2008

Výsledky jsou postupně zveřejňovány níže.

Cena Evropské unie za literaturu − výsledky konkurzu na pořadatele

V roce 2009 bude poprvé udělována Cena Evropské unie za literaturu - její udílení bude organizovat Federation of European Publishers (FEP) ve spolupráci s European Booksellers Federation (EBF) a European Writers' Congress (EWC).

Výše uděleného grantu činí € 227 874 (na období od 1. 12. 2008 do 30. 11. 2009).

Více na http://ec.europa.eu/culture/news/news1809_en.htm

Výsledky výzvy č. 05/2008 (spolupráce s Brazílií)

Výkonná agentura Evropské komise pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA) zveřejnila výsledky výzvy 05/2008 v rámci programu Culture (Strand 1.3 Spolupráce se třetími/ve třetích zemích), zaměřené na projekty v Brazílii.

Celkem bylo podpořeno 7 projektů (z 32 žádostí; úspěšnost činila 21,88 %), z České republiky nefiguruje v podpořených projektech žádná organizace.

Více na http://eacea.ec.europa.eu/culture/calls2008/strand_1_3/results_en.htm

Výsledky výzvy EACEA č. 25/2007 − druhý, dubnový termín uzávěrky − literární překlady

Dne 18. září 2008 zveřejnila Výkonná agentura Evropské komise pro vzdělávání, audiovizi a kulturu výsledky výzvy č. 25/2007.

Celkem (včetně prvního termínu uzávěrky) bylo podpořeno 93 projektů (ze 191 žádostí; úspěšnost činila 48,71 %), 

Z českých žadatelů uspělo nakl. Dauphin:

Adam Bodor: Milyen is Egy Hago? (Back to the Owl − Short Stories)
Jurij Koch: Ha lecala je modra wrona
László Darvasi: A könnymutatványosok legendája (The Legend of the Tear-Grifters)
Łukasz Dębski: Café Szafé
Mojca Kumerdej: Fragma

Grant: 17 280 eur 

Dále budou z češtiny přeloženy tyto publikace:

a) do slovenštiny
Jan Novák: Zatím dobrý

b) do italštiny
Květa Legátová: Želary

c) do norštiny
Jáchym Topol: Kloktat dehet

d) do bulharštiny
Patrik Ouředník: Ad acta

e) do španělštiny
Lenka Reinerová: Alle farben der sonne und der
nacht (č. Všechny barvy slunce a noci)

Celkové výsledky najdete na http://eacea.ec.europa.eu/culture/calls2007/results/call_25_2007/index_en.html

 

Dne 16. září 2008 zveřejnila Výkonná agentura kompletní výsledky výzvy č. 23/2007 na rok 2008. Seznamy podpořených projektů najdete na http://eacea.ec.europa.eu/culture/calls2007/results/call_23_2007/index_en.html

V rámci krátkodobých projektů bylo celkem podpořeno 92 projektů (z 420 žádostí; úspěšnost činila 21,91 %), v rámci dlouhodobých projektů se jednalo o 11 projektů (ze 72 žádostí; úspěšnost činila 15,28 %).

Z českých organizací uspěly v rolích vedoucího projektu čtyři organizace (ze sedmnácti podaných žádostí v rámci krátkodobých projektů a dvou v rámci dlouhodobých projektů; úspěšnost činí u krátkodobých žádostí 23,52 %, u dlouhodobých 0 %.) a sedmnáct organizací v rolích spoluorganizátorů (ve čtrnácti projektech).

Hlavní organizátoři − krátkodobé projekty

 • Divadlo Archa o. p. s.
 • Moravská galerie v Brně p. o.
 • MVP agency s. r. o. 
 • Struny podzimu o. s.

Spoluorganizátoři − krátko- a dlouhodobé projekty

 • Národní muzeum p. o. − 2 projekty
 • Centrum experimentálního divadla (CED) p. o.
 • Národní archiv
 • Univerzita Jana E. Purkyně v Ústí nad Labem
 • Česká kultura − 2 projekty
 • D Smack You Promotion s. r. o.
 • Západočeské divadlo v Chebu
 • Quido Rock Agency
 • Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie (CIANT) − 3 projekty
 • Divadelní fakulta Akademie múzických umění (DAMU)
 • Archeologický ústav Akademie věd ČR v. v. i.
 • Jazz bez hranic o. s.
 • Svět knihy s. r. o.
 • Hudební škola hl. m. Prahy
 • Společnost poezie o. s.
 • Agite/Fra s. r. o.
 • Literární akademie – Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého s. r. o.

Podpořené projekty

1. Krátkodobé − hl. organizátoři

68/69 − OD JARA UTOPIÍ K PÁDU ZDI (68/69 − VOM FRÜHLING DER UTOPIEN BIS ZUM FALL DER MAUER)

Země: Česko + SK, DE, CZ

Popis: Cílem projektu je mnohostranná inventura hnutí roku 1968 v rámci tehdejší společnosti a jejích vnitřních vztahů ve snaze představit tato hnutí jako součást evropských dějin demokracie a kultury. Hlavní pozornost se upíná na srovnání československých, západo- i východoněmeckých variant těchto politických, společenských a kulturních hnutí a na jejich vzájemné působení.

V rámci projektu se připraví půda pro spolupráci historiků, divadelních a vizuálních umělců. Práce umělců a reflexe historiků se prolnou v průběhu jednoho procesu, který v sobě zahrnuje stránku pracovní, tvůrčí, diskuzní a dokumentační a jehož výsledkem budou čtyři divadelní představení, pět tematických večerů a pět publikací.

Vedoucí projektu
DIVADLO ARCHA O. P. S. (CZ)

Spoluorganizátoři
• TRUC SPHÉRIQUE, SK
• KAMPNAGEL INTERNATIONALE KULTURFABRIK GMBH, DE
CENTRUM EXPERIMENTÁLNÍHO DIVADLA P. O., CZ
• ZENTRUM FÜR ZEITHISTORISCHE FORSCHUNG POTSDAM, DE
• SOPHEINSAELE GMBH, DE

Výše grantu: 194 580 €

Více na: www.68-89.net

ARCHITEKTURA A DESIGN INTERIÉRU VE STŘEDNÍ EVROPĚ NA POČÁTKU 20. STOLETÍ. JOSEF HOFFMANN AND DUŠAN JURKOVIČ

Země: Česko + AT, SK

Popis: Projekt se věnuje architektuře a designu interiéru ve střední Evropě na počátku 20. století. Projekt zdokumentuje a představí práci dvou významných evropských architektů Josefa Hoffmanna a Dušana Jurkoviče, kteří se podstatně podíleli na vizuální kultuře doby. Čtvrtý partner ICOM-ICDAD poskytne projektu široký mezinárodní rámec a umožní sdílení odborných znalostí po celém světě. Vzájemná výměna zkušeností v multilaterální spolupráci poslouží k dosažení společných cílů.

Vedoucí projektu
MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ P. O. (CZ)

Spoluorganizátoři
• MAK-AUSTRIAN MUSEUM OF APPLIED ARTS/ CONTEMPORY ART, VIENNA, AT
• ICOM-ICDAD-INTERNATIONAL COMMITEE OF DECORATIVE ARTS AND
DESIGN, AT
• SLOVAK NATIONAL GALLERY BRATISLAVA, SK

Výše grantu: 166 365 €

CIRKUS TOTALITY - PUTOVNÍ KULTURNÍ PROGRAM POSTKOMUNISTICKÝCH EVROPSKÝCH ZEMÍ

Země: Česko + HU, SK, DE

Popis: Cirkus totality je putovní kulturní program, který představí kulturu a umění v postkomunistických evropských zemích. Projekt zesílí všeobecné povědomí o úloze umění, rozvoji umění a o roli a přínosu umělců v aktivní občanské společnosti a podpoří účast a spolupráci umělců v mezinárodních projektech a sítích. Aktivity projektu zahrnují semináře, setkání, konference, reklamní kampaně, divadelní představení, výstavy a filmové projekce.

Vedoucí projektu
MVP AGENCY S. R. O. (CZ)

Spoluorganizátoři
• LATERNA MAGICA CULTURAL DEPOSIT COMPANY, HU
• 4 NET SK, SK
• KULTURARENA VERANSTALTUNGS GMBH, DE

Výše grantu: 98 473 €

STŘEDOEVROPSKÁ HUDEBNÍ AKADEMIE - M.E.M.A. KONTEXTUÁLNÍ INTERPRETACE EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Země: Česko + SK, AT

Popis: Projekt podpoří široké spektrum mezikulturního dialogu nabídkou kvalitních a novátorských projektů a kombinováním různých komunikačních úrovní mezi několika evropskými státy. Zprostředkuje hlubší porozumění a kompetentní reflexi evropského kulturního dědictví jak širší veřejnosti tak studentům, mladým profesionálním umělcům a specialistům z celé Evropy. Prostředkem k dosažení cílů budou interdisciplinární prezentace (hudba, tanec, vizuální umění) a kontextuální interpretace klasických evropských hudebních děl. Projekt výrazně obohatí kulturní život podtatranské oblasti a města Popradu na Slovensku a zaměří pozornost na kulturní a sociální potenciál oblasti v evropském kontextu. V rámci projektu budou pořádány koncerty a putovní výstavy pro širokou veřejnost, na kterých budou jednoduchým a poutavým způsobem představeny současné přístupy v hudbě, tanci a vizuálním umění. Důraz bude kladen na preromantickou hudbu, především na evropské baroko. 

Vedoucí projektu
STRUNY PODZIMU O. S. (CZ)

Spoluorganizátoři
• TATRANSKA GALÉRIA POPRAD, SK
• KONSERVATORIUM WIEN PRIVATUNIVERSITÄT, AT
• MESTO POPRAD, SK

Výše grantu: 128 883 €

2. Krátkodobé − spoluorganizátoři

EUVOLUTION

Země: Německo + CZ, AT, UK

Popis: Projekt EUvolution si při příležitosti darwinovského jubilea v roce 2009 klade za cíl představit Darwinovu evoluční teorii jako kulturní dědictví Evropy a rozproudit celoevropskou diskuzi o její dimenzi kulturní, společenské i přírodovědné. Části projektu: internetové stránky k výstavě Fluss des Lebens/ Řeka života ve Stuttgartu; soutěž pro mládež ve věku 18−20 let na téma evoluce; mezinárodní konferece Hennig-Symposium s cílem propojit evropské evoluční biology; Evolutioncamp/Letní škola evoluce pro výherce zmíněné soutěže.

Vedoucí projektu
STAATLICHES MUSEUM FÜR NATURKUNDE, STUTTGART (DE)

Spoluorganizátoři
• NATURHISTORISCHES MUSEUM WIEN, AT
• UNIVERSITY OF PORTSMOUTH SCHOOL OF EARTH AND ENVIROMENTAL SCIENCES, UK
• NÁRODNÍ MUZEUM, CZ

Výše grantu: 108 397 €

STŘEDOEVROPSKÝ VIRTUÁLNÍ ARCHIVNÍ SÍŤ STŘEDOVĚKÝCH DOKUMENTŮ 

Země: Rakousko + CZ, DE, AT, SK, SI, HU

Popis: Cílem projektu je propagovat nadnárodní spolupráci archivů a zajistit on-line přístup k digitálním archivům historických listin. Projekt bude podporovat dokončení digitálních archivů a jejich integraci do velkého virtuálního archivu středověké historie. Zároveň představí způsoby, jak nejlépe využívat virtuální archivy středověké historie.

Vedoucí projektu
DIÖZESE ST. PÖLTEN (AT)

Spoluorganizátoři
• BAYERISCHES HAUPTSTAATSARCHIV, DE
• NÁRODNÍ ARCHIV, CZ
• INTERNATIONAL CENTRE FOR ARCHIVAL RESEARCH, AT
• MINISTERSTVO VNÚTRA, SK
• SLOVENSKÝ NÁRODNÝ ARCHÍV, SK
• ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE, SI
• MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR, HU

Výše grantu: 200 000 €

LE GRAND MAGASIN

Země: Německo + CZ, HU

Popis: Projekt se bude zabývat vystavováním a distribucí produktů vyrobených v evropských společných podnicích a uměleckou výměnou, čímž prozkoumá potenciál kolektivní produkce. Načrtne alternativy vůči dominanci globálního ekonomického systému vyspělého kapitalismu. Upozorní na možné modely a nejlepší postupy, které budou založeny na spolupráci a na udržitelných produktivních praktikách. Pomocí uměleckého průzkumu a projektů se zaměří na prostředí výrobních družstev.

Vedoucí projektu
KULTURAMT (DE)

Spoluorganizátoři
• TRAFÓ KORTÁRS MÜVÉSZETEK HÁZA KHT, HU
• MODERN MUVESZETERT KÖZALAPITVANY, HU
UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, CZ

Výše grantu: 114 000 €

EVROPSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 2009 − KULTURNÍ NETWORKING HISTORICKÝCH MÍST

Země: Slovinsko + CZ, HR, IT

Popis: Projekt umožní více než 100 hudebníkům ze čtyř programových zemí představit se evropskému publiku mimo svou zemi. Zřetelně evropský program nabídne okolo 120 hudebních děl se zaměřením na klasickou hudbu a proběhne ve čtyřech programových státech. Mezinárodní publikum zahrne okolo 50 000 diváků na koncertech a dalších 250 000 diváků televizních přenosů. Projekt umožní 30 hudebníkům ze čtyř zemí pracovat na společných hudebních vystoupeních. Cílem projektu je zároveň propagovat evropské architektonické dědictví. 

Vedoucí projektu
USTANOVA IMAGO SLOVENIAE − PODOBA SLOVENIJE (SI)

Spoluorganizátoři
• CROATIAN NATIONAL THEATRE SPLIT (HNK), HR
ČESKÁ KULTURA, CZ
• VERBO ESSERE ASSOCIAZIONE CULTURALE PER LE ARTI CONTEMPORANEE, IT

Výše grantu: 200 000 €

HUDBY ZAKÁZENÉ SOCIALISTICKÝMI A STALINISTICKÝMI DIKTÁTORY 

Země: Francie + CZ, DE, FR, RO

Popis: Vytvoření sítě „Zakázaných hudeb“ (Musique Interdites) v Evropě a současná rehabilitace hudby zakázané nacismem a stalinismem. Projekt si klade za cíl koncepci a realizaci projektu Zakázané hudby v každé z partnerských zemí, bude také posílen o program výměny zkušeností a know-how. Diktátory odsouzení skladatelé se stanou osobnostmi kultury a evropského občanství, zatímco přeshraniční výměna zkušeností a znalostí umožní zajistit jejich rehabilitaci. Projekt Zakázané hudby 2008/2009 je zároveň součástí kandidatury města Marseille na Evropské město kultury 2013.

Vedoucí projektu
ASSOCIATION POUR LE FORUM CULTUREL AUTRICHIEN (FR)

Spoluorganizátoři
• ROOM 28, DE
ČESKÁ KULTURA, CZ
• MAISON D'IZIEU, FR
• OPERA DE MARSEILLE, FR
• OPERA NATIONALA BUCURESTI, RO

Výše grantu: 200 000 €

U.N.I.T.E. (URBAN NATIVE INTEGRATED TRADITION OF EUROPE)

Země: Spojené království + CZ, BG

Popis: Projekt prozkoumá původ tradičních a národních hudebních forem ve čtyřech státech Evropské unie. Hudebníci a DJs nahrají a představí nové verze tradiční hudby. Záměrem je rovněž zaměřit se na hudbu konkrétního národního nebo místního významu té které země, např. vlastenecké válečné písně či populární písně. Hlavní oblastí zájmu bude téma, jak se hudba mění v průběhu času a místa a k jakým změnám ve významu hudby dochází.

Vedoucí projektu
TRANS-GLOBAL UNDERGROUND (UK)

Spoluorganizátoři
• E.T. IVAN VALKOV − ART, BG
D SMACK U PROMOTION S. R. O., CZ

Výše grantu: 75 690 €

QUARTET / VIZE EVROPY

Země: Maďarsko + CZ, FR, RS

Popis: Během čtyř evropských pětidenních akcí získá široká veřejnost příležitost seznámit se s projektem Quartet/Vize Evropy. Pobyty jsou plánovány na říjen 2008 (Novi Sad), březen 2009 (Cheb), říjen 2009 (Eger) a březen 2010 (Ancenis). Projekt zprostředkování kultury se zaměří na prolomení hranic mezi rozdílnými evropskými státy, na podnícení zvědavosti a otevřenosti směrem k jiným kulturám a tradicím. Projekt se týká široké veřejnosti, umělců a profesionálů různých zúčastněných zemí. Záměrem je vytvoření sítě a spolupracujících uměleckých seminářů, výzkum a propagace produkce se snahou seznámit se s příslušnými kulturními odlišnostmi různých evropských zemí.   

Vedoucí projektu
GÁRDONYI GÉZA SZÍNHÁZ (HU)

Spoluorganizátoři
• SERBIAN NATIONAL THEATRE, RS
• THEATRE QUARTIER LIBRE, FR
ZÁPADOČESKÉ DIVADLO V CHEBU, CZ

Výše grantu: 200 000 €

ECO UNION OF ROCK FESTIVAL

Země: Polsko + CZ, HU, SK

Popis: Projekt přinese ekonomický a sociální rozvoj regionu a představí mladé hudebníky na národní úrovni. Podpoří výměnu myšlenek, přinese iniciativu do oblasti nových směrů v mladé hudbě. Součástí projektu bude třídenní hudebně-vzdělávací akce Festival 18 a vzdělávací semináře na téma ochrany životního prostředí.

Vedoucí projektu
THE FRIENDS OF THE 1ST MAZURIAN ARTILLERY BRIGADE (PL)

Spoluorganizátoři
• "FOR THE YOUTH" PUBLIC BENEFIT ASSOCIATION, HU
QUIDO ROCK AGENCY, CZ
• PRVÝ LEVICKÝ UMELECKÝ SPOLOK O. Z., SK

Výše grantu: 200 000 €

EUROPEAN TELEPLATEAUS TRANSNATIONALE RÄUNE DER KULTURELLEN BEGEGNUNG UND KÜNSTLERISCHEN KOPRODUKTION

Země: Německo + CZ, ES, SE

Popis: Projekt má za cíl vybudovat pevnou síť interaktivních virtuálních prostředí, která umožňují okamžitou audiovizuální interakci ve skutečném čase mezi technicky stejně konfigurovanými  veřejnými prostranstvími a divadelními jevišti. Výsledky budou prezentovány jak na evropských festivalech, veřejných prostranstvích, na setkáních a live sessions v zúčastněných zemích, tak v tradičních médiích. Tato síť umožní, aby se tělesným pohybem bez dalších přídatných rozhraní vytvářely obrazy, zvuky či světelné efekty a zároveň docházelo k jejich přenosu z jednoho státu do druhého. 

Vedoucí projektu
TRANS-MEDIAAKADEMIE HELLERAU E. V. (DE)

Spoluorganizátoři
• ASOCIACION TRANSDISCIPLINAR REVERSO, ES
MEZINÁRODNÍ CENTRUM PRO UMĚNÍ A NOVÉ TECHNOLOGIE (CIANT), CZ
• BITNET PRODUCTIONS, SE

Výše grantu: 200 000 €

HACK-ACT-INTERACTPROGRESS

Země: Slovinsko + CZ, AT

Popis: Založení sítě kreativních umělců, projektantů a teoretiků media-art z celého světa za účelem užší budoucí spolupráce a práce na společných projektech. Cílem projektu je podpora přeshraniční mobility umělců a uměleckých děl a vzájemné zúročení myšlenek, zkušeností a debat. Projekt bude vybízet veřejnost ke zpracování, udržování a kontrole kritického vnímání. Stane se součástí mezikulturního dialogu, který podpoří vzájemné porozumění mezi rozlišnými skupinami společnosti. Zároveň posílí nadnárodní spolupráci a podnítí vznik nových projektů a výměn.

Vedoucí projektu
ZAVOD ZA STUDENTSKE KULTURNE DEJAVNOSTI STUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE V LJUBLJANI IN ZVEZE STUDENTSKIH KLUBOV SLOVENI (SI)

Spoluorganizátoři
• KULTURVEREIN TIME'S UP, AT
• VEREIN ZUR FÔRDERUNG FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG VON WISSENSCHAFT KUNST KULTUR AND MEDIEN, AT
• FREIER RUNDFUNK OBERÖSTERREICH, AT
MEZINÁRODNÍ CENTRUM PRO UMĚNÍ A NOVÉ TECHNOLOGIE (CIANT), CZ

Výše grantu: 101 408 €

UMĚNÍ DIALOGU – INTERKULTURNÍ DIVADELNÍ VÝZKUM

Země: Německo + CZ, CY, IT, DE, SK

Popis: Projekt podpoří nadnárodní společnou produkci. Spolupráce s předními divadelními akademiemi přispěje k udržitelnosti a pokračování projektu. Projekt naváže spolupráci s národními centry Mezinárodních divadelních institutů/UNESCO. Dojde ke vzniku evropského souboru, pro nějž bude společný jednotný umělecký jazyk složený z mnoha aspektů rozdílné divadelní kultury, přestože se na pódiu bude držet různých mateřských jazyků. Cílem projektu je prozkoumat dialog jako základní princip evropského dramatu na všech úrovních. Výsledky projektu budou představeny k diskuzi na festivalu Schillerfestival 2009 a na festivalu Festival of Dialogue 2010 v Miláně.

Vedoucí projektu
AKT-ZENT E. V. INTERNATIONAL THEATRE CENTRE BERLIN (DE)

Spoluorganizátoři
• CYPRUS CENTRE OF THE INTERNATIONAL THEATRE INSTITUTE, CY
DIVADELNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE, CZ
• LA CORTE OSPITALE, IT
• SCHLOSS BROLLIN E. V., DE
• CIVICA ACCADEMIA D'ARTE DRAMMATICA " NICO PEPE " DI UDINE, IT
• PROTEI PROGETTI TEATRALI INTERNAZIONALI, IT
• STADT MARBACH AM NECKAR, DE
• ACADEMY OF MUSIC AND DRAMATIC ARTS (VŠMU), SK

Výše grantu: 185 000 €

EX ORIENTE

Země: Německo + CZ, HU, FR, NL, LU

Popis: Projekt se zabývá výzkumem vzájemných kulturních souvislostí mezi orientální a západní středověkou hradní architekturou, jejíž vznik byl vyvolán střetem křižáků ze západní Evropy s vysoce vyvinutou formou hradů Blízkého Východu, zjevně inspirovaných antikou. Mezioborový výzkum bude založen na nejnovějších analýzách týkajících se architektury, dějin umění, archeologie a historie. Zvláštní důraz bude kladen na prvky, které byly následkem působení křižáckých tažení převzaty hradní architekturou v evropských zemích. Nejnovější poznatky mezinárodního výzkumu budou dostupné v publikaci s přehlednými mapami a grafickým materiálem. Publikace vyjde v němčině a francouzštině, později také v angličtině. Zároveň proběhnou pravidelná setkání zúčastněných vědců a odborníků a exkurze v rámci výzkumu na hrad Crac des Chevaliers.

Vedoucí projektu
DEUTSCHE BURGENVEREINIGUNG E. V. (DE)

Spoluorganizátoři
• EÖTVÖS LORAND UNIVERSITY, FACULTY OF HUMANITIES, HU
ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR V. V. I., CZ
• PUBLICATIONS DU CRAHM, FR
• STICHTING KASTELENLEXIKON NEDERLAND, NL
• UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG, LU

Výše grantu: 199 476 €

JAZZ BEZ HRANCI (JAZZ OHNE GRENZEN)

Země: Rakousko + CZ, DE

Popis: Cílem projektu je vytvořit partnerské kontakty a umožnit vzájemnou podporu při hudebních projektech. Oboje motivuje společný zájem a geografická blízkost jednotlivých regionů. Na přípravě projektů lze spolupracovat, aniž by bylo nutné překonávat velké vzdálenosti. Výstupy projektu jsou hudební pořady v každé ze tří zemí. Proto se mohou jednotlivé akce i příprava dílčích projektů zaměřit pokaždé na nové téma. Jazz představuje syntetizující faktor hudby různých staletí. Otevřenost jazzové hudby dovoluje integraci hudby a umění různých kultur při jednotlivých hudebních programech – na festivalech, na festivalu Passau Jazzfest, na koncertech v rámci takto vzniklé sítě, na workshopech.

Vedoucí projektu
INNTONE − VEREIN FUR ZEITGEMASSE KUNST (AT)

Spoluorganizátoři
• PASSAU JAZZFEST E. V., DE
JAZZ BEZ HRANIC, CZ

Výše grantu: 200 000 €

3. Dlouhodobé − spoluorganizátoři

MUZEUM ETNOGRAFIE A SVĚTOVÝCH KULTUR

Země: Belgie + CZ, NL, FR, IT, BE, UK, DE, AT, ES, SE

Popis: Cílem projektu je redefinovat roli etnografických muzeí v politickém prostředí tranzitivních zemí. Díky vědeckým poznatkům jsou tato muzea dobrým nástrojem k lepšímu porozumění málo známých kultur a k podpoře mezikulturního dialogu. V srdci projektu budou tři centra reflexe: první spočívá v modernosti, druhý se odvíjí od prvních setkání v prostoru a čase a třetí má za cíl položit základy budoucí mezinárodní sítě etnografických muzeí (RIME).

Vedoucí projektu
Musée Royal de l´Afrique Centrale (BE)

Spoluorganizátoři
• STICHTING RIJKSMUSEUM VOOR VOLKEKUNDE, NL
• ETABLISSEMENT PUBIQUE DU MUSÉE DU QUAI BRANLY, FR
• SOPRINTENDENZA AL MUSEO NAZIONALE PREISTORICO ETNOGRAFICO "LUIGI PIGORINI", IT
NÁRODNÍ MUZEUM, CZ
• COOPARCH-R.U. SCRL, BE
• PITT RIVERS MUSEUM, OXFORD UNIVERSITY, UK
• LIDEN MUSEUM STUTTGART, STAALICHES MUSEUM FÜR VOLKERKUUDE, DE
• KUNSTHISTORISCHES MUSEUM MIT MUSEUM FÜR VÖLKERKUNDE UND ÖSTERREICHISCHEM, AT
• MUSEO DE AMERICA, ES
• NATIONAL MUSEUMS OF WORLD CULTURE, SE

Výše grantu: 2 410 000 €

X-OP-EXCHANGE OF ART OPERATORS AND PRODUCERS

Země: Slovinsko + CZ, HR, DE, SI, EE, AT, PT, FI, TR

Popis: Projekt přispěje k založení mezioborové vzájemné spolupráce mezi centry, producenty, operátory, umělci a výzkumnými pracovníky za účelem vytvoření ICT infrastruktury, která umožní vznik rychlých širokopásmových sítí pro výzkum, vzdělávání, kulturu, umění a obchod. Zároveň poskytne odpovídající infrastrukturu, která bude sloužit střediskům umělecké produkce a mezioborového výzkumu. Jedním z výstupů bude vydávání edice katalogů a DVD věnovaných rozličným aspektům projektu.  

Vedoucí projektu
KIBLA (SI)

Spoluorganizátoři
• MUZEJ-MUSEO LAPIDARIUM, HR
• MEDIA IN MOTION, DE
• INSTITUT EGON MARCH, SI
• MOOSTE KÜLALISSTUUDIO MTÜ, EE
• RAHMENWERK E.V. - VEREIN ZUR WESTOSTEUROPÄISCHEN SITUATION, AT
• INSTITUTO POLITECNICO DE TOMAR, PT
• TAIDEKOULU MAAN KANNATUSTYHDISTYS RY, FI
• APARTMENT PROJECT, TR
CIANT, CZ

Výše grantu: 904 755 €

STŘEDOEVROPSKÝ HUDEBNÍ VÝKONNÝ SEKRETARIÁT

Země: Itálie + AT, IT, RO, HU, PL, CZ

Popis: Cílem projektu je nabídnout 80 mladým hudebníkům ve věku 11 až 18 let příležitost a zkušenost v mezinárodním symfonickém orchestru. První Středoevropský symfonický orchestr vyzve mladé hudebníky a bude reprezentovat zaměstnance mezinárodních hudebních fakult. Plánované aktivity projektu zahrnují hudební konkurzy účastníků, čtyři sezónní turné, mezikulturní komunikativní semináře, nahrávání a produkci videa a CD.

Vedoucí projektu
CENTRAL EUROPEAN INITIATIVE 'INCONCERTO' (IT)

Spoluorganizátoři
• ASSOCIATION 'SCUOLA PER GIOVANI MUSICISTI', IT
• MAGISTRATSABTEILUNG 13 - MUSIK - UND SINGSCHULE WIEN, AT
• "GEORGE ENESCU" MUSIC HIGH SCHOOL, RO
• DOHNANYI CONSERVATORY OF MUSIC, HU
• ZESPOL PANSTWOWYCH SZKOL MUZYCZNYCH IM M. KARLOWICZA, PL
HUDEBNÍ ŠKOLA HL. M. PRAHY, CZ

Výše grantu: 1 248 875 €

LITERATURA ZA HRANICEMI

Země: Spojené království + CZ, MT, BE, ES, LV, SI, DE, TR, PL, FI, LT, EE, UK, IE, PT, SK, CY

Popis: Hlavním cílem projektu je propagovat literaturu psanou méně rozšířenými jazyky a podpořit rozmanitost ve vydávání knižních překladů a v mezinárodních literárních událostech. Projekt dá podnět k debatám o příslušné politice a financování, bude rozvíjet inovační přístupy k propagaci literatury a zabezpečí profesionální rozvoj překladatelů z méně rozšířených jazyků. Zároveň vytvoří příležitosti ke spolupráci mezi organizacemi a institucemi aktivními v literární oblasti.

Vedoucí projektu
MERCATOR CENTRE, ABERYSTWYTH UNIVERSITY (UK)

Spoluorganizátoři
• INIZJAMED, MT
• HET BESCHRIJF, BE
• INSTITUT RAMON LLULL, ES
• BIEDRIBA "LATVIAN LITERATURE CENTRE", LV
• CENTER ZA SLOVENSKO KNJIZEVNOST, SI
• SLOVENE WRITERS' ASSOCIATION, SI
• LITERATURBRÜCKE BERLIN E. V., DE
• EDEBIYAT VE ILIM ESERLERI SAHIPLERI MESLEK BIRLIGI, TR
• INSTYTUT KSIAZKI, PL
• SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA, FI
• VIESOJI ISTAIGA LIETUVISKOS KNYGOS, LT
• ESTONIAN LITERATURE INFORMATION CENTRE, EE
• SCOTTISH POETRY LIBRARY, UK
• BANGOR UNIVERSITY, UK
• GALWAY ARTS CENTRE, IE
• PROPOST (PROJECTES POETICS SENSE TITOL), ES
SPOLEČNOST POEZIE O. S., CZ
AGITE/FRA S. R. O., CZ
• BOGAZICI UNIVERSITY, TR
• GENERAL DIRECTORATE OF BOOKS AND LIBRARIES, PT
• TUYAP FAIRS AND EXHIBITIONS ORG. INC., TR
• ARC PUBLICATION LTD., UK
LITERÁRNÍ AKADEMIE − SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA JOSEFA ŠKVORECKÉHO) S. R. O., CZ
SVET KNIHY S. R. O., CZ
• LITERARNE INFORMACNE CENTRUM, SK
• EUSKAL EDITOREEN ELKARTEA (BASQUE LANGUAGE PUBLISHER'S ASSOCIATION), ES
• UNIVERSITY OF CYPRUS, CY

Výše grantu: 1 384 620 €

 

 
Šesti laureáty Ceny Evropské unie za kulturní dědictví/Ceny Europa Nostra za rok 2008 se staly vynikající projekty z Česka, Řecka, Nizozemska, Španělska a Rumunska. Ceny slouží jako uznání za výjimečné úsilí v oblasti památkové péče, výzkumu a vzdělávání a každá z nich má hodnotu 10 000 EUR. Udílejí je společně Evropská komise a celoevropská federace pro kulturní dědictví Europa Nostra.

Šesti laureáty Ceny Evropské unie za kulturní dědictví/Ceny Europa Nostra za rok 2008 se staly vynikající projekty z Česka, Řecka, Nizozemska, Španělska a Rumunska. Ceny slouží jako uznání za výjimečné úsilí v oblasti památkové péče, výzkumu a vzdělávání a každá z nich má hodnotu 10 000 EUR. Udílejí je společně Evropská komise a celoevropská federace pro kulturní dědictví Europa Nostra.

Evropská komise a Europa Nostra zahájily společné udílení cen European Heritage Awards v roce 2002 v rámci programu Evropské komise Kultura 2000 se záměrem ocenit vynikající iniciativy mezi mnoha aspekty evropského kulturního dědictví v různých kategoriích od restaurování budov a jejich přizpůsobení novému využití až po rehabilitaci městské a venkovské krajiny, zpřístupnění archeologických nalezišť a péči o umělecké sbírky. Ocenění mohou získat také výzkumné projekty a letos poprvé rovněž vzdělávací projekty související s kulturním dědictvím a dobrovolná pomoc jednotlivců nebo organizací při péči o kulturní dědictví.

Cílem těchto ocenění je podpořit vysokou úroveň památkové péče a vynikajících znalostí a schopností, kterých je při ní využíváno, a podnítit přeshraniční výměny v oblasti kulturního dědictví. Záměrem ocenění je rovněž prostřednictvím šíření dobrých příkladů povzbudit další úsilí a podpořit projekty týkající se kulturního dědictví v celé Evropě.

Letos porota obdržela 109 přihlášek a nominací do všech kategorií z 29 zemí a nezávislí odborníci provedli jejich posouzení na místě. Ty nejlepší vybírala porota ceny za kulturní dědictví na řadě setkání, která se uskutečnila v průběhu minulých měsíců.

Bylo uděleno šest cen v těchto kategoriích:

 • Kategorie 1 – památková péče

Restaurování jižního průčelí Horního hradu Státního hradu a zámku Český Krumlov, Česká republika: cena za vytvoření nových norem české památkové péče a uznání vynikajícího příkladu citlivé památkové péče. Více v  tiskové zprávě Národního památkového ústavu.

Péče o zachování archeologického naleziště Skarkos na ostrově Ios v Řecku: cena za vynikající kvalitu památkové péče a zejména za minimální a nesmírně citlivé zásahy bez škodlivých dopadů na jedinečnou krajinu.

Restaurování a přizpůsobení továrny Van Nelle v nizozemském Rotterdamu, novému využití: uznání příkladného přístupu k restaurátorské práci a nalezení nových využití pro kultovní budovu evropského a světového významu.

 • Kategorie 2 – výzkum

Katalog vojenských opevnění ve Španělsku, který vypracovalo sdružení Asociación Española de Amigos de los Castillos, Španělsko: uznání vynikajícího příkladu zvyšování povědomí veřejnosti o vojenském kulturním dědictví ve Španělsku, které není důležité pouze pro tuto zemi, ale má obrovský význam pro celou Evropu.

 • Kategorie 3 – dobrovolná pomoc

Stichting Stadsherstel Hoorn, Nizozemsko: velmi úspěšný příklad zapojení občanské společnosti do záchrany historických center evropských měst, který upozornil na význam práce dobrovolníků.

 • Kategorie 4 – vzdělávání, odborná příprava a osvěta

Mezinárodní školicí středisko péče o kulturní stavební dědictví (International Built Heritage Conservation Training Centre) na zámku Bánffy v obci Bonţida, Rumunsko: vysoce hodnocené díky dvojímu úsilí: o odbornou přípravu v oblasti památkové péče a památkovou péči prostřednictvím odborné přípravy. Jedná se o vynikající příklad přeshraniční výměny znalostí a vhodného laureáta této ceny v rámci Evropského roku dialogu mezi kulturami.

Kromě šesti nejvyšších ocenění bude uděleno 21 druhých cen. Více informací viz internetové stránky Europa Nostra: www.europanostra.org/awards/2008/laureates.html

 

Výsledky výzvy EACEA č. 22/2007 − organizace činné v oblasti kultury na evropské úrovni

V rámci této výzvy (kategorie: vyslanec, festival a síť) bylo podpořeno 59 žádostí (ze 103 žádostí, úspěšnost činila 57,31 %); v celé řadě úspěšných organizací figurují jako členové i organizace české.

Výsledky jsou k dispozici na http://eacea.ec.europa.eu/culture/calls2007/results/call_22_2007/index_en.html

 

Výsledky výzvy EACEA č. 25/2007 − první termín uzávěrky − literární překlady

Výkonná agentura Evropské komise pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA) zveřejnila výsledky výzvy č. EACEA 25/2007 vydané v rámci programu Culture; jedná se projekty v rámci priority 1.2.2 Literární překlady.

Z českých žadatelů uspělo nakl. Brkola:

Elfriede Jelinek: Ein Sportstück 
Elfriede Jelinek: Totenauberg
Reinhardt Jung: Bamberts Buch der verschollenen Geschichten

Grant: 4 608 eur 

Dále byly z češtiny přeloženy tyto publikace:

a) do slovinštiny
Irena Dousková: Hrdý Budžes
Jiří Kratochvil: Truchlivý Bůh

b) do polštiny
Radka Denemarková: Peníze od Hitlera
Sylva Fischerová: Zázrak
Viola Fischerová: Co vyprávěla dlouhá chvíle
Ota Filip: Sousedé a ti ostatní
Pavel Brycz: Patriarchátu dávno zašlá sláva
Přemysl Rut: Naměsíčný průvodce Prahou
Tomáš Přidal: Kokosová opice

c) do slovenštiny
Jáchym Topol: Facetiae [česky ?]

d) do bulharštiny
Pavel Šrut: Veronika a kokosový dědeček

Celkové výsledky najdete na http://eacea.ec.europa.eu/culture/calls2007/results/call_25_2007/index_en.html

 

Výsledky výzvy EACEA č. 21/2007 − spolupráce se třetími zeměmi/ve třetích zemích

Dne 11. února 2008 zveřejnila Výkonná agentura Evropské komise pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA) výsledky výzvy č. EACEA 21/2007 vydané v rámci programu Culture; jedná se projekty v rámci priority 1.3 Zvláštní akce − spolupráce se třetími zeměmi/ve třetích zemích. 

Z českých organizací uspělo Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie (CIANT), které se v roli spoluorganizátora účastní projektu Hallerstein.

Finanční podpora byla poskytnuta třinácti projektům (pěti projektům pro spolupráci s Indií a osmi projektům pro spolupráci s Čínou).

Seznam podpořených projektů je k dispozici zde.

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru