2 - Podpora subjektům činných na evropské úrovni

Podpora vzniku sítí zabývajících se otázkami z kulturněpolitické oblasti (např. role kulturní politiky v sociálním a politickém vývoji na místní úrovni nebo synergie mezi vzděláváním a kulturou). O podporu se mohou ucházet např. samospráva, neziskové organizace či univerzity. 
Žadateli nemohou být orgány veřejné správy (např. kraje a magistráty).

Finanční podpora zahrnuje různé prahy na základě každé kategorie. Výše těchto prahů se pohybuje od 100 000 EUR do 600 000 EUR. Podpora EU je však v každém případě omezena do výše 80 % celkových způsobilých nákladů nebo odhadovaných nákladů spojených s navrhovaným pracovním programem.

Vyslanci
Jde o organizace, které svým vlivem v oblasti kultury na evropské úrovni mají zřetelně schopnost být evropskými „reprezentanty“ evropské kultury a jako takoví mohou plnit svou úlohu evropských kulturních vyslanců.

Sítě prosazující kulturní zájmy
Jde o sítě prosazující kulturní zájmy, jež byly pověřeny svými členy a které zajišťují významné zastoupení určitých kategorií kulturních subjektů nebo kulturních oblastí na evropské úrovni. Sítě musejí existovat již nejméně jeden rok.

Platformy pro strukturovaný dialog
V rámci Evropského programu pro kulturu může být poskytnuta podpora organizacím, které se aktivně účastní strukturovaného dialogu s Evropskou komisí v rámci specifického postupu, i uskupením, která vytvářejí analýzu politiky podporující cíle Evropského programu pro kulturu.

Formuláře jsou k dispozici na http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.php − Funding Opportunities.

Termín uzávěrky: 15. září

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru