Označení "Evropské dědictví" (European Heritage Label)

Součástí nového komunitárního programu Evropské Unie pro kulturu KREATIVNÍ EVROPA (2014−2020) bude rovněž udělování označení "Evropské dědictví". Tato značka evropského kulturního dědictví bude udělována významným místům evropského hmotného i nehmotného kulturního dědictví, která jsou symboly evropské integrace, společných vzorů a historie.

Označení Evropské dědictví vzniklo v roce 2006 jako mezivládní aktivita, do které se zapojilo 17 evropských zemí včetně České republiky. Od roku 2014 bude toto označení na úrovni Evropské unie součástí programu Kreativní Evropa, jenž navazuje na program Kultura.

Označení "Evropské dědictví" se liší od ostatních iniciativ v oblasti kulturního dědictví, jako jsou například seznam světového dědictví UNESCO, úmluvy UNESCO o nehmotném kulturním dědictví nebo "evropské kulturní trasy" Rady Evropy:

 • bude označovat pamětihodnosti hmotné i nehmotné, vždy však svázané s konkrétním místem, které sehrály určující úlohu v dějinách Evropy a/nebo při evropské integraci,
 • symbolická hodnota bude vyšším kritériem než krása či architektonická kvalita místa,
 • místo bude svou vzdělávací aktivitou pomáhat poznání našeho společného kulturního dědictví, společné historie, budování Evropské unie, zdůraznění demokratických hodnot a práv,
 • bude podporováno vytváření sítí mezi místy i specialisty v oblasti kulturního dědictví, společné sdílení zkušeností a dobré praxe,
 • bude podporován růst kulturní turistiky v těchto místech a s tím související ekonomický přínos.

Nominace bude uskutečňována na základě národního předvýběru podle vlastních pravidel, vždy však v souladu se stanovenými společnými kritérii.

Rok 2013 a 2014 bude tzv. přechodným obdobím, od roku 2015 bude projekt fungovat v plném schématu.

2013– v tomto roce mohou přihlášky předkládat země, které ještě žádnou takovou památku nemají, a to výjimečně až do počtu čtyř, které všechny mohou být vybrány

2014– v tomto roce mohou podat přihlášky země, jejichž památky již označení mají ( tedy i Česká republika), a to výjimečně až do počtu 4, které všechny mohou být vybrány. Vzhledem k tomu, že je nutná renominace a uznání již existujících památek s tímto označením, přepokládá se v tomto roce nominace stávajících památek s tímto označením.

(Stávající památky s označením Evropské dědictví v ČR jsou: Zámek Kynžvart,

Baťův Zlín, Vítkovické železárny v Ostravě – Dolní oblast Vítkovic, Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké.)

Od 2015– každá země může jedenkrát za dva roky nominovat po národním předvýběru 2 památky přihláškou k Evropské komisi. Zde za tímto účelem vytvořený panel 13 nezávislých expertů vybere maximálně 1 památku za každou zemi. Evropská komise pak formálně rozhodne o udělení označení na základě doporučení panelu expertů.

Podmínky nominace

Kandidátská místa musí splňovat jedno nebo více následujících kritérii:

 • přeshraniční nebo celoevropský charakter míst, jejich vliv a význam překračující hranice v minulosti i současnosti
 • role v evropské historii a evropské integraci, vazby na klíčové evropské události, osobnosti, hnutí/aktivity
 • významná role při vytváření a šíření společných hodnot podporujících evropskou integraci

Kandidátská místa (zahrnující i současné kulturní dědictví) jsou:

 • architektonické památky
 • přírodní, archeologické, industriální památky, památky urbanismu a památky nacházející se pod vodou
 • kulturní krajina
 • památná místa
 • movité kulturní památky a nehmotné kulturní dědictví, oboje vždy spojené s konkrétním místem

Možnosti nominace

 • jednotlivé památky
 • národní tematická místa– několik míst v témž členském státě EU, zaměřených na jedno specifické téma je možno podat jako jednu spojenou nominaci
 • nadnárodní místa– několik míst spojených společným tématem v minimálně 2 zemích EU nebo jedno místo rozprostírající se na teritoriu nejméně 2 zemí EU

Přihlášky k nominaci

 • přihlášky se předkládají na předepsaném formuláři
 • kandidáti také musí předložit zpracovaný pracovní plán

Pracovní plán zahrnuje následující body:

 • zajištění odpovídajícího managementu místa
 • zajištění památkové ochrany místa a zajištění místa a jeho ochrany pro budoucí generace
 • zajištění kvality prezentačních zařízení v místě – historická prezentace, informace pro návštěvníky, označení
 • zajištění přístupu široké veřejnosti, školení personálu
 • zaměření zvláštní pozornosti na mladé lidi
 • propagace místa jako udržitelné turistické destinace
 • vypracování komunikační strategie zdůrazňující evropský význam místa
 • zajištění managementu přátelského k životnímu prostředí

Udílení označení a jeho odebrání

Místa, která získají označení, budou mít umístěné jeho logo u vstupních prostor. Komunikační strategie a  propagace Evropské komise vysoce podpoří zviditelnění místa.

Každoročně bude pořádána konference managerů jednotlivých míst pro podporu vytváření sítí a vzájemného poznání.

Udělené označení má trvalý charakter. Místa však budou každé 4 roky monitorována z hlediska kritérií a dodržování pracovního plánu. Monitorovací zprávu zpracovává příslušná členská země EU a předkládá Evropské komisi, kde je hodnocena.

Označení může být odebráno, pokud není dodržován pracovní plán a místo neučiní opatření k nápravě ve stanovené lhůtě.

Je možné se označení kdykoli vzdát.

Neúspěšné nominace mohou být opakovaně předloženy.

Národní koordinátor v ČR: Ing. Jaromíra Mizerová, vedoucí Oddělení Evropské unie, Ministerstvo kultury ČR, Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1, T 257 085 297, M 602 127 160, E jaromira.mizerova@mkcr.cz

Další informace, pokyny a formulář přihlášky na http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/label/european-heritage-label_en.htm

Informace Programu Kreativní Evropa pro oblast kulturního dědictví, k ceně EU/Europa Nostra a k  Označení Evropské dědictví/European Heritage Label: Sekce pro kulturní dědictví České kanceláře Culture , Národní památkový ústav – generální ředitelství, Valdštejnské nám. 3 118 01 Praha 1, T 257 010 249, E culture2000heritage@up.npu.czPortály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru