Cena EU pro současnou architekturu

Cena Evropské unie pro současnou architekturu/Cena Miese van der Roheho - výsledky

Dne 11. dubna 2005 byla udělena Cena Evropské unie za současnou architekturu/Cena Miese van der Roheho nizozemskému architektovi Remu Koolhaasovi za projekt zastupitelského úřadu Nizozemského království v Berlíně.

Vedle hlavní ceny byla rovněž udělena i zvláštní cena pro nadějné architekty dotovaná částkou

10 000 eur. Vítězem se stal projekt BasketBar v Utrechtu, jehož autory jsou Pieter

Bannenberg, Walter van Dijk, Kamiel Klaass a Mark Linnemann.

Bliže viz http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/409&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=fr a www.miesbcn.com/en/ed_2005.html

Portály

The Culture Programme

Dobrovolníci pro kulturu

IDU na Facebooku:

↑ nahoru