Projekty evropské spolupráce

Program Evropské unie Kreativní Evropa - projekty evropské spolupráce - výzva

Uzávěrky:

Vyhlášení

Uzávěrka

Rozhodnutí

Zahájení projektu

září 2016

23. listopadu 2016
12:00 hodin (Brusel)

květen 2017

Kategorie 1: květen - prosinec 2017
Kategorie 2: červen - prosinec 2017

červenec 2017

říjen 2017
1. středa

březen 2018

Kategorie 1: květen - prosinec 2018
Kategorie 2: červen - prosinec 2018

červenec 2018

říjen 2018
1. středa

březen 2019

Kategorie 1: květen - prosinec 2019
Kategorie 2: červen - prosinec 2019

červenec 2019

říjen 2019
1. středa

březen 2020

Kategorie 1: květen - prosinec 2020
Kategorie 2: červen - prosinec 2020

Obecné informace

Hlavním cílem podpory nadnárodních projektů kulturní spolupráce je podpora schopnosti evropských kulturních a kreativních odvětví působit nadnárodně a mezioborově, podpora nadnárodního pohybu kulturních a kreativních děl a nadnárodní mobility kulturních a kreativních činitelů, zejména umělců.

Kategorie 1 – Projekty spolupráce menšího rozsahu

  • zahrnují vedoucího projektu a nejméně dva další partnery se sídlem nejméně ve třech různých zemích účastnících se programu Kreativní Evropa – dílčího programu Kultura. Buď vedoucí, nebo jeden z partnerů projektu musí mít sídlo v zemi zapojené do programu
  • jsou předmětem žádosti o nejvýše 200 000 EUR, což představuje nejvýše 60 % způsobilého rozpočtu.

Kategorie 2 – Projekty spolupráce většího rozsahu

  • zahrnují vedoucího projektu a nejméně pět dalších partnerů se sídlem v nejméně šesti různých zemích účastnících se programu Kreativní Evropa – dílčího programu Kultura. Buď vedoucí, nebo jeden z partnerů projektu musí mít sídlo v zapojené do programu
  • jsou předmětem žádosti o nejvýše 2 miliony EUR, což představuje nejvýše 50 % způsobilého rozpočtu.

Maximální délka projektu činí u obou kategorií 48 měsíců.

Obecné cíle

Posílení dovedností, kompetencí a know-how představitelů kreativních oborů (včetně využití digitálních technologií, inovativního přístupu k práci s publikem a podnikatelských a manažerských modelů);

Propagace mobility kulturních aktérů (umělců, odborníků atd.) a oběhu uměleckých děl;

Pět priorit

A. podpora nadnárodní mobility umělců a pracovníků, aby mohli spolupracovat na mezinárodní úrovni a internacionalizovat svou profesní dráhu a činnost v Unii i mimo ni, pokud možno na základě dlouhodobých strategií, a podpora nadnárodního pohybu kulturních a kreativních děl, jejímž cílem je podpora kulturní výměny, mezikulturního dialogu, pochopení kulturní rozmanitosti a sociálního začlenění;

B. podpora práce s publikem jakožto prostředku k podněcování zájmu o evropská kulturní a kreativní díla a hmotné a nehmotné kulturní dědictví a zlepšování přístupu k nim. Účelem práce s publikem je pomoci evropským umělcům / kulturním pracovníkům a jejich dílům oslovit co nejvíce lidí v Evropě a rozšiřovat přístup nedostatečně zastoupených skupin ke kulturním dílům. Dále usiluje o to pomáhat kulturním organizacím přizpůsobit se nutnosti komunikovat s publikem novými a inovativními způsoby jednak pro udržení stávajícího publika a jednak pro získání nového publika, rozmanitého publika a také dosažení osob, které ještě netvoří publikum, a zajistit lepší zážitky stávajícího i budoucího publika a prohloubit vztah s nimi;

C. 1 podpora budování kapacit: digitalizace

C.2 podpora budování kapacit: nové obchodní modely

C.3 podpora budování kapacit: vzdělávání a odborná příprava
prostřednictvím tvořivosti, inovačních přístupů k tvorbě a nových způsobů zajištění vedlejšího dopadu na další odvětví. Vývoj a testování nových a inovativních modelů příjmů, řízení a marketingu pro kulturní odvětví, zejména pokud jde o přechod k digitalizaci. Zvláštní důraz bude kladen na podporu činností, jejichž prostřednictvím mohou kulturní pracovníci získat nové dovednosti, činností, které mají vzdělávací rozměr, a těch, které usilují o posílení mezikulturního dialogu a vzájemného porozumění mezi lidmi z různých kultur nebo různého původu i o vycházení z kultury s cílem pomoci překonat všechny formy diskriminace.

Hodnotící kritéria

Relevance (30 bodů)

Toto kritérium hodnotí, jak projekt přispěje k posílení profesionalizace a kapacity odvětví za účelem nadnárodního fungování, k podpoře nadnárodního pohybu kulturních a kreativních děl a mobility umělců a ke zlepšení přístupu ke kulturním a kreativním dílům.

Kvalita obsahu a aktivit (30)

Toto kritérium hodnotí, jak bude projekt v praxi realizován (kvalita aktivit a výstupů, zkušenosti pracovníků působících v rámci projektu a pracovní podmínky), se zvláštním zaměřením na to, jak mohou tyto aktivity pomoci účinně realizovat strategii budování publika.

Komunikace a šíření (20)

Toto kritérium hodnotí přístup projektu k informování o svých aktivitách a výsledcích a ke sdílení znalostí a zkušeností v rámci odvětví i přes hranice. Cílem je maximalizovat dopad výsledků projektu jejich co nejširším zpřístupněním na místní, regionální, národní a evropské úrovni tak, aby oslovily širší okruh než jen osoby, které se projektu přímo účastní, a aby jejich dopad trval i po skončení projektu.

Kvalita partnerství (20)

Toto kritérium hodnotí, do jaké míry všeobecná organizace a koordinace projektu zajistí účinnou realizaci aktivit a přispěje k jejich udržitelnosti.

Články

Zobrazené záznamy: od 1 do 10 (celkem 191)
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Přihlaste se o evropskou festivalovou značku EFFE 2017/2018

Asociace evropských festivalů (EFA) vyhlašuje v rámci EU celoevropskou výzvu pro všechny festivaly a přijímá jejich žádosti o získání již zavedené značky EFFE 2017/2018. Zařazeny budou festivaly vynikající po umělecké a inovativní stránce, získají mimo jiné možnost sebeprezentace a zviditelnění a ti nejlepší pak také obdrží Cenu EFFE.

12.2.2017 7:17 Více

Projekty evropské spolupráce – výzva pro rok 2017

Výkonná agentura EACEA vyhlásila výzvu na podporu projektů evropské spolupráce s uzávěrkou 23. listopadu 2016.

27.9.2016 9:38 Více

Seminář pro žadatele o grant na projekty evropské spolupráce (6/10/16)

Kancelář Kreativní Evropa – Kultura pořádá seminář pro žadatele o grant v rámci výzvy na podporu Projektů evropské spolupráce s uzávěrkou 23. listopadu 2016, který se koná ve čtvrtek 6. října 2016 od 14 do 16.30 hodin v Malém sále Institutu umění – Divadelního ústavu, Celetná 17, Praha 1.

26.9.2016 9:54 Více

Proběhne zahájení fungování online nástroje Indikační rámec pro kulturu a demokracii EU

Stane se tak 14. října 2016 v bruselském Hotelu Bloom. Událost spolupořádá Evropská komise a Rada Evropy. Samotný nástroj IFCD bude online a představena k němu bude i publikace a první tématická zpráva o kultuře a demokracii. V zorném poli je tu právě kultura, a to způsob, jak podporuje demokracii po stránce politické, sociální a ekonomické. Událost je otevřena všem zájemcům.

2.9.2016 22:36 Více

Hledáte partnery pro evropský projekt?

Připravujete projekt do programu Kreativní Evorpa, ale stále nemáte dostatek zahraničních partnerů? Rádi byste se mezinárodního projektu zúčastnili, ale nemáte s nimi zkušenosti? Můžete využít služeb sítě národních kanceláří programu Kreativní Evropa.

10.8.2016 9:31 Více

Italská produkční společnost I Borghi Srl shání partnery pro projekt HERITART valorizace archeologických památek skrze performativní umění - výzva

HERITART usiluje o návrh, testování a sestavení evropského modelu pro starověká divadla a vůbec archeologické památky a jejich valorizaci skrze performativní umění a další profesní nadstavbu, zahrnující přitom různé organizace a instituce. Hlásit se mohou zájemci ze zemí EACEA aktivní v kulturním sektoru, a to zejména archeologické památky a správa kulturního dědictví, společnosti performativního umění, umělci a odborníci, kulturní školitelé a subjekty cestovního ruchu. Uzávěrka je v říjnu 2016.

5.8.2016 9:17 Více

Portugalská Chão de Oliva hledá partnery z oblastí divadla, loutkohry pro dospělé a tance pro společné projekty - výzva

Cílem spolupráce je organizace a realizace společných workshopů, umělecké koprodukce a tvorby, a vzájemných výměnných představení a rozvoje mezinárodních partnerství napříč zúčastněnými uměleckými skupinami. Hlásit se lze do 31. prosince 2016.

4.8.2016 19:25 Více

Italská CoopCulture hledá partnery pro společný projekt z oblasti kulturního dědictví, turismu a kultury - výzva

CoopCulture je kooperací, která se v Itálii zabývá kulturním dědictvím a kulturními aktivitami, hledá spojnice mezi turismem a lokální ekonomikou, krajinou a kulturou. Jedním z cílů je přiblížení kultury novým, rozmanitým publikům, což činí skrze akcentaci nových technologií i lokálních kultur. V tomto projektu se zaměřuje na inkluzivní model managementu kulturního dědictví a jeho průkaznou odolnost vůči ekonomické a finanční krizi. Partnery se mohou stát veškeré veřejné či soukromé organizace z oblasti řízení kulturního dědictví. Uzávěrka je 5. října 2016.

21.7.2016 20:35 Více

Ukrajinské kulturní centrum v Estonsku hledá partnery pro projekt rukodělné, přírodovědně-literární knihy - výzva

Má vzniknout řemeslně zhotovená kniha (nejen) poeticky tematizující ohrožené živočišné druhy, ale sama představujíc umělecké dílo. Kniha ponese název Poetics of the Endangered Species a mimo jiné poslouží k upoutání pozornosti široké veřejnosti k problematice ohrožených živočišných druhů a zranitelnosti přírody, která mnohdy zůstává uzavřena v odborných publikacích a debatách, stran obecného zájmu. Hlásit se mohou muzea, kulturní centra, soukromé organizace, univerzity a neziskovky z oblasti kultury. Uzávěrka je v říjnu 2016.

21.7.2016 7:44 Více

Projekty evropské spolupráce – výzva odložena

Vyhlášení výzvy na projekty evropské spolupráce (Kreativní Evropa - Kultura) bude odložena. Zatím není znám datum vyhlášení výzvy, ani termín uzávěrky. O změnách Vás budeme informovat.

15.7.2016 14:55 Více
Zobrazené záznamy: od 1 do 10 (celkem 191)
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru