Literární překlady

Informace žadatele

Obecné informace

Hlavním cílem podpory projektů literárního překladu je podpora kulturní a jazykové rozmanitosti v Unii a v dalších zemích účastnících se dílčího programu Kultura, propagace nadnárodního oběhu kvalitních literárních děl a dále zlepšení přístupu k těmto literárním dílům v Unii i za jejími hranicemi a oslovení nových okruhů publika.

Kategorie 1

 • trvají nejvýše dva roky (období způsobilosti),
 • jsou předmětem žádosti o nejvýše 100 000 eur, což představuje nejvýše 50 % způsobilého rozpočtu,
 • sestávají z překladu a propagace (včetně publikace souhrnu přeložených děl) balíčku 3 až 10 způsobilých beletristických děl ze způsobilých cizích jazyků a do nich,
 • jsou založeny na strategii pro překlad, distribuci a propagaci přeložených beletristických děl.

Kategorie 2

 • žádost o tříletou rámcovou dohodu o partnerství musí obsahovat akční plán platný po celou dobu trvání dohody. Akční plán musí být založen na dlouhodobé strategii pro překlad, distribuci a propagaci balíčku přeložených beletristických děl,
 • projekty uskutečňované na základě rámcové dohody o partnerství musí spočívat v překladu a propagaci balíčku 5 až 10 způsobilých beletristických děl ze způsobilých jazyků a do nich za rok. Pro následující dva roky budou žadatelé vybraní na základě rámcové dohody o partnerství vyzváni k předložení návrhu na překlad a propagaci balíčku 5 až 10 způsobilých děl na každý rok zvlášť,
 • specifické jednoleté granty udělené na podporu projektu na základě rámcové dohody o partnerství nepřesáhnou 100 000 eur. Požadovaný grant nesmí přesáhnout 50 % ročního způsobilého rozpočtu.

Vyhlášení

Uzávěrka

Hodnocení

Rozhodnutí

Zahájení projektu

listopad 2016

1. středa
únor 2017

4 měsíce

červenec 2017

září – prosinec 2017

Priority

 • podpora oběhu evropské literatury za účelem zajištění její nejširší dostupnosti,
 • podpora propagace evropské literatury včetně vhodného využívání digitálních technologií jak při distribuci, tak při propagaci děl,
 • pobídky k překládání a dlouhodobé propagaci kvalitní evropské literatury.
 • Další prioritou podpory bude zvýšit povědomí o překladatelích. Z tohoto důvodu budou nakladatelé povinni uvádět v každé přeložené knize životopis překladatele.

Způsobilí žadatelé

Vydavatelé nebo nakladatelství se sídlem v jedné ze zemí účastnících se dílčího programu Kultura, jež působí v odvětví vydavatelské činnosti a mají k datu uzávěrky pro podávání žádostí právní subjektivitu alespoň dva roky.

Způsobilé jazyky

 • výchozí a cílový jazyk musí být „úředně uznané jazyky“ zemí účastnících se programu. Kromě toho musí být buď výchozí, nebo cílový jazyk úředně uznáván v jedné ze zemí EU či EHP
 • překlady z latiny a starořečtiny jsou rovněž způsobilé,
 • cílový jazyk musí být mateřským jazykem překladatele (s výjimkou jazyků, které mají méně mluvčích, pokud vydavatel uvede dostatečné vysvětlení),
 • překlady musí mít přeshraniční rozměr. Proto překlady národní literatury z jednoho úředního jazyka do jiného úředního jazyka stejné země nejsou způsobilé.

Způsobilá díla

Způsobilá jsou díla v papírovém i v digitálním formátu (e-knihy), pokud splňují ostatní kritéria způsobilosti.

 • Díla, která mají být překládána a propagována, musí být beletristická díla vysoké literární hodnoty a může se jednat o jakýkoli literární žánr, například o romány, povídky, hry, poezii, komiksy a dětskou beletrii.
 • Způsobilá nejsou díla jiná než beletristická, například autobiografie nebo životopisy či eseje bez beletristických prvků, turistické průvodce, díla z oblasti humanitních věd (např. historie, filosofie, ekonomie atd.) a díla týkající se jiných věd (např. fyziky, matematiky atd.).
 • Beletristická díla musí být již dříve publikovaná.
 • Původní beletristická díla musí být napsána autory, kteří jsou státními příslušníky nebo rezidenty země účastnící se programu, s výjimkou děl psaných latinsky a starořecky.
 • Beletristická díla nesmí být již dříve přeložena do cílového jazyka, s výjimkou situace, kdy nový překlad reaguje na jasně definovanou potřebu. V tomto případě musí žadatelé dodržet lhůtu padesáti let od posledního překladu, vysvětlit očekávaný dopad na nové čtenáře a poskytnout přesvědčivé vysvětlení potřeby nového překladu do konkrétního cílového jazyka.

Způsobilé aktivity

 • překlady a publikace beletristických děl vysoké literární hodnoty jakéhokoli literárního žánru, například románů, povídek, her, poezie, komiksů a dětské beletrie,
 • překlady výtahů z přeložených beletristických děl určených pro katalogy vydavatelů a nakladatelství za účelem podpory prodeje práv v Evropě nebo mimo ni,
 • zvláštní akce a marketingové nebo distribuční akce organizované na podporu přeložených
 • beletristických děl v EU a mimo EU, včetně digitálních propagačních nástrojů a propagace autorů na knižních veletrzích a literárních festivalech.

Podporují se překlady z méně frekventovaných jazyků do angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny (kastilštiny), neboť mohou přispět k širšímu oběhu těchto děl. Dále se doporučují překlady a propagace autorů, kteří získali Cenu Evropské unie za literaturu.

Hodnotící kritéria

1. Relevance (40)
Toto kritérium hodnotí, jak projekt přispěje k nadnárodnímu oběhu evropských literárních děl a ke zlepšení přístupu k nim.
 
2. Kvalita obsahu a aktivit (25)
Toto kritérium hodnotí, jak bude projekt v praxi realizován (kvalita předkládaného díla, zkušenosti pracovníků působících v rámci projektu a pracovní podmínky).
 
3. Propagace a informace o balíčku překladů (20)
Toto kritérium hodnotí přístup projektu k propagaci přeložených beletristických děl v Evropě i
mimo ni.
 
4. Vítězové ceny EU za literaturu (15)
Za každou knihu, jejíž autor získal Cenu Evropské unie za literaturu, budou automaticky přidány body, až do maximální výše 15 bodů.

Články

Zobrazené záznamy: od 1 do 10 (celkem 22)
Stránka: 1 2 3 »

Budapest Observatory předkládá graf i seznam literárních překladů podpořených EU v letech 2014 - 2016

Celkový počet překladů podpořených v období 2014 - 2016 se vyhoupl na 1403 knih. Budapest Observatory je spárovalo, jak je vidět na přiloženém grafu. Zpráva rovněž dále hovoří o mechanismech podpory překladů a vyhodnocuje dosažené výsledky.

8.3.2017 8:21 Více

Kreativní Evropa - Literární překlady 2017 odložena

Výzva na podporu literárních překladů bude vyhlášena pravděpodobně v první polovině měsíce února 2017. Uzávěrka je plánovaná na duben.

18.1.2017 10:25 Více

Kreativní Evropa a THE ARTS+ s programem pro nakladatele na Frankfurtském knižním veletrhu 2016

Frankfurtský knižní veletrh je největší světovou událostí v nakladatelském a vydavatelském průmyslu a letos se bude konat 19. - 20. října 2016. THE ARTS+ je tržním veletrhem a konferencí, zaměřující se na kreativní a kulturní sektor. Proběhne poprvé v rámci Frankfurtského knižního veletrhu. Nabídne přednášky, panelové diskuse, workshopy a debaty, které se zaměží na téma dopadů čtvrté průmyslové revoluce a kreativní průmysly.

11.10.2016 19:35 Více

Projekty na literární překlady 2016 vyhlášeny (Kreativní Evropa)

Celkem 39 projektů na podporu literárních překladů ze 16 evropských zemí získá 2,1 milionů eur.

11.10.2016 14:27 Více

Hledáte partnery pro evropský projekt?

Připravujete projekt do programu Kreativní Evorpa, ale stále nemáte dostatek zahraničních partnerů? Rádi byste se mezinárodního projektu zúčastnili, ale nemáte s nimi zkušenosti? Můžete využít služeb sítě národních kanceláří programu Kreativní Evropa.

10.8.2016 9:31 Více

Kreativní Evropa a Evropská agenda pro kulturu (13. 6., Praha)

Přijďte se seznámit s tím, jak Evropská komise strategicky pracuje v oblasti kulturních a kreativních odvětví, jaká témata zpracovává v rámci tzv. skupin otevřené metody koordinace (OMC groups). Vůbec poprvé bude představena Evropská agenda pro kulturu členy zastupující Českou republiku. V druhé části se dozvíte informace k programu Evropské unie Kreativní Evropa – Kultura o cílech a podmínkách grantů i o tom jaký mají dopad společenské změny na priority programu a proč by se měly kulturní organizace zapojit se do mezinárodní spolupráce.

18.5.2016 11:20 Více

Výzva pro literární překlady 2016

Uzávěrka je 27. dubna 2016 v poledne. Mezi priority programu patří nově i překlady méně zastoupených žánrů jako jsou knihy pro mladé čtenáře, komiksy, povídky či poezie. Seminář pro žadatele se bude konat 29. března 2016 v Praze.

15.3.2016 8:31 Více

Jak žádat o grant na literární překlady (29. 3. 2016, Praha)

Kancelář Kreativní Evropa – Kultura pořádá seminář pro žadatele o grant v rámci výzvy zaměřené na literární překlady s uzávěrkou 27. dubna 2016. Seminář je určen především pro nakladatele – oprávněné žadatele této výzvy. Kromě praktických informací týkajících se žádosti a dalších náležitostí souvisejících s podáním žádosti vás budeme informovat o aktivitách Literární sekce Institutu umění.

9.3.2016 11:48 Více

Seminář "Možnosti mezinárodní kulturní spolupráce" (Brno, 22. 3. 2016)

Česká a slovenská Kancelář Kreativní Evropa – Kultura ve spolupráci s iniciativou Brno kulturní pořádají seminář pro profesionály z oblasti kulturních a kreativních odvětví, jež se chtějí zapojit do mezinárodních projektů spolupráce, síťování a partnerství a dozvědět se o dalších možnostech podpory kulturních projektů z programů EU. Výměna zkušeností, vznik výstav, přestavení či festivalů se zahraničními partnery přispívají k profesionalizaci kulturních organizací.

25.2.2016 10:09 Více

Uzávěrka na podporu překladů se odkládá na konec dubna

Evropská komise oznámila, že výzva na podporu literárních překladů programu Kreativní Evropa – Kultura bude odložena o více než dva měsíce. Předpokládá se, že by nová výzva mohla být vyhlášena na konci února s uzávěrkou v na konci dubna 2016.

17.12.2015 15:28 Více
Zobrazené záznamy: od 1 do 10 (celkem 22)
Stránka: 1 2 3 »

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru