2011 - podpořené projekty

Kulturní organizace z České republiky budou v roce 2011 zapojeny do celkem 20 evropských projektů, jejichž výše dotace z programu Culture dosáhne téměř 6,5 milionu eur.
V rámci krátkodobých projektů bude podpořeno celkem 103 projektů (z 280 podaných žádostí, úspěšnost činí 36,78 %), v dlouhodobých projektech uspělo 10 projektů (z  61 podaných žádostí, úspěšnost činí 16 %). V rámci linie 2 (provozní granty) bylo celkem podpořeno 13 organizací a v rámci linie 3.2 (projekty zaměřené na kulturní politiku) byly podpořeny tři projekty. Výběr úspěšných projektů v rámci linií 2 a 3.2 probíhal bez české účasti.

Celkové náklady na projekt by měli být rovnoměrné v závislosti na povahu projektu, všichni spoluorganizátoři se musí na projektu finančně, organizačně a kreativně podílet.

Kompletní výsledky na http://eacea.ec.europa.eu/culture/results_compendia/results_en.php.

Tisková zpráva je ke stažení zde.

KRÁTKODOBÉ PROJEKTY, linie 1.2.1

Celkem šest českých organizací v roli vedoucího projektu získalo dotaci z programu Culture na projekt v rámci linie 1.2.1  (krátkodobé projekty), čímž celková dotace činí více než 1 100 000 eur. Jedná se o Centrum pro středoevropskou architekturu, CIANT, Foibos  a.s., Letí o. s., Nová síť o. s., Tanec Praha o. s. Výše dotace má od vzniku tohoto programu v roce 2007 vzestupnou tendenci. Žádost o podporu podalo celkem 15 českých organizací, úspěšnost českých organizací činí 40 %. V roli spoluorganizátora se česká organizace zapojí ve třinácti případech, jejichž podpora dosáhne celkem necelých 2,5 milionů eur. 
V rámci dlouhodobých projektů, linie 1.1, bylo vybráno celkem 10 projektů. Tyto projekty mají tradičně velký celoevropský dopad, ovšem na druhou stranu jsou tyto projekty finančně náročné (dotace na projekt je ze strany EU pouze 50 %), stejně jako příprava žádosti a administrace projektu. České organizace uspěly ve dvou případech v roli spoluorganizátora a podílí se tak na projektech, jejichž dotace z programu Culture přesáhne 3 miliony eur.

VEDOUCÍ PROJEKTU

 • Centrum pro středoevropskou architekturu, CCEA - Cultural Acupuncture Treatment for Suburbs
 • CIANT - CATCH: Cultures/Arts/Technologies/Creations/Handicap
 • Foibos a. s. - VIA VILLAS – Enrich Architectural Heritage Via Villas
 • Letí o. s. - International Network for Contemporary Drama GENERATION ICONS in (Central) Europe
 • Nová síť o. s. - DNA Development of New Art, Continuum 2011 – 2013
 • Tanec Praha o. s. - M4m - m for mobility

SPOLUORGANIZÁTOŘI

 • Anna Hrindová, Impresariat Praha - Making Education More Artful: Music - Dance - Visual Arts
 • Archeologický ústav AVČR - Europäische Burgen als herausragende Zentren frühen Kulturaustausches im Mittelalter
 • Buchty a loutky - Puppet Nomad Academy II
 • CIANT - Artist Talk Culture and Knowledge Platform
 • CIANT - Art-Science Co-OPeration Environment
 • CIANT - European Public Art Project
 • Foibos Bohemia o. p. s. - VIA VILLAS – Enrich Architectural Heritage Via Villas
 • GASK - Jagiellonian Art Network in Central Europe
 • Janáčkova opera, Národní divadlo Brno - Connecting Through Music With Maribor International Orchestra 2012 
 • Nadace a Centrum pro současné umění Praha (CCA) - Curators Network
 • Národni Divadlo - Emergency Entrance - An International Theatre Project of the National Theatre of Greece, Teatro Garibaldi, Habima National Theatre of Israel, National Theatre of Prague, Hungarian Theatre of Cluj and Schauspielhaus Graz
 • o. s. Slovo 21 - Requiem for Auschwitz
 • Space s. r. o. - Glass is Tomorrow

[nahoru]

Kulturní akupunktura předměstí

Země: CZ + SK + SI + HU

Popis: V  současných evropských městech dnes převládá proces suburbanizace. Projekt má za cíl inspirovat a pomoci městským obyvatelům, aby kreativně řešili problémy spjaté s  nekontrolovaným rozvojem předměstí v  místech, kde bydlí. Projekt se odehrává v oblastech, v nichž myšlenky společného vlastnictví a  kolektivismu byly v minulosti natolik intenzivní, že zájmy jednotlivce v dnešní době odmítají jakoukoli socializaci veřejného prostoru. Hlavním cílem projektu je tvorba nástrojů založených na výsledcích udržitelného rozvoje měst prostřednictvím umění a kultury. K úspěšnému řešení problémů suburbanizace je třeba spolupracovat na evropské úrovni a konzultovat a  sdílet názory odborníků z různých institucí a zemí.
Projekt vychází z dlouhodobé spolupráce mezi partnery a z šíření vědomostí napříč sektory a mezi generacemi. Projekt se skládá z pěti akupunkturních akcí v šesti jednotlivých partnerských městech, tedy z  třiceti akcí celkově. Akce se budou inspirovat podobnými úspěšnými projekty. Každá z nich bude specifická pro druh předměstí, v němž se odehraje a zapojí různé oblasti (umělce, herce, architekty, sociology) do spolupráce na konferencích, sympoziích, seminářích a uměleckých setkáváních. Nabídka rekreačních aktivit a stimulace společenského života na předměstí, realizace celistvého urbánního a regionálního rozvoje, získání nového publika umění jsou hlavní cíle projektu. Výsledky projektu poslouží jako návod pro další obyvatele měst, jak pomocí kultury zlepšit kvalitu městského prostředí. Důležitou roli při implementaci projektu bude hrát komunikace s obyvateli a městskými zastupiteli. Projekt zároveň podpoří nadnárodní mobilitu odborníků a  zapojí lidi z různého prostředí do hledání nejlepších řešení problémů suburbanizace. Nejlepších výsledků bude dosaženo kulturní spoluprací mezi umělci, obyvateli měst, městskou správou a odborníky.

