Culture 2000

Výsledky hlavní výzvy Culture 2000 na rok 2006

Výsledky výzvy na rok 2006 jsou zveřejněny na stránkách Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA): http://ec.europa.eu/culture/eac/how_particip2000/pract_info/appel_2006_en.html

Důležité upozornění - výsledky hlavní výzvy Culture 2000 na rok 2006

Vzhledem k problémům vzniklým při přechodu některých kompetencí z Generálního ředitelství pro kulturu a vzdělávání (DG EAC) na Výkonnou agenturu pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EAC EA) došlo k posunutí termínu v zasílání výsledků - žadatelé budou vyrozumeni v průběhu června 2006 s tím, že smlouvy s úspěšnými žadateli budou uzavírány pravděpodobně během července 2006.

Hlavní výzva programu Culture 2000 na rok 2006 - výběrové řízení již uzavřeno

Evropská komise vydala prostřednictvím svého Generálního ředitelství pro kulturu a vzdělávání (DG EAC) výzvu k předkládání návrhů pro rok 2006. Výzva byla publikována v Úředním věstníku Evropských společenství dne 12. července 2005 (2005/C 172/14).

Specifikace a formulář v anglickém, francouzském a německém znění jsou k dispozici na internetových stránkách Evropské komise:

http://europa.eu.int/comm/culture/eac/how_particip2000/pract_info/appel_2006_en.html
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/how_particip2000/pract_info/form_en.html

Český překlad specifikací si můžete stáhnout zde:
Specifikace 2006

Anglicko-českou verzi formuláře žádosti o grant si můžete stáhnout zde:
Formulář 2006

Upozorňujeme, že se jedná o neoficiální překlady; v případě nejasností doporučujeme konzultovat originální verze.

Pokud se rozhodnete žádat o grant v rámci výzvy na rok 2006, je nutné prostudovat specifikace výzvy 2006 a vyplnit originální verzi formuláře na rok 2006, který je k dispozici na výše uvedených stránkách ve třech jazykových verzích (AJ, NJ a FJ). Vyplněný formulář je potom nutné vytisknout a zaslat společně se všemi požadovanými dokumenty na uvedenou adresu v Bruselu.
Evropská komise a Česká kancelář doporučuje vyplnit formulář v jednom ze tří jazyků, ve kterých byl zveřejněn (nejlépe AJ).

Uzávěrky pro podání žádostí byly:
17. října 2005 pro jednoleté a překladové projekty
28. října 2005 pro víceleté projekty a projekty spolupráce ve třetích zemích

Dále rovněž nezapomeňte vyplnit Finanční identifikační formulář (Financial Identification Form), Formulář o právní subjektivitě (Legal Entity Form) a Formulář o finanční způsobilosti (Financial Capacity Form).
Finanční identifikační formulář a Formulář o finanční způsobilosti se týká pouze hlavních organizátorů neboli vedoucích projektu; Formulář o právní subjektivitě se týká jak hlavních organizátorů, tak i spoluorganizátorů. Tyto formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách

http://europa.eu.int/comm/culture/eac/how_particip2000/pract_info/form_en.html

Výzva pro rok 2006 nestanoví žádnou prioritní oblast podpory. Prostor bude dán projektům ze všech oblastí, tj. performing arts/scénická umění, výtvarné umění, kulturní dědictví a literatura. Rovněž budou podpořeny i překlady. Zároveň je možné předkládat i víceoborové projekty.

Projekty zahrnující práce na evidovaných kulturních památkách - schválení ze strany kompetentních orgánů

Důležité upozornění pro účastníky výběrového řízení na rok 2006:
Součástí formuláře žádosti pro všechny projekty z oblasti kulturního dědictví, které se zabývají evidovanými kulturními památkami, je schválení předkládaného projektu kompetentní autoritou země, ve které se památky nacházejí.
Vyžadované schválení - doporučení bude udělováno postupem, popsaným v dokumentu
Doporučení pro kulturní památky

Prohlášení o existenci grantového programu zahraničního odboru MK ČR pro podporu podpořených projektů
Žadatelé o grant na rok 2006 mohou k formuláři žádosti přiložit prohlášení o existenci grantového programu zahraničního odboru MK ČR. Jde o obecné prohlášení, které po dohodě s MK ČR vydává Česká kancelář Culture 2000. Doporučujeme možnost podpory z tohoto programu uvést do bodu II.10 formuláře: Other information/Další informace s vysvětlením, že v případě, že Váš projekt bude podpořen ze strany EU, zažádáte o podporu projektu ze strany MK ČR. Přiložte kopii prohlášení, které si můžete stáhnout zde: 
Potvrzení grant MK

Není možné uvádět konkrétní částku, protu je nutné tuto eventuální podporu zahrnout do oddílu bodu II. 8 Financování z vlastních zdrojů organizace žadatele.

Návod na vyplnění formuláře naleznete zde.

Program Culture 2000 - nabídka publikace

Česká kancelář Culture 2000 vydala publikaci s názvem Program Evropské unie Culture 2000 - projekty s českou účastí.
Publikace může posloužit jako užitečný zdroj inspirace a návod pro organizace, které se chtějí ucházet o finanční podporu Evropské unie.
Publikace popisuje program Culture 2000 – jeho cíle a podmínky udílení grantů, popis podpořených projektů s českou účastí v letech 2001–2003 atd.
Publikaci si můžete stáhnout zde nebo pokud nám na info@culture2000.cz zašlete svou poštovní adresu, publikace Vám bude zaslána poštou.
Publikace bude poskytována zdarma.

Obsah publikace:
Kulturní politika EU a historie programu Culture 2000
Program Culture 2000 
Česká kancelář programu Culture 2000
Program Culture 2000 - Udělené granty
Udělené granty 2001 - Podpořené projekty s českou účastí
Udělené granty 2002 - Podpořené projekty s českou účastí
Udělené granty 2003 - Podpořené projekty s českou účastí
Seznam národních kanceláří programu Culture 2000 
Další programy EU podporující oblast kultury

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

↑ nahoru