Projekty evropské spolupráce

Program Evropské unie Kreativní Evropa - projekty evropské spolupráce - výzva

  • Nejbližší termín uzávěrky je 5. 10. 2016 ve 12.00 CET/CEST a dále každoročně do roku 2019 první středu v měsíci říjnu.

Uzávěrky:

Vyhlášení

Uzávěrka

Rozhodnutí

Zahájení projektu

červenec 2015

říjen 2015
1. středa

březen 2016

Kategorie 1: květen - prosinec 2016
Kategorie 2: červen - prosinec 2016

červenec 2016

říjen 2016
1. středa

březen 2017

Kategorie 1: květen - prosinec 2017
Kategorie 2: červen - prosinec 2017

červenec 2017

říjen 2017
1. středa

březen 2018

Kategorie 1: květen - prosinec 2018
Kategorie 2: červen - prosinec 2018

červenec 2018

říjen 2018
1. středa

březen 2019

Kategorie 1: květen - prosinec 2019
Kategorie 2: červen - prosinec 2019

červenec 2019

říjen 2019
1. středa

březen 2020

Kategorie 1: květen - prosinec 2020
Kategorie 2: červen - prosinec 2020

Obecné informace

Hlavním cílem podpory nadnárodních projektů kulturní spolupráce je podpora schopnosti evropských kulturních a kreativních odvětví působit nadnárodně a mezioborově, podpora nadnárodního pohybu kulturních a kreativních děl a nadnárodní mobility kulturních a kreativních činitelů, zejména umělců.

Kategorie 1 – Projekty spolupráce menšího rozsahu

  • zahrnují vedoucího projektu a nejméně dva další partnery se sídlem nejméně ve třech různých zemích účastnících se programu Kreativní Evropa – dílčího programu Kultura. Buď vedoucí, nebo jeden z partnerů projektu musí mít sídlo v zemi zapojené do programu
  • jsou předmětem žádosti o nejvýše 200 000 EUR, což představuje nejvýše 60 % způsobilého rozpočtu.

Kategorie 2 – Projekty spolupráce většího rozsahu

  • zahrnují vedoucího projektu a nejméně pět dalších partnerů se sídlem v nejméně šesti různých zemích účastnících se programu Kreativní Evropa – dílčího programu Kultura. Buď vedoucí, nebo jeden z partnerů projektu musí mít sídlo v zapojené do programu
  • jsou předmětem žádosti o nejvýše 2 miliony EUR, což představuje nejvýše 50 % způsobilého rozpočtu.

Maximální délka projektu činí u obou kategorií 48 měsíců.

Obecné cíle

Posílení dovedností, kompetencí a know-how představitelů kreativních oborů (včetně využití digitálních technologií, inovativního přístupu k práci s publikem a podnikatelských a manažerských modelů);

Propagace mobility kulturních aktérů (umělců, odborníků atd.) a oběhu uměleckých děl;

Pět priorit

A. podpora nadnárodní mobility umělců a pracovníků, aby mohli spolupracovat na mezinárodní úrovni a internacionalizovat svou profesní dráhu a činnost v Unii i mimo ni, pokud možno na základě dlouhodobých strategií, a podpora nadnárodního pohybu kulturních a kreativních děl, jejímž cílem je podpora kulturní výměny, mezikulturního dialogu, pochopení kulturní rozmanitosti a sociálního začlenění;

B. podpora práce s publikem jakožto prostředku k podněcování zájmu o evropská kulturní a kreativní díla a hmotné a nehmotné kulturní dědictví a zlepšování přístupu k nim. Účelem práce s publikem je pomoci evropským umělcům / kulturním pracovníkům a jejich dílům oslovit co nejvíce lidí v Evropě a rozšiřovat přístup nedostatečně zastoupených skupin ke kulturním dílům. Dále usiluje o to pomáhat kulturním organizacím přizpůsobit se nutnosti komunikovat s publikem novými a inovativními způsoby jednak pro udržení stávajícího publika a jednak pro získání nového publika, rozmanitého publika a také dosažení osob, které ještě netvoří publikum, a zajistit lepší zážitky stávajícího i budoucího publika a prohloubit vztah s nimi;

C. 1 podpora budování kapacit: digitalizace

C.2 podpora budování kapacit: nové obchodní modely

C.3 podpora budování kapacit: vzdělávání a odborná příprava
prostřednictvím tvořivosti, inovačních přístupů k tvorbě a nových způsobů zajištění vedlejšího dopadu na další odvětví. Vývoj a testování nových a inovativních modelů příjmů, řízení a marketingu pro kulturní odvětví, zejména pokud jde o přechod k digitalizaci. Zvláštní důraz bude kladen na podporu činností, jejichž prostřednictvím mohou kulturní pracovníci získat nové dovednosti, činností, které mají vzdělávací rozměr, a těch, které usilují o posílení mezikulturního dialogu a vzájemného porozumění mezi lidmi z různých kultur nebo různého původu i o vycházení z kultury s cílem pomoci překonat všechny formy diskriminace.

Hodnotící kritéria

Relevance (30 bodů)

Toto kritérium hodnotí, jak projekt přispěje k posílení profesionalizace a kapacity odvětví za účelem nadnárodního fungování, k podpoře nadnárodního pohybu kulturních a kreativních děl a mobility umělců a ke zlepšení přístupu ke kulturním a kreativním dílům.

Kvalita obsahu a aktivit (30)

Toto kritérium hodnotí, jak bude projekt v praxi realizován (kvalita aktivit a výstupů, zkušenosti pracovníků působících v rámci projektu a pracovní podmínky), se zvláštním zaměřením na to, jak mohou tyto aktivity pomoci účinně realizovat strategii budování publika.

Komunikace a šíření (20)

Toto kritérium hodnotí přístup projektu k informování o svých aktivitách a výsledcích a ke sdílení znalostí a zkušeností v rámci odvětví i přes hranice. Cílem je maximalizovat dopad výsledků projektu jejich co nejširším zpřístupněním na místní, regionální, národní a evropské úrovni tak, aby oslovily širší okruh než jen osoby, které se projektu přímo účastní, a aby jejich dopad trval i po skončení projektu.

Kvalita partnerství (20)

Toto kritérium hodnotí, do jaké míry všeobecná organizace a koordinace projektu zajistí účinnou realizaci aktivit a přispěje k jejich udržitelnosti.

Články

Zobrazené záznamy: od 1 do 10 (celkem 163)
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Projekty evropské spolupráce – výzva odložena

Vyhlášení výzvy na projekty evropské spolupráce (Kreativní Evropa - Kultura) bude odložena. Zatím není znám datum vyhlášení výzvy, ani termín uzávěrky. O změnách Vás budeme informovat.

15.7.2016 14:55 Více

Kreativní Evropa a Evropská agenda pro kulturu (13. 6., Praha)

Přijďte se seznámit s tím, jak Evropská komise strategicky pracuje v oblasti kulturních a kreativních odvětví, jaká témata zpracovává v rámci tzv. skupin otevřené metody koordinace (OMC groups). Vůbec poprvé bude představena Evropská agenda pro kulturu členy zastupující Českou republiku. V druhé části se dozvíte informace k programu Evropské unie Kreativní Evropa – Kultura o cílech a podmínkách grantů i o tom jaký mají dopad společenské změny na priority programu a proč by se měly kulturní organizace zapojit se do mezinárodní spolupráce.

18.5.2016 11:20 Více

Střed zájmu: Společenská odpovědnost divadel

Divadlo má kromě svých uměleckých hodnot i významný sociální přesah. Do jaké míry divadelní scéna v České republice přispívá k formování společenských hodnot či rozvoji společnosti? Jaké nástroje a formy používají umělci pro práci s aktuálními společenskými tématy? Jaký mají participativní projekty či dokumentární divadlo dopad na širokou veřejnost?

28.4.2016 14:48 Více

Výsledky výzvy EACEA 29/2015 Podpora evropské spolupráce pro rok 2016

Výkonná agentura pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA) zveřejnila výsledky výzvy s uzávěrkou v říjnu 2015 na projekty evropské spolupráce v rámci programu Evropské unie Kreativní Evropa. Projekty byly rozděleny do dvou kategorií - na projekty menšího rozsahu kategorie 1 a projekty většího rozsahu kategorie 2. České organizace se zapojí do třech evropských projektů spolupráce.

26.4.2016 8:40 Více

Seminář k financování kulturního dědictví (24. 3., Kroměříž)

Kancelář Kreativní Evropa - Kultura pořádá seminář k financování kulturního dědictví, který je určen zástupcům muzeí a galerií, soukromých sbírek, knihoven, archivů, neziskových organizací, církvím, správcům památkových objektů, kulturních center i kaváren.

8.3.2016 11:45 Více

Seminář "Možnosti mezinárodní kulturní spolupráce" (Brno, 22. 3. 2016)

Česká a slovenská Kancelář Kreativní Evropa – Kultura ve spolupráci s iniciativou Brno kulturní pořádají seminář pro profesionály z oblasti kulturních a kreativních odvětví, jež se chtějí zapojit do mezinárodních projektů spolupráce, síťování a partnerství a dozvědět se o dalších možnostech podpory kulturních projektů z programů EU. Výměna zkušeností, vznik výstav, přestavení či festivalů se zahraničními partnery přispívají k profesionalizaci kulturních organizací.

25.2.2016 10:09 Více

Cyklus seminářů pro žadatele o grant 2016 (výzva)

Chcete získat grant na mezinárodní kulturní projekt? Právě pro vás připravila Kancelář Kreativní Evropa – Kultura cyklus seminářů, jehož obsahem bude intenzivní příprava konkrétního projektu v rámci programu Evropské unie KREATIVNÍ EVROPA (projekty evropské spolupráce) s uzávěrkou 5. října 2016.

23.2.2016 13:21 Více

Kreativní Evropa – Kultura. Vybrané projekty 2014–2015

Kancelář Kreativní Evropa - Kultura představuje publikaci věnovanou podpořeným evropským projektům. Jedná se o aktuální příklady mezinárodní spolupráce právě probíhajících projektů. Jejím cílem je sloužit jako odrazový můstek v počáteční fázi realizace vlastního projektu.

20.1.2016 10:40 Více

Slovinský producent hledá zahraniční partnery

Slovinský producent hledá zahraniční partnery, kteří by měli zájem uvést taneční představení na zahraničních pódiích či dalších akcích (pouliční divadla, galerie atd.).

12.1.2016 14:42 Více

Strzelecki Ośrodek Kultury hledá partnery (Polsko)

Regionální kulturní centrum Strzelecki Ośrodek Kultury v Polsku hledají partnery pro interdisciplinární projekt, jehož cílem bude spolupráce na mezinárodním hudebním a tanečním festivalu.

4.12.2015 11:45 Více
Zobrazené záznamy: od 1 do 10 (celkem 163)
Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Portály

The Culture Programme

Dobrovolníci pro kulturu

IDU na Facebooku:

↑ nahoru