FAQ

jdi na praktické otázky pro žadatele

Kreativní Evropa: Časté dotazy

Co je program Kreativní Evropa?

Kreativní Evropa je nový program EU na podporu kinematografie a kulturních a kreativních odvětví s cílem pomoci těmto odvětvím zvýšit jejich příspěvek k zaměstnanosti a růstu. Rozpočet na období 2014–2020 činí 1,46 mld. eur, což představuje finanční podporu pro desetitisíce umělců, kulturních a audiovizuálních profesionálů a organizací v oblasti scénických umění, výtvarného umění, nakladatelství a literatury, filmu, televize, hudby, mezioborového umění, kulturního dědictví a videoher. Finanční podpora umožní těmto organizacím působit v rámci celé Evropy, oslovit nové publikum a rozvíjet schopnosti potřebné v  digitální éře. Tím, že program napomáhá kulturním dílům oslovit nové publikum v evropských zemích, přispívá k zachování kulturní a jazykové rozmanitosti.

Na co Evropa potřebuje program Kreativní Evropa?

Kultura hraje v evropské ekonomice významnou roli. Studie ukazují, že kulturní a kreativní odvětví tvoří téměř 4,5 % HDP EU a k zaměstnanosti přispívají téměř 4 % (8,5 milionu pracovních míst a mnoho dalších, pokud bereme v potaz jejich vliv na další odvětví). Evropa je předním světovým vývozcem produktů kreativních průmyslů. Pokud si má tuto pozici udržet, musí investovat do rozvoje schopností těchto odvětví pracovat mezinárodně.

Kreativní Evropa reaguje na tuto výzvu a hodlá své investice zaměřit co nejefektivněji. Nový program si uvědomuje výzvy, spojené s globalizací a digitálními technologiemi, jež mění způsob vzniku, distribuce a prezentace kulturních děl  a mění i obchodní a finanční modely. Tento vývoj také vytváří příležitosti pro kulturní a kreativní odvětví. Program se snaží pomoci na tyto výzvy reagovat tak, aby digitalizace byla vnímána jako výhoda s cílem vytvořit více pracovních příležitostí i na mezinárodní úrovni.

Které země mohou požádat o podporu z programu Kreativní Evropa?

Program Kreativní Evropa bude otevřen všem 28 členským státům a dále, za splnění konkrétních podmínek, také zemím EFTA (Evropské zóny volného obchodu – Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko), kandidátským zemím EU a potenciálním kandidátům (Černá Hora, Srbsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Turecko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo) a zemím zapojených do Politiky sousedství (Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina, Alžír, Egypt, Maroko, Tunisko, Jordánsko, Libanon, Libye, Palestina, Sýrie a Izrael). Nečlenské země EU musí uhradit vstupní poplatek za účast v programu. Cena se odvozuje od výše jejich HDP vzhledem k rozpočtu programu.

Mohou o finanční podporu zažádat i jednotlivci?

Program Kreativní Evropa není otevřen pro žádosti jednotlivců, ale cca 250 000 umělců a kulturních a audiovizuálních profesionálů získá podporu díky projektům předloženým kulturními organizacemi. Je to mnohem úspornější způsob k dosažení výsledků a trvalého dopadu. Komise odhaduje, že projekty podporované v rámci programu Kreativní Evropa přímo či nepřímo osloví miliony lidí.

Co přesně bude Kreativní Evropa podporovat?

V podstatě všechny projekty, které získají podporu, budou mít mezinárodní a mezioborovou dimenzi. Většina rozpočtu bude použita na poskytnutí grantů na podporu jednotlivých projektů. Z prostředků programu budou ale podporovány i další iniciativy s příbuzným tematickým zaměřením, například titul Evropské hlavní město kultury, označení „Evropské dědictví“, Dny evropského dědictví a pět cen udělovaných Evropskou unií (Cena Evropské unie za péči o kulturní dědictví/Cena Europa Nostra, Cena Evropské unie za současnou architekturu, Cena Evropské unie za literaturu, Cena EBBA (European Border Breakers Awards) a EU Prix MEDIA).

Na jaké problémy se program zaměřuje?

Kulturní a kreativní odvětví v současné době nedokáží plně využít výhod jednotného trhu. Jedním z největších problémů těchto odvětví je roztříštěnost trhu daná různými kulturními tradicemi a jazyky. EU používá 24 oficiálních jazyků, 3 abecedy a přibližně 60 oficiálně uznávaných regionálních a menšinových jazyků. Tato rozmanitost je součástí pestré evropské mozaiky, zároveň ale také literárním autorům ztěžuje oslovit čtenáře v jiných zemích, pro fanoušky kina a divadla je obtížnější zhlédnout zahraniční díla a i hudebníci obtížněji hledají nové posluchače.

Průzkum Eurobarometru z minulého měsíce (IP/13/1023) ukázal, že pouze 13 % Evropanů navštěvuje koncerty umělců z jiné evropské země a že pouze 4 % respondentů navštěvuje divadelní představení souboru z jiné evropské země. Větší zaměření na podporu získávání publika a na podporu schopnosti jednotlivých odvětví s ním spolupracovat, například prostřednictvím mediální gramotnosti nebo nových interaktivních internetových nástrojů, má potenciál zpřístupnit veřejnosti více děl z jiných evropských zemí.

Jak se bude program Kreativní Evropa lišit od stávajících programů Kultura, MEDIA a MEDIA Mundus? Zmizí názvy těchto programů?

Program Kreativní Evropa v sobě bude spojovat mechanismy pro podporu evropského kulturního a audiovizuálního sektoru, které v současné době existují odděleně. Nově bude podpora pro všechny kulturní a kreativní odvětví poskytována z prostředků jednoho programu. Program Kreativní Evropa se ale i nadále bude zaměřovat na konkrétní potřeby audiovizuálního průmyslu a dalších kulturních a kreativních odvětví prostřednictvím speciálních dílčích programů nazvaných Kultura a MEDIA. Tyto dílčí programy navážou na úspěchy stávajících programů Kultura a MEDIA, přičemž budou pozměněny tak, aby dokázaly reagovat na budoucí výzvy. Program MEDIA Mundus, který podporuje spolupráci mezi evropskými a zahraničními profesionály a mezinárodní distribuci evropských filmů, bude zařazen do dílčího programu MEDIA.

Nově vzniklý jednotný rámcový program maximálně využije synergických efektů mezi různými sektory a zvýší efektivitu poskytované podpory.

Program Kreativní Evropa bude zahrnovat mezioborovou část. Čeho se bude týkat?

Mezioborová část má dvě složky. Jednou z nich bude nástroj pro finanční záruky spravovaný Evropským investičním fondem, který bude spuštěn v roce 2016 a usnadní malým subjektům přístup k bankovním úvěrům. Mezioborová část nabídne také prostředky na vypracování studií, analýz a podpoří lepší sběr dat s cílem zdokonalit argumenty pro strategická opatření, prostředky na podporu pilotních projektů podněcujících spolupráci mezi audiovizuálním a dalšími kulturními a kreativními odvětvími. V rámci této části budou podpořeny také kanceláře Kreativní Evropa, které poskytují konzultace žadatelům.

Jak bude program Kreativní Evropa spravován?

Program Kreativní Evropa se stane pro evropské kulturní a kreativní profesionály jednodušší, srozumitelnější a dostupnější bez ohledu na umělecký obor. Program nabídne podporu mezinárodním aktivitám v EU i mimo ni. Nadále zůstane zachována správa a řízení programu prostřednictvím Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizi a kulturu.

 

Otázky a odpovědi pro žadatele o grant dílčího programu Kultura

Kde získám aktuální informace?

Jediné závazné informace a aktuality najdete na stránkách http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/index_en.htm, kde jde také ke stažení text výzvy, Programový průvodce v angličtině a další informace.

Co to je PIC?

Jedná se o identifikační číslo žadatelů o grant, které je evidováno v systému Evropské komise. Bez této identifikace není možné o grant žádat. Tato povinnost se vztahuje jak pro žadatele, tak pro partnery projektů. Na základě PIC kódu žadatele a partnerů je vygenerována žádost. V případě změn je možné vygenerovat žádost znovu do stávající rozpracované žádost (nepřepisují se data v polích  do nově vygenerované žádosti).

Jaký směnný kurz EURU mám používat?

Jedinný kurz, kterým je možné řídit, je oficiální kurz EU (tedy nikoliv směnné kurzy ČNB), který je publikován na stránce http://ec.europa.eu/budget/inforeuro. Pokud jste příjemci dotace, přesná pravidla o používání kurzu najdete ve smlouvě s Výkonnou agenturou (EACEA) a v Průvodci pro žadatele (kapitola věnovaná rozpočtům).

Je možné žádat o více projektů?

V rámci jedné oblasti podpory je možné žádat pouze jednou ročně. Je ovšem možné požádat o grant napřiklad na Projekty evorpské spolupráce a Literární překlady. Není možné žádat současně na sítě a platformy.

Co to jsou Evropské priority?

Evropské priority jsou témata, která se otevírají pro každý rok v podobě takzvaných Evropských roků. Po skončení je toto téma stále platné a může být zohledněno při přípravě projektu. Programový průvodce uvádí provázanost s tematickými roky na evropské úrovni a program se snaží vybudovat vazby s činnostmi souvisejícími s roky věnovanými specifickým tématům na evropské úrovni.

2008 – Evropský rok mezikulturního dialogu
2009 – Evropský rok kreativity a inovací
2010 – Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení
2011 – Evropský rok dobrovolnictví
2012 – Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity
2013 – Evropský rok občanů

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru