátských zemí a dalších zemí zapojených do programu se zúčastní zasedání komise jako pozorovatelé při projednávání záležitostí, které se jich týkají. Nebudou přítomni při projednávání jiných záležitostí a při hlasování.

Výsledky

Výsledky budou oznámeny, jakmile bude ukončeno oficiální výběrové řízení. Před tímto datem nebudou poskytovány žádné informace o výsledcích jednotlivých žádostí.

Kritéria pro hodnocení

Všechny žádosti o podporu předložené v rámci programu Culture jsou hodnoceny skupinou nezávislých expertů. Výběr projektů proběhne na základě tohoto hodnocení. Hodnocení projektů se provádí na základě odsouhlasených a  standardních kritérií.

Hlavním principem těchto kritérií bude sledování takových prvků předloženého projektu, které jsou považovány za podstatné pro přípravu a realizaci kvalitního projektu vykazujícího skutečnou evropskou přidanou hodnotu a odpovídajícího cílům programu. Všechny subjekty musí mít při koncipování svých projektů na paměti právě tento základní princip.

Evropská přidaná hodnota - cíle, metody a formy spolupráce u projektů, vykazujících skutečnou evropskou přidanou hodnotu, přesahují lokální, regionální nebo národní zájmy a mají za cíl působit na evropské úrovni. Přednost bude dávána projektům, u kterých je toto zcela zjevné.

Při hodnocení projektů předložených v rámci této výzvy budou posuzovány v  souvislosti s evropskou přidanou hodnotou tyto faktory:

 • počet zúčastněných států: pokud skupina nezávislých expertů ohodnotí více projektů stejně, bude dána přednost těm z nich, kterých se zúčastní největší počet spoluorganizátorů nebo partnerů z různých zemí zapojených do programu
 • reprezentativní charakter zúčastněných organizací s ohledem na daný sektor, navrhované aktivity a jejich význam pro oslovenou veřejnost/příjemce podpory
 • odborné znalosti a zkušenosti těch, kteří s ohledem na danou kategorii/aktivity budou zodpovídat za koordinaci a realizaci projektu
 • evropský charakter cílového publika/příjemce podpory, na které jsou navrhované aktivity zaměřeny
 • početnost cílového publika/příjemců podpory, na které jsou navrhované aktivity zaměřeny (to je významné zejména při aktivitách týkajících se turné)
 • význam cílového publika/příjemců podpory, na něž jsou navrhované aktivity zaměřeny, pro cíle programu podle čl. 1 rozhodnutí č. 508/2000/ES a  pro daný hlavní sektor i průběžná témata
 • možnost pokračování ve spolupráci, další akce nebo trvalý přínos, které na evropské úrovni nabízejí navrhované aktivity

Kvalita: Zvláštní důraz se klade na projekty, u nichž je zřejmé, že na základě intenzity spolupráce partnerů, propracovaného způsobu realizace a  metodiky, transparentnosti rozpočtu, navrhovaného managementu a originality přístupu, naplní nejen kritéria a cíle programu, ale mohou být i úspěšně ukončeny.

Při hodnocení žádostí předložených v rámci této výzvy budou posuzovány v  souvislosti s kvalitou tyto faktory:

 • míra účasti všech spoluorganizátorů na koncepci, realizaci a  financování projektu
 • význam navrhovaných akcí pro cíle programu podle čl. 1 rozhodnutí č. 508/2000/ES a cíle stanovené v této výzvě k předkládání žádostí pro daný hlavní sektor i průběžná témata
 • význam navrhovaných akcí pro oslovenou veřejnost/příjemce podpory
 • souvislost mezi navrhovanými akcemi a rozpočtem a personálem, který je k dispozici pro realizaci navrženého projektu
 • transparentnost rozpočtu a jednoznačná souvislost mezi sumami plánovanými na jednotlivé akce, podstata těchto akcí a způsob jejich realizace

Inovace a kreativita: Zvláštní důraz se klade na projekty, které jsou díky svému přístupu, perspektivě, metodám nebo způsobu spolupráce inovativní a  kreativní.

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru