2005

Program Evropské unie Culture 2000 – Výzva 2005:

Výsledky grantového řízení pro rok 2005
Stručná charakteristika podpořených projektů s českou účastí

Výsledky grantového řízení pro rok 2005

V rámci programu Evropské unie Culture 2000 bylo v roce 2005 uděleno 217 grantů na projekty, které se uskuteční v období 2005/2006.

Celkem bylo rozděleno více než 33 miliónů eur mezi přibližně 700 kulturních organizací z třiceti evropských zemí, které se účastní programu Culture 2000.

V roce 2005 bylo z 672 zaslaných žádostí vybráno a podpořeno 196 jednoletých projektů částkou cca 18 miliónů eur a 21 víceletých projektů částkou 15,5 miliónů eur. Vedle oblasti kulturního dědictví pokrývají podpořené projekty i další umělecké oblasti: výtvarné umění, performing arts/scénická umění, a literaturu (včetně překladů).

Vedle pětadvaceti členů Evropské unie se programu v roce 2005 účastnily tři země Evropského sdružení volné obchodu (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a jakožto kandidátské země Bulharsko a Rumunsko.

Evropský komisař pro vzdělávání, kulturu a multilingualismus Ján Fígeľ při příležitosti zveřejnění výsledků výběrového řízení programu Culture 2000 za rok 2005 prohlásil, že „projekty vybrané v rámci programu Culture 2000 jsou opět příkladem mimořádné rozmanitosti jednotlivých evropských kultur a jejich podpora aktivně přispívá k neustálému rozvoji celoevropské spolupráce v oblasti kultury".

Jednoleté projekty
Tyto projekty musí zahrnovat spolupráci nejméně tří spoluorganizátorů ze tří různých zemí účastnících se programu Culture 2000. Celkové množství 196 podpořených projektů se dělí podle oblastí následovně:

 • Kulturní dědictví: 43 projektů
 • Projekty ve třetích zemích: 10 projektů
 • Laboratoře kulturního dědictví: 6 projektů
 • Performing arts/scénická umění: 45 projektů
 • Výtvarné umění: 15 projektů
 • Literatura, knihy a četba: 7 projektů
 • Překlady: 70 projektů (více než 400 publikací)

Víceleté projekty
Dlouhodobější projekty musí zahrnovat spolupráci nejméně pěti spoluorganizátorů z pěti různých zemí účastnících se programu Culture 2000. Celkové množství 21 podpořených projektů se dělí podle oblastí následovně:

 • Kulturní dědictví: 7 projektů
 • Performing arts/scénická umění: 7 projektů
 • Výtvarné umění: 3 projekty
 • Literatura, knihy a četba: 4 projekty

Oddělení Evropské komise, které má na starosti program Culture 2000 spravuje i program Evropská města kultury. Město Cork, které bylo kulturním městem Evropy roku 2005 obdrželo na aktivity uskutečněné v roce 2005 375 000 € a město Patras, které bylo nominováno na kulturní město Evropy pro rok 2006, obdrželo z rozpočtu tohoto oddělení 125 000 € na přípravu a následné kulturní aktivity.

Přehled všech podpořených projektů je k dispozici  zde.

[nahoru]

Podpořené projekty s českou účastí v roce 2005

Téměř 30 českých organizací se podílí celkově na třech desítkách projektů. V 11 případech v rolích hlavních organizátorů a v 18 případech v rolích spoluorganizátorů.

Úspěšnost českých organizací účastnících se grantového řízení v pozici vedoucích projektů činila 50 %. V porovnání s celkovou úspěšností žadatelů (30 %) lze tento výsledek hodnotit pozitivně.

Jedná se o tyto organizace

Hlavní organizátoři – roční projekty

 • Národní galerie v Praze
 • Polypeje, společnost pro obnovu a využití historických památek
 • Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel, Deštné v Orlických horách
 • Národní knihovna ČR
 • SE.S.TA (Setkávání současného tance)
 • CIANT (Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie)
 • Laterna magika
 • Nakladatelství Dauphin
 • Nakladatelství Argo – 2 projekty
 • Nakladatelství Centrum pro studium demokracie a kultury

Spoluorganizátoři – roční projekty

 • Janáčkova akademie múzických umění
 • Divadelní ústav
 • Divadlo Archa
 • UJEP – Fakulta užitého umění a designu
 • České centrum v New Yorku
 • Vladař, zájmové sdružení právnických osob
 • Sdružení Neratov
 • Židovské muzeum v Praze – 2 projekty
 • Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
 • VUT – Studio rekonstrukcí památek
 • VUT – Fakulta architektury
 • Český svaz stavebních inženýrů
 • Divadlo Minor

Spoluorganizátoři – víceleté projekty

 • Svět knihy
 • CIANT (Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie)
 • Společnost přátel časopisu Romano Džaniben
 • Středočeský kraj

Navíc se účastní projektů tři desítky českých organizací v rolích partnerů.

Tematické členění projektů s českou účastí

 • Kulturní dědictví: 12 projektů
 • Performing arts/scénická umění: 7 projektů
 • Výtvarné umění: 2 projekty
 • Literatura, knihy a četba: 3 projekty
 • Překlady: 4 projekty
 • Evropské laboratoře kulturního dědictví: 1 projekt
 • Projekty ve třetích zemích: 1 

[nahoru]

Výsledky výzvy na rok 2005 věnované zachování a připomenutí hlavních památných míst a archivů spojených s deportacemi

Dne 3. června 2005 schválil Řídící výbor programu Culture 2000 výsledky výzvy na rok 2005.

Bylo podáno celkem 105 žádostí, přičemž z nových členských států byla nejaktivnější právě Česká republika (deset projektů). Následovalo Polsko (5), Estonsko (4), Lotyšsko, Maďarsko, Polsko a Slovinsko (po dvou projektech) a Slovensko a Litva (po jednom projektu). Celkem bylo vybráno 24 projektů – z deseti českých uspěly projekty dva (šest projektů se ocitlo na tzv. čekací listině).

Přehled všech podpořených projektů je k dispozici  zde.

V evropské konkurenci za ČR uspěly:

 • Institut Terezínské iniciativy (s projektem Terezínské album, jehož cílem je digitalizace dokumentů týkajících se obětí tzv. konečného řešení židovské otázky v Protektorátu Čechy a Morava)
 • Mezery o. s. (s projektem Pozdní sběr.cz – Perzekuce 1939–1945)

[nahoru]

Program Evropské unie Culture 2000 – Výzva 2005:
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ S ČESKOU ÚČASTÍ

Jednoleté projekty:

Scénická umění/Performing arts
Kulturní dědictví
Literatura a literární překlady
Výtvarné umění
Spolupráce ve třetích zemích

Víceleté projekty:

Kulturní dědictví
Literatura
Výtvarné umění


Jednoleté projekty – scénická umění/perfoming arts
Subjekty z ČR jako hlavní organizátoři nebo spoluorganizátoři

Rendez vous

Země: Česko, DE–FR

Termín: 6. 5. 2005–30. 4. 2006

Popis: Cílem projektu je vytvořit divadelní multimediální představení, které svým obsahem a formou dokáže oslovit publikum v evropských zemích. Představení RENDEZ VOUS bude mezinárodně srozumitelné. Jeho hlavním vyjadřovacím jazykem bude moderní tanec doplněný akcemi akrobatů, původní hudba a promítaný filmový obraz, vytvořený specielně pro tuto příležitost. Přinese zamyšlení nad základními životními otázkami, které jsou nedělitelné. Součástí projektu bude i výzkum nových možností interakce mezi hudebním skladatelem, interpretem hudby a tanečníkem, dále pak choreografické dílny pro tanečníky a artisty.

Cíle: Cílem projektu je vytvoření pluralitního kolektivu za účelem vytvoření živé inscenace s perspektivní možností další tvorby a rozvíjení specifického stylu divadla.

Vedoucí projektu
LATERNA MAGIKA

Spoluorganizátoři
- COMPAGNIE COMMUN INSTANT (FR)
- NOA ENTERTAINMENT (DE)

Výše grantu: € 139 925

Detailnější popis projektu si můžete stáhnout zde.

Rovněž máte možnost navštívit internetové stránky projektu www.rendezvous.cz

DanseLab A3/Taneční laboratoř A3

Země: Česko, FR–SK

Termín: 1. 8. 2005–31. 7. 2006

Popis: Jedná se o odbornou vzdělávací stáž v oblasti současného tance, která se odehrává v zemích organizátorů. Prostřednictvím stáží budou šířeny nástroje choreografické tvorby vyvíjené ve Francii od 80. let, přičemž budou rozvíjeny i odlišné aspekty tvůrčího procesu dvou dalších organizátorských zemí, nováčků v oblasti současné tvorby. V rámci projektu bude také po ukončení stáží zorganizována konference a vytvořen internetový zpravodaj.

Cíle:

 • podpořit a rozvíjet tvůrčí potenciál a umělecký výzkum v oblasti současného tance na Slovensku a v Česku, kde byl tento druh umění dlouhou dobu opomíjen na úkor klasického tance
 • umožnit pohyb profesionálních umělců v Evropě
 • usnadnit integraci Česka a Slovenska do Evropy pomocí kultury, stejně jako přispět k vytváření evropské kultury

Vedoucí projektu
SE.S.TA (SETKÁVÁNÍ SOUČASNÉHO TANCE)

Spoluorganizátoři
- AST (SK)
- COMPAGNIE POST RETROGUARDIA/PACO DECINAM (FR)

Další partneři
- AFAA (FR)
- CENTRE NATIONAL DE DANSE DE PARIS (FR)
- CENTRUM A NADÁCIA SÚČASNÉHO UMENIA (SK) 
- KONZERVATOŘ DUNCAN CENTRE (CZ)
- HAMU (CZ) 
- INSTITUT FRANÇAIS DE BRATISLAVA (SK) 
- INSTITUT FRANÇAIS DE PRAGUE (FR) 
- A MENAGERIE DE VERRE (FR) 
- MESTO BRATISLAVA (SK) 
- MINISTÈRE DE LA CULTURE (FR) 
- MINISTERSTVO KULTÚRY SR (SK) 
- MINISTERSTVO KULTURY ČR (CZ) 
- THEATRE A4 BRATISLAVA (SK) 
- VŠMU BRATISLAVA (SK)

Výše grantu: € 56 323

Více informací o projektu viz www.danselaba3.com.

ETUDE (Electronic Theatre in Virtual Dramatic Environments)/ETUDE (Elektronické divadlo ve virtuálních dramatických prostředích)

Země: Česko, DE–FR–UK

Termín: 15. 10. 2005–14. 10. 2006

Popis: Cílem projektu ETUDE je podpořit nové formy umělecké kreativity propojením skutečných a virtuálních herců. Během série tvůrčích dílen vznikne multimediální performance využívající tzv. smíšenou realitu, tj. propojení skutečných herců a objektů na scéně s herci a objekty virtuálními, to vše v reálném čase a simultánně na několika místech. Hlavním cílem projektu je rozvinutí konceptu elektronického divadla, s důrazem na dramatické aspekty virtuálních prostředí a začlenění počítačem generovaných postav. Klíčovým prvkem bude inovace v oblasti chování virtuálních herců a aplikování výzkumu evropských laboratoří působících v oblasti vyprávění příběhů ve virtuální realitě, trojrozměrné stereoskopické vizualizace a systémů snímání pohybu v kulturním a uměleckém kontextu.

Cíle:

 • zorganizovat sérii tvůrčích dílen za účelem realizace kolaborativní performance, která rozvine principy výměny mezi „živou“ interakcí a virtuálními 3D prostředími
 • stimulovat umělecké experimenty s chováním počítačově generovaných postav
 • integrovat interaktivní scénáře
 • implementovat nové tvůrčí nástroje (např. interfejsy, algoritmy AI)
 • posílit mobilitu umělců a kulturních operátorů mezi největšími a nově přijatými členy EU
 • šířit výsledky projektu, včetně metodologie a nových tvůrčích nástrojů

Vedoucí projektu
CIANT (MEZINÁRODNÍ CENTRUM PRO UMĚNÍ A NOVÉ TECHNOLOGIE V PRAZE)

Spoluorganizátoři
- LABORATIRY FOR MIXED REALITIES (DE)
- LABORATOIRE D'HYBRIDATION DES ARTS ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES (FR) 
- THE OCTOBER GALLERY (UK)

Výše grantu: € 147 740,61

CULTURAL ALCHEMY/KULTURNÍ ALCHYMIE

Země: Irsko, EE–LT–LV–PL–CZ

Termín: 1. 6. 2005–31. 5. 2006

Popis: Všichni účastníci (kromě vedoucího projektu) nedávno přistoupili k EU. Cílem je, aby vytvořili loutkové představení o kultuře a historii svých zemí, ale také o nových perspektivách, které se jim otvírají po vstupu do Unie. Finálním záměrem je zorganizovat turné těchto představení v rámci Festivalu evropského loutkářského umění. Rovněž bude vytvořeno kolektivní představení všech účastníků, naplánována je i webová stránka s informacemi o projektu.

Cíle:

 • prozkoumat podobnosti a rozdíly evropských kultur a vyměnit si tyto poznatky s publikem
 • rozvíjet a využívat loutkové divadlo k oslovení mladých lidí, znevýhodněných skupin a uprchlíků z různých komunit, a to pomocí specifických aktivit v rámci projektu
 • rozvíjet nové a inovativní prostředky prostřednictvím loutkového divadla

Vedoucí projektu
THE NATIONAL MARIONETTE THEATRE OF IRELAND Ltd. (NMTI)

Spoluorganizátoři
- DIVADLO MINOR (CZ) 
-
THE ESTONIAN STATE PUPPET THEATRE (EE) 
- THE LATVIAN STATE PUPPET THEATRE (LV) 
- VILNIAUS TEATRAS "LE–LE" (LT)

Další partneři
- ASSITEJ-ASSOCIATION INTERNATIONALE DU THEATRE POUR L'ENFANCE ET LA JEUNESSE (IE) 
- THE ARTS COUNCIL OF IRELAND (IE) 
- VELVYSLANECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V DUBLINU (CZ) 
-
THE EMBASSY OF THE REPUBLIC OF ESTONIA (EE)  
- THE NATIONAL YOUTH FEDERATION OF IRELAND (IE) 
- UNIMA – UNION INTERNATIONALE DE LA MARIONNETTE (FR)

Výše grantu: € 146 990,10

4th International Festival of the Deaf of St. Francis of Sales in Nitra/Mezinárodní festival neslyšících Františka Saleského v Nitře

Země: Slovensko, CZ–FR–NL

Termín: 1. 10. 2005–30. 9. 2006

Popis: Příprava a organizace 4. ročníku mezinárodního festivalu neslyšících sv. Františka Saleského v Nitře. Aktivity: divadelní workshop, workshop malířského umění, seminář – kultura neslyšících, výstava, divadlo, festivalové výstupy (publikace festivalu, CD-ROM o festivalu, video o festivalu, znak festivalu).

Cíle

 • zpřístupnit kulturu neslyšícím a rozšířit účast neslyšících umělců z Evropy na kulturním životě
 • šíření a progagace nových expresivních forem v oblasti výtvarného umění neslyšící menšiny
 • podpořit iniciativní přístup, diskusi a spolupráci mezi kulturními pracovníky a pracovníky z kulturně-sociální oblasti
 • podpořit mobilitu mladých neslyšících umělců a jiných pracovníků z oblasti dramatické výchovy neslyšících

Vedoucí projektu
EFFETA – STREDISKO SV. F. SALESKÉHO

Spoluorganizátoři
- A. C. T. I. S. (FR) 
- JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ (CZ)
- SCHOLENGEMEENSHAP EFFATHA (NL)

Partneři
- KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V NITRE (SK) 
- NITRA'S GALERY (SK) 
- THE OLD THEATRE (SK) 
- THEATRE OF ANDREJ BAGAR (SK) 
- MESTO NITRA (SK)

Výše grantu: € 49 510

Sources – Research – Innovation/Zdroje – Výzkum – Inovace

Země: Německo, CZ–PL

Termín: 1. 6. 2005–31. 5. 2006

Popis: Výchozím bodem tohoto projektu jsou tradiční školicí techniky a způsoby herecké tvorby Jerzyho Grotowského. V plánu projektu je vypracovat metody a techniky altrernativního divadla, srovnat je a prezentovat veřejnosti. Mezi plánované aktivity patří: tři sedmidenní pracovní pobyty, osmitýdenní laboratoř, třídenní sympózium, prezentace pracovní výměny a výsledků labolatoře, představení labolatoří na scéně a společné divadelní a laboratorní produkce.

Cíle: Cílem je rozvoj inovativních divadelních forem, které vycházejí z tradičních školicích technik a způsobů herecké tvorby Jerzyho Grotowského, a dát tak hercům impuls pro jejich další práci. Mezi další cíle patří budování dlouhodobého partnerství, povzbuzení mobility herců jakož i formování publika pro experimentální divadlo v Evropě.

Vedoucí projektu
THEATERLABOR BIELEFELD

Spoluorganizátoři
- THE CENTRE FOR STUDY OF JERZY GROTOWSKI'S WORK (PL)
- DIVADELNÍ ÚSTAV (CZ)

Partneři
- DIVADELNÍ STUDIO FARMA V JESKYNI (CZ) 
-
LES KURBAS (UA) 
- PLAVO POZORISTE (SER) 
- TEATR PIESN KOSLA (PL) 
- TEATR ZAR (PL) 
- THE STUDIUM TEATRINE (PL)

Výše grantu: € 115 778

Detailnější popis projektu si můžete stáhnout zde.

Crash Test Dummy – Das neue Ich im bio-politischen Crashtest/Crash test dummy – Nové já v bio-politické nárazové zkoušce

Země: Německo, HU–CZ–SI

Termín: 27. 6. 2005–26. 6. 2006

Popis: Crash test dummy je umělecký interdisciplinární pokus spojit architekturu, performing arts/scénická umění, výtvarné umění a média ve veřejném prostoru a vyprodukovat interaktivní sousoší. Mezinárodní síť umělců, vědců, aktivistů a kulturních center poslouží k vytvoření evropského bioutopického mikrokosmu ve čtyřech různých středoevropských městech: Budapešti, Ljubljani, Mnichově a Praze. Součástí projektu je výstava, která se bude konat v každém z těchto měst – mobilní studio Cocobello bude představovat architektonické jádro projektu. Studio bude postaveno na významném veřejném místě v centrech jednotlivých měst a bude fungovat jako základna a vstupní bod pro různé performance, happeningy a exkurze. Cocobello bude sloužit jako hypermobilní prostor, jako satelit představující architektonickou a estetickou vizy budoucích forem mobility. Veřejný prostor, bioutopická Agora, ztělesňuje citovou a intelektuální beznaděj dnešní společnosti. Na místě se bude nacházet evropský životní prostor a park soukromých pomníků. Agora se snaží hledat obrysy současné a budoucí evropské indentity, odkrýt způsob jakým se soukromá sféra stává původcem autonomního sebeurčení. Soustředění aktivit projektu a autonomní komunikativní síť zajistí, aby se aktivisté a občané z místní komunity, zejména mladí, stali nedílnou součástí projektu. Agora poukazuje na měnící se bezpečnostní podmínky a nový vztah k tělu. Na jedné straně je občan stále více považován za biometricky transparentní kybersubjekt a na straně druhé, však jako skutečný, stále více se vystavující, nevirtuální objekt. Systém kontroly založený na stále vyspělejší technologii a zařízení nárazových zkoušek slouží k „vepsání“ této naší sociální situace do tělesného vnímání. Tato místa budou propojena s bioutopickou/Cocobello instalací přes internet a video.

Cíle:

 • cílovou skupinou projektu je mladá generace, jelikož je důležité, aby se její zástupci cítili citově spojeni s Evropou
 • posílení pocitu evropské identity, který může zmírnit strach před budoucností
 • projekt by mohl být vzorem pro bližší spolupráci zúčastněných partnerů
 • projekt by se mohl stát vzorem k vybudování společné evropské platformy na místní úrovni, v rámci níž by byly realizovány progresivní, flexibilní a experimentální produkce současného umění a vytvářena stálá virtuální komunikace

Vedoucí projektu
MUFFATHALLE BETRIEBS GmbH

Spoluorganizátoři
- DIVADLO ARCHA (CZ)
- TRAFO – HOUSE OF CONTEMPORARY ARTS (HU)
- ZAVOD K6/4 (SI)

Partneři
- BUNDESZENTRALE FUR POLITISCHE BILDUNG (DE)
- GOETHE FORUM MUENCHEN (DE)
- GOETHE INSTITUT (DE)
- GOETHE INSTITUT BUDAPEST (DE)
- GOETHE INSTITUT PRAG (DE)
- INSTITUT FRANÇAIS DE MUNICH (FR)
- JUGENDFILMZENTRUM MUENCHEN (DE)
- KULTURREFERAT DER LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN (DE)
- LA VILLETTE (FR)
- LMU MÜNCHEN (UNIVERSITÄT) (DE)
- TSCHECHISCHES ZENTRUM MÜNCHEN (DE)

Výše grantu: € 145 000

Jednoleté projekty – scénická umění/perfoming arts
Subjekty z ČR jako další partneři

radio.territories

Země: Rakousko, AT–BG–DE–HU–SK–UK

Termín: 1. 10. 2005–30. 9. 2006

Popis:

 • čtrnáct uměleckých multimediálních příspěvků v několika evropských městech napříč rádii a rádiovými weby po dobu osmi měsíců
 • organizace uvítání a přijetí umělců během týdnů společné práce
 • konference na téma Rozhlasové pořady a městský rozvoj

Cíle:

 • podpořit rozvoj uměleckých oborů týkajících se rozhlasu a veřejného prostranství
 • využít experimentálních forem umění k diskusi o sociálních záležitostech a zdůraznění kulturní rozmanitosti v kontextu městského rozvoje
 • usnadnit mobilitu umělců na evropské úrovni
 • podpořit užívání nových médií pro mezinárodní vysílání uměleckých live akcí

Vedoucí projektu
FREIES RADIO WIEN

Spoluorganizátoři
- BOOTLAB (DE) 
- BURUNDI (SK) 
- INTERSPACE ASSOCIATION (INTERSPACE) (BG) 
- LONDON MUSICIANS COLLECTIVE (UK) 
- ÖSTERREICHISCHER RUNDFUNK (KUNSTRADIO) (AT) 
- TILOS KULTURALIS ALAPITVANY (TILOS RADIO) (HU)

Další partneři
- ASSOCIACE MLOK – LEMURIE T. A. Z./RÁDIO JELENÍ (CZ) 
- AUSLAND e. V. (DE)
- D MEDIA (RO) 
- DEPOT.KUNST UND DISKUSSION (AT) 
- LINHARTOVA SPOLEČNOST O. P. S. – UNIVERSÁLNÍ PROSTOR A GALERIE NoD (CZ) 
-
MOKS – MOOSTE KULALISSTUUDIO (EE) 
- N. A. (AT) 
- OFFENER KANAL BERLIN (DE) 
- RADIO INTERNA DO INSTITUTO SUPERIOR TECNICO (PT) 
- SCHLOSSL LICHTSPIELE (AT) 
-TANZQUARTIER WIEN (AT)

Výše grantu: € 99 970

The Killing of the Infants/Vraždění neviňátek

Země: Německo, BE–DE–FR–SI

Termín: 1. 5. 2005–17. 3. 2006

Popis: Vytvoření multimediální taneční produkce s herci z několika evropských zemí.
Výzkumné workshopy s profesionálními i neprofesionálními tanečníky, předávání  informací o dramaturgii v evropském historickém kontextu. Workshopy pro profesionální tanečníky s cílem zprostředkovat taneční jazyk Wima Vanderkeybuse dalším umělcům. Přiblížení představení mladému publiku, přednášky, prezentace krátkých filmů režírovaných W. Vanderkeybusem.

Cíle: Zkoumání místních evropských dějin a zkušeností s válkou, vraždou, tyranií, zachránci, oběťmi; vytvořit rámec pro debatu o evropské společnosti, jejích hodnotách a její budoucnosti; vytvořit uměleckou performaci, ve které tanec, film a hudba jsou vzájemně konfrontovány a prezentovat představení většímu obecenstvu.

Vedousí projektu
ULTIMA VEZ vzw

Spoluorganizátoři 
- ASSOCIATION DE GESTION FESTIVAL D'AVIGNON (FR)
- CANKARJEV DOM (SI)
- KONINKLIJKE VLAAMSE SCHOUWBURG (BE)
- PACT ZOLLVEREIN (DE)

Další partneři
- DIVADLO ARCHA PRAHA (CZ)
-
SILESIAN DANCE THEATER (PL)

Výše grantu: € 150 000

From Cliché in Art to the Art of Cliché/Od klišé v umění k umění klišé

Země: Německo, IT–NO

Termín: 1. 7. 2005–30. 6. 2006

Popis: Od klišé v umění k umění klišé je mezikulturní výzkumný projekt s dílnami, výukou, kolokvii a laboratořemi, jehož výsledky by měly být prezentovány a diskutovány na evropských a mezinárodních festivalech. Projekt je evropským příspěvkem do mezinárodní studie Výboru dramatické výchovy Mezinárodního divadelního ústavu/UNESCO. Mezi aktivity patří: Letní divadelní akademie, tři intenzivní workshopy, laboratoře, mezinárodní kolokvium režisérů a školitelů, veřejné prezentace, knižní publikace a video dokumentace.

Cíle: Evropský herecký sbor, dlouhodobá spolupráce s partnery, těsná spolupráce vedoucí ke zvýšení účinku.

Vedoucí projektu
AKT-ZENT e. V. INTERNATIONALES THEATERZENTRUM

Spoluorganizátoři a další partneři
- PROTEI Progetti Teatrali Internazionali (IT)
- SCUT SCANDINAVIAN CENTRUM FOR UTFORSKNING AV TEATER (NOR, SWE) 
- KOINE (FR)
- ACADEMY OF ARTS (IS)
- ACADEMY OF DRAMA AND FILM + ITI HUNGARIAN CENTRE (HU)
- ACADEMY OF MUSIC AND DRAMATIC ARTS BRATISLAVA (SK)
- AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE - DAMU (CZ)
-
HELLENIC ITI CENTRE (GR)
- ITI CENTRE (CY)
- RAKVERE TEATER (EE)
- THEATRE ET PUBLICS (BE)

Výše grantu: € 109 990

Aktuální popis projektu v angličtině si můžete stáhnout zde. Další informace o projektu naleznete na www.theatreculture.org.

Choreographers' Venture/Choreografické dobrodružství

Země: Rakousko, NL–PT

Termín: 15. 5. 2005–15. 11. 2005

Popis: Série výzkumných projektů zabývajících se pohybem z filozofického hlediska. Jednotlivé projekty měly vztah k sobě navzájem a konaly se v rámci ImPulsTanz. Projekty je možné rozdělit do tří oblastí: dvanáct pětidenních projektů pro mladé profesionální tanečníky, tři dvanáctidenní projekty pro mladé choreografy a jeden čtyřdenní projekt pro mladé zkušené choreografy.

Cíle: Cílem projektu je podnítit celoevropskou diskusi o všestrannosti tance v naší době, nalézat nové, kreativní a intelektuální obzory, a zúčastněným tanečníkům a choreografům tak vytvořit vhodné pole pro experimentování. Tento projekt by měl vést ke vzájemnému a hlubšímu porozumění různých místních, regionálních a národních kulturních trendů v Evropě se zaměřením na tanec a umožnit intenzivní výměnu poznatků.

Vedoucí projektu
WIENER TANZWOCHEN

Spoluorganizátoři
- RUMO DO FUMO – PRODUÇAO DE EVENTOS LDA (PT)
- STICHTING ENTRE NOUS (NL)

Další partneři
- CATI (TR)
- ČTYŘI DNY (CZ)
- IM FLIEGER (AT)
-
LA BIENNALE DI VENEZIA (IT)
- PROJECT DCM FOUNDATION (RO)
- SPIRAL[E] (AT)
- SZENE SALZBURG (AT)
- VZW SA (BE)
- ZAVOD EN KNAP (SI)

Výše grantu: € 150 000

Theatre/Festival in Transition/Divadlo/Festival v pohybu

Země: Německo, EE–PL–SK

Termín: 1. 7. 2005– 30. 6. 2006

Popis: Projektem je „karavan umělců“, spojený se sérií diskusí v oblasti inovativního hereckého umění, který bude putovat po divadelních festivalech v několika zemích střední a východní Evropy.

Cíle:

 • prezentovat program avantgardních umělců současného divadla střední a východní Evropy
 • podpořit kulturní výměnu mezi umělci a organizátory festivalů, kteří budou na projektu participovat
 • zkoumat postavení divadelních festivalů v příslušném místním a národním kontextu a jejich funkci v Evropě

Vedoucí projektu
SPIELMOTOR MUNCHEN e. V.

Spoluorganizátoři
- ASOCIÁCIA DIVADELNÁ NITRA (SK)
- RAKVERE TEATER (EE)
- STOWARZYSZENIE ROTUNDA (PL)

Další partneři
- BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR WISSENSCHAFT, FORSCHUNG UND KUNST (DE)
- ČTYŘI DNY (CZ)
- FESTIVAL HOMO NOVUS (LT)
- I-CAMP – NEUES THEATER MÜNCHEN (DE)
- MUFFATHALLE MÜNCHEN (DE)  
- MÜNCHNER KAMMERSPIELE (DE)
- HEATERFESTIVAL EXODUS (SI)
- VILNIUS INT.THEATER FESTIVAL SIRENOS (LT)

Výše grantu: € 149 360

[nahoru]

Jednoleté projekty – kulturní dědictví
Subjekty z ČR jako hlavní organizátoři nebo spoluorganizátoři

Baroque of the Orlicko Region Under the Changes of Times/Orlické baroko v proměnách času

Země: Česko, DE–PL

Termín: 1. 9. 2005–31. 8. 2006

Popis: Baroko regionu Orlicka v proměnách času.

Cíle: Cílem projektu je otevřít historické památky regionu Orlicka všem sociálním skupinám, zvýšit zájem obyvatel na české, německé a polské straně o baroko a kulturní dědictví a obnovit tradiční místa setkání zejména pro mladé.

Vedoucí projektu
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel, Deštné v Orlických horách

Spoluorganizátoři
- PARISH ST. JACOBUS (DE)
- SDRUŽENÍ NERATOV (CZ)
- SDRUZENI OBYVATEL KLADSKA (PL)

Další partneři
- ČESKO-NĚMECKÝ FOND BUDOUCNOSTI (CZ)
- MINISTERSTVO KULTURY ČR (CZ)

Výše grantu komise: € 150 000

Detailnější popis projektu si můžete stáhnout zde.

Learn and Recover Castles in Europe/Poznejme a zachraňme evropské hrady

Země: Česko, IT–PL–SK

Termín: 1. 7. 2005–30. 6. 2006

Popis: Projekt navrhuje následující aktivity na poli památkové péče a evropského kulturního dědictví: workshopy pro výměnu zkušeností na mezinárodní úrovni a experimentování s novými technologiemi; závěrečnou konferenci, na níž budou zhodnoceny pilotní workshopy a kde se uskuteční rozsáhlá diskuse; školení formou seminářů na téma památková péče a evropské dějiny; vzdělávání veřejnosti. Aktivity se konají na hradech na Slovensku, v Česku a Polsku.

Cíle: Projekt chce zaměřit pozornost na existenci míst a památek jako významné součásti kulturního dědictví občanů EU a zapojit toto široké spektrum míst a památek do aktivit, které povedou k jejich záchraně a zachování; propagovat interkulturní dialog a mezinárodní výměnu poznatků a zkušeností v oblasti; podpora zaměstnanosti, mezinárodní turismus, poskytnout dlouhodobou organizační podporu pro dlouhodobě udržitelný rozvoj.

Vedoucí projektu
POLYPEJE – SPOLEČNOST PRO OBNOVU A VYUŽITÍ HISTORICKÝCH PAMÁTEK

Spoluorganizátoři 
- PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA (IT)
- FUNDACJA ZAMEK CHUDOW (PL)
- ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU LIETAVSKÉHO HRADU (SK)

Další partneři
- EU – PROGRAM CULTURE 2000
- MINISTERSTVO KULTURY ČR (CZ)
- NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV (CZ)
- ZLÍNSKÝ KRAJ (CZ)
- FAKULTA ARCHITEKTURY VUT BRNO (CZ)
- MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ (CZ)
- INEX – SDA (CZ)
- ASA – HRADOVĚDNÁ SPOLEČNOST (CZ)
- KLUB AUGUSTA SEDLÁČKA – HRADAŘSKÁ SPOLEČNOST (CZ)
- MĚSTO ROSICE (CZ)
- PEEM, S.R.O. (CZ)
- DONJON (SK)
- ZACHRÁŇME HRADY (SK)
- HISTORICKO-ASTRONOMICKÁ SPOLOČNOSŤ – RADA MLÁDEŽE TRENČIANSKEHO KRAJA (SK)
- ZDRUŽENIE APPONIANA (SK)
- BLUDNÍ RYTÍŘI Z BECKOVA (SK)
- BRACTWO RYCERSKIE ZIEMI RUDZKIEJ (PL)
- UNIVERSITY OF WROCLAW (PL)
- CENTRO DIREZIONALE NUOVALUCE (IT)
- ARCHITECTURE FACULTY OF SIRACUSA (IT)
- ENGINEERING FACULTY OF MESSINA (IT)

Výše grantu komise: € 62 872,74

Detailní popis projektu si můžete stáhnout zde.

Web Cultural Heritage/Kulturní dědictví na webu

Země: Česko, EE–SI–SK

Termín: 25. 9. 2005–24. 9. 2006

Popis: V rámci projektu budou vyvinuty  pokyny pro výběr webových elektronických zdrojů za účelem jejich uchování, které bude možno prakticky uplatnit v jakékoliv evropské zemi. Aktivity projektu: analýza současné politiky výběru ve světě a užívaných nástrojů, vytvoření nových kritérií výběru na základě kompletní analýzy, testování výsledků analýzy, schůzky projektového týmu, konference ECDL 2006 (International Web Archiving Workshop) s prezentací výsledků projektu.

Cíle: Cílem projektu je propojit instituce čtyř zemí a zahájit výměnu zkušeností, umožnit kontakt s odborníky z jiných zemí, vytvořit seznam kritérií výběru respektujících evropské požadavky, poskytnout přizpůsobené softwarové nástroje, sepsat zprávu o výsledcích umožňujících kulturním „paměťovým“ institucím co nejlépe plnit svoji úlohu uchování digitálního kulturního dědictví.

Vedoucí projektu
NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY

Spoluorganizátoři 
- NATIONAL AND UNIVERSITY LIBRARY (SI)
- NATIONAL LIBRARY OF ESTONIA (EE)
- UNIVERZITNÁ KNIŽNICA BRATISLAVA (SK)

Další partneři
- JOŽEF STEFAN INSTITUT (SI)
- MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA (CZ)

Výše grantu: € 49 510

Silesia, Pearl in the Crown of Bohemia/Slezsko, perla Koruny české

Země: Česko, DE–PL

Termín: 1. 11. 2005–31. 10. 2006

Popis: Jde o první mezinárodní interdisciplinární projekt výzkumu a prezentace zaměřený na Slezsko jako region obrovského významu pro evropské kulturní dědictví. Mezi aktivity projektu patří mezinárodní výstava prezentující umělecko - historický vývoj Slezska a vědecká konference; publikace a přípravné práce na výstavě (restaurátorský průzkum a restaurování vybraných uměleckých děl; výzkum uměleckých děl z hlediska: technologického, formálního a obsahového; dokumentace a prezentace uměleckých děl).

Cíle: Projekt chce přispět k lepšímu porozumění jednotlivým uměleckým dílům, ale i celému souboru, který reprezentuje vzájemnému prolínání uměleckých vztahů mezi českým, polským a německým etnikem v daném regionu  a k zachování uměleckých děl dalším generacím. Projekt bude dále výchozím bodem pro další výzkum a prezentaci prací v oblasti studií věnovaných Slezsku v celkovém evropském kontextu.

Vedoucí projektu
NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

Spoluorganizátoři
- MUZEUM MIEDZI W LEGNICY (PL)
- UNIVERSITÄT LEIPZIG (DE)

Další partneři
- AKADEMIE VĚD ČR (CZ)
- UNIVERZITA KARLOVA (CZ)
- INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSITETU WROCLAWSKIEGO (PL)
- UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM V PRAZE (CZ)
- NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV (CZ)
- NÁRODNÍ MUZEUM V PRAZE (CZ) 
- ROMAN CATHOLIC CHURCH (IT) 
- SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM V OPAVĚ (CZ)
- SLEZSKÁ UNIVERZITA (CZ)

Výše grantu komise: € 90 175

Detailnější popis projektu si můžete stáhnout zde.

Jewish Culture is Part of European Identity/Židovská kultura jako součást evropské identity

Země: Švédsko, CZ–DE–FR–PL

Termín: 15. 5. 2005–14. 4. 2006

Popis: Konference na vysoké úrovni o vzájemném vztahu mezi židovskou kulturní tradicí a evropskou identitou. Konference, která přinese konstruktivní dialog jak o procesu integrace v Evropě, tak o roli kreativity v tomto procesu. Účelem tohoto dialogu je překonat antidemokratické myšlenky, hrozby a hnutí. Plánované aktivity v rámci tohoto projektu: putovní výstavy, semináře a performance. Na závěr projektu bude vytvořena publikace a bude zahájena distribuce dokumentačního materiálu projektu kulturním institucím a politikům v Evropě.

Cíle: Projekt se chce pokusit prostřednictvím pohledu do minulosti najít v židovské zkušenosti kreativní nástroje nutné pro úspěšnou realizaci evropské integrace. Konference se stane zastřešující institucí pro širokou spolupráci mezi kulturními institucemi a jednotlivci v evropských zemích zapojených do projektu.

Vedousí projektu
JUDISKA FÖSAMLINGEN I STOCKHOLM (THE JEWISH COMMUNITY)

Spoluorganizátoři
- FONDATION DU JUDAISME FRANÇAIS (FR) 
- MUSEUM OF THE HISTORY OF POLISH JEWS (PL)
- THE JEWISH MUSEUM BERLIN (DE) 
- ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE (CZ)

Další partneři
- CONGRES JUIF EUROPÉEN PARIS (FR)
- ČESKÉ CENTRUM VE STOCKHOLMU (CZ)
- GOETHE INSTITUT STOCKHOLM (DE)
- JEWISH MUSEUM STOCKHOLM (SE)
- JUDISKA TEATERN (SE)
- MUSEUM KULTUREN I LUND (SE)
- POLISH CENTER STOCKHOLM (PL)

Výše grantu: € 148 788

Další informace naleznete na http://www.jewishmuseum.cz/cz/cz100leta.htm (Rok s židovskou kulturou/přednášky a diskuse)

Playing with History/Hra s dějinami

Země: Itálie, CZ–ES–NL–PT–SE

Termín: 1. 9. 2005–30. 8. 2006

Popis: Cílem projektu je vytvořit evropskou síť organizací reprezentující jedenáct členských států, které jsou zapojeny do propagace a zvýšení hodnoty historických her a tradic, a přimět dospělé i mladé lidi, aby si uvědomili a znovuobjevili historii a společné evropské kulturní kořeny. Aktivity: pět putovních výstav o historických tradicích a hrách. Závěrečná evropská výstava, evropská konference na webových stránkách, výzkum se zapojením škol a mladých lidí.

Cíle: Vytvořit evropskou síť muzeí a míst spojených s tradicemi a historickými hrami. Povzbudit mladé lidi, aby objevovali své evropské kořeny, dovolit dětem, aby se staly hlavními aktéry při zachování jejich vlastní historie, zvýšit hodnotu a oživit paměť evropské tradice a historických her, znovuobjevit společné historické kořeny.

Vedoucí projektu
FONDAZIONE PIANURA BRESCIANA TERRITORI E TRADIZIONE (FPB)

Spoluorganizátoři
- CONCELLO DE MAZARICOS (ES)
- MONTE DESENVOLVIMIENTO ALENTEO CENTRAL A. C. E. (PT)
- VLASTIVĚDNÉ MUZEUM DR. HOSTAŠE V KLATOVECH (CZ)
- STICHTING BEDRIJFSREGIO KOP VAN NOORD-HOLLAND (NL)
- VARA KOMMUN (SE)

Další partneři
- CLANRANALD TRUST FOR SCOTLAND (UK)
- COMMUN OF ABADSZALOK (HU)
- KNJIZNICA GROSUPLJE (SI)
- MATEMATIKOS IR INFORMTIKOS INSTITUTAS (LT)
- POWIAT KONINSKI (PL)
- PROVINCIA DI BRESCIA (IT)
- REGIONE DI LOMBARDIA (IT)
- UTENOS A. IR M. MISKINIU VIESOJI BIBLIOTEKA (LT)

Výše grantu: € 68 000

Rescuing the hidden European wooden religious churches: An International Methodology for Implementing a Database for Restoration Projects/ 
Záchrana skrytých evropských dřevěných kostelů: Mezinárodní metodologie pro realizaci databáze restaurování

Země: Itálie, CZ–IT–PL–SK

Termín: 31. 10. 2005–30. 10. 2006

Popis: Projekt se zaměřuje na staré dřevěné stavby střední Evropy. Hlavní výchozí myšlenkou je skutečnost, že finanční situace v mnoha těchto zemích nedovoluje investice do záchrany tohoto dědictví, které se díky svému charakteru postupně ztrácí. Aktivity: příprava a zpracování databáze vybraných významných starých staveb dřevěných kostelů v každé partnerské zemi; praktická definice návrhů obnovy, šíření výsledků a příkladů dobré praxe.

Cíle: Nalézt relevantní řešení pro zachovávání staveb dřevěných kostelů a řešení jejich rekonstrukce; spojit mladé lidi z různých evropských zemí, kteří vytvoří síť založenou na dlouhodobé spolupráci a budou nalézat řešení nutná pro uchování společného evropského dědictví; umožnit výměnu know-how v Evropě v různých disciplínách a napomoci tak šíření zkušeností a příkladů dobré praxe.

Vedoucí projektu
FONDAZIONE ROMUALDO DEL BIANCO

Spoluorganizátoři
- STUDIO REKONSTRUKCÍ PAMÁTEK, FAKULTA ARCHITEKTURY, VUT v Brně (CZ)
- COLLEGIO DEGLI INGEGNERI DELLA TOSCANA (IT)
- FACULTY OF ARCHITECTURE KRAKÓW TECHNICAL UNIVERSITY(PL)
- FACULTY OF ARCHITECTURE SLOVAK TECHNICAL UNIVERSITY (SK)
- FACULTY OF ARCHITECTURE UNIVERSITY OF WARSAW (PL)

Další partneři
KHARKOV STATE TECHNICAL UNIVERISTY OF CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE (PL)

Výše grantu: € 87 063,51
Celkové náklady na projekt složené z příspěvku partnerů a grantu EU jsou 217 291,5 €
Náklady na projekt Fakulty architektury v Brně: 15 000€ FA + 10 028,20€ grant EU

Urban Industralisation, Environment and Society: New Perspectives of Equilibrium in Northern, Central and Southern European Countries/
Industrializace měst, životní prostředí a společnost: nové perspektivy rovnováhy v zemích severní, střední a jižní Evropy

Země: Finsko, CZ–EE–FR–IT

Termín: 31. 10. 2005–30. 10. 2006

Popis: Součástí průmyslového dědictví je velké množství velkých továrních budov, které nabízí obrovské vnitřní prostory, pevnou strukturu a často i pěkné fasády. Takováto architektura vzbuzuje ambice a zájem tyto prostory znovu využít ke komerčním účelům. Problém nespočívá v tom, že se mění účel bývalých industriálních budov, ale spíše v tom, že je třeba respektovat historický význam těchto prostor, že je třeba zvážit hospodářskou proveditelnost zvoleného řešení a v tom, zda opětovné užití respektuje potřeby místních obyvatel. Často se stává kontroverzním určovat zda to či ono rozhodnutí je pro opětovné využití prostoru to správné, ať už z ekonomického, kulturního, historického či etického hlediska. Nové využití průmyslového dědictví přestalo být předmětem debaty, zatímco diskuse o dobré praxi je stále živá. Dnes je silná tendence spojovat nový život průmyslových budov s kulturními a inovativními aktivitami. Jedná se o nový způsob jak ukázat, že průmyslové dědictví může nadále dobře fungovat v rámci uspořádání měst v budoucnosti. Projekt se sebou přinese dlouhodobě fungující síť partnerů na poli obnovy, nového využití a vylepšení důležitých bývalých továrních budov s přihlédnutím ke zlepšení jejich sociálního, ekonomického a městského prostředí.

Cíle: Srovnat možnosti úspěchu a metodologie pro dosažení úspěchu v různých evropských kontextech: v Turku (historické a přírodní prostření jeho průmyslového rozvoje), Sesto San Giovanni (spojnice k velkým metropolím), Tallin (nová vlna zájmu o svědectví nedávné minulosti průmyslového vzestupu), Zlín (jeho sláva ve světě, vznik velkého podniku v americkém stylu vedle vilových čtvrtí).

Vedoucí projektu
UNIVERSITY OF TURKU

Spoluorganizátoři
- CITY COUNCIL (EE)
- KOINETWORK E. G. E. I. (FR)
- CULTURE DEPARTMENT SESTO SAN GIOVANNI MUNICIPALITY (IT)
- FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ (CZ)

Výše grantu: € 144 600,00
Celkové náklady na projekt složené z příspěvku partnerů a grantu EU jsou 294 600€
Náklady na projekt Fakulty architektury v Brně: 20 000€ FA + část grantu EU je v jednání

Hear Our Voice/Slyšte náš hlas

Země: Velká Británie, CZ–DE

Termín: 15. 9. 2005–14. 9. 2006

Popis: Slyšte náš hlas je projekt, který zapojí skladatele a umělce do práce s mladými lidmi. Ti mladým lidem pomohou spojit společné dědictví se současnými zkušenostmi s xenofobií a rasismem a dále pomohou objevovat uměleckou reakci na básně obsahující libreta, deníky a dopisy psané dětmi v období holocaustu. Bude vytvořen balíček materiálů pro učitele, budou organizovány workshopy, vytvořeny internetové stránky a putovní výstava, která bude kulminovat ve velkém mezinárodním představení.

Cíle: Projekt má mnoho cílů: vytvořit nový způsob výuky o holocaustu prostřednictvím umění; podnít mladé lidi k tomu, aby se zabývaly aspekty občanství a empatií v souvislosti s lidmi jiného kulturního původu ve snaze eliminovat rasovou nesnášenlivost; zpřístupnit společné kulturní dědictví pro mladé po celé Evropě; založit silné kulturní vztahy v rámci Evropy; umožnit mladým lidem práci v profesionálním prostředí a rozvíjet umělecké dovednosti a techniky.

Vedoucí projektu
HACKNEY MUSIC DEVELOPMENT TRUST (HMDT)

Spoluorganizátoři 
- INTERNATIONALES KAMMERMUSIKFESTIVAL (DE) 
- ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE (CZ)

Další partneři
- FÜRTH STREICHOELZER YOUTH ORCHESTRA (DE)
- HACKNEY MUSEUM (UK)
- IMPERIAL WAR MUSEUM (UK)
- JEWISH  MUSEUM FÜRTH (DE)
- WIENER LIBRARY (UK)

Výše grantu: € 150 000

Detailnější popis projektu v angličtině si můžete stáhnout zde.
Článek ČTK o projektu: http://www.divadlo.cz/art/clanek.asp?id=10735

Cultural Heritage – Identity – Dialogue: Perspectives for Strategies to Preserve and Develop Cultural Regions at the Example of the Euroregion Neisse-Nisa-Nysa/Kulturní dědictví – identita – dialog: perspektivy strategií pro zachování a rozvoj kulturních regionů na příkladu euroregionu  Neisse-Nisa-Nysa

Země: Německo, CZ–PL–SK

Termín: 1. 7. 2005–30. 6. 2006

Popis: V plánu projektu je výzkum postavení, různých tendencí a aktivit zachování kultury a přírody. Na základě tohoto výzkumu budou vyvozeny závěry o jejich udržitelnosti, ať už ekonomické či enviromentální. Bude uskutečněna řada workshopů a praktických školení pro univerzitní studenty, ochranáře, památkáře a lektory s cílem zlepšit chápání dané problematiky. Budou se konat workshopy pro obchodní asociace, neziskové organizace, veřejné instituce a aktivní občany s cílem informovat o výsledcích tohoto výzkumu a předat společné vize. Součástí projektu je také aktivní public relation prostřednictvím médií. Euroregion Neisse-Nisa-Nysa bude fungovat jako modelové území: je strukturován dle své bývalé dominanty – uhelných dolů, ničení životního prostředí, řady zastaralých a nepoužívaných průmyslových zařízení, vysokým procentem nezaměstnanosti, nízkými investicemi a obrovskou škodou na historických budovách. Současně region nabízí krásná místa, vysoký potenciál pro turismus a pro aktivní obyvatelstvo.

Cíle:

 • cílem je vytvořit kompletní dokumentaci tohoto odkazu jak co do počtu staveb, tak i environmentálního rozměru
 • ekonomicky užitečná péče o „kulturní krajinu“
 • rozvíjet centra pro řemeslníky, které se stanou základnou pro odbornou obnovu budov a zvýší zaměstnanost
 • využít ekonomický potenciál péče o památky a ochrany životního prostředí v pohraničních oblastech
 • předávání know-how je plánováno za účelem uschopnění nových členů k užívání a ochraně kulturního dědictví/krajiny a zlepšení vzdělávání řemeslníků

Vedoucí projektu
DENKMALAKADEMIE e. V. GÖRLITZ

Spoluorganizátoři
- ČESKÝ SVAZ STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ (CZ)
- FUNDACJA KARKONOSKA (PL)
- FUNDACJA KULTURY EKOLOGICZNEJ (FKE) (PL)
- PEOPLE AND WATER (SK)

Další partneři
- BRACTWO RZEMIOSLA ARTYSTYCZNEGO (PL)
- EUROPAUNIVERSITÄT VIADRINA, LEHRSTUHL DENKMALKUNDE (DE)
- STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ LIBEREC (CZ)
- GÖRLITZER FORTBILDUNGSZENTRUM FÜR HANDWERK UND DENKMALPFLEGE e. V. (DE)
- HANDWERKSKAMMER DRESDEN (DE)
- INTERNATIONALE ORGANISATION ASHOKA IN POLEN (PL)
- NEMO VEREIN FÜR FREIE WANDERER (NL)
- NIEDERSCHLESISCHE HANDWERKSKAMMER (PL)
- STOWARZYSZENIE KONSERWATOROW ZABYTKOW (PL)
- TECHNISCHE UNIVERSITÄT WROCLAW (PL)


Výše grantu: € 111 000

Jednoleté projekty – kulturní dědictví
Subjekty z ČR jako další partneři

Prora – Organisation of Leisure in European Fascism – Indoctrination, Control, War, Preparation/Prora – organizovaná rekreace v období evropského fašismu – indoktrinace, kontrola, válka, příprava

Země: Německo, IT–PL

Termín: 1. 7. 2005–30. 6. 2006

Popis: Evropská putovní výstava o projevech evropského fašismu. Aktivity:  zorganizování cest bývalých nuceně nasazených do Německa, video interview,  kulturní akce.

Cíle: bojovat proti evropskému fašismu; zřídit mezinárodní dokumentační a komunitní centrum.

Vedoucí projektu
NEUE KULTUR (SNK)

Spoluorganizátoři
- POLSKI VEREINIGUNG DER ZWANGSARBEITER (PL)
- UNIVERSITA DI TORINO (IT)

Další partneři
- ANNE-FRANK CENTRUM (DE)
- ARBOS – COMPANY FOR MUSIC AND THEATRE (AT)
- ŽIVÁ PAMĚŤ (CZ)
- DIENSTLEISTUNGSGEWERKSCHAFT VERDI (DE)
- FORUM FOR LIVING HISTORY (SE)
- HIGHSCHOOL WEIMAR (DE)
- NORDSTERN (DE)
- STIFTUND TOPOGRAPHIE DES TERRORS (DE)
- UNIVERSITY OF ARTS, BERLIN (DE)
- VEREINIGUNG VERFOLGTER DES NAZIREGIMES (DE)

Výše grantu: € 146 944

Další informace o projektu naleznete na http://www.zivapamet.cz/cze/projekty.php.

Progetto classe: Archeologia di una città abbandonata/Archeologie zmizelého města Classe

Země: Itálie, ES–GB–HU–IT

Termín: 1. 11. 2005–31. 10. 2006

Popis: Cílem projektu je vytvořit archeologické naleziště a přivést na světlo část města Classe. Aktivity: schůzky managementu a koordinační schůzky, plánování, šíření výsledků, archeologický výzkum v Ravenně, semináře pro turisty a závěrečná konference.

Cíle:

 • propagace širokého prolínání pokročilých metodologií archeologických výzkumů a objevů
 • zahájení výzkumného programu týkajícího se evropského archeologického dědictví pozdně románského období a ranného středověku
 • výměna zkušeností, zahájení otevřeného tábora pro archeologický výzkum v Classe
 • zahájení archeometrické analytické laboratoře
 • definice a užití nových diskusních a informačních technologií
 • vytvoření multilingválního CD s popisem archeologických nalezišť, které ještě nebyly otevřeny

Vedoucí projektu
FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE

Spoluorganizátoři
- CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY BUDAPEST FOUNDATION (CEU BF) (HU) ­
- PROVINCIA DI RAVENNA (IT)
- DIP. DI ARCHEOLOGIA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BOLOGNA (IT)
- UNIVERSITAT DE BARCELONA (ES)
- UNIVERSITY OF LEICESTER (GB)

Další partneři
- COMUNE DI RAVENNA (IT)
- REGIONE EMILIA ROMAGNA (IT)
- SOPRINTENDENZA REGIONALE PER I BENI AECHEOLOGICI DELL‘EMILIA (IT)
- TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE (SK)
- UNIVERSITY OF GENT (BE)
- VLASTIVĚDNÉ MUZEUM (CZ)

Výše grantu komise: € 120 000

[nahoru]

Jednoleté projekty – literatura
Subjekty ČR jako hlavní organizátoři, spoluorganizátoři a další partneři

„Wege von Land zu Land“ – Internationales Literatur- und Musikfest/„Cesty od země k zemi“ – Mezinárodní literární a hudební festival

Země: Německo, PL–CZ

Termín: 15. 6. 2005–14. 6. 2006

Popis: Projekt Cesty od země k zemi představuje mezinárodní literární a hudební festival, který spojuje devět regionů v Německu, Polsku a Česku. Projekt je vytvořen tak, aby odhalil významné literární a hudební souvislosti, které byly formovány historickými událostmi a prominentními literárními osobnostmi popisných děl – souvislosti, které byly posléze odsouzeny k tomu, aby upadly do zapomnění nebo aby byly zastíněny rozmary nacionalismu a válkami 19. a 20. století. V plánu projektu jsou literární setkání v regionech, které jsou v zemích považovány za periferní – hranice a transitní regiony s mnohovrstevnatou kulturní historií, jejichž krajina v sobě skrývá jakousi mýtickou kvalitu. Na překlad literárních děl ze tří zemí (vždy do ostatních dvou jazyků zemí projektu) budou navazovat veřejná čtení, rozhovory a diskuse, workshopy, exkurse a koncerty, které se uskuteční na vybraných místech, tak aby zapomenuté souvislosti byly znovu poodhaleny velkému mezinárodnímu publiku a bylo možné dosvědčit jejich význam v přítomnosti i pro budoucnost, budovat mosty mezi minulostí a přítomností, tradicí a inovací. Projektu se zúčastní na padesát vynikajících a mezinárodně uznávaných spisovatelů, překladatelů, řečníků a hudebníků ze tří zemí, kteří se setkají s místním publikem různých věkových a sociálních skupin. Za účelem zpřístupnění projektu širší veřejnosti, a to zejména mladým lidem, do něj budou zapojena i nová média. Projekt a jeho výsledky budou detailně představeny na internetových stránkách, které poskytnou další fórum pro diskusi a vzájemnou výměnu informací.

Cíle:

 • zlepšení znalostí literatur nových členských zemí podpoří a zintenzivní proces integrace
 • založit nadnárodní síť spisovatelů, která „přežije“ samotný projekt
 • podnítit společné evropské porozumění a společný evropský růst
 • specifické propojení literatury, krajiny a účastníků a mobilita publika přispěje k lepšímu povědomí o kulturních dimenzích krajiny a učiní ji atraktivnější pro vnější svět

Vedoucí projektu
LITERATURBÜRO OSTWESTFALEN-LIPPE IN DETMOLD e. V.

Spoluorganizátoři 
- POLNISCHES INSTITUT DÜSSELDORF (PL)
- VLADAŘ – ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB (CZ)

Další partneři
- GARTEN-LANDSCHAFT OSTWESTFALEN-LIPPE (DE)
- KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH PAMÁTEK RADONICE – VINTÍŘOV (CZ)
- KUNSTSTIFTUNG NRW (DE) 
- FAKULTA ARCHITEKTURY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO (CZ)
- VILLA DECIUS, KRAKÓW   (PL)

Výše grantu: € 98 242

Jednoleté projekty – literární překlady

Nakladatelství Dauphin

Překlad čtyř knih

 • Mate Dolenc – Morje v času mrka (Moře v čase zatmění slunce)
 • Hans Henny Jahnn – 13 nicht geheure Geschichten (Třináct podivných příběhů)
 • Lakatos Menyhért – Füstös Képek (Krajina zahalená dýmem)
 • Claude Pujade-Renaud – Belle mère (Macecha)

Výše grantu: € 14 730

Nakladatelství Argo

Překlad sedmi knih

 • Roberto Cotroneo – Otranto (Otranto)
 • Arnon Grunberg – Phantom Pain (Fantomová bolest)
 • Hans Bemmann – The Stone and the Flute (Kámen a flétna, 3 sv.)
 • Miha Mazzini – The King of Rattling Spirits (Já, Tito a gramofon)
 • Libuše Moníková – Pavane für eine verstorbene Infantin (Pavana za mrtvou infantku)
 • William Trevor – The Day We Got Drunk on Cake, and Other Stories (Den, kdy jsme se opili dortem)
 • James Patrick Donleavy – The Ginger Man (Zrzoun)

Výše grantu: € 11 004,80

Nakladatelství Centrum pro studium demokracie a kultury

Překlad pěti knih

 • Niklas Luhmann – Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie (Sociální systémy: Nárys obecné teorie)
 • Karl Polanyi – The Great Transformation (Velká transformace)
 • Benedetto Croce – La storia come pensiero e come azione (Historie jako myšlení a jako čin)
 • Mona Ozouf – La fête révolutionnaire, 1789­–1799 (Revoluční svátky 1789-1799)
 • Peter Burke – Varieties of Cultural History (Variety kulturních dějin)

Výše grantu: € 43 070

Nakladatelství Argo

Překlad devíti knih

 • Richard van Dülmen – Kultur und Alltag in der Frühen Neuzeit. 3. Religion, Magie, Aufklärung (Kultura a každodenní život v raném novověku, sv. 3)
 • Richard Kieckhefer – Magic in the Middle Ages (Magie ve středověku)
 • Norbert Elias – Über den Prozeß der Zivilisation (O procesu civilizace, sv. 1)
 • Claude Lévi-Strauss – Anthropologie Structurale (Strukturální antropologie, sv. 1)
 • Goetz Aly – Final Solution: Nazi Population Policy and the Murder of the European Jews ("Konečné řešení": Přesun národů a vyhlazení evropských Židů)
 • Wolfgang Sofsky – The Order of Terror (Řád teroru: Koncentrační tábor)
 • Wolfram Wette – Die Wehrmacht: Feindbilder, Vernichtungskrieg, Legenden (Wehrmacht: Obrazy nepřítele, vyhlazovací válka a legendy)
 • Malcolm Barber – The New Knighthood: A History of the Order of the Temple (Noví rytíři)
 • François Bluche – Au Temps de Louis XIV: Le Roi-soleil et son Siecle (Za časů Ludvíka XIV.: Král Slunce a jeho století)

Výše grantu: € 19 890,90

Vedle překladů zahraničních autorů do češtiny bylo přeloženo i několik knih českých (resp. českého původu) autorů do cizích jazyků:

Do bulharštiny

Petr Král: Výbor z poezie

Do litevštiny

Milan Kundera: Kniha smíchu a zapomnění

Do italštiny

Zuzana Brabcová: Rok perel
Josef Jedlička: Kde život náš je v půli se svou poutí

Do maďarštiny

Miloš Macourek: Mach a Šebestová ve škole

Do slovinštiny

Milan Kundera: Ignorance
Miloš Urban: Sedmikostelí - Gotický román z Prahy

[nahoru]

Jednoleté projekty - výtvarné umění
Subjekty z ČR jako hlavní organizátoři nebo spoluorganizátoři

Against/Within

Země: Německo, AT–CZ

Termín: 1. 11. 2005–31. 10. 2006

Popis: Projekt je zaměřen na různé tipy kritiky v kapitalistických a socialistických zemích, zkoumá vývoj za posledních třicet let, změny k jakým došlo ve vnímání společnosti a prostoru prostřednictvím sociální kritiky. Projekt se zabývá oblastí výtvarného umění a architektury/městské výstavby, co do obsahu je vystavěn na třech pilířích: 1. prostor a rozdělení prostoru/mechanismy prostorového zapojení a vyloučení, 2. vliv nových médií (film/TV) na výstavbu měst/vnímání atmosféry města a příbuzné koncepty reality a 3. účast a aktivace jednotlivců a komunitních skupin. Aktivity se konají v uměleckých institucích, na univerzitě a ve veřejném prostoru. Formát zahrnuje výstavy, panelové diskuse a stipendia. Účelem projektu je podnítit debatu o nástrojích a síle kritického vyjádření v každé ze zúčastněných zemí.

Cíle:

 • výzkum kritiky modernismu v kapitalistických a socialistických zemích
 • opětovně definovat vztah mezi modernismem a postmodernismem
 • lépe porozumět různým přístupům posledních třiceti let
 • je plánováno vytvoření společné půdy pro budoucí kritické diskuse a debaty a pátrání po tom, jakou úlohu by kritičnost mohla mít v dnešní době
 • projekt má za cíl z dnešního pohledu vyzkoumat, co se s těmito kritickými přístupy stalo

Vedoucí projektu
STIFTUNG FÜR ZEITGENOESSISCHE KUNST, LEIPZIG (GFZK)

Spoluorganizátoři
- FORUM STADTPARK, GRAZ (AT)
- FAKULTA UŽITÉHO UMĚNÍ UNIVERZITY A DESIGNU JANA EVANGELISTY PURKYNĚ (CZ)

Další partneři
- GALERIE FUTURA, PRAHA (CZ)
- DŮM UMĚNÍ, BRNO (CZ)
-
INSTITUTE FOR CONTEMPORARY ART, DUNAUJVAROS (HU)
- MUSEUM OF MODERN ART, LJUBLJANA (SI)
- VAN ABBE MUSEUM, EINDHOVEN (NL)

Výše grantu: € 132 310

Více informací o projektu viz http://www.fuud.ujep.cz/kdtu/kdtu/ccceart_against_within.htmJednoleté projekty – výtvarné umění
Subjekty z ČR jako další partneři

How to Do Things? in the Middle of (no) Where?/Jak dělat věci (ni)kde?

Země: Německo, DE–DK–HU–RO

Termín: 1. 8. 2005–31. 7. 2006

Popis: Účastníci z různých starých i nových členských zemí EU, kandidátských zemí, jakož i nečlenských zemí v rámci spolupráce a rovné výměny naplánují a zrealizují projekty v oblasti performing arts/scénických umění v šesti městech dané oblasti. Mezi plánované aktivity patří dvoudenní kolokvium, série akcí zapojující umělecké týmy do vytváření nových programů a do vzájemné výměny;, umělecké aktivity v šesti zemích, publikace a evaluace.

Cíle: Projekt ukáže a posune vztah mezi uměleckým dílem a jeho publikem, čímž se bude stažit vznést (politické) otázky o působení a participaci. Cílem projektu je dále posílit kreativní výměnu mezi regiony a scénami a zaměřit se na myšlenku vzájemné spolupráce za účelem dosažení společných vizí a gólů.

Vedoucí projektu
UQBAR – GESELLSCHAFT FÜR RÄPRESENTATIONSFORSCHUNG e. V.

Spoluorgaizátoři
- ICCA – INTERNATIONAL CENTRE FOR CONTEMPORARY ART (RO)
- KUNSTRAUM KREUZBERG (DE)
- NIKOLAJ – CCAC  (DK)
- TRAFO – HOUSE OF CONTEMPORARY ARTS (HU)

Další partneři
- CENTRE FOR CONTEMPORARY ART KYIV (UA)
- FUTURA CENTRUM PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ (CZ)
- GALERIA GREGOR PODNAR (SI)
- GALÉRIA JÁNA KONIARKA V TRNAVE (SK)
- KSA – K CENTER FOR CONTEMPORARY ARTS (MD)
- LITHUANIAN ART MUSEUM (LT)
- RASTER (PL)

Výše grantu: € 92 000

[nahoru]

Jednoleté projekty – spolupráce ve třetích zemích

Subjekty z ČR jako hlavní organizátoři nebo spoluorganizátoři

The European Dream/Evropský sen

Země: Německo, CZ–FR–IT

Termín: 15. 10. 2005–14. 10. 2006

Popis: Čtyři evropské kulturní instituce v New Yorku – Goethe-Institut, České centrum, Istituto Italiano di Cultura a French Institute/Alliance Française – budou spolupracovat na tomto multilaterárním projektu pod názvem Evropský sen v analogii s Americkým snem. Cílem projektu je seznámit širokou veřenost v New Yorku s různými inovativními choreografickými formami z oblasti performing arts/scénických umění ze západní i východní Evropy. V září 2006 se v období deseti dnů v New Yorku uskuteční série představení z oblasti tance, divadla a performance. Každé z představení bude také navazovat na nová média. Představení budou doprovázena sérií diskusí, seminářů a workshopů, v rámci kterých bude probíhat debata o otázkách týkajících se kulturní politiky v různých sítích EU.

Cíle: Podnítit intenzivní výměnu s americkou veřejností a americkou uměleckou scénou, představit nové trendy v kulturním vývoji rozšířené Evropy – trendy, které dosud nepoznala, propagovat podnětný dialog mezi evropským a americkým publikem a vytvořit platformu pro evropské avantgardní umění, zejména tanec, divadlo a performance ve Spojených státech amerických.

Vedoucí projektu
GOETHE INSTITUT

Spoluorganizátoři
- ČESKÉ CENTRUM, NEW YORK (CZ)
- FRENCH INSTITUTE ALLIANCE FRANÇAISE, NEW YORK (FR)
- ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA, NEW YORK (IT)

Další partneři
- ART AT ST. ANN'S (US)
- BAM BROOKLYN ACADEMY OF MUSIC (US)
- BAM LOCAL DEVELOPMENT CORPORATION (US)
- BROOKLYN BOROUGH PRESIDENT'S OFFICE (US)
- BROOKLYN BRIDGE PARK COALITION
- BROOKLYN CHAMBER OF COMMERCE (US)
- BROOKLYN INFORMATION & CULTURE (US)
- BROOKLYN MUSEUM (US)
- BROOKLYN TOURISM COUNCIL (US)
- CAN FACTORY (US)
- DEPARTMENT OF CULTURAL AFFAIRS, NYC & Co. (US)
- HEART OF BROOKLYN (US)

Výše grantu: € 150 000

Jednoleté projekty – spolupráce ve třetích zemích
Subjekty z ČR jako další partneři

City Culture in Motion/Kultura velkoměsta v pohybu

Země: Rakousko, AT–DE–IT–UK

Termín: 1. 7. 2005–30. 6. 2006

Popis: Tento interdisciplinární projekt spočívá ve vzájemné analýze a reflexi strategie městské výstavby v Evropě a jihovýchodní Asii mezi týmy odborníků z obou kontinentů. Věšina velkých evropských měst se v průběhu 20. století velmi dobře rozvíjela. V posledních letech byl však tento průběžný rozvoj přerušen – prostory pro obchod, práci, administrativu atd. městských a velkoměstských sídel byly vytlačeny satelitními městečky a nákupními centry mimo zastavěné residentní oblasti města. Na druhé straně však ve městech jihovýchodní Asie, která jsou na vzestupu, představuje trend posledních let radikální odtržení se od tradiční městské výstavby a urbanismu. Aktivity projektu: mezinárodní síť, semináře a workshopy, publikace, dokumentace ke katalogu, výstava.

Cíle: Účelem projektu je průzkum obou modelů (Evropa a jihovýchodní Asie), s tím že bude posouzen jejich vliv na městskou kulturu, a dále obě strany získají, díky zkoumání modelu strany druhé, poznatky a přehled o rozvoji vlastní výstavby měst a politiky městské kultury.

Vedoucí projektu
TRANS URBAN

Spoluorganizátoři
- AKADEMIE DER BILDENDEN KÜNSTE WIEN (AT)
- POLITECNICO DI MILANO INDACO (IT)
- TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERLIN (DE)
- UNIVERSITA IUAV DI VENEZIA (IT)
- UNIVERSITY OF STRATHCLYDE (UK)

Další partneři
- ACADEMY OF FINE ARTS AND DESIGN (SK)
- BERLAGE INSTITUTE (NL)
- BURAPHA UNIVERSITY (TH)
- CHULALONGKORN UNIVERSITY (TH)
- GADJAH MADA UNIVERSITY (ID)
- HANOI UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING (VN)
- HANOI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (VN)
- INSTITUT FÜR KUNSTGESCHICHTE UND DENKMALPFLEGE DER TU WIEN (AT)
- INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG (ID)
- INSTITUTE FOR COMPARATIVE RESEARCH IN ARCHITECTURE (AT)
- FAKULTA UŽITÉHO UMĚNÍ A DESIGNU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ (CZ)
- NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE (ID)
- TONGJI UNIVERSITY SHANGHAI (CN)
- TU DARMSTADT, FACHBEREICH ENTWERFEN + WOHNUNGSBAU (DE)

Výše grantu: € 142 799

[nahoru]

Víceleté projekty – kulturní dědictví
Subjekty ČR jako hlavní organizátoři nebo spoluorganizátoři

OPPIDA: The Earliest European Towns North of the Alps/OPPIDA: první evropská města severně od Alp

Země: Francie, AT–DE–FR–HU–LU–CZ

Termín: 1. 7. 2005–30. 6. 2008

Popis: Na konci 20. století jsme byli svědky oživení keltské minulosti, které bylo ve 19. století popsáno jako „keltománie“. Mezi mladými lidmi, které přitahoval romantický obraz keltské kultury, bylo mnoho těch, kteří hledali novou identitu a odmítali identitu spojenou s průmyslovou společností 20. století. Tento projekt chce zviditelnit dějiny oppid, prvních evropských měst severně od Alp. Středozemnímu prostoru dominovala myšlenka evropské civilizace již od dob založení Římské říše. Ze severní Evropy vymizela dynamická původní kultura, jejíž vliv sahal přes alpský masiv, a která je v dnešní době známá jako keltská. Aktivity: vytvoření standartizované databáze nalezišť doby železné ve městech; výměna příkladů dobré a inovativní praxe v prezentaci oppid široké veřejnosti (rodiny, školy, mladí lidé, postižení) a vytvoření evropské komunikační sítě pro manažery; vzájemná výměna příkladů dobré praxe v prezentaci nalezišť doby železné mladým lidem ve vzdělávacím formálním i neformálním kontextu; 20. výročí obnovení výzkumu v Bibracte bude připomenuto sezónou kulturních akcí, do kterých budou zapojeni současní umělci, bude propagováno spojení s komunitou regionu (tyto a jiné akce jsou podrobně popsané jako doprovodné akce, které jsou financované zvlášť, které však projektu zajistí zviditelnění apod.).

Cíle:

 • konsolidovat a uspořádat roztříštěný výzkum prvotního rozvoje měst na sever od Alp
 • upozornit širokou veřejnost v Evropě na existenci a rozsah evropské civilizace v době železné
 • exportovat a zajistit výměnu dobré praxe v péči o kulturní dědicví, jeho interpretaci a prezentaci na národní úrovni ve prospěch vědecké komunity, aktérů kulturního dědictví i široké veřejnosti

Vedoucí projektu
BIBRACTE

Spoluorganizátoři
- MUSEE NATIONAL D'HISTOIRE ET D'ART LUXEMBOURG (LU)
- NORDICO MUSEUM (AT)
- STŘEDOČESKÝ KRAJ (CZ)
- UNIVERSITÄT LEIPZIG  (DE)
- UNIVERSITÉ LORAND EÖTVOS (HU)
- UNIVERSITE MARC BLOCH, STRASBOURG (FR)

Další partneři
- ARTS ET VIE (FR)
- ASSOCIATION DES GRANDS SITES DE FRANCE (FR)
- ATLANTISFILM (DE)
- CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE DE BOURGOGNE (FR)
- COLLEGE DE FRANCE (FR)
- COMMUNAUTE DE COMMUNES GERGOVIE/VAL D'ALLIER (FR)
- DIPUTACIÓN DE AVILA (ES)
- EUROPEAN INSTITUTE OF CULTURAL ROUTES (LU)
- FEDERATION EUROPÉENE DES RANDONNEURS PEDESTRES (LU)
- HACHETTE LIVRES (FR)
- INSTITUT ARCHEOLOGIQUE DE NITRA (SK)
- ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV V PRAZE (CZ)
- KORE (FR)
- MUSEE DES ANTIQUITES NATIONALES (FR)
- PARC DU MORVAN (FR)
- RÖMISCH-GERMANISCHE KOMMISSION D. DEUTSCHEN ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS (DE)
- TERRA INCOGNITA (DE)
- UNITE MIXTE DE RECHERCHE 5594, DIJON (FR)
- UNIVERSITÄT WIEN (AT)
- UNIVERSITÉ COMPLUTENSE (ES)
- UNIVERSITÉ DE BOLOGNA (IT)
- UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES (BE)
- UNIVERSITÉ OF LAUSANNE (CH)
- UNIVERSITY OF DURHAM (UK)
- ZUTIQUE PRODUCTIONS (FR)

Výše grantu: € 318 800

Víceleté projekty – kulturní dědictví
subjekty Z ČR jako další partneři

AREA – Archives of European Archaeology: An international network for research and documentation on the making of the European Archaeological Heritage (AREA, phase IV)/AREA – Archiv evropské archeologie: mezinárodní síť pro výzkum a dokumentaci tvorby evropského archeologického dědictví (AREA, fáze IV)

Země: Francie, DE–ES–GR–IT–UK

Termín: 1. 9. 2005–31. 8. 2008

Popis: Archeologické dědictví tvoří součást evropského kulturního, vědeckého a společenského odkazu. Projekt AREA (Archives of European Archaeology) vznikl za účelem zhodnocení a zpřístupnění evropských archeologických archivů a studium starožitnických tradic, které předcházely vzniku archeologie jako vědeckého oboru. V této chvíli spojuje dvanáct akademických institucí, vědeckých pracovišť, muzeí a archeologických pracovišť. Projekt se soustředí na dvě komplementární aktivity, na jedné straně lépe chránit a podporovat evropské archeologické dědictví, je vytvářena detailní databáze stovky archivních fondů, mezi nimiž jsou neznámé rukopisy, nálezové zprávy nebo korespondence významných badatelů, na straně druhé na zpřístupnění je těchto fondů.

Cíle: Projekt AREA podporuje aktivní využívání těchto fondů, které jsou často neznámé a zapomenuté, tak aby se prohloubila znalost  historie archeologie za poslední tři století, aby byl lépe pochopen její přínos k vytváření místních, národních a nadnárodních identit v Evropě.

Vedoucí projektu
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Spoluorganizátoři
- CENTRO ANDALUZ DE ARQUEOLOGIA IBERICAUNIVERSIDAD DE JAEN/JUNTA DE ANDALUCIA (ES)
- DIPARTIMENTO DI SCIENZE STORICHE ARCHEOLOGICHE E ANTROPOLOGICHE DELL'ANTICI (IT)
- INSTITUT F. UR- UND FRUEHGESCHICHTE U. ARCHÄOLOGIE D. MITTELALTERS, FREIBURG (DE)
- NATIONAL ARCHIVE OF MONUMENTS, HELLENIC MINISTRY OF CULTURE (GR)
- UNIVERSITY OF DURHAM (UK)

Další partneři
- DEPARTMENT OF ARCHÄOLOGY GÖTEBORG UNIVERSITY (SE)
- ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČR (CZ)
- INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE VASILE PARVAN (RO)
- MUSEU MONOGRAFICO DE CONIMBRIGA, COIMBRA (PT)
- POZNAŃ ARCHAEOLOGICAL MUSEUM (PL)
- PROFESSUR FÜR UR- UND FRÜHGESCHICHTE DER UNIVERSITÄT LEIPZIG (DE)

Výše grantu: € 900 000

[nahoru]

Víceleté projekty – literatura
Subjekty ČR jako hlavní organizátoři nebo spoluorganizátoři

Literature Across Frontiers/Literatura bez hranic

Země: Velká Británie, CZ–ES–FI–LV–PL

Termín: 1. 5. 2005–30. 4. 2008

Popis: V plánu projektu je navázat na nejúspěšnější aktivity zahájené během akce Literatura bez hranic 2001–2004, vyvinout nové iniciativy a reagovat tak na výsledky průzkumu podpory překladové literatury, který byl součástí tohoto projektu.

Aktivity: propagace literatur malých a minoritních jazyků prostřednictvím mezinárodních akcí a internetového časopisu Transcript www.transcript-review.org. výzkum, konference a semináře, účast na knižních veletrzích, workshopy pro překladatele, kampaň pro překladovou literaturu ve Velké Británii a v Irsku a rozsáhlejší projekt „Sealines“, který spojí šest evropských přístavů s tradicí dvojjayzčnosti.

Cíle: Projekt od svého vzniku sleduje jako hlavní cíl  propagaci literatur málo zastoupených na mezinárodní scéně a zaměřuje se na na podporu nové tvorby v evropském kontextu, zkoumá spojení mezi novými technologiemi a literaturou, posiluje zdroje partnerských organizací, které jsou mnohdy omezené, rozvíjí bližší kontakt mezi malými literaturami, zabývá se problémem nedostatku překladatelů a konečně propaguje malé literatury ve Velké Británii a v Irsku.

Vedoucí projektu
- UNIVERSITY OF WALES ABERYSTWYTH

Spoluorganizátoři
- FINNISH LITERATURE INFORMATION CENTRE (FI)
- INSTITUT RAMON LLULL (ES)
- INSTYTUT KSIĄŻKI (PL)
- LATVIAN LITERATURE CENTER (LV)
- SVĚT KNIHY (CZ)

Další partneři
- ARTS COUNCIL OF ENGLAND (UK)
- CENTRE FOR SLOVENIAN LITERATURE (SI)
- DANISH LITERATURE CENTRE (DK)
- EIZIE (ES)
- ESTONIAN LITERATURE INFORMATION CENTRE (EE)
- FUND FOR THE PROMOTION OF ICELANDIC LITERATURE (IS)
- GALWAY ART CENTRE (IE)
- INIZJAMED (MT)
- SCOTTISH POETRY LIBRARY (UK)
- WELSH LITERATURE ABROAD (UK)

Výše grantu: € 560 855

Romani Library/Romská knihovna

Země: Bulharsko, AT–HU–CZ–RO

Termín: 30. 5. 2005–30. 5. 2008

Popis: Spolupráce mezi evropskými institucemi a vydavateli, předcházející zkušenosti v oblasti romské kultury. Cílem je vybrat, přeložit, vydat, distribuovat a podpořit významná díla současné romské literatury. Celkem dvaadvacet svazků, čtyři pro každý jazyk (němčina, rumunština, maďarština, čeština a romština) a webová publikace romských edicí s příklady názvů v angličtině a švédštině. Bude ustanovena skupina expertů, aby vybrala díla a vytvořila databázi. Každý spoluorganizátor vybere z této databáze tituly tak, aby bylo dobře zachyceno geografické, tématické a lingvistické rozdělení romské literatury. Bude zorganizován workshop s cílem prostudovat odlišné přístupy práce s romskými texty.

Cíle:

 • posílit romskou kulturu jako jazyka současné literatury a povzbudit a podpořit nové generace Romů k psaní a čtení
 • učinit romskou literaturu dostupnou celé evropské veřejnosti, a tím potlačit předsudky, posílit mezikulturní dialog
 • podpořit uznání romské literatury jako součásti evropské kultury
 • rozvinout romštinu a vytvořit překladatelské standardy pro tento jazyk

Vedoucí projektu
NEXT PAGE FOUNDATION

Spoluorganizátoři
- ROMA PAGE/KURT LEWIN ALAPITVANY (HU) 
- ROMANI PROJECT – DEPARTMENT OF LINGUISTICS, KARL FRANZENS UNIVERSITÄT (AT)
- ROMANO DŽANIBEN (CZ)
- THE RESOURCE CENTER FOR ROMA COMMUNITIES (RO)

Další partneři
- BOKFORLAGET TRANAN (SE) 
- BORDERLAND FOUNDATION (PL) 
- DEPARTMENT OF COMPARATISTICS UNIVERSITY OF INNSBUCK (AT)
- DRAVA VERLAG (AT) 
- SDRUŽENÍ DŽENO (CZ)
- GOVERNMENT CENTER FOR ROMANI CULTURE (SE) 
- KARJAA (FI) 
- ROM e. V. KÖLN (DE) 
- ROM PO DROM (PL) 
- ROMA THEATER PRALIPE (DE) 
- ROMANO CENTRO (AT) 
- NAKLADATELSTVÍ SIGNETA (CZ) 
- STEPPING STONES SCHOOL – ROMANI COMMUNITY (UK) 
- STUDII ROMANI (BG) 
- UNIVERSTITY OF HERTFORDSHIRE PRESS (UK)

Výše grantu EK: € 290 250

Víceleté projekty – literatura
Subjekty z ČR jako další partneři

Thyphlo & Tactus

Země: Francie, BE–DE–FI–GB–IT–NL–PL

Termín: 1. 6. 2005–30. 5. 2008

Popis: Slepé a sociálně znevýhodněné děti potřebují přístup ke kultuře, stejně jako i jiné děti. Za tímto účelem vznikl Tactus, evropská cena „TiB“ – taktilní ilustrované knihy přístupné pro slepé děti. Odpovídá specifickým potřebám těchto dětí v přístupu ke kultuře. Pro to, aby se staly plnohodnotnými občany, potřebují sdílet společné kulturní dědictví. Právě v tomto novém směru se angažuje projekt, který je postaven na čtyřleté zkušenosti. Termín Tactus je chráněný, projekt je odlišný tím, že bude od nyní známý v několika zemích. Aktivity: vyhodnocení dědictví národní literatury pro mladé a výzva k návrhům TiB na toto téma, při které budou osloveny všechny strany zabývající se vzájemným poznáváním evropské kultury; podpora TiB prostřednictvím účasti na všech prezentacích o knihách; výběr návrhů, které splnily definovaná kritéria; zasedání technické a plenární komise; výroba knih podle nejlepších vybraných návrhů a jejich distribuce do všech členských zemí, aby se dostaly k co největšímu počtu slepých dětí a dalším lidem.

Cíle:

 • dostupnost evropského kulturního dědictví literatury pro mládež dětem
 • výzva pro tematické návrhy
 • propagace upraveného vydání prostřednictvím evropských knižních salonů;
 • výroba vybraných návrhů;
 • jejich distribuce

Vedoucí projektu
LES DOIGTS QUI REVENT

Spoluorganizátoři
- CELIA, LIBRARY FOR THE VISUALLY IMPAIRED (FI) 
- CLEARVISION PROJECT (GB) 
- FEDERAZIONE ITALIANA PRO CIECHI (IT)
- GRENZENLOS (DE) 
- OEUVRE NATIONALE DES AVEUGLES (BE) 
- POLONIA UNIVERSITY (PL) 
- VISIO (NL)

Další partneři
- ASSOCIATION NATIONALE DES PARENTS D'ENFANTS AVEUGLES (FR) 
- ATELIERS POUR VOIR (APV) (FR) 
- CENTER PROF ALBUQUERQUE E. CASTRO (PT) 
- CONSEIL REGIONAL DE BOURGOGNE (FR) 
- FONDATION HOLLMAN (IT) 
- HUNGARY FINGERS (PL) 
- INSTITUTE FOR THE V. IMP CHILDREN (SI) 
- ISTITUTO DEI CIECHI DA MILANO (IT) 
- LITHUANIAN LIBRARY FOR THE BLIND (LT) 
- MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION (FR) 
- NATIONAL COUNCIL FOR THE BLIND (IE) 
- REFSNAESKOLEN (DK)
- ROYAL NATIONAL INSTITUTE FOR THE BLIND (GB) 
- SCHOOL FOR THE BLIND OF NORTHERN GREECE (GR) 
- STŘEDISKO RANÉ PÉČE (CZ)

Výše grantu EK: € 175 138

[nahoru]

Víceleté projekty – výtvarné umění
Subjekty z ČR jako hlavní organizátoři nebo spoluorganizátoři

Map XXL – Rencontrer l'Autre et Produire Ensemble/Vzájemná setkání a společná tvorba

Země: Francie, CZ–ES–FI–IE–LU–RO

Termín: 1. 5. 2005–30. 4. 2008

Popis: Projekt mapXXL je mezinárodní iniciativou v oblasti mobility mladých umělců. Zahrnuje 25 zemí s účastí více než 100 partnerů. Vychází vstříc očekávání mladých umělců, jejich touze cestovat, poznávat jiná místa a jiné umělce. Základním posláním je prosazování nových tvůrčích metod a propojování uměleckých, socioekonomických a dalších kontextů. Program si klade za cíl objevit a formou tvůrčích pobytů podpořit nastupující generaci mladých umělců z celé Evropy, kteří pracují napříč obory a médii. Tvůrčí pobyty jsou svázány s veřejnou prezentací a komunikací s lokálním prostředím. Tato metoda sleduje otevřenost a podporuje profesionalizaci nové generace tvůrců. Vedle umělecké výměny, produkce a prezentace, je součástí projektu také série mezinárodních setkání na vybraná témata. V Praze proběhne na jaře 2007 konference věnovaná novým médiím v umění.

Cíle:

 • Zapojit co nejvíce umělců do tvorby a uchovávání kulturního dědictví v Evropě
 • Nabídnout pestrou paletu tvůrčích pobytů v celé Evropě
 • Podpořit profesionalizaci mladých tvůrců
 • Stimulovat inovativní tvůrčí procesy
 • Posílit mobilitu umělců a kulturních operátorů v rozvíjející se Evropě

Vedoucí projektu
PÉPINIÈRES EUROPÉENES POUR JEUNES ARTISTES

Spoluorganizátoři
- AYUNTAMIENTO DE HUESCA (ES)
- CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE ABBAYE DE NEUMÜNSTER (LU)
- CIANT (MEZINÁRODNÍ CENTRUM PRO UMĚNÍ A NOVÉ TECHNOLOGIE) (CZ)
- CRAWFORD MUNICIPAL ART GALLERY (IE)
- SUOMEN TAITEILIJASEURAN ATELJEESÄÄTIÖ (FI)
- UNITER (RO)

Výše grantu: € 870 000

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

↑ nahoru