Evropské platformy - výzva pro rok 2017 vyhlášena

Výkonná agentura uveřejnila výzvu evropského programu Kreativní Evropa - Kultura EACEA 06/2017 - Podpora pro evropské platformy s uzávěrkou 6. dubna 2017, 12.00 SEČ (poledne bruselského času). 

Formuláře a veškeré instrukce najdete na https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/european-platforms-062017_en

Evropské platformy

Toto opatření nabízí podporu kulturním a kreativním organizacím, jejichž cílem je podpora rozvoje nových talentů a podněcování nadnárodní mobility kulturních a kreativních aktérů a děl a snaha zvyšovat uznání a viditelnost tvůrců. Platformy musí navazovat na evropské programy prostřednictvím komunikačních aktivit a strategie budování značky, včetně případného vytvoření značky evropské kvality.

Grant EU na žádost nesmí překročit 500 000 eur a zároveň 80 % celkových způsobilých nákladů. Finanční podpora pro členy platforem nesmí překročit 60 000 eur na členskou organizaci a musí se týkat způsobilých činností členů platformy vymezených v této výzvě k předkládání návrhů. Celkový dostupný rozpočet pro výzvu z roku 2017 činí odhadem 5,5 milionu eur.

Způsobilí žadatelé

Programu se mohou účastnit platformy tvořené koordinačním subjektem a nejméně deseti členskými organizacemi, které jsou činné v kulturních a kreativních odvětvích a mají sídlo v jedné ze zemí účastnících se dílčího programu Kultura. Koordinační subjekt musí být schopen doložit svoji existenci nejméně po dobu dvou let k datu uzávěrky pro podání žádostí. Členské organizace musejí mít sídlo alespoň v deseti různých zúčastněných zemích, z toho nejméně pět musí být členským státem EU nebo zemí ESVO.
Platformy zapojující pouze členy z audiovizuálního odvětví nejsou způsobilé. Fyzické osoby nemohou o grant žádat.

Aktualizovaný seznam zemí způsobilých k účasti v programu Kreativní Evropa najdete na https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en

Způsobilé činnosti

Koordinační subjekt by měl umožňovat tyto činnosti:

 • definování, výběr a sledování členů platformy na základě daného souboru kritérií,
 • koordinace, sledování, podpora, hodnocení činnosti členů a dohled nad nimi i činností spojených s udržitelným rozvojem platformy,
 • vypracování a provádění strategie týkající se komunikace a značky, včetně vytvoření evropské značky kvality,
 • podpora umělců a tvůrců, zejména nových talentů, a jejich děl,
 • rozvoj a budování nového publika,
 • činnosti týkající se spolupráce v rámci sítě: informování, podporování a komunikace,
 • poskytování finanční podpory členům platformy, kteří provádějí tyto způsobilé činnosti:
    • rozvoj tvorby skutečných evropských programů na základě společné umělecké a kulturní vize,
    • posilování mobility a zviditelňování evropských tvůrců a umělců a pohybu jejich děl, a to zejména těch, jimž chybí mezinárodní publicita,
    • zvyšování podpory a propagace nejméně 30 % nových talentů z jiných evropských zemí po celou dobu trvání projektu,
    • rozvoj publika, včetně budování nového publika, a to zejména mezi mladými lidmi,
    • vzdělávací a osvětové aktivity zaměřené zejména na mladé lidi,
    • větší zviditelňování evropských hodnot a různých kultur, které pomůže mezi občany posílit pocit ztotožnění se s EU,
    • rozvoj nových obchodních modelů včetně využívání inovativních distribučních modelů.

Program Evropské platformy se provádí prostřednictvím čtyřleté rámcové dohody o partnerství. Maximální trvání projektu a období způsobilosti nákladů jsou čtyři období o maximální délce dvanácti měsíců.

Kancelář Kreativní Evropa poskytuje po předchozí domluvě konzultace zdarma.

Kontakt: Kancelář Kreativní Evropa − Kultura, E kultura@kreativnievropa.cz, T 224 809 118Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru