Projekty evropské spolupráce - první informace k výzvě 2018

Vyhlášení výzvy na podporu projektů evropské spolupráce pro rok 2018 při programu Kreativní Evropa - Kultura je plánováno na konec září 2017 a kromě podpory projektů menšího a většího rozsahu bude mimořádně zahrnovat i speciální výzvu na projekty spolupráce zaměřené na kulturní dědictví v souvislosti s Evropským rokem kulturního dědictví 2018. 

 

 

 

Programový průvodce bude zahrnovat dvě výzvy:

  • první výzva bude určená projektům evropské spolupráce menšího a většího rozsahu, kde se neočekávají zásadní změny oproti výzvám z minulých let 
  • druhá výzva je speciálně navržená pro projekty související s Evropským rokem kulturního dědictví 2018

Programový průvodce tak bude zahrnovat tři kategorie:

  • projekty spolupráce menšího rozsanu
  • projekty spolupráce většího rozsahu
  • projekty související s Evropským rokem kulturního dědictví 2018

Nově navržená třetí kategorie bude speciálně pokrývat dva cíle Evropského roku kulturního dědictví 2018 (Rozhodnutí Rady a EP č. 864/2017 čl. 1.2):

  • sdílení a uznání evropského kulturního dědictví jako sdíleného zdroje, zvýšení povědomí společné minulosti a hodnot,
  • posílení sounáležitosti se společným evropským prostorem

Třetí kategorie projektů spolupráce bude zejména zaměřena na:

  1. Posílení sounáležitosti se společným evropským prostorem
  2. Podněcování kulturního dědictví jako zdroje inspirace pro současnou tvorbu a inovaci a posílení spolupráce mezi oblastí kulturního dědictví a dalšími kulturními a kreativními odvětvími.

Kulturní dědictví je znamením nebo symbolem vytvořeným nebo daným lidskou činností, které je záměrně chráněno, uchováváno a znovu oživováno, na místo toho, aby bylo ponecháno přirozenému úpadku, zapomnění nebo zničení. Účelem je předávání svých hodnot budoucím generacím (tj. hodnoty kulturní, historické, estetické, archeologické, vědecké, etnologické, antropologické), které jsou považovány společenstvím za významné.

V kontextu této speciální výzvy je třeba chápat kulturní dědictví tak, že zahrnuje široké spektrum zdrojů zděděných z minulosti ve všech formách a aspektech – hmotných, nehmotných a digitálních (vytvořených digitálně a digitalizovaných) včetně památek, míst, krajin, dovedností, činností, znalostí a projevů lidské tvořivosti, stejně jako sbírky uchovávané a spravované veřejnými a soukromými subjekty, jako jsou muzea, knihovny a archivy. Kulturní dědictví také zahrnuje filmové dědictví.

Vezměte však na vědomí, že projekty podporující fyzické zásahy na památkách, místech nebo na krajině nejsou spolufinancovány v rámci této výzvy.

Je žádoucí, aby projekty ve svém prvním roce realizovaly vysoce viditelné aktivity, aby podpořily Evropský rok kulturního dědictví 2018. Při posuzování žádostí v rámci této kategorie bude Komise upřednostňovat takové projekty, které se nebudou zaměřovat pouze na zvyšování povědomí / komunikační aktivity, ale budou mít trvalý účinek a budou navrženy tak, aby byly udržitelné i po skončení projektu.

Při přípravě žádosti doporučujeme konzultovat projektové záměry.
 
Kontakt: Kancelář Kreativní Evropa - Kultura, T 224 809 118, E kultura@kreativnievropa.cz 

 Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru