2001

V roce 2001 podpořil program Culture 2000 rekordní počet projektů evropské spolupráce. Celkovou sumou 30 miliónů € bylo podpořeno téměř 200 projektů zahrnujících spolupráci 27 zemí.

Projekty se dělí do dvou základních kategorií a dále do tematických skupin specifikovaných ve výzvě:

 • roční projekty spolupráce zahrnují nejméně tři partnery - spoluorganizátory v oblastech kulturního dědictví (včetně evropských laboratoří kulturního dědictví), umělecké a literární tvorby (včetně literárních překladů a spolupráce se třetími zeměmi), historie a vzájemné znalosti kultury (včetně projektů na počest Verdiho).
 • víceleté projekty spolupráce zahrnují nejméně pět partnerů - spoluorganizátorů v oblastech kulturního dědictví, umělecké a literární tvorby a historie a vzájemné znalosti kultury.

Projekty, které získaly podporu, byly vybrány z celkového počtu 564 žádostí zahrnujících všechny kategorie projektů: 410 ročních projektů spolupráce, 130 víceletých projektů spolupráce, 24 projektů spolupráce se třetími zeměmi a evropské laboratoře kulturního dědictví.

Z nich bylo vybráno a podpořeno 163 ročních projektů částkou cca 14,5 milionů € a 23 víceletých projektů částkou cca 15 milionů €.

Tematické členění 163 vybraných projektů 1. kategorie:

 • kulturní dědictví: 28 projektů
 • evropské laboratoře kulturního dědictví: 3 projekty
 • umělecká a literární tvorba: 66 projektů
 • literární překlad: 43 projektů
 • historie a vzájemná znalost: 19 projektů
 • kulturní spolupráce se třetími zeměmi: 2 projekty
 • Verdi: 2 projekty

Tematické členění 23 vybraných projektů 2. kategorie:

 • kulturní dědictví: 9 projektů
 • umělecká a literární tvorba: 9 projektů
 • historie a vzájemná znalost: 5 projektů

Přehled všech podpořených projektů najdete zde.

Podpořené projekty s českou účastí pro rok 2001

Z celkového množství vybraných projektů se jako vedoucí projektů − hlavní organizátoři a jako spoluorganizátoři projektů poprvé účastnilo 60 kulturních organizací z kandidátských zemí.

Na základě přehledu o zapojení ostatních kandidátských zemí do vybraných projektů lze konstatovat, že účast českých kulturních organizací na projektech vybraných pro rok 2001 je velmi úspěšná.

Česká kancelář Culture 2000 vydala publikaci s názvem „Program Evropské unie Culture 2000 − projekty s českou účastí", která obsahuje mimojiné i výsledky za rok 2001. Publikaci si můžete stáhnout zde.

České organizace se celkem podílejí na 12 projektech. Ve 2 případech v rolích hlavních organizátorů, v 8 případech se účastní projektů jako spoluorganizátoři a ve 12 případech jako partneři.

Vysvětlení termínů

Hlavní organizátor - vedoucí projektu; organizace, která koordinuje projekt a svým jménem podává žádost o podporu a uzavírá kontrakt s Evropskou komisí o přidělení dotace.

Spoluorganizátor - organizace, která se podílí na projektu v oblasti koncepce, realizace a financování - musí se zavázat k 5% finanční spoluúčasti na celkovém rozpočtu projektu; z dotace EU získává část na splnění svých úkolů vyplývajících z projektu.

Partner - organizace, která se podílí na projektu, nemusí to však být podíl finanční.

Jako hlavní organizátoři získaly podporu v kategorii ročních projektů:

 • Tanec Praha - projekt festival Tanec Praha
 • Dobrý soused - projekt Amare Roma - vzdělávací televizní seriál o romské populaci

Jako spoluorganizátoři se na projektech podílejí:

 • Girsa ateliér, Miloš Gavenda - projekt záchrany pevnosti Bauska v Lotyšsku
 • Společnost Rožmberk - projekt Mnemosyne - vytvoření místních center o historii, umění a kultuře
 • Národní galerie v Praze - projekt Archiv dvora Este
 • Národní filmový archiv - projekt MayDayNet2002 - téma 1. máje - Svátku práce
 • Město Slavkov u Brna - projekt obohacení rekonstrukcí historických událostí
 • Trimedia FUTUROLA - projekt Mír, Spojené státy evropské a lidská práva v Evropě 19. století
 • Národní technické muzeum - projekt Síť světového názoru - dílo pěti raných astronomů

Jako partneři se na projektech podílejí:

 • TV Ostrava - projekt Kolo času
 • Sdružení Růže, Ústav krajinné ekologie AV ČR, Obec Jílovice, Správa chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Třeboňsko - projekt Mnemosyne
 • Česká televize, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Hl. m. Praha, NROS, Videograph a Pragafilm - projekt Amare Roma
 • Akademie věd ČR - projekt Italská vášnivost rodu Lucemburků
 • Masarykova univerzita v Brně - projekt Současný evropský mýtus tvorby a destrukce

Stručná charakteristika projektů s českou účastí

Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla

2.1 d Umělecká inovativní spolupráce
Hlavní organizátor:
Tanec Praha (CZ)
Spoluorganizátoři:
Dame de Pic ASBL (BE)
National Choreographic Center of Rennes (FR)
Popis: Taneční festival TANEC PRAHA 2001 rozšíří tento rok svou nabídku o 10denní mezinárodní taneční seminář, kterého se zúčastní domácí i zahraniční umělci.
Cíle: Poskytnout široké veřejnosti příležitost shlédnout tvorbu progresivních umělců. Stimulovat tvorbu domácích umělců ukázkami zahraniční tvorby a vytvářením příležitostí pro výměnu zkušeností a navazování kontaktů. Seminář přispěje k rozvoji dlouhodobých projektů mezinárodní spolupráce.
Termín: 1. 5. 2001-30. 8. 2001
Grant: 55 000 €

Amare Roma

Hlavní organizátor:
Nadační fond Dobrý soused (CZ)
Spoluorganizátoři:
ARTREAL, Bratislava (SK)
Intense Film Budapest Ltd. (HU)
KEMNITS@MARES (DE)
Partneři:
Česká televize (CZ)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (CZ)
Hl. město Praha (CZ)
NROS (CZ)
VIDEOGRAPH & PRAGAFILM (CZ)
Popis: Záměrem projektu je natočit vzdělávací televizní seriál o romské populaci v České republice, poskytnout zdroj základních historických, jazykových a kulturních informací o Romech pro samotné Romy a sestavit učebnici pro žáky základních škol.
Cíle: Přispět k integraci romské populace v České republice a zamezit jejich odchodu do zemí západní Evropy, přispět k vytváření obrazu Romů ne jako problémové populace, ale jako menšiny s osobitými tradicemi, kde jsou rozdíly chápány jako přednost.
Termín: 1. 11. 2001-1. 11. 2002
Grant: 50 203 €

Síť světového názoru

Hlavní organizátor:
LANDSKRONA KULTURFORVALTNING (SE)
Spoluorganizátoři:
INSTITUTO MUSEO DI STORIA DELLA SCIENZA (IT)
MUZEUM MIKOLAJA KOPERNIKA (PL)
NARODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM (CZ)
THE NATIONAL TRUST, TRUSTEE OF WOOLSTHORPE MANOR (UK)
Popis: Zaměřením na díla pěti velkých raných astronomů: Mikuláš Koperník (Polsko), Tycho de Brahe (Dánsko), Johannes Kepler (Německo), Galileo Galilei (Česká republika) a Isaac Newton (Velká Británie) si projekt klade za cíl:

 • inventarizovat existující vědomosti těchto pěti astronomů
 • založit spolupráci mezi historiky vědy
 • výměnu informací,
 • vytvoření vícejazyčného webového portálu a dokumentů o památných místech
 • uspořádat výstavy
 • spojit pět návštěvních míst v jednu společnou historickou atrakci vývoje moderního světového názoru.

Cíle: Vyzdvihnout historii vytváření moderního světového názoru, dosaženého spoluprací mnoha vědců z různých částí Evropy a zvýšit znalost o jeho vývoji. Posílit zájem mladých lidí o přírodní vědy a výzkum. Přeměnit památná místa spojená se zmiňovanými pěti astronomy na významné kulturní turistické atrakce.
Termín: 1. 9. 2001-30. 8. 2004
Grant: 801 449 €

Renesance historických řemesel a syntéza moderních technologií při záchraně pevnosti Bauska

1.1c Kulturní dědictví: 10.-15. století
Hlavní organizátor:
Museum of Bauska Castle (LV)
Spoluorganizátoři:
AARE (ES)
GIRSA ateliér (CZ)
MILOŠ GAVENDA (CZ)
Popis: Projekt se zabývá záchranou zříceniny pevnosti Bauska z 15. století v Lotyšsku. Na projektu budou spolupracovat odborníci z České republiky a Španělska. V průběhu záchranných prací organizátoři uspořádají sympozium, na kterém budou diskutovány metody záchrany zřícenin. Zároveň se uskuteční seminář pro restaurátory a v závěru projektu se uskuteční konference.
Cíle: Záchrana historické památky pro další generace a její zpřístupnění turistům. Zdokonalení metod a technologií v oblasti restaurování a zintenzívnění kontaktů a spolupráce v Evropě.
Termín: 1. 10. 2001-1. 10. 2002
Grant: 82 383 €

Mnemosyne

1.1.d Handicapovaná mládež a veřejnost
Hlavní organizátor:
CITTA DI TORREMAGGIONE (IT)
Spoluorganizátoři:
Asociacion Main (ES)
Kaunas College (LV)
Ridge College (UK)
Společnost Rožmberk (CZ)
Znanie Center for Vocational Training (BG)
Partneři:
ACOCIACIO CEPS (ES)
Sdružení Růže (sdružení obcí a nevládních organizací)(CZ)
ASSOCIATION TOURISTIQUE PRO LOCO (IT)
AYANTAMIENTO DE BLANES (ES)
AYANTAMIENTO DE SABADELL (ES)
CENTRE CULTUREL DON TOMMASO LECCISOTTI (IT)
CLUB ARCHÉOLOGIQUE DE SAN SEVERO (IT)
DOCUMENTA, SANTANDER (ES)
EURONET STEERING GROUP (UK)
Ústav krajinné ekologie AV ČR (CZ)
INTERNATIONAL CULTURAL RESOURCES INSTITUTE (US)
ITD (ES)
Obec Jílovice (CZ)
KAUNAS ART COLLEGE (LT)
KAUNAS CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY AND CRAFTS (LT)
KAUNAS LABOUR EXCHANGE (LT)
LEARNING & SKILLS DEV. AGENCY (UK)
PROVINCIA DI FOGGIA (IT)
REGIONAL EMPLOYMENT SERVICE, SMOLJAN (BG)
REGIONE PUGLIA (IT)
TRANSIT PROJECTES (ES)
Správa chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Třeboňsko (CZ)
UNIVERSITE DE BARI (IT)
Popis: Vytvoření místních center o “Historii, umění a kultuře, coby „výkladních skříní minulosti”, z místních obyvatel učinit svědky minulosti a aktivní činitele vlastní budoucnosti, mladé lidi obeznámit s jejich kořeny, a na základě těchto znalostí zvýšit jejich uvědomění a usnadnit jim obtíže s integrací.
Cíle: Projekt využívá kulturu pro usnadnění společenské a občanské integrace, počítá s rolí kultury v místním společensko-ekonomickém rozvoji. Vytvoří společné povědomí o historii místa v rámci centra přístupného široké veřejnosti. Využití centra pro pedagogický program a vytvoření reprezentační plakety na závěr studia
Termín: 15. 10. 2001-14. 10. 2002
Grant: 129 905 €

Archiv dvora Este

1.1.a Muzea (počítačové technologie)
Hlavní organizátor:
MUSEO DEL CASTELLO ESTENSE (IT)
Spoluorganizátoři:
CINECA (IT)
GEMALDEGALERIE ALTE MEISTER (DE)
MUSEE DU LOUVRE (FR)
NARODNI GALERIE V PRAZE(CZ)
Popis: Vytvoření společného on-line katalogu veškerých děl a předmětů (obrazů, soch, mincí, knih atd.) pocházejících ze dvora rodiny Este ve Ferraře, které se nacházejí v současné době ve sbírkách Louvru (Francie), Gemäldegalerie (Německo), Národní galerie v Praze (Česká republika) a Ermitáže (Rusko). Ke katalogizaci položek bude použita standardizovaná metoda a pro webové stránky bude vyvinut uživatelsky přátelský software.
Cíle: Vytvořit společný on-line katalog , který bude uživatelsky přátelský, přístupný veřejnosti a vícejazyčný a tak zpřístupnit evropské kulturní dědictví širšímu publiku. Předpokládá se, že v dlouhodobějším výhledu bude možné vyvinutý software a techniku využít pro pomoc ostatním muzeím při vytváření jejich vlastních počítačových katalogů.
Termín: 5. 11. 2001-5. 11. 2002
Grant: 146 146 €

Inovativní pilotní akce pro obohacení prezentace rekonstrukcí historických událostí

Hlavní organizátor: TOWN COUNCIL OF BAILEN (ES)
Spoluorganizátoři:
BRUSSELS INTERNATIONAL - TOURISM AND CONVENTION (BE)
MUNICIPAL DEVELOPMENT ENTERPRISE OF SPETSES
MĚSTO SLAVKOV U BRNA (CZ)
Popis: Snahou projektu je využít nové technologie prostřednictvím inovativních pilotních akcí a obohatit tak rekonstrukce historických událostí. Pomocí virtuální reality, zvuku a světelných efektů budou provedeny rekonstrukce historických událostí ze čtyř zúčastěných zemí. Nahrávky budou obsahovat rekonstrukce a databáze.
Cíle: Hlavním cílem je ukázat důležitou roli společné kulturní evropské tradice, která oživuje historické události za účasti občanů Evropy.
Termín: 1. 6. 2001-31. 5. 2002
Grant: 150 000 €

MayDayNet 2002 - MDNet

Hlavní organizátor:
ARCHIVIO AUDIOVISIVO DEL MOVIMIENTO OPERAIO E DEMOCRATICO (IT)
Spoluorganizátoři:
AMSAB (BE)
Discoteca di Stato (IT)
Institut Cgt d'histoire sociale (FR)
Instituto per il lavoro (IT)
Národní filmový archiv (CZ)
Tyovaen arkisto (FI)
Popis: Tématem projektu je svátek 1. máje, kulturně-historická událost sdílená všemi Evropany. První máj je i v dnešní době datem symbolického významu pro vytváření evropského občanství, které musí být prosazováno a zkoumáno ve světle politických, sociálních, ekonomických a kulturních změn probíhajících v Evropě a především z pohledu budování evropské identity a občanství. Součástí projektu je vytvoření evropské sítě kulturních institucí a internetové stránky k danému tématu.
Cíle: Zvýšit povědomí o specifických aspektech evropské kultury, které jsou veřejnosti a především mladým lidem méně známé.
Termín: 1. 6. 2001-31. 8. 2002
Grant: 95 298 €

Mír, Spojené státy evropské a lidská práva v Evropě 19. století

Hlavní organizátor:
EURIT (IT)
Spoluorganizátoři:
DVMEDIA ERBER-MAGNIFICO GBR (DE)
LES JEUNES EUROPEENS DE STRASBOURG (FR)
TRIMEDIA FUTUROLA (CZ)
Partneři:
ASSOCIAZIONE PER LA PACE (IT)
UNIVERSITÄT BIELEFELD (DE)
UNIVERSITA LA SAPIENZA DI ROMA (IT)
UNIVERSITE DE LYON (FR)
Popis: Projekt si klade za cíl představit stěžejní politické události 19. století. Uskuteční se řada akcí, které prohloubí a rozšíří znalosti témat: mír, evropská jednota a lidská práva v období let 1840-1870. Budou položeny základní východiska pro mezinárodní výzkum. Bude vytvořen dokumentární film na DVD nosiči, uskuteční se setkání a semináře na třech univerzitách ve třech zemích účastnících se projektu.
Cíle: Napomoci citlivějšímu přístupu ze strany vysokoškoláků i širší veřejnosti k Chartě základních práv a svobod. Prezentovat lidská práva jako základní kámen evropanství.
Termín: 15. 5. 2001-31. 10. 2002
Grant: 68 051 €

Současný evropský mýtus tvorby a destrukce

2.1.d Umělecká inovativní spolupráce
Hlavní organizátor:
PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO (IT)
Spoluorganizátoři:
ESCUELA SUPERIORE DE ARTE DRAMATICO DE MURCIA (ES)
EUROMONDI (UK)
MALADIE D'AMOUR THEATRE OF ARTS (GR)
SCOTTISH YOUTH THEATRE (UK)
Partneři:
FERMI AGRIGENTO (I. P. I. A) (IT)
KUNST "MOZARTEUM" SALZBURG (AT)
LICEO CLASSICO "EMPEDOCLE" AGRIGENTO (IT)
LICEO CLASSICO "FOSCOLO" CANICATTI (AG) (IT)
LICEO CLASSICO "LINARES" LICATA (AG) (IT)
LICEO CLASSICO "PIRANDELLO" BIVONA (AG) (IT)
LICEO SCIENTIFICO "CALCUTTA" CASTELTERMIN (AG) (IT)
LICEO SCIENTIFICO "FERMI" SCIACCA (AG) (IT)
MAGISTRALE "CRISPI" RIBERA I. S. T. (AG) (IT)
MASARYKOVA UNIVERSITA V BRNĚ (CZ)
UNIVERSITAT FUR MUSIK UND DARSTELLENDE KUNST, MAX REINHARDT WIEN (AT)
Popis: Výsledkem projektu bude založení Evropské produkce mladých (European Youth Production). Mladí lidé z Itálie, Španělska, Velké Británie a Řecka se sejdou v Agrigentu (Itálie), kde se budou po určitou dobu věnovat společné tvorbě. Vytvoří a uvedou novou mytologickou evropskou hru. Součástí projektu bude soutěž tzv. nového psaní (new writing), v jejímž rámci mladí lidé z celé Evropy předloží scénář na téma výzkum současné evropské mytologické víry.
Cíle: Zapojením (přímým a nepřímým) tisíců mladých lidí z celé Evropy do vytvoření a nastudování divadelní hry vysoké umělecké úrovni si projekt klade za cíl stimulovat hlubší evropskou kulturní identitu a dát příležitost mladým lidem přispět k evropskému uměleckému výrazu, vyjádřit vlastní názory na téma soutěže a aktivně se podílet na divadelní tvorbě.
Termín: 1. 9. 2001-31. 7. 2002
Grant : 61 225,00 €

Kolo času

1.1d Handicapovaná mládež a veřejnost
Hlavní organizátor:
EUROREGIO (BE)
Spoluorganizátoři:
CELAV (CENTRE LINGUISTICO AUDIOVISUAL) UNIVERSITA DEL PIEMONTE (IT)
ERT SA (HELLENIC BROADCASTING CORPORATION) (GR)
RTBF (RADIO-TÉLÉVISION BELGE DE LA COMMUNAUTÉ FRANCAISE) (BE)
Partneři:
CNRS IMAGES-MEDIA (FR)
CULTURA EUROPA ASBL (BE)
DUNA TV (HU)
FR 3 (FR)
FUTURA (ES)
MUSEE ETHNOGRAPHIQUE HONGROIS (HU)
SEVEN DAYS (BG)
STUDIO KOSICE DE LA TÉLÉVISION NATIONALE SLOVAQUE (SK)
OSTRAVSKÉ STUDIO ČESKÉ TELEVIZE (CZ)
STUDIO SVEGED DE LA TELEVISION NATIONALE HONGROISE (HU)
TELEVISION NATIONALE DE MALTE (MT)
TOURNESOL PRODUCTION (FR)
TÉLÉVISION NATIONALE DE BULGARIE (BG)
TÉLÉVISION NATIONALE DE CROATIE (HR)
TÉLÉVISION NATIONALE RUSSE (RO)
TÉLÉVISION NATIONALE SLOVENE (SI)
VENI-VICI (IE)
Popis: Vytvoření dokumentárních pořadů účastníky projektu na téma kulturního dědictví. Vzniknou pořady typu „Kolo času“, jejich překlady a distribuce. Středem zájmu bude bohatství dějin východní Evropy.
Cíle: Seznámit veřejnost (především mládež a znevýhodněné skupiny) s dědictvím architektury a archeologie.
Termín: 1. 5. 2001-30. 4. 2002
Grant: 50 930 €

Carolus: Italská vášnivost rodiny Lucemburků, dějiny Evropy

Hlavní organizátor:
CONVIVIUM (IT)
Spoluorganizátoři:
ARCHIVIO DI STATO IN LUCCA (IT)
FORTERESSE DE MONTECARLO (IT)
UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA (IT)
UNIVERSITAET DES SAARLANDES (DE)
UNIVERSITY OF DUBLIN (IE)
Partneři:
Akademie věd ČR (CZ)
Popis: Vědecký výzkum o postavení středověkých pevností, výstava o roli Karla IV. v evropských středověkých dějinách, organizace mezinárodního setkání k propagaci projektu, organizace řady seminářů, seznámení široké veřejnosti s projektem ve čtyřech jazycích (na internetu, v odborném tisku, v ilustrovaném katalogu k výstavě).
Cíle: Zasadit dějinnou dráhu rodu Lucemburků do evropského kontextu na základě pobytu Lucemburků v zemích, které se účastní projektu. Iniciovat úzkou spolupráci mezi univerzitami a kulturními institucemi a přispět k výměně a šíření znalostí o evropské historii a kultuře i po ukončení projektu.
Termíny: 1. 9. 2001-31. 8. 2002
Grant: 150 000 €

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

↑ nahoru