Zpráva o státní podpoře umění

Zpráva o státní podpoře umění průběžně hodnotí implementaci Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007-2013  a přináší návrh tezí pro vypracování nového strategického dokumentu pro období 2014-2020. Zpráva je součástí víceletého projektu Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR, který realizoval Institut umění – Divadelní ústav.

Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007-2013 je první vládou schválený strategický dokument zaměřený výhradně na podporu umění, který vznikl po roce 1989. Publikace přináší jak obecné zhodnocení institucionálního zajištění implementace ze strany ministerstva kultury, tak finančního plnění plánovaných rozpočtů Koncepce, v porovnání s čerpáním rozpočtů mezi roky 2007-2010, v případě programů na podporu profesionálního umění v časové řadě 2001-2010. Zpráva se podrobně zabývá postupem prací implementace 29 konkrétních úkolů Koncepce.

Teze podpory umění pro období 2014-2020 formulují podmínky podpory umění po roce 2013, které by měly přispět k zajištění vhodného prostředí a podmínek pro rozvoj umělecké činnosti a činnosti kulturních subjektů a to s ohledem na svobodné tvůrčí vyjadřování a rozvoj kreativity a inovace, dále na zpřístupňování a dostupnost uměleckých děl a kulturních služeb a také na kritickou reflexi a uchování uměleckých děl jako součásti kulturního bohatství pro současné a příští generace. Pro období 2014 – 2020 autorka doporučuje zaměřit se na podporu umělecké a kulturní rozmanitosti, kreativity a inovací, na využití potenciálu umění a na mezinárodní spolupráci, export, využití umění pro kulturní diplomacii. V návaznosti na tyto cíle jsou navrženy konkrétní tematické okruhy, ke kterým by měla směřovat jednotlivá opatření, podpůrné programy, projekty a akce.

Text zprávy ke stažení zde: Zpráva o státní podpoře umění

Autorka: Marta Smolíková

Recenzoval: Mgr. Viktor Pantůček

Jazykové korektury: Jana Křížová

Vydal: Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1

v roce 2011, jako svou 637. publikaci, 1. vydání

ISBN 978-80-7008-018-4

Reakce a poznámky Odboru regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury a Samostatného oddělení umění Ministerstva kultury ke Zprávě ( Naplňování koncepce účinnější podpory pro léta 2007 – 2013) z března 2012.

Poznámky ORNK ke zprávě o státní podpoře umění 2011

Reakce SOU ke Zprávě o státní podpoře umění 2011 

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru