2003

V rámci programu Evropské unie Culture 2000 bylo v roce 2003 podpořeno 201 evropských projektů. Většina z nich spadá do prioritní oblasti roku 2003 - performing arts/scénických umění. Na tyto projekty bylo vyčleněno více než 30 miliónů eur.

Programu se v rámci grantového kola roku 2003 účastnilo třicet evropských zemí.
Na podpořených projektech s evropskou dimenzí se podílí více než 750 kulturních subjektů. V roce 2003 program podpořil projekty ze všech vyhlášených uměleckých oblastí – performing arts/scénických umění, výtvarného umění, kulturního dědictví a z oblasti kniha, četba a překlad. Z 201 vybraných projektů se celkem 98 zaměřilo na prioritní oblast roku 2003 - performing arts/scénická umění. Pro rok 2004 bylo určeno jako prioritní oblast kulturní dědictví.

Komise navrhla prodloužení programu Culture 2000 o další dva roky – to znamená, že program poběží do roku 2006. Návrh na prodloužení bgyl schválen Evropským parlamentem i Radou ministrů.

Na začátku roku 2004 předložila Evropská komise návrh nového kulturního programu, který by měl začít rokem 2007. Při nedávném jednání ministrů, kteří zodpovídají za oblast kultury, oznámila Viviane Reding, evropská komisařka pro vzdělání a kulturu, že navrhovaný program bude založen na třech prioritách: mobilitě umělců a kulturních pracovníků, mobilitě děl a mezikulturním dialogu. Viviane Reding dále uvedla, že „nadnárodní spolupráce na kulturních projektech v rámci programu Culture 2000 pomohla v celé Evropě zvýšit výměnu zkušeností a vytváření sítí mezi kulturními subjekty z různých zemí. Letošní dobrá odezva programu Culture 2000 to opět prokázala. Role tohoto programu, spočívající v zdůraznění kulturní rozmanitosti, významně přispívá ke sdílení evropské identity."

Program Culture 2000 podporuje roční a víceleté projekty spolupráce a tím přispívá ke vzniku evropských kulturních sítí (cultural networks). V roce 2003 bylo vybráno 182 ročních projektů s podporou 16,8 miliónu € a devatenáct víceletých projektů spolupráce (zaměřených na výtvarné umění, performing arts/scénická umění, kulturní dědictví a oblast knihy a četba) s podporou 14,7 miliónu €.

Dále program udělil cca 150 000 € na organizaci a udělení Evropské ceny za konzervaci a rozvoj kulturního dědictví. Celkově obdrželo cenu 38 vítězů (včetně vítězů šesti nejvyšších cen v hodnotě 10 000 €) z devatenácti zemí. Detailní seznam cen naleznete na www.europanostra.org/lang_en/index.html

Roční projekty spolupráce
Tyto projekty musí zahrnovat minimálně tři spoluorganizátory ze zemí zapojených do programu.
182 podpořených projektů v rámci této kategorie spadá do následujících oblastí:

 • Performing arts/scénická umění: 83 projektů
 • Performing arts/scénická umění ve třetích zemích: 1 projekt
 • Výtvarné umění: 15 projektů
 • Kulturní dědictví:12 projektů
 • Knihy a četba: 11 projektů
 • Překlady: 56 projektů (tj. více než 250 publikací)
 • Laboratoře kulturního dědictví: 4 projekty

Víceleté projekty spolupráce
Tyto projekty musí zahrnovat minimálně pět spoluorganizátorů ze zemí zapojených do programu.
Devatenáct podpořených projektů se dělí dle oblastí následovně:

 • Performing arts/scénická umění: 14 projektů
 • Výtvarné umění: 2 projekty
 • Kulturní dědictví: 2 projekty
 • Knihy a četba: 1 projekt

Graz (Evropské město kultury v roce 2003) již obdržel téměř 125 000 eur na přípravné aktivity, dalších 375 000 eur bude vyplaceno za aktivity, které se v příslušném roce uskutečnily. Dalších 125 000 eur bylo přiděleno každému Evropskému město kultury roku 2004 (Lille, Janov) na akce, které proběhly v roce 2004.

V rámci tzv. Akce 3 programu Culture 2000 zaměřené na podporu „velkých" projektů, byly podpořeny akce, oslavující třísetleté výročí založení Petrohradu. Granty v celkové hodnotě 350 000 eur získalo pět projektů, do kterých se zapojilo přes dvanáct zemí.

Mezi další aktivity organizovanými evropskými zeměmi patří i Evropský měsíc kultury - za tímto účelem obdrželo město Petrohrad v říjnu grant v hodnotě 100 000 eur.

Dále byla zveřejněna zvlásštní výzva ke „kulturní oslavě budoucího rozšíření Evropské unie" v roce 2004. Na tyto oslavy bylo vyčleněno cca 500 000 eur určených k podpoře několika projektů zdůrazňujících kulturní dimenzi rozšíření EU.

Třicet zemí účastnících se programu
Programu se účastní vedle pětadvaceti členských zemí EU a tří zemí ESVO, dvě kandidátské země (Bulharsko, Rumunsko) a Turecko.
Více než 130 organizací z těchto zemí se účastní programu jako hlavní organizátoři a spoluorganizátoři. Počet organizací se každoročně zvyšuje.

Program Culture 2000 také podporuje spolupráci s kulturními subjekty ze třetích zemí. Tento rok byl vybrán projekt organizovaný Goethe Institutem v Petrohradě. Jde o Evropský taneční festival, který se uskutečnil na podzim jako příspěvek k oslavám třísetletého výročí založení Petrohradu.

Přehled všech podpořených projektů je k dispozici zde.

Česká kancelář Culture 2000 rovněž vydala publikaci s názvem Program Evropské unie Culture 2000 - projekty s českou účastí, která obsahuje mimojiné i výsledky za rok 2003. Publikaci si můžete stáhnout zde.

Podpořené projekty s českou účastí pro rok 2003

Čtrnáct českých organizací se podílí celkově na třinácti projektech. V pěti případech v rolích hlavních organizátorů a v devíti případech v rolích spoluorganizátorů.

Jedná se o tyto organizace:

Hlavní organizátoři – roční projekty:

 • Sdružení Čtyři dny
 • Divadelní ústav
 • Media Archiv Praha
 • Nakladatelství Argo
 • Centrum pro studium demokracie a kultury Brno

Spoluorganizátoři – roční projekty:

 • Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze
 • Národní divadlo Praha
 • Folklorní sdružení Jánošík Brno
 • 2Landa s. r. o.
 • Janáčkova akademie múzických umění
 • České vysoké učení technické
 • Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

Spoluorganizátoři – víceleté projekty:

 • Centrum pro současné umění Praha
 • Tanec Praha

Tematické členění projektů s českou účastí:

 • Performing arts/scénická umění: 9 projektů
 • Kulturní dědictví: 1 projekt
 • Evropské laboratoře kulturního dědictví: 1 projekt
 • Překlady: 2 projekty

Stručná charakteristika projektů s českou účastí

Scénická umění/performing arts - jednoleté projekty

Stage in Motion

Termín projektu: 1. 8. 2003-30. 6. 2004

Popis: Projekt se odehrává ve třech fázích: přípravná fáze na individuální a národní úrovni, mezinárodní fáze a závěrečná fáze. Příprava sebou nese vytvoření Dramaturgické rady, jejíž členové představí divadelní projekty, které reprezentují jejich organizace, provedou věcný průzkum a zmapují novátorské směry v oblasti performing arts/scénických umění ve své zemi. V každé zemi budou dva divadelní projekty, dva workshopy a prezentace tří odborníků, které se uskuteční v rámci festivalu Čtyři + Čtyři dny v pohybu v Praze v květnu 2004. Závěrečná fáze s sebou ponese výrobu a distribuci vzdělávacího materiálu z výsledků mezinárodního sympózia, které bude součástí festivalu, a to jak mezi odborníky, tak i širokou veřejností (CD-ROM, internetová stránka a katalog v angličtině, francouzštině a češtině).

Vedoucí projektu:
SDRUŽENÍ ČTYŘI DNY (CZ)
Spoluorganizátoři:
-CENTRE CHOREOGRAPHIQUE NATIONAL DE NANTES (FR)
-EXODOS (SI)
-SCHAUBUHNE LEIPZIG (DE)
-TEATRI DI VITA (IT)

Výše grantu: € 103 000,00

Zařazení projektu Stage in Motion na festival Čtyři + Čtyři dny v pohybu poskytuje projektu široké zázemí v již vytvořené divácké obci festivalu, která je mezinárodní a bohatě strukturovaná. Navíc projektu nabízí možnost další konfrontace s jinými zahraničními účastníky festivalu, kteří jsou do projektu zapojeni (sympózium, workshopy, neformální setkání ap). Zároveň se projektem i značně obohatí festival, který neustále hledá nové možnosti prezentace současného evropského divadla českému divákovi. Koprodukce a mezinárodní spolupráce jak mezi tvůrci samotnými, tak mezi producenty a manažery by se pak nemusela stát ojedinělou událostí na českém divadelním trhu a české divadlo by konečně mělo platformu, na základě které by mohlo začít více expandovat do Evropy.

Srdce Pražského Quadrienale/The Heart of the Prague Quadrennial

Termín projektu: 1. 5. 2003-30. 10. 2003

Popis projektu: Od roku 1967 se Pražské Quadrienale stalo významnou kulturní událostí, která nabízí příležitost prezentovat různé divadelní koncepty. Pro 10. ročník je připravován zvláštní projekt - interaktivní výstava/představení. Scénografie bude prezentována v kontextu s živou performancí se zaměřením na využití nových technologií a mezioborových oblastí v divadle. Základem projektu je interaktivní divadelní instalace založená na lidských smyslech. Program bude zahrnovat performance, prezentace, instalace, happeningy a katalog, CD-ROM, video a winternetovou stránku.

Cíle: Demonstrace různých tvůrčích procesů a příležitostí pro setkání a dialog mezi profesionály, studenty a širokou veřejností. Přivést širokou veřejnost blíže scénickému umění. Propagovat interdisciplinární, alternativní umění, projekty určené pro prostor, design zvuku a osvětlení mezi profesionály z mnoha evropských zemí a širokou veřejností.

Vedoucí projektu:
DIVADELNÍ ÚSTAV (CZ)

Spoluorganizátoři:
-CULTURAL UTILITIES AND ENTERPRISES IIP (CUE) (UK)
-THE RED SHOES (IS)

Výše grantu: € 135 000,00

Rossums Universal Robots − RUR

Termín projektu: 1. 11. 2003-31. 10. 2004

Popis: Vytvoření tzv. mediální opery založené na hře Karla Čapka z roku 1920. Předkladatel projektu nastuduje hudbu českého skladatele Jana Jiráska. Součástí přípravy produkce budou workshopy se zúčastněnými umělci. Hudba bude interpretována souborem, sborem a orchestrem Národního divadla v Praze.

Cíle: Cílem projektu je společná práce kulturních organizací z různých zemí na produkci nové opery.

Vedoucí projektu:
MEDIA ARCHIV PRAHA (CZ)

Spoluorganizátoři:
-FRAUNHOFER GESELLSCHAFT, INSTITUT F. MEDIENKOMMUNIKATION (DE)
-NÁRODNI DIVADLO V BRNĚ (CZ)
-WRO CENTER FOR MEDIA ART FOUNDATION (PL)

Výše grantu Komise: € 142 080,00
RUR (česky)
RUR (anglicky)

www.r-u-r.eu

Kafka. Die Falle

Termín projektu: 1. 5. 2003-1. 5. 2004

Popis projektu: Základem projektu je divadelní hra Tadeusze Rożewicze Past o životě a vizi Franze Kafky napsaná v roce 1984. Aktivity: 1) uvedení internetové stránky ve čtyřech jazycích, 2) v létě 2003 promítání krátkého filmu 3) představení hry ve školách a divadlech (včetně debaty s diváky) a 4) uzavření projektu debatou a prezentací výsledků a dokumentace projektu v budově německého Spolkového sněmu.

Cíle: Propagovat mezikulturní dialog, vyzvat mladé diváky k debatě o umění a dějinách, nabídnout mladým hercům možnost zúčastnit se mezinárodní koprodukce (pilotní projekt spolupráce mezi německými, polskými a českými divadelními školami).

Vedoucí projektu:
THEATER(T)RAUM e. V. (DE)

Spoluorganizátoři:
-DIVADELNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (CZ)
-PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA TEATRALNA, WROCLAW (PL)
-THEATER 89 BERLIN (DE)

Výše grantu: € 150 000,00

FiniX

Termín projektu: 15. 4. 2003-28. 2. 2004

Popis: Produkce hudebního představení pod názvem FiniX, které proběhne v Bolzanu, Trentu, Vídni a Ljubljaně. Námětem představení je americký film Vlna, který pojednává o rasismu a masových hnutích. Do projektu bude zapojeno dvaceti mladých herců z Vienna Performing Arts Centre.

Cíle: Vytvoření zvláštního vztahu mezi různými kulturními institucemi se zaměřením na mladé diváky, výsledkem bude velmi kvalitní divadelní produkce, jejíž účinky budou dlouhodobé a zvýšení povědomí mladých diváků o tématu xenofobie.

Vedoucí projektu:
FONDAZIONE NUOVO TEATRO COMUNALE E AUDITORIUM PROVINCIALE DI BOLZANO (IT)

Spoluorganizátoři:
-2LANDA s. r. o. (CZ)
-CANKARJEV DOM (SI)
-CENTRO SERVIZI CULTURALI SANTA CHIARA - TRENTO (IT)
-TANZFORUM WIEN (AT)

Výše grantu: € 145 300,00

Benátská východní brána/Venice Eastern Gate

Termín projektu: 21. 4. 2003-22. 12. 2003

Popis: Tento projekt vznikl na základě Memoranda porozumění, které bylo podepsáno na konci mezinárodního setkání uskutečněném v Terstu v květnu minulého roku pod názvem La Cultura verso Est. Benátská východní brána je uskutečněním toho, co zamýšlí Memorandum v rámci vytvoření velkého putovního festivalu. Projekt shromáždí návrhy, které již existují v partnerských zemích, pod hlavičku jednoho programu. Akce od divadelních, tanečních a hudebních představení k folklóru se uskuteční v létě v osmi zemích, z nichž šest se zúčastní programu Culture 2000. Většina aktivit proběhne v několika jazycích, aby bylo umožněno porozumění a účast publika.

Cíle: Vznik sítě, jejíž cílem je podpora kulturního dědictví a turné kulturních událostí. Zvýšení účasti obyvatel na kulturním dění; podnícení mobility umělců; podpora aktivit, které se zaměřují na mladé lidi prostřednictvím workshopů. Podpora role kultury v místním socio-ekonomickém rozvoji zejména v zemích střední a východní Evropy. Propagace Terstu jako křižovatky a mostu mezi kulturami.

Vedoucí projektu:
PROVINCIA DI TRIESTE (IT)

Spoluorganizátoři:
-ARTEVEN - CIRCUITO TEATRALE REGIONALE (IT)
-CENTRUL DE CULTURA SI ARTA AL JUDETULUI TIMIS (RO)
-CYPRUS CENTRE OF INTERNATIONAL THEATRE INSTITUTE (CY)
-DRUSTVO PRIMORSKI POLETNI FESTIVAL (SI)
-FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ JÁNOŠÍK BRNO (CZ)
-HONVED EGYUTTES (HONVED ENSEMBLE) (HU)
-KULTURNO DRUSTVO B-51 (SI)
-PERGINE SPETTACOLO APERTO (IT)
-PRIMORSKO DRAMSKO GLEDALISCE NOVA GORICA (PDG) (SI)

Výše grantu: € 98 436,00

Evropské sousedství - Evropské divadlo/European Neighbours - European Theatre

Termín projektu: 1. 10. 2003-15. 4. 2004

Popis: V první fázi tohoto projektu připraví každý ze spoluorganizátorů samostatně svůj příspěvek. Připraví hry a shromáždí materiál pro setkání/workshopy. Následně proběhnou představení divadelních her, školení a workshopy v Łódźi. Předkladatel doufá, že představení přiláká velké množství diváků.

Cíle: Cílem projektu je dát příležitost pro konfrontaci a výměnu dovedností, metod a zkušeností umělců sousedících zemí. Předkladatel chce iniciovat kulturní dialog a propagovat společné znalosti.

Vedoucí projektu:
POLISH NATIONAL FILM, TELEVISION AND THEATRE SCHOOL (PL)

Spoluorganizátoři:
-JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ (CZ)
-REDUTA BERLIN
-SCHULE F. THEATER UND FILM (DE)

Výše grantu: € 49 610,00

Performing arts/scénická umění - víceleté projekty

TROIA

Termín projektu: 15. 4. 2003-15. 2. 2006

Popis: Multimediální divadelní projekt, který využívá nové technologie. Vývoj a nastudování představení TROIA (Temporary Residence of Intelligent Agents/ Krátkodobý pobyt agentů výzvědné služby) - kočovného, interaktivního divadelního představení na veřejném místě. Projekt bude realizován ve spolupráci s divadelníky, umělci, architekty, inženýry a vědci. Projekt bude rozvíjet téma „základní svobody občanů" a „vnitřní bezpečnosti".

Cíle: Podnítit dialog. Prozkoumat a využít inovativní umělecké výrazové formy. Ukázat novou sociální a politickou platnost divadla ve veřejném prostoru; podporovat účast a odpovědnost jednotlivých občanů ve společnosti.

Vedoucí projektu:
LANDESHAUPTSTADT HANNOVER, FACHBEREICH MUSEEN U. KULTURBÜRO (DE)

Spoluorganizátoři:
-C3 - CENTER FOR CULTURE AND COMMUNICATION (HU)
-CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ PRAHA (CZ)
-MENO TERITORJA, GALLERY OF CONTEMPORARY ART AND DESIGN, KAUNAS (LT)
-WIENER FESTWOCHEN (AT)

Výše grantu: € 808 926,00

Trans Danse Europe 2003-2006

Termín projektu: 1. 8. 2003-31. 5. 2006

Popis: Trans Danse Europe je síť sedmi evropských choreografických struktur, která bude během období tří let vyvíjet následující aktivity: rezidence nových děl spojená s akcemi za účelem zvýšení povědomí veřejnosti (veřejné zkoušky a konference atd.) a představení a lekce, která se zaměří jak na amatéry, tak i profesionály ve všech zemích, které jsou členy této sítě.

Cíle: Podpora a propagace současného evropského mladého tanečního umění prostřednictvím pomoci tvorbě, šíření děl v evropském měřítku, školení a zlepšení oběhu děl, mobility umělců a poskytnutí lepších příležitostí pro amatéry a profesionály. Propaguje uměleckou výměnu a chce přispět k lepšímu porozumění a uznání evropské choreografické tvorby.

Vedoucí projektu:
LES HIVERNALES (FR)

Spoluorganizátoři:
-BELLONE BRIGITTINES (BE)
-CITY OF HELSINKI - CULTURAL OFFICE (FI)
-GRANHOJ DANS (DK)
-ICELAND DANCE COMPANY (IS)
-TANEC PRAHA (CZ)
-ZAVOD EXODOS (SI)

Výše grantu: € 892 542,00

Kulturní dědictví - jednoleté projekty

Virtuální srdce střední Evropy / Virtual Heart of Central Europe

Termín projektu: 15. 4. 2003-14. 4. 2004

Popis: V rámci projektu budou vytvořeny digitální 3D modely významných objektů (zejména věží, studní a míst chráněných UNESCO) ve městech, která jsou kulturními křižovatkami Střední Evropy. Předkladatel projektu změří vybrané lokality, zrekonstruuje je a vloží je do podoby virtuálních měst doplněných příběhy v digitální podobě. Výsledky budou publikovány na internetových stránkách. V tomto projektu spojily síly čtyři evropské univerzity, které se specializují na virtuální realitu a geometrické modelování.

Cíle: Zajistit přístup k významným lokalitám kulturního dědictví pro širokou veřejnost prostřednictvím internetu, zajistit rozšiřování projektu v budoucnu a poskytnout užitečné technologické postupy pro další projekty. Významným rysem je ochrana přírodních a kulturních lokalit velkého významu proti poškození.

Vedoucí projektu:
FACULTY OF MATHEMATICS, PHYSICS AND INFORMATICS, COMENIUS UNIVERSITY (SK)

Spoluorganizátoři:
-KATEDRA POČÍTAČŮ FEL ČVUT (CZ)
-FAC. OF ELECTR. ENGINEERING+COMPUTER SCIENCE, UNIV. OF MARIBOR (SI)
-VRVis RESEARCH CENTER FOR VIRTUAL REALITY AND VISUALISATION (AT)

Výše grantu: € 148 450,00

www.cgg.cvut.cz/VHCE

Laboratoře kulturního dědictví - jednoleté projekty

Prora − Bewertung einer Grossbaustelle des "Dritten Reichs"

Termín projektu: 15. 4. 2003-14. 4/2004

Popis: Prora je jednou z největších stavebních konstrukcí zachovaných z dob Třetí říše. Nachází se na ostrově Rujána (Rügen), která každoročně přiláká 1,5 miliónu turistů. Spoluorganizátoři chtějí zachránit Proru před zchátráním a proměnit ji v památník a místo pro akce, jejichž účelem bude politická informovanost, potírání rasismu a fašismu. Místo je již registrováno, ale zůstává víceméně nevyužito. Předkladatel chce zrenovovat a znovu postavit části konstrukce, shromáždit historický materiál o její architektuře a provést interview s pamětníky (většinou dělníci nucených prací). Dále rozvíjet dokumentační centrum, které vzniklo s dřívější finanční pomocí. Instalace stálé expozice.

Cíle: Nová interpretace tohoto místa a upozornění na jeho historickou důležitost bez toho, aby byla historie komercionalizována, a bez toho, aby bylo přispěno k trivializaci či dokonce oslavování nacionálního socialismu.

Vedoucí projektu:
STIFTUNG NEUE KULTUR (DE)

Spoluorganizátoři:
-ACADEMIE VAN BOUWKUNST ROTTERDAM (NL)
-ÚSTAV PRO SOUDOBÉ DĚJINY AV ČR (CZ)
-VERBAND DER EHEMALIGEN POLNISCHEN KZ-HÄFTLINGE (PL)

Výše grantu: € 148 538,00

Překlady

Nakladatelství Argo

1. Eberhard Jaeckel: The German Century
2. Philippe Contamine: La guerre au moyen age
3. Ian Kershaw: Hitler 1936−1945: Vol. 2. Nemesis
4. Ian Kershaw: Hitler 1889−1936. Vol. 1. Hubris
5. Richard Breitman: The Architect of Genocide: Himmler and the Final Solution.
6. Marc Bloch: Les rois thaumaturges
7. Peter Reichl: Der schöne Schein des Dritten Reichs
8. Alain Corbin: Le miasme et la jonquille: L'odorat et le imaginaire social.
9. Jan Pauer: Prag 1968

Výše grantu: 26 518,00 €

Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK)

1. Joseph A. Schumpeter: Capitalism, Socialism and Democracy
2. Emile Durkheim: De la division du travail social
3. John M. Keynes: The Economic Consequences of the Peace
4. Peter Winch: The Idea of A Social Science

Výše grantu: 30 260,00 €

Vedle překladů zahraničních autorů do češtiny bylo přeloženo i několik českých knih do cizích jazyků:

Do francouzštiny

Bohumil Hrabal: Morytáty a legendy

Do italštiny

Eduard Petiška: Golem

Do maďarštiny

Michal Ajvaz: Návrat starého varana
Roman Ludva: Jezdci pod slunečníkem

Ceny Evropské unie v oblasti kulturního dědictví pro rok 2002

Program Culture 2000 pověřil mezinárodní organizaci Europa Nostra výběrem a udílením Ceny Evropské unie v oblasti kulturního dědictví. Vítězové roku 2002 byly zveřejněny v květnu 2003. Zástupci vítězných projektů obdrželi ceny, medaile a diplomy z rukou Viviane Reding, evropské komisařky pro kulturu a Otto von der Gablenze, výkonného ředitele Europy Nostry.

V kategorii projektů z oblasti uměleckých sbírek obdržel nejvyšší cenu český projekt:

Sbírka Zámeckého divadla v Českém Krumlově za výjimečné restaurování sbírky historického divadla – jevištní scény, movitého vybavení a kostýmů uchovaných v původním prostředí

Vlastník: Národní památkový ústav v Českých Budějovicích

Realizační tým: Odborníci z Národního památkového ústavu a Státního zámku v Českém Krumlově a tým vybraných restaurátorů

Supervize: Státní ústav památkové péče, resp. Národní ústav památkové péče

www.ckrumlov.cz

Barokní divadlo na zámku v Českém Krumlově reprezentuje vyspělou barokní scénu. Původní divadelní fond je dochován jak v předmětných reáliích - budova, hlediště, orchestřiště, jeviště, jevištní technika (tzv. mašinerie), dekorace, kostýmy, rekvizity, osvětlovací technika, hasicí prostředky atd., tak i v bohaté archivní dokumentaci - libreta, scénáře, texty, partitury, notový materiál, inventáře, účty, ikonografický materiál a jiné informace o divadelním životě 17.−19. století.

V kategorii projektů z oblasti architektonického dědictví obdržel diplom český projekt:

Valdštejnský palác v Praze za komplexní restaurování a rekonstrukci paláce respektující původní architektonickou kvalitu a za pozoruhodnou péči věnovanou jeho urbanistické poloze.

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

↑ nahoru