Vedoucí projektu: CENTRUM PRO STŘEDOEVROPSKOU ARCHITEKTURU (CCEA)

Spoluorganizátoři:

 • Centrum komunitného rozvoja Bratislava - Centre for Community, SK
 • Kortárs Építészeti Központ - Hungarian Contemporary Ar, HU
 • KUD C3, SI
 • Verein SOHO IN OTTAKRING - Agreed SOHO IN OTTAKRING, AT
 • VEREJNÝ PODSTAVEC, SK

Výše grantu: 135 000 €
Více na: www.ccea.cz

CATCH: Kultury/Umění/Technologie/Díla/Handicap

Země: CZ + PT + FR

Popis: Hlavním cílem projektu CATCH je vznik prostoru pro aktivní a dobrovolnou spolupráci, propojení kreativních lidí, umělců a kulturních agentů a také vědeckých badatelů a informatiků v Evropě. Na základě vypracování společných, experimentálních projektů, jež budou propojovat a integrovat svět uměleckého vyjádření a svět postižení a handicapu, projekt rozšíří a znásobí výměnu v oblasti vědeckých poznatků, technologických pokroků a umělecké produkce. Lidem s postižením bude umožněno stát se „lepšími bytostmi ve světě“ pomocí vybraných aktivit vztahujících se ke komunikaci a specifickým výrazovým prostředkům a možnostem. Věříme, že lidé s postižením, kdysi na okraji, představují osvobozující sílu za zrovnoprávnění, jež nemůže být ignorována žádnou formou společensko-kulturního rozvoje.
Z tohoto důvodu je naším hlavním cílem rozvoj a posílení konceptuálních a metodologických vazeb, jež vytvářejí úzké pouto mezi projekty vědeckého výzkumu a pokročilými uměleckými postupy prostřednictvím transdisciplinarity a transsensoriality. Zaměříme se zejména na integraci hmatu, zraku, sluchu, prostorového poznávání, jazyku, komunikace a interaktivních forem vyjádření pomocí gest do mezioborových a mezikulturních postupů, což bude mít za následek vznik inovativních uměleckých děl s velkým sociálním významem.
Za účelem stimulace kreativity zřídíme specifické experimentální protokoly, které zajistí workshopy, semináře, setkání, performance a výstavy. Naše aktivity budou směrovány široké veřejnosti s úmyslem zahájení dlouhodobé spolupráce na kreativních projektech v oblasti handicapu. Tyto projekty propojí pokročilé výzkumné laboratoře s kreativními mladými lidmi tak, aby se projevil vzájemný vztah, jenž existuje mezi světem postižení, současným experimentálním uměním a nadačním výzkumem.

Vedoucí projektu: CIANT

Spoluorganizátoři:

 • Clube Português de Artes e Ideias, PT
 • M2FCréations, FR

Výše grantu: 200 000 €
Více na: www.ciant.cz

[nahoru]

VIA VILLAS – Obohacení architektonického dědictví o vilovou architekturu

Země: CZ + HU + PL + SI

Projekt má za cíl upozornit na vilovou architekturu, která nejen že obohacuje kulturní dědictví jednotlivých evropských regionů, ale zároveň umožňuje poznání kořenů a inspirací naší současné kultury. Na společném projektu se budou podílet historikové architektury, odborníci z muzeí architektury, autoři a badatelé, projektu se účastní také zadavatelé vil. V první fázi projektu bude za spolupráce čtyř partnerských zemí provedena výzkumná a hodnotící studie, jež bude mapovat kulturně-estetickou stránku a technickou úroveň rezidenční architektury, představí osobnost a styl architektů, prozkoumá roli stavitele a spojitost architektonického vývoje a kulturního a společenského života v zemi. Tato výzkumná studie bude sloužit jako základ pro rozvíjení aktivit na národní úrovni: v každé z partnerských zemí dojde k vydání publikací a organizaci výstav věnujících se širokému a vyváženému výběru architektonických prací vil a rezidencí z druhé poloviny 20. století.V návaznosti na projekt vytvoří mladí architekti počítačové 3D modely národních konceptů vilové architektury (celkem 4-8 modelů) tak, jak si je představuje mladá a starší generace v jednotlivých zemích, čímž zároveň odkážou na téma Evropského roku aktivního stáří a mezigenerační solidarity 2012. Proběhne diskuze, porovnání národních projektů a spolupráce na vytvoření společné „evropské vily“ na mezinárodním workshopu, na němž se mladí architekti setkají s přednášejícími staršími odborníky z celé Evropy a pokusí se propojit atributy čtyř partnerských národních konceptů. Do projektu mohou být přizváni další mladí architekti z jiných zemí.V každé z partnerských zemí dojde k organizaci putovní výstavy, na které se představí práce na národním konceptu vily. Společné výsledky projektu ze všech zúčastněných zemí budou prezentovány na závěrečné výstavě a konferenci v Bruselu.

Vedoucí projektu: Foibos a.s.

Spoluorganizátoři:

 • Foibos Bohemia o.p.s., CZ
 • Magyar Építőművészek Szövetsége, HU
 • Muzeum Architektury we Wrocławiu, PL
 • ZnanstvenoraziskovalniCenter Slovenske Akademije ZnanostiIn Umetn, SI

Výše grantu: 196 100 €

Více na: www.foibos.cz

[nahoru]

Mezinárodní síť pro současné drama: GENERAČNÍ IKONY ve (střední) Evropě

Země: CZ + SK + AT

Projekt vychází z iniciativy evropských divadel věnujících se současnému dramatu. Cílem je vytvoření mezinárodní sítě pro podporu, produkci a mobilitu současného dramatu v Evropě. Tato síť bude sloužit jako platforma pro vznik nových textů, rezidence, koprodukční představení, překlady současných her a jejich prezentace ve formě představení či čtení, odborné diskuze a práce s novými technologiemi a evropskou veřejností. Téma generačních ikon představuje jádro projektu. Přestože jsou partnerská divadla spoluorganizátorů geograficky blízká, jsou sousedy a sdílí společný regionální kontext střední Evropy, jednotlivé země obývají velice rozdílné kulturní prostředí. Na základě námětu generačních ikon se tyto rozdíly projeví. Toto ústřední téma evropské spolupráce přesahuje středoevropský prostor a proto jsou do projektu rovněž zapojeny vzdálenější divadla ze Severního Irska a Španělska, jež přinesou do středoevropského dialogu nové významy ve formě dramatických čtení a zkoušek. Téma generačních ikon je navíc pro evropské publikum velice přitažlivé. Projekt proto využívá interaktivních možností nových médií. Projekt prozkoumá téma generačních ikon na různých úrovních, na úrovni regionální diverzity, evropských hodnot, mezigeneračního dialogu, výměny v rámci oboru, mobility umělců a uměleckých děl. Vybraná témata budou zpracovány v rámci multilaterální výměny na místní úrovni (ve třech městech), národní (ve třech evropských zemích), regionální (střední Evropa) a evropské úrovni (dvě další evropské země).

Vedoucí projektu: Letí o. s.

Spoluorganizátoři:

 • GUnaGU, SK
 • Wiener Wortstaetten, AT

Výše grantu: 187 000 €

Více na: www.divadlo-leti.cz

[nahoru]

DNA: Vývoj nového umění, Kontinuita 2011 - 2013

Země: CZ + SK + PL + SI + DK + LT + HU + DE

Dlouhodobým cílem projektu je podpora mladých, talentovaných umělců a jejich kreativního růstu, výměny zkušeností, mezikulturních schopností, mezinárodní mobility a kvalitních profesních vztahů s uměleckými kolegy a veřejností z celé Evropy. Projekt DNA napomáhá k vytvoření kreativní a kulturně rozmanité evropské společnosti. Za pomoci vzniku nových kulturních služeb a produktů opírajících se o čerstvé myšlenky, kreativní procesy a živou inspiraci projekt zkvalitní přístup ke kreativnímu vyjadřování, zvýší účast v zemích zapojených do projektu a podpoří umělce i veřejnost, aby se stali skutečnými nositeli změny v oblasti sociálního a kreativního podnikání.Projekt je rozdělen do čtyř programových částí:

 • LAB rezidence, festival tvůrčích dílen, škola kritického psaní
 • MATRIX umělecké koprodukce
 • HELIX síť festivalů v partnerských zemích (ukázka nových talentů)
 • CODE putování nových děl partnerskými zeměmi

Projekt DNA přispěje k celoživotnímu vzdělávání, otevře téma arogance a ignorance, dotkne se role obrany domácí kultury a naruší a obnoví současné významy evropské identity. Přínos projektu rovněž spočívá ve vytvoření koncepční a praktické základny pro nová vyjádření, kreativní dialogy a svobodné umělecké výběry. Projekt se soustředí na oblast performance, tance, fyzického divadla, vizuálního umění, nových médií, umění street art a umění nového divadla.

Vedoucí projektu: NOVÁ SÍŤ, o. s.

Spoluorganizátoři:

 • A4 - Associations for Contemporary Culture, SK
 • Chorea theatre association, PL
 • Društvo Gledališče Glej, SI
 • Entré Scenen, DK
 • Festival Plartforma by artists group "Fish eye", LT
 • L1 Independent Dancers´ Partnership Union, HU
 • schloss bröllin e.V., DE

Výše grantu: 200 000 €

Více na: www.novasit.cz/

[nahoru]

M4m - m for mobility

Země: CZ + FR + LV + RO + HU

M4m je program umělecké mobility, který napomáhá setkáním, výměnám a společné práci mezi mladými umělci a mladými profesionály v oblasti tvorby. Mladí profesionálové zasahují do jednotlivých etap tvorby díla, aby se tato mladá generace profesionalizovala v rámci evropských projektů, které vyžadují interdisciplinární zkušenosti.
M4m usiluje o:

 • vytvoření společenství umělců a kulturních osobností, kteří budou schopni společně pracovat na zavádění interdisciplinární tvorby
 • rozvoj vzájemného působení mezi profesionály a mladými umělci s důrazem na jejich profesionalizaci v evropském kontextu
 • podporu výměny zkušeností a přenos kompetencí s obeznámením se s  metodologií dělené práce
 • rozšíření použití technologií interaktivity s interaktivním prostředkem e.mobility coby sdružujícího prvku nových forem komunikace
 • osvěta uměleckého přístupu nové mladé generace tvořící v kontaktu s  ostatními a s pohledem upřeným do budoucnosti

M4m je založeno na:

 • workshopech věnovaných výměně zkušeností a přenosu kompetencí
 • krátkodobých rezidencích sdružujících mladé umělce a mladé profesionály při společné tvorbě
 • komunikačních akcích spojených s:
 • interaktivním nástrojem společenství, které bude podporovat výměnu, sdružovat zavádění projektů a usnadňovat mobilitu na evropské úrovni a její šíření
 • programem šíření děl, které se bude účastnit zároveň zavádění „parkinprogress“
 • M4m je první etapou velkého inovujícího projektu, který bude sdružovat jednotlivé osobnosti z oblasti tvorby a kultury v rámci profesionalizace Evropy.

M4m se obrací na:

 • klasické umělce a umělce zabývající se živým a vizuálním uměním
 • profesionály z oblasti tvorby a kultury

Vedoucí projektu: Tanec Praha o.s.

Spoluorganizátoři:

 • La Brèche - Centre des Arts du Cirque de Basse-Normandie, FR
 • Pépinières européennes pour jeunes artistes, FR
 • The interdisciplinary art group SERDE, LV
 • Transcultures, BE> Uniunea Teatrală din România, RO
 • Workshop Foundation (Műhely Alapítvány), HU

Výše grantu: 200 000 €

Více na: http://www.tanecpraha.cz

[nahoru]

EduMEMA  - Cesta ke kreativnějšímu vzdělávání: Hudba – Tanec – Vizuální umění

Země: CZ + SK + TR + AT + CY

Na mezioborovém projektu se podílí osm organizátorů z pěti zemí, z toho je pět spoluorganizátorů v Programu Culture nováčků. Spolupráce středoevropských zemí s Kyprem a Tureckem přinese do projektu nové kulturní, umělecké a geografické možnosti. Projekt propojuje kulturní organizace se zaměřením na vzdělávání (Konservatorium Wien z Rakouska a Mimar Sinan univerzita z Turecka), zaměřením na umění (Galerie Tatra ze Slovenska, Anadolu Ateşi z Turecka) a také s výkonným (Košice – Evropské hlavní město kultury 2013, Impresariat z Prahy) a právním pozadím (Magistráty Popradu a Larnaky).Projekt si klade za cíl přispět k hlubšímu porozumění umění pomocí kvalitnějšího vzdělávání v oblasti umění. Hlavní témata, jež povedou ke kontextovému ověření evropského kulturního dědictví, se budou věnovat polaritám: autentický/umělý, historický/moderní, dogmatický/ekumenický.     Interakce se uskuteční mezi různými oblastmi umění (kulturní dědictví, performing a visual arts, architektura) a součástí projektu budou aktivity putující mezi účastnickými zeměmi (hudba, tanec, fotografie, výstavy, kompozice pro EU, pouliční festival, semináře, přednášky, kulaté stoly, kulturní turistické průvodce, divadlo fringe). Do projektu se zapojí umělečtí a akademičtí garanti a kritici, umělci a profesoři z celé Evropy: Nikolaus Harnoncourt a Milan Turković, AT, Sergio Azzolini, IT, Jan Šibík CZ, Y. Murat Şen, TR, Helena Kazárová, CZ, Michael Posch, AT, Giorgos Karvellos, CY, Miloš Valent SK, atd.Projekt potrvá 24 měsíců (červen 2011 – květen 2013), rozpočet je 412 410,00 €, požadovaný grant činí 198 305,00 €. Země zasaženy projektem: SK, CY, AT, TR, CZ, PL, HU, DE, FR, IT, NL, BE, ES, GR, GB, EE, LT, LV.Cílová skupina zahrnuje širokou veřejnost a specializované publikum, univerzitní studenty uměleckých oborů, mladé profesionály, učitele v oblasti umění na všech úrovních, kulturní pracovníky z různých institucí, kulturní turisty z EU. Více vzdělání – více umění!

Vedoucí projektu: Tatranská galéria v Poprade (SK)

Spoluorganizátoři:

 • Anadolu Ateşi, TR
 • Anna Hrindová - IMPRESARIAT PRAHA, CZ
 • Konservatorium Wien Privatuniversität, AT
 • Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o., SK
 • Larnaka, CY
 • Mesto Poprad, SK
 • MIMAR SINAN GUZEL SANATLAR UNIVERSITESI, TR

Výše grantu: 198 305 €

Více na: http://www.tatragaleria.sk/

[nahoru]

Europäische Burgen alsherausragende Zentrenfrühen Kulturaustauschesim Mittelalter

Země: CZ + SK + DK + HU + LV + FI + GER

Vedoucí projektu: DeutscheBurgenvereinigung e.V.

Spoluorganizátoři:

 • ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, CZ
 • Archeologický ústav Slovenská akadémia vied Nitra, Sk
 • Dänisches National museum Kopenhagen, DK
 • Eötvös Loránd University,Faculty of Humanities, HU
 • Lettische Universität Riga,LV
 • Muuritutkimus ky Uotila, FI

Výše grantu: 200 000 €

[nahoru]

Loutková kočovná společnost II

Země: CZ + SK + HR + RS + BE + EE

Projekt Loutkové kočovné společnosti II navazuje na obsah setkávání v předchozím projektu stejného názvu. Inspirováni kočovníky evropské avantgardy, koncipovali jsme projekt jako workshopy loutek putujících z východu na západ Evropy. Tentokrát semináře poputují v opačném směru ze západu na východ. Zatímco první projekt se zaměřil na předávání tradičních technik výroby loutek a jejich ovládání, nový projekt se soustředí na předávání umění počítačové animace tradičním divadlům a mistrům loutkářství a na průzkum obecného používání nových technologií a multimédií v prostředí tradičního loutkového divadla. Nové technologie v loutkářství „vynalezené“ ve Slovinsku budou prezentovány v zemích s malou zkušeností s propojováním umění tradičních a nových médií. Slovinské Mini Teater produkovalo první virtuálně animované loutkové představení ve 3D v reálném čase na světě. Tato zkušenost je velmi cenná a tým slovinských umělců, společně s chorvatskými partnery, se podělí o své zkušenosti v projektu Virtuální animace a její rozvoj a zorganizují semináře, workshopy a počítačové animace pro mladé umělce z Běloruska a Arménie.Součástí projektu je speciální program sestavený výjimečnými umělci ze střední Evropy (SK, CZ), Belgie a baltických zemí (Estonsko), kteří povedou workshopy ve Slovinsku, Chorvatsku a Arménii pro loutkaře amatéry i profesionály a pro všechny, kteří mají zájem o používání loutek pro terapeutické a vzdělávací účely.Projekt bude ukončen prezentací výsledků workshopů a představení, výměny textů, dialogů, umělců a pracovních zkušeností (workshopů, představení, loutek a scény).

Vedoucí projektu: Mini Teater - promotion & execution of puppet & theatre perfor (SI)

Spoluorganizátoři:

 • BOUCHTY A LOUTKY, CZ
 • Eesti Riiklik Nukuteater, EE
 • FIGURENTHEATER VLINDERS & CO VZW, BE
 • Malo pozorište Duško Radović, Belgrade, RS
 • TEÁTRO NELINE, SK
 • UO Novo Kazalište, Zagreb, Croatia, HR

Výše grantu: 199 937,50 €

Více na: http://www.mini-teater.si

[nahoru]

ArtistTalk.eu - Platforma uměleckých debat o kultuře a umění

Země: SI + PL + CZ

Projekt ArtistTalk.eu vychází ze společné iniciativy tří současných center umění a  nových médií z východní a střední Evropy a má za cíl založit platformu pro networking, vzdělávání a výměnu v oblasti nových médií a experimentálních uměleckých organizací na evropské úrovni. Projekt je zaměřen na hodnotu vzdělávání v oblasti nových médií a současné umělecké praxe a vzniknuvší platforma nabídne umělcům a kulturním pracovníkům příležitost rozšířit své znalosti a nápady, zviditelnit se a zvýšit povědomí o současném umění a umění nových médií. Každá z partnerských organizací zorganizuje řadu 50 debat s  místními a přizvanými umělci ročně, záznamy debat budou přístupné širší veřejnosti na internetové platformě ArtistTalk. Projekt dává prostor každému z partnerů, aby do něj kreativně přispěl. V dlouhodobém rámci pak budou partneři a budoucí partneři pracovat na nových projektech za účelem vyvinutí nových strategií pro rozvoj sociálních projektů prostřednictvím umělecké inicativy. Projekt zdůrazní přednosti a slabiny různých kulturních politik a  uměleckých projektů přispívajících ke kulturní politice na místní, národní, regionální a evropské úrovni.
Projekt se zaměří na:
1. alternativní způsoby vzdělávání - partnerské organizace uspořádají souběžné události jako kulaté stoly, workshopy a semináře, které se soustředí na kritické pohledy na současné umění a umění nových médií.
2. mezinárodní výměna - partnerské organizace uspořádají sympozium v roce 2013, na němž budou prezentovány nejlepší debaty s umělci z podílejících se zemí. Sympozium se zaměří na alternativní metody vzdělávání, novou terminologii, atd.
Výstupem projektu bude řada událostí, internetová databáze se všemi debatami a audiovizuální publikace s přepisem debat, dialogů, průzkumů současných a možných metod alternativního vzdělávání v oblasti umění, kniha s  vybranými debatami nebo slovník nových pojmů v umění.

Vedoucí projektu: CODEEP Cultural Association (SI)

Spoluorganizátoři:

 • FUNDACJA WRO CENTRUM SZTUKI MEDIOW, PL
 • International Centre for Art and New Technologies, CZ

Výše grantu: 144 500 €

Více na: http://www.motamuseum.com/

[nahoru]

Art-Science Co-OPeration Environment

Země: DE + SI + CZ

Experimentální a mezioborový projekt ARSCOPE je zaměřen na produkci a šíření uměleckých projektů založených na spolupráci mezi umělci a vědci. Projekt podpoří mezikulturní dialog o používání vědeckých přístrojů mimo laboratoř v důsledku využití multimodálních interakčních přístrojů jako například nervového propojování. Kromě zapojení a mobilizace rozdílných kreativních a výzkumných komunit bude hlavním přínosem projektu podpora inovativní kulturní produkce a  její ohlas u veřejnosti. Projekt má za cíl pomáhat rozvoji spojitostí mezi kreativitou a komplikovaností při produkci, předvádění a dokumentování nejlepších příkladů v oblasti, kde se umění setkává s biologií. V tomto speciálně připraveném projektu plánujeme zahájit a později udržet dlouhodobou a mnohostrannou spolupráci po celé Evropě v oblasti spolupráce mezi uměním a  vědou. Obdobné společné prostředí ještě nebylo dosud vytvořeno.
Propojíme mezioborovou uměleckou kvalitu, kulturní inovace a sociální význam v rámci experimentálních společných postupů. Spojíme dohromady umělce, kulturní pracovníky, pedagogy, vědce a také politiky za účelem uskutečnění projektu výzkumu, koprodukce a mobility a umožníme divákům z celé Evropy vstoupit do dialogu mezi uměním a vědou.
Mezi hlavní aktivity projektu budou patřit výzkumné mechanismy: setkání vůdčích mozků v otázkách umění a vědy, kreativní procesy: praktické workshopy zaměřené na předání technik a znalostí, předváděcí setkání: výstavy a  performance zasazeny do hlavních evropských festivalů a zaměřeny na mezioborový přístup, mezioborové rezidence: intenzivní příležitosti k  vzdělávání umělců a badatelů a na závěr produkce rozsáhlá dokumentace a  propagační aktivity zahrnující webové stránky, knihu a DVD.

Vedoucí projektu: TAKOMAT GmbH (DE)

Spoluorganizátoři:

 • Aksioma – Institute for Contemporary Arts, Ljubljana, SI
 • International Centre for Art and New Technologies in Prague, CZ

Výše grantu: 200 000 €

[nahoru]

EUROPA - Projekt evropského veřejného umění

Země: IT + UK + CZ + SI

Dvouletý kulturní projekt EUROPA je zaměřen na rozvoj nadnárodní mobility umělců, designérů a dalších kreativních mladých profesionálů. Zmobilizujeme je pomocí přístupu participace na rozvíjení umělecko-urbánních zásahů do prostředí ve  třech cílových oblastech Evropské unie charakteristických různým prostředím a  stupněm vývoje města. Projekt podporuje rozšiřování, zkušenost s a oběh novátorských site-specific instalací, intervencí a vznik kreativního prostředí. Pracovní náplň projektu sestává z pěti workshopů, jež budou zahrnovat práci v terénu a experimentální kreativní aktivity. Workshop 1 se zaměří na průzkum a mapování cílových oblastí za účelem shromáždění podstatného objemu informací a uživatelských potřeb. Tyto informace budou zpracovány v kreativní laboratoři a workshopu 2, na němž dojde k rozvoji vizí a umělecko-urbánních intervencí. Workshop 3 představí veřejnosti inovativní kreativní výstupy rozvíjené ve spolupráci na předchozím workshopu. Workshop 3  bude zaměřen na organizaci událostí pro veřejnost jako například výstav, zásahů do veřejného prostoru, konferencí a společenských událostí. Výsledkem budou nové pohledy do průzkumu, projektové plány a vlastní instalace. Aby došlo k zapojení cílových skupin do společné sítě, k jejímu rozšiřování a ke komunikaci mezi nimi, je workshop 4 formulován jako platforma pro plánování, sdílení a porovnávání zdrojů a příležitostí s jinými organizacemi. Partneři představí své výstupy na seminářích, kulatých stolech a výstavách v kontextu Evropské unie a rovněž v Mariboru ve Slovinsku, v městě, jež se stalo Evropským hlavním městem kultury 2012. Na závěr se workshop 5 bude zabývat projektovým managementem.
Na projektu bude spolupracovat pět organizací ze čtyř evropských zemí (IT, CZ, SI, UK). Zastoupen je jeden magistrát, dvě soukromé neziskové organizace a jeden partner ze sféry vyššího vzdělávání a odborník v narativním prostředí. Máme zájem společnými silami prozkoumat, nakolik mohou mezioborové umělecké prostředí a metodologie obohatit dimenzi městského prostředí.

Vedoucí projektu: Comune di Jesolo - Municipality of Jesolo (IT)

Spoluorganizátoři:

 • Central Saint Martins College of Arts - Univ. of Arts London, UK
 • International Centre for Art and New Technologies, CZ
 • Kulturno izobraževalno društvo KIBLA, SI

Výše grantu: 200 000 €

Více na: http://www.comune.jesolo.ve.itwww.­jesolo2012.­it

[nahoru]

VIA VILLAS – Obohacení architektonického dědictví o vilovou architekturu

Země: CZ + HU + PL + SI

Projekt má za cíl upozornit na vilovou architekturu, která nejen že obohacuje kulturní dědictví jednotlivých evropských regionů, ale zároveň umožňuje poznání kořenů a inspirací naší současné kultury. Na společném projektu se budou podílet historikové architektury, odborníci z muzeí architektury, autoři a badatelé, projektu se účastní také zadavatelé vil. V první fázi projektu bude za spolupráce čtyř partnerských zemí provedena výzkumná a  hodnotící studie, jež bude mapovat kulturně-estetickou stránku a technickou úroveň rezidenční architektury, představí osobnost a styl architektů, prozkoumá roli stavitele a spojitost architektonického vývoje a kulturního a  společenského života v zemi. Tato výzkumná studie bude sloužit jako základ pro rozvíjení aktivit na národní úrovni: v každé z partnerských zemí dojde k  vydání publikací a organizaci výstav věnujících se širokému a vyváženému výběru architektonických prací vil a rezidencí z druhé poloviny 20.  století.
V návaznosti na projekt vytvoří mladí architekti počítačové 3D modely národních konceptů vilové architektury (celkem 4-8 modelů) tak, jak si je představuje mladá a starší generace v jednotlivých zemích, čímž zároveň odkážou na téma Evropského roku aktivního stáří a mezigenerační solidarity 2012. Proběhne diskuze, porovnání národních projektů a spolupráce na vytvoření společné „evropské vily“ na mezinárodním workshopu, na němž se mladí architekti setkají s přednášejícími staršími odborníky z celé Evropy a  pokusí se propojit atributy čtyř partnerských národních konceptů. Do projektu mohou být přizváni další mladí architekti z jiných zemí.
V každé z partnerských zemí dojde k organizaci putovní výstavy, na které se představí práce na národním konceptu vily. Společné výsledky projektu ze všech zúčastněných zemí budou prezentovány na závěrečné výstavě a konferenci v  Bruselu.

Vedoucí projektu: Foibos a.s.

Spoluorganizátoři:

 • Foibos Bohemia o.p.s., CZ
 • Magyar Építőművészek Szövetsége, HU
 • Muzeum Architektury we Wrocławiu, PL
 • Znanstvenoraziskovalni Center Slovenske Akademije ZnanostiIn Umetn, SI

Výše grantu: 200 000 €

Více na: www.foibos.cz

[nahoru]

JANICE - Síť jagellonského umění ve střední Evropě

Země: DE + CZ+ PL

Projekt JANICE vznikl z iniciativy čtyř muzeí a jednoho výzkumného institutu z  Polska, České republiky a Německa se záměrem posílit vzájemnou spolupráci v  oblasti výzkumu, muzeologie a vzdělávání. Hlavními organizátory projektu jsou Brandenbursko-pruský historický institut v Postdamu a Centrum historie a  kultury východní a střední Evropy v Lipsku. Partnery projektu jsou Národní muzeum a Královský zámek ve Varšavě a Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře. Spolupracující instituce si kladou za cíl projektu vybudovat lepší povědomí veřejnosti o společném kulturním dědictví střední Evropy a více tento odkaz zpřístupnit.
Projekt se soustředí na společně připravovanou a zorganizovanou výstavu, jež poputuje partnerskými zeměmi. Výstava zprostředkuje umění a kulturu střední Evropy za doby jagellonské, nejmocnější evropské dynastie okolo roku 1500, představí rozmanitost kulturní tradice této epochy a také intenzivní výměny a systém spolupráce umělců. Poprvé bude tento fenomén ukázán v  historicky přesném rámci přesahujícím národní hranice. Výstava představuje stěžejní přínos k celistvějšímu vnímání Evropy a otevírá perspektivy, jimž dosud stály v cestě národnostní interpretace minulosti. Poprvé budou propojeny znalosti odborníků a díla minulosti v nadnárodním měřítku, což zásadním způsobem podnítí další výzkum a nové vědecké pohledy.
Součástí projektu bude katalogizace kulturního dědictví dynastie Jagellonců pro ústřední výstavu a zahrne výzkum, dokumentaci a památkovou péči, a také organizace vedlejších činností, společných vzdělávacích a publikačních projektů zaměřených na širokou veřejnost.

Vedoucí projektu: Haus d. Brandenburgisch-PreußischenGeschichte

Spoluorganizátoři:

 • Galerie Středočeského kraje Central Bohemian Gallery, CZ
 • Geisteswiss. Zentrum f. Geschichte u. Kultur Ostmitteleuropas, DE
 • Muzeum Narodowe w Warszawie The National Museum in Warsaw, PL
 • Zamek Królewski w Warszawie The Royal Castle in Warsaw, PL

Výše grantu: 200 000 €

[nahoru]

Spojme se hudbou v Mariborském mezinárodním orchestru 2012

Země: SI + UK + CZ+ MK + RS

Projekt MIO 2012 se bude odvíjet jako kombinace dvou oblastí: orchestrální akademie (semináře pro orchestry) a semináře master class (kurzy pro sólisty, dirigenty). Mladí hudebníci budou mít možnost studovat techniku, umělecký rozvoj, schopnosti reflexe a propagace a vystupovat s nejlepšími evropskými umělci a pedagogy, jež se na společné fakultě se studenty podělí o jejich rozsáhlé znalosti, příklady z praxe a zkušenosti z mezinárodní kariéry. Projekt je vystavěn na prověřených vzdělávacích metodách s přídavkem flexibility a udržitelnosti za účelem zajištění kvality ve stanoveném krátkém časovém období.
Projektem rovněž podpoříme společenské vztahy mezi sólisty, dirigenty, vedoucími koncertními mistry a orchestrem, neboť tyto dvě oblasti projektu se neustále navzájem ovlivňují. Tento systém vytváří optimální podmínky pro studium mladých umělců a pro jejich začlenění do různých stupňů od studia po koncertování na profesionální úrovni a poskytuje jim lepší možnosti, než by našli v domácím prostředí.
Hudebníci z různých zemí se jednou za rok setkají v Mariboru. Zorganizujeme a budeme propagovat výzvu pro žadatele a konkurzy pro mladé hudebníky (do 35  let) po celé Evropě.
Posluchači z celé Evropy i mimo ni budou mít příležitost navštívit koncerty či živé přenosy během projektu nebo získat audio a video nahrávky po skončení projektu. Na projektu se bude každým rokem podílet 250 účastníků a  předpokládáme, že projekt bude přínosem pro více než 50,000 lidí. Projekt si klade za cíl vzdělávat, propagovat, stimulovat a propojit talentované hudebníky tak, aby bylo dosaženo mimořádné kvality v novém kulturním prostředí a aby byla vyzdvižena kulturní diverzita, jež je iniciátorem společenských změn. Hudebníci v orchestrech budou vystupovat jako dobrovolníci, budou však mít možnost rozšířit si své znalosti a zlepšit své příležitosti k zaměstnání.

Vedoucí projektu: KULTURNO DRUŠTVO GLASBENA MATICA LJUBLJANA (SI)

Spoluorganizátoři:

 • KULTURNO UMETNIŠKI ZAVOD DELAVNICA MARIBOR, SI
 • MACLAURIN MEDIA LTD, UK
 • NÁRODNÍ DIVADLO BRNO / NATIONAL THEATRE BRNO – JANÁČKOVA OPERA, CZ
 • ORGANISATION FOR CULTURAL COLLABORATION INTERKULTURA, MK
 • UDRUŽENJE GRAĐANA BUM (BALKAN URBAN MOVEMENT), RS

Výše grantu: 200 000 €

Více na: info@glasbenamatica.si

[nahoru]

Síť kurátorů

Země: ES+ RO + CZ+ PL + HU

Hlavní překážkou pro mladé kurátory a umělce je nedostatek příležitostí k  mezinárodní prezentaci. Přímým výsledkem toho je, že se obvykle soustředí na spolupráci na národní úrovni. Mladí kurátoři především získávají vynikající přehled o domácí umělecké scéně a slibných umělcích dosud neznámých v  mezinárodních uměleckých kruzích. Jejich projekty, výstavy, díla a události jsou, i přes velkou zajímavost, zcela neznámé na mezinárodní úrovni.
Projekt sdružuje pět kurátorů a jejich neziskové kulturní organizace z  České republiky, Maďarska, Polska, Rumunska a Španělska, kteří se rozhodli spojit se a vyměnit si znalosti domácí scény, aby se staly přínosem pro všechny podílející se strany: umělce, kurátory a kulturní organizace.
Každý z kurátorů zorganizuje ve své zemi akci, na niž přizve ostatní členy sítě. Sestaví portfolio dvaceti vybraných domácích umělců a představí je ostatním partnerům, jež budou umělce posuzovat. Zorganizují „trh nápadů“, neformální setkání s panelovými debatami, na kterých se setkají lokální umělečtí aktéři s mezinárodními protějšky.
Shromážděný materiál s informacemi o 100 umělcích bude publikován v  databázi, jež bude představovat jádro evropské databáze.
Po skončení pěti prezentačních akcí kurátoři uspořádají výstavní projekt, který se odehraje v pěti výstavních prostorech v Madridu a .představí 10  umělců z každého portfolia.

Vedoucí projektu: Hablar en Arte (ES)

Spoluorganizátoři:

 • Brukenthal National Museum Sibiu, RO
 • Center for Contemporary Arts Prague, CZ
 • Foundation for Visual Arts, PL
 • Studio of Young Artists' Association, HU

Výše grantu: 140 751,56 €

[nahoru]

Nouzový vchod – Mezinárodní divadelní projekt

Země: AT + IT + CZ+ RO + GR

Divadlo, jež je tradičně vnímáno jako klenot národní kultury, se stane „nouzovým vchodem“ pro osoby stojící na prahu Evropy a pro ty, jež v Evropě již žijí jako nechtění sousedé, zkrátka pro ty druhé. Tito druzí, zastoupeni herci, se setkají v nečekaných situacích na pódiích šesti zemí. Navrhovaný projekt uskuteční divadelní průzkum na téma nových, viditelných či skrytých, mentálních hranic v dnešní Evropě. Vyzývá umělce ze šesti zemí, aby hledali nadnárodní pohledy na všudypřítomné, národní sociálně-etnické konflikty.
Stupeň 1: Výzkumné projekty národních divadel. Všechny umělecké týmy provedou dokumentární průzkum na téma vysoce relevantní v jejich zemích. Výsledný materiál průzkumu bude zdramatizován, přizpůsoben jevištnímu zpracování a bude mít premiéru v příslušných zemích. Účelem je vytvoření dramatických, multimediálních esejů různých forem.
Stupeň 2: Organizace mezinárodních divadelních workshopů. Na umělecké výstupy ze stupně 1 bude nahlíženo z nových úhlů pohledu na seminářích zorganizovaných se dvěma až třemi partnerskými divadly. Partneři propojí výsledky svých průzkumů, najdou podobnosti, vytvoří nápadité spojitosti a  zmapují tak novým způsobem současnou situaci evropských sousedů.
Stupeň 3: Festival divadla nouzového vchodu a sympozium. Práce na předešlých perspektivách bude zakončena závěrečným festivalem. Změna v  perspektivě způsobená konfrontací tradičních a národních bilaterálních konfliktů „jinakosti“ s novou „jinakostí“ ze skupin z dalších zemích na scéně, bude mít za následek překvapivé vhledy do našeho zaujatého přístupu k  této problematice.
Projekt se pouští do otázek humanitární katastrofy v dnešní Evropě nebo vysoké kriminality mezi přistěhovalci, otázek poskytujících důvod k  předsudkům a diskriminaci. Cílem projektu je iniciovat produktivní dialog a  pomocí umění přispět do procesu přijetí diverzity a jinakosti v Evropě bez hranic.

Vedoucí projektu: Schauspielhaus Graz GmbH (AT)

Spoluorganizátoři:

 • Associazione Culturale Teatro Garibaldi, IT
 • Národni Divadlo, CZ
 • Teatrul Maghiar de Stat Cluj, RO
 • Εθνικό Θέατρο, GR

Výše grantu: 200 000 €

Výce na: http://www.buehnen-graz.com/schauspielhaus

[nahoru]

Rekviem pro Osvětim

Země: HU + RO + CZ+ PL

Od založení Evropské unie a vstupu zemí ze střední a východní Evropy tvoří Romové a Sintiové největší menšinu v Evropě. Jejich kultura má za sebou dlouhou tradici kočování, hudby a tance a po dlouhá desetiletí je zdrojem inspirace pro umělce, spisovatele, skladatele, hudebníky a filmaře. Představuje tedy výrazný vliv na evropskou kulturu. Mimo to mají Romové a  Sintiové, podobně jako Židé, za sebou historii utlačování a pronásledování, jež tragicky vyvrcholilo během druhé světové války.
Tento příběh bývá do velké míry zamlčován. Projekt Rekviem pro Osvětim představuje spojení mezi zapomenutou historií, současnou situací a významem romské kultury pro Evropu. Holandský hudebník a skladatel Roger sinto "Moreno" Rathgeb zkomponoval rekviem pro všechny oběti koncentračního tábora v Osvětimi – Židy, Romy a Sinty, příslušníky odboje a  homosexuály. Dílo bude během let 2011 až 2013 odehráno v pěti evropských zemích, bude se na něm podílet 75 profesionálních romských a sintiských hudebníků a doprovodí je sbory a sólisté ze zúčastněných zemí.
Okolo ústředního představení proběhne řada kulturních událostí, výstav, konferencí a promítání filmů a dokumentů, jež budou zorganizovány na základě znalosti prostředí partnerů a zrealizovány v partnerských zemích. Všechny zúčastněné propojí mezikulturní setkávání a podělí se při spolupráci o svou virtuozitu a zkušenosti.
Projekt pokrývá období minulosti, současnosti i budoucnosti a oblast od západní po východní Evropu, v níž dnes většina Romů žije. Projekt si klade za cíl zlepšit kulturní propojení a překračovat hranice mezi Romy a ostatními občany a zastává myšlenku, že rozdíly a vzdálenosti lze překonat skrze vzájemné porozumění, spolupráci a další rozvoj projektů. Klíčem k tomu je skutečnost, že neexistuje společná budoucnost bez znalosti toho druhého a  jeho minulosti.

Vedoucí projektu: Foundation Alfa/The International Gipsyfestival

Spoluorganizátoři:

 • O.S. Slovo 21, CZ
 • Roma National Culture Centre ROMANO KHER., RO
 • Romedia Foundation, HU
 • The Roma People Association in Poland, PL

Výše grantu: 200 000 €

Výce na: http://www.gipsyfestival.nl/

[nahoru]

Glass is Tomorrow

Země: BE + FR + FI+ CZ + UK

Projekt „Glass is tomorrow“ se snaží poukázat a zdůraznit vzájemné působení existující mezi sklářskými mistry a evropskými designéry. Z kulturního, ale i  ekonomického hlediska se jedná o ohrožená a úzce spjatá povolání, která by se dnes měla navzájem propojit. Pro sklářské mistry se jedná o otázku přežití. Vzhledem k dnešní situaci na trhu by tato profesní dovednost, perla našeho dědictví, mohla vymizet v propasti moderní doby. Nicméně díky návratu k  řemeslům Art & craft je vidět, že tato povolání nemají odzvoněno!
Holandský designér Kiki Van Eijk, který právě vytvořil svá první díla ve  spolupráci se skláři z Murana dokonce hovoří o „designing by making“…
I když dojde k propojení konceptuálního rozměru designéra a manuální dovednosti sklářského mistra, i tak se bude jednat o vytříbené a izolované dílo jednotlivce. Proto je tento projekt příležitostí evropského rozsahu, od severu na jih a od západu na východ, k vytvoření otevřené a strukturované rovnice mezi designem a řemeslem v oblasti současného skla. Ani ne tak se zaměřením na vnější podobu, nýbrž na strategii. Souhrn akcí „Glass is tomorrow“ je založen na kreativních workshopech sdružujících především mladé designéry a sklářské mistry stojící za povšimnutí, kteří spolu budou nejenom dále spolupracovat ale i se navzájem podněcovat. Projekt počítá rovněž se zahrnutím pedagogické složky a s principem putovní výstavy se zárukou solidního partnerství. Výstava se zaměří na významná cílová místa Evropy tak, aby mohla být shlédnuta jak profesionály tak i širokou veřejností. Jde o  opětovné vytvoření obrazu tohoto sklářského kulturního společenství, ve  kterém se odráží jeho rozmanitost a jeho možnosti v dnešní Evropě. Dát prostředky a elán této jak fascinující tak i mizející oblasti a dodat ji důvěru ve vlastní dynamiku, tak aby se stala naplno nezávislá a  produktivní.

Vedoucí projektu: Pro Materia (BE)

Spoluorganizátoři:

 • Centre International d'ArtVerrier, FR
 • Iittala Group Oy Ab, FI
 • SPACE CZ, s.r.o., CZ
 • Vessel Gallery, UK

Výše grantu: 200 000 €

Výce na: http://www.promateria.be/

[nahoru]

 

DLOUHODOBÉ PROJEKTY, linie 1.1  - SPOLUORGANIZÁTOŘI

Čtyři dny o. s.
Manifeste européen pour la transformation par l'art

Filharmonie Bohuslava Martinů
an Orchestra Network for Europe - ONE goes places

[nahoru]

Projekty se třetími zeměmi (Mexiko), linie 1.3.5

Výsledky budou zveřejněny do konce srpna 2011

Literární překlady, linie 1.2.2

Dne 29. června 2011 zveřejnila Výkonná agentura Evropské komise pro vzdělávání, audiovizi a kulturu výsledky výzvy 1.2.2 - literární překlady pro rok 2011. Celkem bylo podpořeno 95 projektů ze 301 žádostí, úspěšnost tak činila 17 %. Přeloženo bude 495 knih. Celková výše dotací činí 2 777 179,14 eur.

Z České republiky uspěla 4 nakladatelství: Paseka, Dauphin Praha, Centrum pro kulturu a společnost o.s. a Transteatral o. s.

LADISLAV HORÁČEK - PASEKA
Výše grantu: 14 265,25 €
www.paseka.cz

 • Andrzej Stasiuk, Bialy kruk (polsky --> česky)
 • Thomas Glavinic, Carl Haffners Liebe zum Unentschieden (německy --> česky)
 • Elia Barcelo, El secreto del orfebre (španělsky --> česky)
 • Ivana Simic Bodrozic, Hotel Zagorje (chorvatsky --> česky)
 • Helle Helle, Ned til hundene (dánsky --> česky)
 • Valeria Parrella, Per grazia ricevuta (italsky --> česky)

DANIEL PODHRADSKÝ DAUPHIN PRAHA
Výše grantu: 27 402,55 €
www.dauphin.cz

 • Jean Back, Amateur (němčina --> čeština)
 • Jurij Krawza, Certowa kowarnja (srbština --> čeština)
 • Iris Hanika, Das Eigentliche (němčina --> čeština)
 • Peter Terrin, De Bewaker (holandština --> čeština)
 • Damir Karakaš, Kino Lika (chorvatština --> čeština)
 • Riku Korhonen, Lääkäriromaani (finština --> čeština) Finnish Czech
 • Feri Lainšček, Nedotakljivi. Mit o Ciganih (slovinština --> čeština)
 • Tiit Aleksejev, Palveränd (estonština --> čeština)
 • Myrto Azina Chronidi, To Peirama (řečtina --> čeština)

CENTRUM PRO KULTURU A SPOLEČNOST o. s.
Výše grantu: 26 482, 72 €
www.vetrnemlyny.cz

 • Sudabeh Mohafez, Burns (němčina --> čeština)
 • Pavel Vilikovský, Dog on the road (slovenština --> čeština)
 • Dimitri Vazemsky, Patamorphe (francouzština --> čeština)
 • Vladimir Martinovski, Quartets (for reading, looking, singing and listening) (makedonština --> čeština)
 • Rudolf Sloboda, The Blood (slovenština --> čeština)
 • Kristin Dimitrova, The Cardplayer’s Morning (bulharština --> čeština)
 • Sibylle Berg, The Man is Asleep (němčina --> čeština)
 • Suzana Tratnik, The third world (slovinština --> čeština)
 • Dušan Dušek, Walking to Heaven (slovenština --> čeština)

TRANSTEATRAL o. s.
Výše grantu: 4 777,20 €
www.transteatral.cz

 • Peter Handke, Das Spiel vom Fragen oder die Reise zum Sonoren Land (němčina --> čeština)
 • Peter Handke, Die Unvernünftigen sterben aus (němčina --> čeština)
 • Peter Handke, Spuren der Verirrten (němčina --> čeština)
 • Peter Handke, Über die Dörfer (němčina --> čeština)
 • Peter Handke, "Warum eine Küche?" Texte für das Schauspiel (němčina --> čeština)

Zahraničními nakladatelstvími budou přeložena z češtiny tato díla:

 • Antonín Bajaja, Zvlčení (do bulharštiny)
 • Bohumil Hrabal, Obsluhoval jsem anglického krále (do bulharštiny)
 • Milan Kundera, Život je jinde (do bulharštiny)
 • Jáchym Topol, Sestra (do bulharštiny)
 • Jaroslav Seifert, Valerie a týden divů (do španělštiny)
 • Petr Zelenka, Theremin (do francouzštiny)
 • Jáchym Topol, Chladnou zemí (do italštiny)
 • Michal Viewegh, Vybíjená (do italštiny)
 • Michal Viewegh, Báječná léta pod psa (do lotyštiny)
 • Karel Čapek, Povídky z druhé kapsy (do makedonštiny)
 • Josef Škvorecký, Příběh inženýra lidských duší (do slovinštiny)
 • Josef Škvorecký, Smutek poručíka Borůvky (do slovinštiny)
 • Josef Škvorecký, Tankový prapor (do slovinštiny)

Kompletní výsledky linie 1.2.2 najdete na http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2011/selection/selection_strand_122_2011_en.php

[nahoru]

Evropské kulturní festivaly, linie 1.3.6

Výkonná agentura (EACEA) uveřejnila výsledky výzvy linie 1.3.6 − podpora evropských kulturních festivalů. Z  celkově 674 podaných žádostí bylo vybráno 26 festivalů, které získají podporu z programu Culture v  maximální výši 100 000 €. Díky nevyčerpaným zdrojům se Výkonná agentura rozhodla dodatečně podpořit dalších 10 festivalů. Ze 17 českých podaných žádostí uspěl pouze 25. Kytarový festival Mikulov 2011 a obdrží dotaci ve výši 24 197 €. Úspěšnost žádostí tak činí 5,3 %.
Přehled kompletních výsledků najdete na http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2010/selection/selection_strand_136_2010_en.php

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru