Formuláře

Formulář žádosti je součástí výzvy k předkládání žádostí.

Budete-li žádat Evropskou komisi o podporu, musíte zaslat formulář do Bruselu na adresu uvedenou ve formuláři. Formulář je nutné vyplnit elektronicky (strojem nebo na počítači), v jednom z dvaceti úředních jazyků EU; Evropská komise i Česká kancelář však doporučuje angličtinu.

Projekty zahrnující práce na evidovaných kulturních památkách − schválení ze strany kompetentních orgánů
Důležité upozornění pro účastníky výběrového řízení na rok 2006:
Součástí formuláře žádosti pro všechny projekty z oblasti kulturního dědictví, které se zabývají evidovanými kulturními památkami, je schválení předkládaného projektu kompetentní autoritou země, ve které se památky nacházejí.
Vyžadované schválení − doporučení bude udělováno postupem, popsaným v dokumentu  Doporučení pro kulturní památky

Prohlášení o existenci grantového programu zahraničního odboru MK ČR pro podporu podpořených projektů
Žadatelé o grant na rok 2006 mohou k formuláři žádosti přiložit prohlášení o existenci grantového programu zahraničního odboru MK ČR. Jde o obecné prohlášení, které po dohodě s MK ČR vydává Česká kancelář Culture 2000. Doporučujeme možnost podpory z tohoto programu uvést do bodu II.10 formuláře: Other information/Další informace s vysvětlením, že v případě, že Váš projekt bude podpořen ze strany EU, zažádáte o podporu projektu ze strany MK ČR. Přiložte kopii prohlášení, které si můžete stáhnout zde:
 Prohlášení
Není možné uvádět konkrétní částku, protu je nutné tuto eventuální podporu zahrnout do oddílu bodu II.8 Financování z vlastních zdrojů organizace žadatele.

Po předchozí dohodě vám příslušné dokumenty zkontroluje Česká kancelář programu Culture 2000. Sem také můžete směrovat své dotazy v průběhu přípravy projektu a vyplňování formuláře.

Archiv

 Český překlad formuláře žádosti na rok 2006
 Český překlad formuláře žádosti na rok 2005
 Český překlad formuláře žádosti na rok 2004
 Český překlad formuláře žádosti na rok 2003
 Český překlad formuláře žádosti na rok 2002

Doporučení týkající se vyplnění formuláře žádosti o finanční podporu projektu na rok 2006

 • Používejte jasné, vystižné a stručné formulace.
 • Rozpočet musí být bezchybný, přiměřený, vyrovnaný a v € (nedoporučujeme žádat o méně nebo více peněz, než jsou stanovené limity a než je reálné).
 • Není přípustné věcné plnění a dvojí financování.

Formulář musí být vyplněn elektronicky (na stroji nebo počítačem). Vhodné je vyplnit anglický formulář přímo ve Vašem počítači, do kterého si ho stáhnete z internetových stránek EU. Formulář je nutné zaslat na adresu uvedenou na jeho první straně − nezapomeňte na originální podpisy hlavního organizátora a spoluorganizátorů.

Poznámky k jednotlivým bodům formuláře

Obecná témata a hlavní tematické okruhy

 • Ve formuláři jsou kolonky pro zařazení Vašeho projektu do kategorií (roční nebo víceleté projekty) a do kulturních oblastí. Zařaďte svůj projekt pouze do jedné kategorie a jedné kulturní oblasti. V případě víceoborového projektu, zařaďte projekt pod převládající obor.
 • U obecných témat je možné splňovat současně více kategorií. Zaměření na daná témata by mělo být zdůvodněno v popisu projektu.

Seznam dokumentů žádosti

 • U vyžádaných dokumentů je nutné předložit jejich notářsky ověřené kopie. Doporučujeme přiložit i překlady stručných výtahů (nejdůležitějších částí) žádaných dokumentů. Platí pro hlavní organizátory i spoluorganizátory.
 • Ověřte si podle seznamu dokumentů, které dokumenty máte skutečně předkládat (u veřejných institucí se jejich počet značně redukuje).
 • Předložte vždy uvedený počet výtisků/kopií.
 • 1. Nezapomeňte na data a originální podpisy. Podpisy nesmí být kopírovány (např. faxem), je proto třeba počítat s časovou rezervou pro doručení všech listin. (Výjimka je tolerována v případě smluv mezi všemi organizátory víceletých projektů − pokud není časově možné obstarat všechny originální podpisy na jednom dokumentu, je možné předložit více výtisků se zkopírovanými a originálními podpisy (jakmile bude smlouva opatřená originálními podpisy je nutné ji poslat dodatečně).
 • 2. Potvrzení o přijetí je součástí formuláře − slouží pouze k potvrzení přijetí Vaší žádosti Evropskou komisí.
 • 3. Prohlášení jsou součástí formuláře.
 • 4. Prohlášení spolufinancující organizace může obsahovat příslib, vysvětlení, proč ještě nedošlo k udělení grantu, sponzorského daru apod.
 • 5. Stanovte, zda jste veřejná nebo soukromá organizace (veřejné organizace v ČR jsou např. státní školy, příspěvkové organizace, magistráty apod., tzn. organizace financované státem), u příliš obsáhlých stanov doporučujeme předložit nejdůležitější část (náplň činnosti), doporučujeme předložit i doklad o registraci právní subjektivity (neziskové organizace: nadace − zápis do nadačního rejstříku, stanovy; nadační fondy − zápis do nadačního rejstříku, stanovy; občanské sdružení − registrační listina, stanovy; OPS − zápis do rejstříku občansko-prospěšných společností, stanovy; u dalších organizací − zřizovací listina, výpis z obchodního rejstříku atd.).
 • 7. Poslední zprávě o činnosti je věnována zvláštní pozornost − napovídá o způsobilosti dané organizace realizovat zamýšlený projekt.
 • 9. Formulář finanční kapacity je k dispozici na stejné stránce jako originální formulář.
 • 17. Není závazně stanovena forma smlouvy o spolupráci, v ČR je možné využít jako typ smlouvy například dohodu o spolupráci podle příslušné právní normy.
 • 18. Audit je vyžadován pouze u požadavku grantu přesahujícího 300 000 €. Vůbec není vyžadován u veřejných subjektů.
 • 19. Povolení kompetentních orgánů je vyžadováno pouze v případě projektů z oblasti kulturního dědictví, které se zabývají registrovanými kulturními památkami. Návod je zveřejněn v prvním odstavci aktualit na těchto stránkách. Pokud potřebujete vystavit dané potvrzení/povolení, obraťe se na Sekci pro kulturní dědictví České kanceláře, Evu Lukášovou − kontakt naleznete na těchto stránkách v menu Česká kancelář.
 • 20. Bankovní identifikační formulář (pro ostatní země) je nutné si stáhnout ze stejných stránek jako formulář.
 • 21. Formulář o právní identitě je nutné si stáhnout ze stejných stránek jako formulář.

Část I: Informace o organizaci žadatele

1. 2.

 • Stanovte zda jste veřejná nebo soukromá organizace. Pozn.: je zevrubně vysvětleno v poznámce pod čarou.

1. 3.

 • Zde uveďte např. IČO.

Část II: Informace o projektu, na který žádáte grant

Tato část formuláře je nejdůležitější.

II. 2.

Popis projektu (dvě strany A4) je nutné napsat anglicky a francouzsky nebo německy (doporučujeme francouzštinu).

Při popisu zachovejte předepsanou strukturu stanovenou ve formuláři. Dále doporučujeme vyzdvihnout následující kritéria:

 • Evropský rozměr − z projektu má mít užitek nebo se na něm podílet co nejvíce občanů.
 • Experimentální, inovativní charakter spolupráce.
 • Projekt by neměl být jednorázovou záležitostí, měl by tvořit základ pro další mezinárodní spolupráci. ("network") v oblasti kultury.
 • Naplnění obecných témat.
 • Popis projektu by měl být srozumitelný, přesně definovaný (kdo, kdy, co, s kým, proč), stručný a přehledný (lépe heslovitě než složitě a nepřehledně).

II. 4.

 • Spoluorganizátoři pro jednoletý projekt musí být dva (tj. na projektu se podílí celkem tři subjekty − dva spoluorganizátoři + jeden hl. organizátor), pro víceletý čtyři (tj. na projektu se podílí celkem pět subjektů − čtyři spoluorganizátoři + jeden hl. organizátor) a mají povinnou 5% finanční spoluúčast na projektu.
 • U spoluorganizátorů je nutné přesně specifikovat podíl na projektu (vyloučit podezření z formální spolupráce).
 • V dané tabulce uveďte spoluorganizátory do oddílu "dalších zemí". Vedle názvu země doporučujeme uvést i jejich zkratky (např. France − F).

II. 5.

 • Jako partneři (participants) jsou míněni všichni ostatní, kteří se budou podílet na projektu (ne však hlavní organizátor a spoluorganizátoři); finanční spoluúčast partnerů není nutná; definice pojmu partner (viz výzva, Příloha A − "přidružený partner").

II. 6.

 • Projekty musí začít v termínech uvedených ve výzvě pro příslušný rok (neznamená to však, že projekt musí skončit v příslušném kalendářním roce, roční projekt začne např. 1. června 2006 a skončí 30. května 2007). Náklady spojené s projektem nebudou (až na výjimky) uznatelné před 1. květnem 2006. Pokud je to možné, doporučujeme (po zkušenostech z předešlých let, kdy ze strany Komise docházelo ke zpoždění v zasílání grantových smluv a převodu prvních splátek grantu) plánovat zahájení projektu/období uznatelných nákladů až do druhé poloviny roku.

II. 8.

Zde by měl být uveden vyrovnaný rozpočet (náklady = příjmy) rozpočtu projektu (příjem vzniklý z projektu nesmí být považován za samofinancování žadatelskou organizací. První řádek − náklady (Odhad celkových nákladů rozpočtu) a zbylé řádky − příjmy, musí dát dohromady 100 %.

 • Odhadované celkové náklady musí dohromady činit 100 % rozpočtu projektu.
 • Požadovaný grant od Komise - dle typu projektu: ne více než 50−60 % celkového rozpočtu.
 • Další již zajištěné zdroje financování (granty, sponzorské dary atd.) uvést jen v případě, že můžete doložit prohlášení spolufinancující organizace (může být s vysvětlením, že ještě nedošlo k rozhodnutí o přidělení peněžní částky na daný projekt.
 • Financování z vlastních zdrojů, tj. zdrojů hlavního organizátora (mohou být i další, později získané granty a sponzorské příspěvky), minimálně však 5 % celkového rozpočtu.
 • Finanční příspěvky spoluorganizátorů musí činit minimálně 5 % celkového rozpočtu od každého (v případě ročních projektů minimálně 10 % celkového rozpočtu, u víceletých minimálně 20 %). Spoluorganizátoři mohou finance poskytnout z vlastních či získaných zdrojů, tedy i od sponzorů atd.

II. 9.

 • Rozvést všechny předpokládané zdroje financování projektu: napsat, kde dále žádáte o grant a se kterými sponzory jste v jednání − je vhodné získat od spolufinancující instituce ve formuláři níže uvedené "prohlášení" a to i v případě, že daná instituce ještě není schopná potvrdit příslušný finanční obnos − je vhodné uvést vysvětlení s podpisem a razítkem dané instituce.

Prohlášení instituce, která se podílí na financování projektu.

Prohlášení vedoucího projektu

Prohlášení spoluorganizátorů:

 • Tato část formuláře musí být podepsána a opatřena razítkem spoluorganizátorů − stránku formuláře proto okopírujte pro každého z nich.

Část III: Rozpočet

 • Rozpočet musí být vyrovnaný, bezchybný, přiměřený a v eurech (uveďte předpokládaný průměrný kurz pro období uznatelnosti nákladů).
 • Částky nad 5 000 € musí být rozepsány v přílohách.
 • Finanční identifikace − je nutné si ji stáhnout dle návodu ze stránek EU − stejná adresa jako pro stažení formuláře. Banky by měly bez problému tento formulář potvrdit.
 • Majitel účtu − vedoucí projektu/hlavní organizátor.
 • Ve specifikaci 2006 jsou rozepsány uznatelné a nepřípustné náklady rozpočtu − jejich výčet a další podmínky naleznete též na konci tohoto oddílu.
 • Neplátci DPH by měly rozpočet ve výši grantu uvádět s DPH (nemají nárok na vrácení DPH), plátci bez DPH.

I. Výdaje - pravou kolonku (skutečné výdaje) nevyplňovat

 • 1. Personál − pouze pro práci na projektu (u stálých zaměstnanců je nutné určit dobu jejich práce na projektu). Náklady na personál nesmí překročit 20 % celkové částky přímých nákladů (sekce 3, 4, 5 a 6).
 • Doporučujeme kalkulovat náklady, které odpovídají našemu standardu.
 • 2. Všeobecné náklady − 7 % celkové částky ostatních nákladů (sekce 1, 3, 4, 5 a 6). Mohou si započítat pouze hlavní organizátoři.
 • 3. Náklady na cestovné administrativního personálu − reálné náklady − cesty související s koordinací projektu apod.
 • 4. Produkční náklady (katalogy, CD, PR apod.)
 • 5. Náklady na konference, semináře a setkání − uvádějte v případě, že Váš projekt dané náklady obsahuje.
 • 6. Ostatní náklady: zde uvádějte vše, na co jste zatím nenašli kolonky − scéna, fundus. Součástí této sekce jsou i cestovní náklady − jedná se o cesty např. umělců (ne administrativy, ne účastníků konferencí, seminářů..., které jsou rozepsány v sekcích 3 a 5).

II. Příjmy - pravou kolonku (skutečné příjmy) nevyplňovat

 • 1. Specifické granty: a) grant, o který žádáte Evropskou komisi a dále veškeré tzv. spolufinancování s výjimkou příspěvků spoluorganizátorů
 • 2. Sem patří např. vstupné, prodej CD-ROMů atd.
 • 3. Samofinancování žadatelskou organizací − příjmy vzniklé z projektu nesmí být považovány za získané finanční prostředky − samofinancování.

Část IV: Týká se pouze překladatelských projektů

Předkladatelé překladových projektů vyplní:

 • Část I, bankovní identifikační formulář a část IV.
 • Je možné žádat o grant na překlad nejméně čtyř, maximálně deseti titulů (nakladatelství mohou spolupracovat).
 • Pro zahájení překladu a vydání díla je třeba dodržet termíny uvedené ve výzvě k předkládání projektů a ve formuláři na příslušný rok. Překlady musí být vytvořeny rodilými mluvčími cílového jazyka.

Dále se při sestavování rozpočtu řiďte následujícími kritérii:

Dílčí smlouvy/subkontrakty a tendry

 • Pokud realizace aktivit projektu vyžaduje uzavření smlouvy s dalšími subjekty či uskutečnění tendrů, musí příjemce grantu (v souladu s principem transparentnosti a rovných příležitostí pro potencionální smluvní partnery) uzavřít smlouvu s takovým subjektem, který nabízí cenově nejvýhodnější nabídku, přičemž je nutno dbát, aby nedošlo ke střetu zájmu.

Uznatelné výdaje

Uznatelné jsou pouze níže uvedené kategorie nákladů, a to v případě, že jsou řádně vyúčtovány a vyčísleny v souladu s tržními podmínkami, jsou doložitelné a ověřitelné. Musí se jednat o přímé náklady odpovídající principu účinnosti nákladů a o zároveň o náklady, které jsou nezbytné k realizaci projektu. Patří mezi ně:

 • personální náklady související výhradně s realizací projektu. Pro rok 2006 je možné započítat i část platů státních zaměstnanců (dle hodinových výkazů, je vhodné uzavřít např. doplněk k pracovní smlouvě, k náplni práci... a dokázat tak procento času státních zaměstnanců věnovaného na realizaci projektu). v rámci období uznatelných nákladů, tzn. procento personálních nákladů, které mohou být zařazeny do projektových nákladů. Personální výdaje na administrativu nesmí přesáhnout 20 % celkové částky veškerých ostatních přímých nákladů.
 • náklady na cesty/ubytování/diety související s projektem (např. setkání, evropská shromáždění, výjezdy na vzdělávací kurzy; výdaje za taxislužbu nejsou uznatelné, pokud nelze prokázat, že nebyla jiná alternativní doprava). Pro výčet těchto výdajů by organizace měly používat vlastní sazby. Tyto však nesmí být vyšší než maximální výše stanovená Komisí (viz www.europa.eu.int/comm/culture/eac/how_particip2000/pract_info/appel_2006_en.html
 • náklady související s pořádáním konferencí (tj. pronájem sálu, tlumočení)
 • náklady na publikační činnost a distribuci
 • náklady na vybavení (při pořizování zboží dlouhodobé spotřeby budou započítány pouze jeho odpisy/amortizace)
 • náklady na materiál krátkodobé spotřeby a kancelářské potřeby
 • náklady na telekomunikační služby
 • pojištění, pronájem prostor a vybavení, autorská práva (včetně autorských tantiém), doplňující akce, studie proveditelnosti, náklady na technické zajištění a koordinaci projektů, honoráře umělců
 • náklady na externí audity
 • u ročních a víceletých projektů zahrnujících aktivity, které se uskuteční ve třetích zemí (v zemích, které se neúčastní programu); jakékoliv náklady vedoucího projektu nebo spoluorganizátorů, které vzniknou ve třetí zemi nesmí přesáhnout 10 % celkového rozpočtu,
 • u projektů kulturní spolupráce, které se celé uskuteční ve třetích zemích, jsou výdaje vztahující se k projektu, které byly vynaloženy ve třetí zemi vedoucím projektu a spoluorganizátory, uznatelné.

Nepřípustné výdaje

Následující výdaje nebudou v žádném případě uznány:

 • náklady na investiční kapitál
 • rezervy všeobecného rázu (např. na ztráty a budoucí závazky)
 • úvěry
 • úroky z úvěrů
 • špatně vymahatelné úvěry
 • kurzovní ztráty, nebudou-li dostatečně zdůvodněny ve výjimečných případech
 • nadbytečné výdaje
 • výroba materiálů a publikací pro komerční využití; avšak uznány budou monografie, kolekce, časopisy, desky, CD, CD-ROM, CD-I a videa v případě, že tvoří nedílnou součást projektu
 • DPH, pokud příjemce podpory neprokáže, že daň není schopen pokrýt
 • náklady vzniklé účastníkům ze zemí, které se neúčastní programu Culture 2000
 • investice a provozní náklady kulturních organizací, které nejsou součástí projektu
 • věcná plnění (tj. pozemek, nemovitý majetek - jako celek nebo jeho část, dlouhodobé investice, suroviny a neplacená dobrovolná práce)

V případě nejasností a dotazů se, prosím, obraťte na naši kancelář.

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

↑ nahoru