Program Kultura (2007-2013)

Program Culture, koncipovaný na období let 2007−2013, je programem Evropské unie pro částečné financování především mezinárodních projektů z oblasti kultury.

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Evropské rady o založení programu bylo uveřejněno v Úředním věstníku EU dne 27. prosince 2006.

Hlavním cílem je povznést kulturní oblast sdílenou Evropany založenou na společném kulturním prostoru, a to prostřednictvím rozvoje kulturní spolupráce mezi tvůrci, kulturními aktéry a kulturními institucemi v zemích účastnících se programu, s cílem podpořit vznik evropského občanství.

Program vyplývá z článku 167 Lisabonské smlouvy, který stanoví, že Evropské společenství bude přispívat ke kulturnímu rozkvětu členských států, bude respektovat jejich národní a regionální rozmanitost a zároveň zviditelní společné kulturní dědictví.

Specifické cíle

 • propagace nadnárodní mobility kulturních aktérů
 • podpora nadnárodní mobility uměleckých děl a kulturních produktů
 • podpora mezikulturního dialogu

Obecné a specifické cíle jsou naplňovány prostřednictvím akčních linií programu:

 • Linie 1 − podpora kulturních projektů (1.1 projekty víceleté spolupráce − dlouhodobé projekty, 1.2.1 akce spolupráce − krátkodobé projekty, 1.2.2 literární překlady, 1.3.5 spolupráce se třetími zeměni, 1.3.6 podpora evropských festivalů)
 • Linie 2 − podpora subjektů aktivních v oblasti kultury na evropské úrovni (sítě, vyslanci, platforma strukturovaného dialogu)
 • Linie 3 − podpora studií, analýz, sběru a šíření informací v oblasti kulturní spolupráce a evropské kulturní politiky; podpora národních kanceláří

1. Podpora kulturních projektů

1.1 Projekty víceleté spolupráce dlouhodobé projekty
Tyto projekty musí být tvořeny minimálně šesti subjekty ze šesti různých zemí a předpokládají realizaci dlouhodobých kulturních aktivit; dotace představuje max. 50 % nákladů projektu a zároveň 200 000−500 000 €/rok. Tří- až pětileté projekty by měly splňovat dva ze tří specifických cílů, přičemž budou upřednostněny ty návrhy, které budou splňovat všechny tři výše uvedené cíle.

1.2.1 Akce spolupráce krátkodobé projekty
Tyto projekty, v max. délce 24 měsíců, musí spojovat tři subjekty ze tří různých zemí zapojených do programu; dotace představuje max. 50 % nákladů projektu a zároveň 50 000−200 000 €.

1.2.2 Literární překlady
Grant, jehož výše se pohybuje od 2 000 do 60 000 eur a nepřesáhne 50 % celkových nákladů projektu, je určen na financování překladů. Projekt musí zahrnovat překlad a vydání 1−10 publikací. Žádosti podávají české subjekty (nakladatelství); na tento typ se nevztahují žádná kritéria pro mezinárodní spolupráci.

1.3.5 Spolupráce se třetími zeměmi/ve třetích zemích
Projekty organizované se subjekty ve třetích zemích (konkrétní země jsou speciálně vyhlašovány pro jednotlivé roky). Projekt se musí uskutečnit v dané třetí zemi z 50 %, další podmínkou je minimální dvouletá mezinárodní zkušenost. Pro tuto linii platí dále podobná pravidla jako pro linii 1.2.1 - krátkodobé projekty.

1.3.6 Evropské festivaly
Jedná se o festivaly s rozsáhlou tzv. evropskou přidanou hodnotou, širokým geografickým dosahem a vysokou mírou evropské viditelnosti (pokrytí nejméně sedmi zemí programu); festivaly musí být známé na evropské úrovni po dobu 5 let. 
Evropské festivaly jsou od roku 2010 vedeny nově ve speciální linii. Uznatelné náklady budou pouze takové, které podporují evropský rozměr projektu. Ve výzvě v roce 2010 lze žádat jak o jednoletou podporu, tak o spolupráci trvající tři roky. Žádosti na jeden projekt lze podávat v rámci roční i tříleté spolupráce.

2. Podpora subjektů působící v oblasti kultury na evropské úrovni

Podpora představuje dotace na provoz spojený se stálým pracovním programem organizací v kategoriích:

 • vyslanec
 • síť
 • subjekty podporující kulturní politiku EU (platformy strukturovaného dialogu a volná uskupení)

3. Podpora analytických prací, shromažďování a šíření informací a činností zaměřených na maximalizaci účinku projektů v oblasti evropské kulturní spolupráce a rozvoje evropské kulturní politiky


Analýzy a studie; shromažďování a šíření informací a podpora národních kanceláří.

Krátko- a dlouhodobé projekty a literární překlady

Tyto projekty představují jakési jádro programu Culture. Jinými slovy, jedná se o část programu, která je pro české organizace klíčová a nejvíce využívaná.

Jaké typy projektů program podporuje?

Program Culture podporuje mezinárodní projekty (výjimku tvoří literární překlady, na něž se nevztahují žádná kritéria pro mezinárodní spolupráci) ze všech uměleckých oblastí (výtvarné umění, performing arts/scénická umění a literatura) včetně kulturního dědictví; jedinou výjimku tvoří oblast audiovize.

 • představení a výstavy jako výsledky evropské spolupráce
 • akce povzbuzující mobilitu umělců a dalších kulturních aktérů, zvláště zaměřenou na mladé 
  profesionály
 • školení a akce zaměřené na výměnu know-how, dovedností, zkušeností a příkladů dobré 
  praxe, zvláště zaměřenou na mladé profesionály
 • kulturní a umělecké akce podporující mezikulturní dialog mezi zeměmi účastnícími se programu, akce zaměřené na propagaci evropské kultury ve třetích zemích podporujících výměnu a dialog. Tyto akce musí zahrnout spolupráci národních institucí ze zemí účastnících se programu, které jsou kompetentní v dané oblasti a podobných institucí ve třetích zemích
 • akce iniciované kulturními průmysly (s výjimkou audiovize), pokud půjde o neziskové aktivity
 • užití nových technologií v průběhu tvorby nebo řízení, rozvoje a propagace kulturní spolupráce na evropské úrovni

Pozn.: Jedná se pouze o některé příklady aktivit, seznam není v žádném případě vyčerpávající.

Program Culture překračuje čistě oborový přístup (předchozí generace kulturních programů) směrem k interdisciplinárnímu přístupu. Tento přístup se snaží o podporu spolupráce mezi kulturními aktéry pomocí podpory nejrůznějších typů kulturních aktivit napříč obory. Program je otevřen pro všechny kulturní oblasti (mimo audiovizi) a subjekty včetně neziskových aktivit kulturních podnikatelských subjektů. 
Program Culture uděluje finanční příspěvky kvalitním, inovativním projektům, které podporují kreativitu, vykazují skutečnou evropskou přidanou hodnotu (tj. hodnotu z hlediska celé Evropy) a odrážejí současné směry a zájmy subjektů z oblasti kultury.

Pro koho je program určen?

Žadatelé musí být veřejnými nebo soukromými právnickými osobami, jejichž hlavní činnost spočívá v oblasti kultury a jejichž sídlo se nachází v jedné ze zemí, které se účastní programu. Žadatelé musí mít finanční a provozní kapacitu dostatečnou k realizaci a ukončení projektu. Žadateli mohou být veřejné (podporované z veřejných rozpočtů) i soukromé (občanská sdružení, o. p. s. i soukromé firmy) organizace s tím, že projekt nesmí být ziskový. Žadateli mohou být např. města, školy, knihovny a kulturní organizace nejrůznějšího typu.

Země, které se mohou programu zúčastnit

 • 27 členských států EU;
 • 3 státy EEA/EFTA: Island, Lichtenštejnsko a Norsko;
 • kandidátské státy: Turecko, Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedoniea a Srbsko;
 • země Západního Balkánu: Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora.

Jaká jsou kritéria výběrového řízení?

 • Evropská přidaná hodnota
  - Za projekty s evropskou přidanou hodnotou jsou považovány projekty, jejichž cíle, metody a formy spolupráce přesahují lokální, regionální nebo národní zájmy a mají za cíl rozvíjet spolupráci na evropské úrovni.
  - Princip spolupráce by měl být založen na vzájemné výměně zkušeností a vytvořit výsledek, který by byl kvalitativně rozdílný ve srovnání s množstvím různých akcí v národním měřítku, a tak vytvořit skutečnou všestrannou součinnost podporující dosažení společných cílů.
  - Kulturní hodnota projektu z evropské perspektivy: způsob, jakým jsou cíle a dopady akce dosažitelnější na evropské úrovni oproti úrovni národní.
  - Potenciál navrhovaných činností ve smyslu navození trvalé spolupráce, doplňkových aktivit nebo trvalé prospěšnosti na evropské úrovni přispívající k dlouhodobému rozvoji spolupráce mezi evropskými kulturami. 
  - Úroveň spolupráce a všestrannost návrhu: počet, míra účasti a geografické rozmístění zúčastněných zemí.
 • Kvalita návrhu
  - Zvláštní důraz se klade na projekty, u nichž je zřejmé, že na základě intenzity spolupráce partnerů, propracovaného způsobu realizace a metodiky, transparentnosti rozpočtu, navrhovaného managementu a originality přístupu, naplní nejen kritéria a cíle programu, ale mohou být také úspěšně realizovány.
  Hodnotí se: 
  - úroveň umělecké a kulturní kvality akce
  - kvalita žádosti potřebná k úspěšné realizaci projektu, hodnocená s ohledem na úroveň spolupráce mezi partnery, metodologii, srozumitelnost rozpočtu, způsobu řízení navrhovaného projektu a originalitu přístupu
  - míra účasti každého spoluorganizátora na koncepci, realizaci a financování projektu
  - význam navrhovaných akcí pro všeobecné i specifické cíle programu a cíle stanovené ve výzvě k předkládání žádostí, s důrazem na mezikulturní dialog
  - zkušenost a odbornost vedoucích a realizátorů projektu s ohledem na kategorii daných aktivit
  - význam navrhovaných akcí pro cílovou skupinu/příjemce podpory; vliv na širokou veřejnost a sociální rozměr těchto akcí
  - vztah mezi navrhovanými akcemi, rozpočtem a personálem, který je k dispozici pro realizaci navrženého projektu
  - přesnost rozpisu rozpočtu a jednoznačná souvislost mezi částkami plánovanými na jednotlivé aktivity a povahou těchto aktivit
 • Šíření/propagace projektu
  - Metodologie zviditelnění navrhovaných aktivit, detailní plán komunikace, distribuce a propagace, různé použité propagační prostředky (website, tisk, tištěné materiály, rozhlas atd.)
  - Rozpočet vymezený pro uskutečnění plánu komunikace, distribuce a propagace
  - Množství lidí, kteří mohou přímo i nepřímo těžit z výsledků navrhovaných aktivit
  - Počet evropských zemí, v nichž se narhované akce uskuteční a/nebo které z nich budou těžit
  - Pedagogické/vzdělávací aspekty navrhované akce

Vybrané projekty se vyhodnocují v Bruselu, kam se přímo posílá i žádost.
Celý proces trvá - vzhledem k administrativní i personální náročnosti - obvykle až půl roku. Úspěšní žadatelé jsou vyrozuměni písemně a obdrží od Evropské komise smlouvu k podpisu. Neúspěšní žadatelé jsou rovněž vyrozuměni písemně, se stručným vysvětlením důvodů jejich neúspěchu.

Jak se podává žádost?

Evropská komise vypisuje každoročně výzvu (angl. call) k předkladání žádostí na podporu projektů, jejichž realizace začně v následujícím roce (výzva je publikována zpravidla v polovině roku s uzávěrkou na konci října).

 • Žádost musí být vyplněna v elektronickém formuláři žádosti o grant (který je nedílnou součástí Výzvy), a to v některém z úředních jazyků EU (doporučujeme angličtinu). Formulář je třeba si stáhnout v aktuální verzi z internetových stránek Výkonné agentury, žádost se odesílá elektronicky. Po obdržení elektronického podacího čísla žádosti se žádost se všemi povinnými přílohami vytiskne a zašle poštou.
 • Žádost musí být zaslána do termínu uzávěrky na bruselskou adresu uvedenou ve výzvě i formuláři (rozhoduje datum razítka pošty či doručovací služby).
 • Výzvy k podání žádostí, formuláře a pokyny pro jejich vyplnění najdete na stránkách České kanceláře programu Culture nebo na stránkách Evropské unie http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm,

  http://eacea.ec.europa.eu

Kdy a jak obdrží úspěšní žadatelé peníze?

Úspěšní žadatelé podepisují smlouvu s Evropskou komisí a peníze jsou převáděni přímo na jejich účet.

 • V případě krátkodobých projektů obdrží první splátku do 45 dnů od podpisu smlouvy s Komisí (70 % grantu), zbytek (30 %) po předložení závěrečné zprávy o projektu a vyúčtování.
 • V případě dlouhodobých projektů jsou splátky tři: po podpisu smlouvy (50 % grantu), v průběhu projektu po předložení průběžné zprávy a vyúčtování (30 %), zbytek po ukončení projektu po předložení závěrečného zprávy a vyúčtování.
 • V případě nedodržení podmínek smlouvy předpokládaného rozpočtu si Komise vyhrazuje právo podporu zkrátit.

Existují agentury, které za mne žádost o podporu v rámci programu Culture kvalifikovaně vypracují a podají? Jak mohu předem odhadnout jejich serióznost?

Ano, takové agentury existují - problém však může nastat právě s jejich zkušeností, kompetencí a seriózností. Úroveň kvality můžete odhadnout už z toho, s jakým typem nabídky tyto subjekty přicházejí. Podstatným hlediskem totiž není jen cena, ale celkový objem poskytovaných služeb a jejich garance. Při rozhodování zvažte především následující:

 • Zahrnuje nabídka pouze vypracování žádosti, za jejíž úspěch už nenese agentura další odpovědnost?
  Pokud ano, můžete si být jisti pouze tím, že za vypracování v každém, tedy i neúspěšném případě zaplatíte.
 • Pokud si agentura nárokuje „bonus" za eventuální úspěch při podání, bude se potom o projekt i nadále starat? Jaké pojistky - nebude-li se o projekt starat dostatečně – jste si ve vzájemné, písemně sjednané smlouvě stanovili? Když např. agentura pouze zpracuje žádost (na jejímž základě získá projekt podporu), aniž by za ni nesla další odpovědnost, vystavujete se riziku, že se při nedokonale zpracovaném rozpočtu můžete v průběhu realizace projektu dostat do potíží.
 • Vykazuje se agentura něčím navíc, než co byste se dozvěděli v kanceláři Culture či nalezli na těchto internetových stránkách?

  Připomínáme, že každé tvrzení o úspěších při předchozím podávání projektů si můžete právě na stránkách (ale i po telefonu) kanceláře Culture lehce ověřit. Všechny služby kanceláře - včetně konzultací, kontroly vypracovaných žádostí, pomoci při vyhledávání spoluorganizátorů a partnerů, propagace úspěšných projektů i porady v průběhu realizace a dokončení projektu – jsou samozřejmě zdarma.

Stručného průvodce programem Culture pro vás připravila Česká kancelář Culture. Kancelář byla byla zřízena Ministerstvem kultury ČR v Divadelním ústavu. Jejím hlavním posláním je informovat a poskytovat konzultace českým, především kulturním organizacím o programu Evropské unie Culture a podněcovat tak jejich zájem o nadnárodní spolupráci a realizaci přínosných mezinárodních kulturních projektů.

V případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Leták k programu Culture v češtině je ke stažení zde.

Odkazy

http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

http://eacea.ec.europa.eu

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru