2002

V roce 2002 byl v rámci programu poprvé uplatněn tzv. sektorový přístup, což znamená, že za hlavní kulturní oblast podpory bylo stanoveno výtvarné umění. (V roce 2003 to byla scénická umění/performing arts a v roce 2004 kulturní dědictví). Podle pravidel jsou však v menší míře podporovány i projekty z oblastí, které nemají v daném roce prioritu.

Evropská komise v roce 2002 podpořila částkou přesahující 33 mil. eur celkem 224 projektů, z nichž se 119 zabývá výtvarným umění.

Grantového řízení pro rok 2002 se účastnilo 28 zemí. Nárůst zemí, které mají přístup k programu reflektuje rozšiřování Evropské unie a skutečnost, že se kulturní spolupráce stává stále důležitějším nástrojem překračování národních a jazykových bariér v duchu rezoluce Evropského parlamentu o kulturní spolupráci ze září 2001: „jeden z významných kulturních rysů Evropy spočívá v její rozmanité celistvosti – v koexistenci a interakce množství jazyků, tradic, životních stylů, trendů, hnutí, uměleckých a kulturních prostředků, které se vyvíjely během staletí."

Z deseti kandidátských zemí, které měly přístup k programu v rámci grantového kola 2002, se účastní projektů více než 115 organizací (v roli hlavních organizátorů nebo spoluorganizátorů); ve srovnání s minulým rokem se jedná o 50% nárůst.

Celkově se podpořených projektů v roli hlavních organizátorů nebo spoluorganizátorů účastní 750 kulturních organizací a mnoho dalších se projektů účastní jako partneři.

V roce 2002 podpořil program Culture 2000 tyto oblasti: výtvarné umění, scénická umění/performing arts, kulturní dědictví a literaturu (knihy, četbu a překlady). Komise nezávislých expertů z celé Evropy posuzovala a vybírala projekty z celkového množství 430 žádostí.

Vybrané projekty se dělí do dvou základních kategorií a dále do tematických skupin specifikovaných ve výzvě:

 • roční projekty spolupráce zahrnující nejméně tři partnery - spoluorganizátory v oblastech kulturního dědictví (včetně Evropských laboratoří kulturního dědictví), umělecké a literární tvorby (včetně literárních překladů a spolupráce se třetími zeměmi), historie a vzájemné znalosti kultury (včetně projektů na počest Verdiho).
 • víceleté projekty spolupráce zahrnující nejméně pět partnerů - spoluorganizátorů v oblastech kulturního dědictví, umělecké a literární tvorby a historie a vzájemné znalosti kultury

V kategorii ročních projektů spolupráce bylo pro rok 2002 vybráno a podpořeno částkou cca 17,7 mil. eur 200 projektů z oblasti výtvarného umění, scénických umění/performing arts, kulturního dědictví, literatury, výtvarného umění ve třetích zemích a laboratoří kulturního dědictví.

V kategorii víceletých projektů spolupráce (2–3 roky) bylo pro rok 2002 vybráno a podpořeno čtyřiadvacet projektů (výtvarné umění, scénická umění/performing arts, kulturní dědictví, literatura) částkou cca 15,7 mil. eur.

Tematické členění 200 vybraných projektů 1. kategorie:

 • výtvarné umění: 100 projektů
 • výtvarné umění ve třetích zemích: 2 projekty
 • scénická umění/performing arts: 20 projektů
 • kulturní dědictví: 19 projektů
 • evropské laboratoře kulturního dědictví: 3 projekty
 • literatura, knihy a četba: 8 projektů
 • literární překlady: 48 projektů (přes 200 publikací)

Tematické členění 24 vybraných projektů 2. kategorie:

 • výtvarné umění: 17 projektů
 • kulturní dědictví: 2 projekty
 • scénická umění/performig arts: 3 projekty
 • literatura, knihy a četba: 2 projekty

Přehled všech podpořených projektů je k dispozici zde.

V roce 2002 EU v rámci programu Culture 2000 také podpořila Evropskou cenu kulturního dědictví a Evropská města kultury vybraná pro rok 2002 a 2003.

Cena kulturního dědictví: Evropská komise pověřila organizaci Europa Nostra organizací každoroční Evropské ceny v oblasti kulturního dědictví.

Evropská města kultury roku 2002 (Bruggy a Salamanca) již obdržela po cca 125 000 € na přípravu akcí a dalších 375 000 € bylo k dispozici pro realizaci dalších akcí v průběhu tohoto roku. Dále bylo vyčleněno 125 000 € pro Evropské město kultury roku 2003 (Graz).

Česká kancelář Culture 2000 vydala publikaci s názvem Program Evropské unie Culture 2000 - projekty s českou účastí, která obsahuje mimo jiné i výsledky za rok 2002. Publikaci si můžete stáhnout zde.

Podpořené projekty s českou účastí pro rok 2002

Na základě přehledu o zapojení jednotlivých zemí do vybraných programů lze konstatovat, že účast České republiky v programu Culture 2000 je úspěšná a oproti minulému ročníku vykazuje vzestupný trend. Vyplývá to především z porovnání se zapojením organizací z ostatních kandidátských zemí.

České organizace se celkem podíleli na osmnácti projektech.
V šesti případech v rolích hlavních organizátorů, v jedenácti případech se účastní projektů jako spoluorganizátoři a v jednom případě jako partner projektu.

Jedná se o tyto organizace:

Hlavní organizátoři – roční projekty:

 • Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
 • Kulturní centrum Řehlovice
 • Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie (CIANT)
 • Moravská galerie v Brně
 • Nakladatelství Barrister & Principal
 • Nakladatelství One Woman Press

Spoluorganizátoři – roční projekty:

 • Správa Pražského hradu - Archiv Pražského hradu
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Středoevropská kolonie současného umění
 • Vysoká škola uměleckoprůmyslová
 • Centrum pro současné umění
 • Středoevropský institut současného umění (CEICA)
 • Verbascum
 • Techno
 • Tempo s. r. o.

Spoluorganizátoři – víceleté projekty:

 • České muzeum výtvarného umění
 • Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarného umění

Partner projektu:

 • Benediktinské arciopatství

Tematické členění projektů s českou účastí

 • Výtvarné umění: 13 projektů
 • Kulturní dědictví: 2 projekty
 • Evropské laboratoře kulturního dědictví: 1 projekt
 • Překlady: 2 projekty

Stručná charakteristika projektů s českou účastí

Výtvarné umění

Kategorie ročních projektů

IDENTITA/INTEGRITA: Brno, hlavní město výtvarné komunikace v roce 2002 /
IDENTITY / INTEGRITY: Brno, Capital of Visual Communication in 2002

Vedoucí projektu:
MORAVSKÁ GALERIE v Brně (CZ)
Spoluorganizátoři:
-DESIGN AUSTRIA (AT)
-ICOGRADA (BE)
Partneři:
-Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (CZ)
-Asociace užité grafiky Praha (CZ)
-Sdružení Bienále Brno (CZ)
-Město Brno (CZ)
-Ministerstvo kultury České republiky (CZ)
-Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (CZ)
-Design centrum České republiky (CZ)
-Nadace Český fond umění - Galerie Mánes Praha (CZ)
-Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze (CZ)
-Národní filmový archiv, Praha (CZ)
-Total Design Amsterdam (NL)

Popis: Mezinárodní výstava grafického designu, která v roce 2002 slaví své 20. výročí. Výstava se zaměří na plakát, firemní image a informační a reklamní grafiku. Zvláštní pozornost bude věnována designu týkající se závažné společenské problematiky jako jsou sociálně znevýhodněné osoby a skupiny. Na výstavě budou prezentovány designéři z evropských i neevropských zemí. Bude vydán barevný katalog a vytvořeny webová stránky. Hlavní výstava bude doplněna doprovodnými výstavami a konferencí zabývající se otázkou role designérů při vytváření identity.

Cíle: Propagace obecné znalosti kultury vizuální komunikace a dědictví grafického designu zaměřená na širokou veřejnost. Zprostředkování kulturního dialogu a vzájemné výměny zkušeností mezi východoevropskými designéry/účastníky a dalšími designéry (z ostatních evropských i neevropských zemí).

Termín: 1. 4. 2002-31. 3. 2003
Grant: 136 093,00 €

Evropské umělecké sklo po 2. světové válce a katalog nejlepších evropských uměleckých sklářů/
European Art-glass after World War II and the Catalogue of the Best European Glass Artists

Vedoucí projektu:
UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE (CZ)
Spoluorganizátoři:
-INSTITUUT VOOR KUNST EN AMBACHT - IKA (BE)
-UNIVERSITY OF SUNDERLAND (UK)
Partneři:
-COBURG MUSEUM (DE)
-SEVEROCESKE MUZEUM LIBEREC (CZ)
-VYCHODOCESKE MUZEUM PARDUBICE (CZ)

Popis: Cílem projektu je vytvořit virtuální katalog evropského uměleckého skla a uměleckých sklářů za pomoci filmové a video technologie. Projekt zmapuje vývoj evropského skla od konce 2. světové války do konce 50. let, vývoj nové umělecké discipliny v 60., 70. a 80. letech a portréty nejlepších evropských uměleckých sklářů od 90. let. Katalog bude zpracován ve čtyřech jazycích na internetu, na DVD nosičích a videokazetách.

Cíle: Zpřístupnit široké veřejnosti tuto relativně neznámou uměleckou disciplínu a podpořit její další rozvoj.

Termín: 1. 10. 2002-30. 9. 2003
Grant: 144 839,00 €

Mezi Drážďany a Prahou/
Between Dresden and Prague

Vedoucí projektu:
KULTURNÍ CENTRUM ŘEHLOVICE (CZ)
Spoluorganizátoři:
-GOETHE INSTITUT PRAG (DE)
-ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA - PRAGA (IT)
-KUNSTHAUS DRESDEN (DE)
-PALAZZO DELLE PAPESSE (IT)
Partneři:
-AKADEMIE VYTVARNYCH UMENI V PRAZE (CZ)
-ALTENBERG CITY HALL (DE)
-BAD SCHANDAU CITY HALL (DE)
-BRUCKE/MOST-STIFTUNG (DE)
-CINOVEC CITY HALL (CZ)
-DECIN CITY HALL (CZ)
-DIPPOLDISWALDE CITY HALL (DE)
-DUBI CITY HALL (CZ)
-FONDAZIONE OLIVETTI (IT)
-FOUNDATION AND CENTRE FOR CONTEMPORARY ARTS - PRAGUE (CZ)
-GAI GIOVANI ARTISTI ITALIANI (IT)
-GALERIE EMILA FILLY (CZ)
-GOETHE INSTITUT ROM (DE)
-HOCHSCHULE FUR BILDENDE KUNSTE -DRESDEN (DE)
-ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA - BERLIN (IT)
-KUNSTLERHAUS BETHANIEN (DE)
-MELNIK CITY HALL (CZ)
-ORTONA TENSOSTRUTTURE (IT)
-TEPLICE CITY HALL (CZ)
-TEREZIN CITY HALL (CZ)

Popis: Účastníci projektu navrhují „uměleckou cestu" územím mezi Drážďany a Prahou a napříč česko-německým pohraničím, která bude zahrnovat účast umělců, z nichž každý připraví umělecký objekt na téma komunikace. Během třiadvaceti dnů proběhne umělecký program ve dvanácti vesnicích a malých městech a ve dvou velkých městech. Účastníci budou také sbírat životní příběhy lidí žijících v této oblasti, které zveřejní na internetu a proběhne také akce na podporu psaní dopisů lidem na druhé straně hranice.

Cíle: Zahrnout veřejnost do komunikace mezi kulturami. Vytvořit síť lidí a institucí na obou stranách hranice. Vytvořit výstavu a publikace, které zprostředkují výsledky projektu v Evropě.

Termín: 2. 5. 2002-30. 4. 2003
Grant: 51 000,00 €

Virtuální galerie a laboratoř elektronického umění/
Virtual Gallery and Laboratory for Electronic Art

Vedoucí projektu:
Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie (CIANT)/INTERNATIONAL CENTRE FOR ART AND NEW TECHNOLOGY IN PRAGUE (CZ)
Spoluorganizátoři:
-CYPRES - CENTRE INTERCULTUREL DE PRATIQUES, RECHERCHES & ECHANGES TRANS (FR)
-MIDE - MUSEO INTERNACIONAL DE ELECTROGRAFIA (ES)
Partneři:
-COMPUTER GRAPHICS GROUP @ DEPT. OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (CZ)
-ECOLE SUPERIEURE D'ART D'AIX EN PROVENCE (FR)

Popis: Cílem projektu je s pomocí internetové, sdílené 3D víceúčelové platformy s vlastním navigačním systémem vytvořit on-line virtuální galerii a laboratoř elektronického umění. Tři spoluorganizátoři vyberou skupinu umělců ze tří zúčastněných zemí. V každém ze tří center se uskuteční workshop následován vlastní prací umělců na části projektu v každém centru. Všichni umělci budou ve stálém kontaktu prostřednictvím internetové on-line komunikace s cílem prezentovat svá dosavadní umělecká díla a vytvořit nová, prostřednictvím této platformy. Na závěrečné konferenci bude prezentován výsledek projektu a platforma e-GaLabu.

Cíle: Vytvořit novou platformu pro uměleckou tvorbu, experimentování a prezentaci na internetu. Umožnit skupinám výtvarných umělců společně pracovat na společném projektu přímo ve virtuálním prostoru. Uspořádat sérii workshopů založených na umělecké tvorbě/prezentaci ve virtuálním prostoru. Umožnit veřejnosti přístup k virtuálnímu umění novým intuitivním způsobem.

Termín: 1. 4. 2002-31. 3. 2003
Grant: 139 083,00 €

Sdílení zkušenosti - setkání skla, železa a ohně/
Sharing Experience - Glass, Iron and Fire Meet

Vedoucí projektu:
STIFTELSEN HALLEFORSNAS BRUKSFASTIGHETER (SE)
Spoluorganizátoři:
-FINNISH ASSOCIATION OF DESIGNER/MAKERS TAIKO RY (FI)
-Středoevropská kolonie současného umění/MIDDLE EUROPEAN COLONY OF CONTEMPORARY ARTS (CZ)
-TROMSDALEN KULTURHUS (NO)
Partneři:
-SWEDISH ROYAL UNIVERSITY COLLEGE OF FINE ARTS (SE)
-THE SWEDISH FIRE SCULPTORS ASSOCIATION (SE)
-UNIVERSITY OF MALARDALEN, INFORMATION DESIGN DEPT (SE)

Popis: Grant je požadován na přípravu a organizaci sympózia ve Švédsku, kterého se zúčastní umělci z Evropy a který chce být místem pro výměnu znalostí a zkušeností v oboru sochařství v oblasti skla, železa a ohně. Na sympózium budou navazovat další aktivity: ukázky tvořivých procesů pro navštěvující umělce i veřejnost, soutěž soch vytvořených z ohně a výstavy. Organizátoři chtějí vybudovat internetovou síť mezi umělci a o celém projektu vydat knižní a fotografickou publikaci.

Cíle: Vytvoření sítě umělců z různých zemí Evropy s cílem sdílet zkušenosti a vyvinout kreativní procesy a technické metody tohoto druhu umění.

Termín: 1. 4. 2002-31. 12. 2002
Grant: 57 400,00 €

Kostýmy a masky jako stimul inovativního umění a designu/
Costumes and Masks Stimulating Innovative Art and Design (CAMSIAD)

Vedoucí projektu:
GRAMPUS HERITAGE & TRAINING LIMITED (UK)
Spoluorganizátoři:
-BALKAN ASSIST (BG)
-DUBENER HEIDE NATURPARK (DE)
-KRAJINA (SK)
-MEDI-TERRA CYPRIA (CY)
-MINJASAFN AUSTURLANDS (IS)
-SYLVIRON LIMITED (IE)
-VERBASCUM (CZ)
-VITRA (SI)

Popis: Činnost, na kterou je grant požadován, spadá do šesti akcí: plenární zasedání nad diskusemi na téma projektu Round Robin – třídenní návštěva specialistů na informační technologie za účelem vyškolení účastníků, kteří budou využívat technologie pro virtuální textilní design a tkaní; oddělené dílny, kde budou jejich účastníci prozkoumávat a dokumentovat místní tradiční textilní výrobu; týden ve Slovinsku pro žáky i učitele; kostýmní akce na Slovensku, kde budou předvedeny vytvořené práce; každá z účastnických zemí připraví výstavu.

Cíle: Svést dohromady mladé lidi, umělce a odborníky a zkoumání různých procesů výroby a použití masek a kostýmů v Evropě. Zkoumání otázky vytváření evropské identity prostřednictvím kostýmů a textílií, vytváření masek, kostýmů a textílií jako uměleckých předmětů.

Termín: 15. 4. 2002-30. 11. 2002
Grant: 150 000,00 €

Evropská identita: styl versus umělci/
European Identity: Style versus Artists

Vedoucí projektu:
COMUNE DI ROZZANO (IT)
Spoluorganizátoři:
STADT WOLFSBURG (DE)
-TECHNO (CZ)
-VERKSTATTE FUR BILDENDE KUNSTLER (AT)
Partneři:
ARTE E OFFICINA (IT)
- CITE DE LA CREATION, LYON (FR)
-COMUNE DI MELEGNANO (IT)
-COMUNE DI PESCHIERA (IT)
-COMUNE DI SAN DONATO (IT)
-COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE (IT)
-JORDI MARSAL GALLERIE (IT)
-MILAB (IT)
-SUOLO DI CINEMA, TELEVISIONE E NUOVI MEDIA (IT)

Popis: Projekt se snaží o srovnání prostřednictvím série výstav a dílen pro veřejnost a umělce z různých zemí Evropské unie. Hlavní myšlenkou projektu je reflexe společných problémů a různých technik používaných k vyjádření současného umění. Projekt je založen na kombinaci nápadů, včetně vystavovaných předmětů, dílen a estetických výzkumů.

Cíle: Porovnat rozdílné evropské výrazy výtvarného umění a nabídnout každodenní život v evropských městských prostorech ve smyslu estetiky a kultury s veřejnou účastí; propagace lepšího porozumění a kontroly fenoménu městského umění; nabídnout mladým i zkušeným umělcům možnost spolupráce s veřejností ve velkých metropolitních oblastech; propagovat výměnu mezi umělci a přispět k vybudování evropského centra/dílny městského umění.

Termín: 1. 4. 2002-30. 3. 2003
Grant: 89 720,00 €

Vzdělání v architektuře a nových technologiích/
Educazione All'Architettura e Nuove Tecnologie

Vedoucí projektu:
COMUNE DI VIMODRONE (IT)
Spoluorganizátoři:
ASSOCIAZIONE IMAGE (IT)
-DEMARCACIO DE BARCELONA COL LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA (ES)
-DIPUTACION DE MALAGA (ES)
-TEMPO SRO (CZ)
Partneři:
-META-MORPHIC (ES)
-MONOCHROME (SI)

Popis: Cílem projektu je podpořit systém nových technologií pro oblast architektury, zlepšit vnímání a chápání současné architektury v její kulturní komplexnosti u expertů i laiků a získat zásadní zkušenosti dle navržených aktivit centra současného umění ve Vimodrome. Centrum ve Vimodrome navrhlo multimediální vzdělávací projekt - vytvoření výstavy současné architektury, která bude prezentována v zúčastněných zemích - a uspořádání workshopů pro experty za účelem zveřejnění výsledků projektu prostřednictvím CD–ROMů a DVD nosičů.

Cíle: Zvýšit povědomí o současné architektuře a zlepšit k ní přístup. Vytvořit a propagovat vzdělávací model na technologické bázi, který lze exportovat.

Termíny: 1. 5. 2002-30. 4. 2003
Grant: 30 958,00 €

Rytci a tiskaři/
Graveurs et Imprimeurs

Vedoucí projektu:
ASSOCIAZIONE CULTURALE NUVOLE INCONTRI D'ARTE (IT)
Spoluorganizátoři:
ACADEMY OF ARTS, ARCHITECTURE AND DESIGN, PRAGUE (CZ)
-ASSOCIAZIONE CULTURALE VISIONARIA (IT)
-ATELIER RENE TAZE (FR)
Partneři:
ASSOCIATION LES ATELIERS (FR)
-CITTA DI PALERMO (IT)
-GALLERIA CIVICA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA CALTAGIRONE (IT)
-UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO, FACOLTA DI ARCHITETTURA (IT)

Popis: Cílem projektu je seznámit širokou veřejnost s životem tiskařských dílen, v kterých se nad společným dílem setkává umění a technologie, umělec a tiskař. Projekt umožní přímou výměnu zkušeností a znalostí mezi umělci a tiskaři v oblasti rytectví. Uskuteční se tři semináře ve třech městech zúčastněných zemí. Výsledkem projektu bude vytvoření šedesáti rytin, z kterých budou vytištěny tři edice. Grafiky budou vystaveny na putovní výstavě po všech zúčastněných zemích. Práce rytců bude také zdokumentována na videozáznamech.

Cíle: Podpora mobility umělců a jejich práce v Evropě; založení stálých vztahů mezi umělci, ryteckými laboratořemi a kulturními asociacemi; opětovné upoutání zájmu veřejnosti na rytecké umění.

Termín: 1. 4. 2002-31. 3. 2003
Grant: 53 015,00 €

ECHO – Experimentální kulturní koncept pro různorodé organizace/
Experimental Cultural Concept for Heterogeneous Organizers

Vedoucí projektu:
DENKMALSCHMIEDE HOEFGEN (DE)
Spoluorganizátoři:
-CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ/CENTER FOR CONTEMPORARY ARTS PRAGUE (CZ)
-CENTRUM FUER GEGENWARTSKUNST (AT)
-COMUNE DI FOLLONICA (IT)
-CONSEJERIA DE CULTURA, JUNTA DE EXTREMADURA (ES)
-LANDSFORENINGEN NORSKE MALERE (NO)
Partneři:
-ARCHITEKTENKAMMER (PT)
-HOCHSCHULE F. ANGEWANDTE KUENSTE (BG)
-KONSERVATORIUM KAUNAS (LT)
-KULTURAMT KUTNO (PL)
-KUNSTHOCHSCHULE LISSABON (PT)
-LITERATURINSTITUT WJATSCHESLAW KUPRIJANOW (RU)
-MAGYAR BACH TARSASAG (HU)
-MEDIENKUNSTVERBAND (SE)
-MUSIKINSTITUT U. MATSCHKE (GR)
-VERBAND DER BULGARISCHEN MALER (BG)

Popis: Dočasná experimentální umělecká laboratoř vytvořená jako výrobní, aktivní a výstavní projekt pro interdisciplinární současné umění: sochařská a multimediální skupina a individuální projekty s výraznou složkou krajiny a prostoru. Projekt začne evropským sympóziem za účasti prominentních zástupců oboru. Sympózia a dílen se zúčastní hlavně mladší generace umělců, kteří také svoje díla vystaví; některých dílen a výstav se zúčastní také veřejnost.

Cíle: Posílit chápání nových forem uměleckého významu; ovlivnit regionální hospodářství a poskytnout významnou inspiraci příbuzným kulturním konceptům v zúčastněných zemích. Projekt by měl vést ke stálé spolupráci mezi partnery.

Termín: 1. 6. 2002-31. 5. 2003
Grant: 144 699,00 €

Nový mediální národ/
New Media Nation

Vedoucí projektu:
BURYZONE (SK)
Spoluorganizátoři:
APPROACHING ART ASSOCIATION (HU)
-ATRAKT ART (SK)
-Středoevropský institut současného umění (CEICA)/CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF CONTEMPORARY ART (CZ)
-JAN KONIAREK GALLERY: SYNAGOGUE - CENTRE FOR CONTEMPORARY ART (SK)
-KATASTRO.FI (FI)
Partneři:
-INTERSPACE (BG)

Popis: Aktivity projektu zahrnují: 1. Mezinárodní soutěž o nejlepší studentský text na téma Kultura nových médií, 2. Cyklus programů a vzdělávacích aktivit v oblasti nových médií a technologií ve třech částech (Digital University; Enter the Elevator; E-talks), 3. Výstava nových médií, 4. Letní dílna internetového designu pro studenty a lektory uměleckých akademií (Sun in the Net), 5. NewMEDIAlisation (konference) a 6. Starting Point (iniciovánání vzniku sítě).

Cíle: Propagace a rozvoj vzdělávání a výroby nových médií a technologií a jejich využití v umění na Slovensku. Prezentace širších forem nových médií – s důrazem na uměleckou reflexi a využití nových technologií. Vznik sítí, které by propojily nezávislá místa s dalšími institucemi.

Termín: 1. 3. 2002-28. 1. 2003
Grant: 65 000,00 €

Výtvarné umění

Kategorie víceletých projektů

Apollonia – Sítě výtvarného umění/
Visual Arts Networks

Vedoucí projektu:
APOLLONIA, (FR)
Spoluorganizátoři:
-ATA - CENTRE D'ART CONTEMPORAIN, SOFIA (BG)
-BADISCHER KUNSTVEREIN (DE)
-CENTRE D'AIDES AUX CREATIONS ARTISTIQUES CONTEMPORAINES (PL)
-CENTRE D'ART CONTEMPORAIN (BE)
-CONTEMPORARY ART CENTRE THESSALONIKI (GR)
-CZECH MUSEUM OF FINE ARTS (CZ)
-INTERNATIONAL CENTRE FOR CONTEMPORARY ART BUCHAREST (RO)
Partneři:
-ARTBOX (GR)
-CENTRE D'ART CONTEMPORAIN DE RETHYMNON (GR)
-CENTRE PHOTOGRAPHIQUE DE SKOPELOS (GR)
-ECOLE DES BEAUX-ARTS DE THESSALONIKI (GR)
-ECOLE SUPERIEURE DES ARTS DECORATIFS (FR)
-FONDS REGIONAL D'ART CONTEMPORAIN, CORSE (FR)
-FRAC Languedoc - Roussilion (FR)
-TAMTAM THEATRE (NL)
-THEATRE DE LA MANUFACTURE (FR)
-UNIVERSITE MARC BLOCH, STRASBOURG (FR)

Popis: Cílem projektu je posílit síť umělecké výměny v oblasti výtvarného umění prostřednictvím založení správní nadace a konzultačního výboru. První etapa obsáhne důkladné zjištění potřeb lidí, kterých se týká umělecká výměna. Projekt se bude snažit o zvýšení mobility umělců a kulturních pracovníků, vytvoření výzkumné laboratoře zkoumající současnou rozmanitost výtvarného umění a vytvoření mostu ke kulturám zemí na okraji evropského kontinentu.

Cíle: Podpořit mobilitu umělců a uměleckých děl, posílit školení kulturních provozovatelů, umělců, pedagogů prostřednictvím každoročně pořádaných letních univerzit, spojit vizuální umění s ostatními formami uměleckého vyjádření a podpořit integraci nových umělců a jejich setkávání s veřejností.

Termín: 30. 6. 2002–30. 6. 2005
Grant: 834 650,00 €

Gravitace. Umění - Náboženství – Věda/
Gravity. Arts - Religion - Science

Vedoucí projektu:
KULTURZENTRUM BEI DEN MINORITEN, (AT)
Spoluorganizátoři:
-ART&TEK LINZ (AT)
-Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarného umění VVP AVUFORSCHUNGSINSTITUT DER AKADEMIE DER BILDENDEN KUENSTE (RC)
-KULTURWISSENSCHAFTLICHES INSTITUT DER BERLINER HUMBOLDT-UNIVERSITAET (DE)
-MODERNA GALERIJA (SI)
-MUSEUM LUDWIG, BUDAPEST (HU)
Partneři:
-ARBEITSSTELLE F. CHRISTLICHE IKONOGRAFIE, UNI MUENSTER (DE)
-BILDTHEOLOGISCHE ARBEITSSTELLE DER UNI KOELN (DE)
-INSTITUT F. FUNDAMENTALTHEOLOGIE DER UNI GRAZ (AT)
-INT. OEKUMENISCHE ZEITSCHRIFT KUNST + KIRCHE (DE)
-SPRINGERIN VEREIN FUR KRITIK UND THEORIE DER KULTUR ZU IHRER ZEIT (AT)

Popis: Analýza společného ikonografického předmětu „Gravitace/Beztíže" a jeho reflexe v jednotlivých kulturních entitách. Spolupráce několika badatelských institucí, která přispěje k opětovnému ocenění daného tématu. Hlavní aktivity: základní výzkum, organizování sympózií, publikování vícejazyčných sborníků a překladů o výzkumu a výsledcích projektu, společné webové stránky projektu, CD-ROM.

Cíle: Upozornit veřejnost na fenomén gravitace/beztíže, který dominuje našemu každodennímu životu a také naší představivosti a propojit kulturní historii s přítomností.

Termín: 1. 4. 2002–31. 3. 2005
Grant: 890 100,00 €

Kulturní dědictví

Kategorie ročních projektů

Evropské literární dědictví v souvislostech/
European Literature Heritage in Context

Vedoucí projektu:
INSTITUT FUR GERMANISTIK/NEDERLANDISTIK (AT)
Spoluorganizátoři:
-COMENIUS UNIVERSITY OF BRATISLAVA (SK)
Univerzita Palackého v Olomouci/PALACKY UNIVERSITY OF OLOMOUC (CZ)
-UNIVERSITY OF DEBRECEN (HU)
-UNIVERSITY OF LJUBLJANA (SI)
-UNIVERSITY OF WROCLAW (PL)

Popis: Cílem projektu je vytvořit dynamický www-cluster za účelem oslovení a informování veřejnosti o evropských literárních trendech v období let 1980–2000, zvláště pro země střední a východní Evropy. Bude prezentována tvorba 210 autorů ve třech jazycích - originále, holandštině a angličtině.

Cíle: Hlavním cílem je uchovat a zveřejnit informace o české, holandské, německé, maďarské, polské, slovenské a slovinské literatuře z let 1980–2000. Prezentovat literaturu na internetu v politických a společenských souvislostech.

Termín: 1. 5. 2002-30. 4. 2003
Grant: 106 745,00 €

Plán benediktinského kláštera/
Benedictine Monastery Plan

Vedoucí projektu:
INSTITUT CAD IN DER ARCHITEKTUR DER TECHNISCHEN UNIVERSITAT DARMSTADT (DE)
Spoluorganizátoři:
-ALCHIMIA (IT)
-OSTERREICHICHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN (AT)
Partneři:
-BENEDIKTINERSTIFT ALTENBURG (AT)
-Benediktinské arciopatství/BENEDIKTINS E ARCIOPATSTVI (CZ)
-PANNONHALMI FOAPATSAG (HU)

Popis: Grant je požadován na vytvoření virtuální výstavy o „Plánu benediktinského kláštera", která bude prezentována na internetové stránce a v muzeích tří zemí. „Plán" je důležitým dokumentem z 9. století obsahující návrh raně-středověkého klášterního města. Projekt zahrnuje vědecký výzkum, vytvoření e-platformy na internetové stránce, vytvoření digitálního 3D modelu středověkého klášterního města a začlenění virtuální výstavy do muzea benediktinských klášterů.

Cíle: Zveřejnit „Plán benediktinského kláštera" a moderním způsobem zpracovat historický dokument. Rozvinout umění tvorby digitálních 3D modelů pro didaktické účely a propojit klasické výstavy v muzeích s virtuálními výstavami pro rozdílné cílové skupiny návštěvníků.

Termín: 15. 5. 2002-14. 5. 2003
Grant: 148 063,00 €

Literární překlady

Kategorie ročních projektů

Nakladatelství Barrister & Principal

1. Frederico Zeri: Un Velo di Silenzio (IT-CZ)
2. Andre Chastel: Le sac de Rome, 1527(FR-CZ)
3. Jean Starobinski: Les emblems de la raison (FR-CZ)
4. Michael Baxandall: Shadows and enlightment (EN-CZ)
5. Pierre Francastel: Peinture and societe (FR-CZ)
6. John Golding: Paths to the Absolute (EN-CZ)

Grant: 34 740,00 €

Nakladatelství: One woman press

1. Nina Berberova: Kursiv moj/ Abtobiografija (RU-CZ)
2. Magdalena Tulli: W czerwieni (PL-CZ)
3. Magdalena Tulli: Sny i kamienie(PL-CZ)
4. Erica Fischer: Aimee and Jaguar (DE-CZ)
5. Rhea Galanaki: Eleni, i o Kanenas / Eleni or Nobody (GR-CZ)
6. Jean Rhys: Wide Sargasso Sea (EN-CZ)

Grant: 22 456,00 €

Vedle překladů zahraničních autorů do češtiny byla přeložena i jedna česká publikace do španělštiny:

Bohumil Hrabal: Cheba

Laboratoře kulturního dědictví

Kategorie ročních projektů

Evropské digitální katedrální archivy/
Digital European Cathedral Archives (DECA)

Vedoucí projektu:
METROPOLITANKAPITEL DER HOHEN DOMKIRCHE KOLN – DOMBAUVERWALTUNG (DE)
Spoluorganizátoři:
-ARCHIV Pražského hradu/Správa Pražského hradu(CZ)
-DOM & METROPOLITANKIRCHE ST STEPHAN (AT)
-UNIVERSITEIT LEIDEN (NL)

Popis: Cílem projektu je vytvoření a realizace společného systému a modelu inventarizace daných archivů pomocí informačních technologií. Projekt se bude zabývat systematickým sběrem, zpracováním, propojením a zveřejněním dat prostřednictvím intranetu a internetu. Digitalizace chrámových archivních objektů bude sloužit jako nezbytný nástroj pro následné konzervační a restaurátorské práce.

Cíle: Ochrana kulturního dědictví a možnost jeho širšího využití veřejností pomocí informačních technologií. Vytvoření nejvhodnějších postupů pro konzervování a ochranu archivního kulturního dědictví.

Termín: 1. 9. 2002-31. 8. 2003
Grant: 280 221,00 €

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

↑ nahoru