Archiv

Výzvy na rok 2009

Výkonná agentura, EACEA přijala v roce 2009 celkem 38 žádostí o grant v rámci dlouhodobých projektů (Strand 1.1) a 307 žádostí v rámci krátkodobých mezinárodních projektů (Strand 1.2.1).

- projekty víceleté spolupráce − dlouhodobé projekty a akce spolupráce − krátkodobé projekty
- literární překlady
- projekty ve třetích zemích/se třetími zeměmi
- analýzy a studie
- subjekty aktivní na evropské úrovni
- Cena Evropské unie pro kulturní dědictví/Cena Europa Nostra
- pořadatelství Ceny Evropské unie za literaturu
- pořadatelství Ceny Evropské unie pro architekturu/Ceny Miese van der Rohe

Výsledky jsou postupně zveřejňovány zde.

Výzvy na rok 2008

Jednotlivé výzvy (mimo Cenu Europa Nostra) byly vydány v polovině července a počátkem srpna 2007:

- projekty víceleté spolupráce − dlouhodobé projekty a akce spolupráce − krátkodobé projekty
- literární překlady
- projekty ve třetích zemích/se třetími zeměmi
- analýzy a studie
- subjekty aktivní na evropské úrovni
- Cena Evropské unie pro kulturní dědictví/Cena Europa Nostra
- pořadatelství Ceny Evropské unie za literaturu
- pořadatelství Ceny Evropské unie pro architekturu/Ceny Miese van der Rohe

V rámci výzev došlo v porovnání s výzvami předchozími k několika změnám:

 • pro krátko- a dlouhodobé projekty dojde ke zrušení podmínky 5% finanční spoluúčasti (spolu)organizátorů
 • v rámci literárních překladů bude možno předložit žádost s 1–10 publikacemi
 • v případě grantů pro organizace působící na evropské úrovni budou nově udělovány i tříleté granty
 • dvoufázový postup při zasílání dokumentů doplňujících vlastní žádost – v první fázi budou vyžadovány jen nejzásadnější dokumenty, další soubor dokumentů bude požadován pouze na organizacích, které budou navrženy na udělení grantu

Dlouhodobé projekty (1.1 projekty víceleté spolupráce)

Tyto projekty musí být tvořeny minimálně šesti subjekty ze šesti různých zemí a předpokládají realizaci dlouhodobých kulturních aktivit (dosavadní víceleté projekty spolupráce); dotace představuje max. 50 % nákladů projektu a zároveň 200 000−500 000 €/rok. Tří- až pětileté projekty by měly splňovat dva ze tří obecných cílů, přičemž budou upřednostněny ty návrhy, které budou splňovat všechny tři cíle.

Dne 7. srpna 2007 byla v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněna  výzva k předkládání návrhů č. EACEA/23/07 − podpora kulturních akcí.

Spolufinancování EU bude poskytnuto projektům zahrnujícím několik víceletých kulturních činností zaměřených na udržitelnou a strukturovanou spolupráci mezi kulturními subjekty. Projekty se mohou týkat pouze jednoho oboru, nebo mohou být průřezové povahy, avšak musí sledovat společný zastřešující cíl založený na Dohodě o spolupráci.

Celkový přidělený rozpočet činí přibližně 17,5 milionů eur.

Způsobilý žadatel musí být veřejný nebo soukromý subjekt s právní subjektivitou, jehož hlavní činnost spadá do oblasti kultury. Způsobilí žadatelé musí mít sídlo v jedné z účastnických zemí programu.

Žadatelé musejí mít odborné schopnosti a kvalifikace požadované k provedení financované akce a musí se zapojit jak při její tvorbě, tak provádění. Musí vykazovat stabilní a dostatečné finanční zdroje, aby mohli skutečně poskytnout významný finanční příspěvek.

Projekty musí být zahájeny před 1. prosincem 2008 a musí skončit nejpozději do 30. listopadu 2013.

Kritéria pro udělení grantu
1. rozsah, v jakém může daný projekt vytvořit skutečnou evropskou přidanou hodnotu
2. vhodnost činností vzhledem ke konkrétním cílům programu
3. rozsah, v jakém jsou navrhované činnosti vytvořeny a mohou být úspěšně provedeny na nejvyšší úrovni excelence
4. kvalita partnerství mezi koordinátorem a spoluorganizátory
5. rozsah, v jakém činnosti mohou vytvořit výsledky, které dosahují cílů programu
6. rozsah, v jakém budou výsledky navrhovaných činností vhodně sdělovány a šířeny
7. rozsah, v jakém mohou činnosti vytvořit vhodnou úroveň udržitelnosti

Směnný kurz, který je nutný použít v žádosti při přepočtu z českých korun na eura, je 1 EUR = 28,067 CZK (jedná se o kurz uveřejněný v Úředním věstníku Evropské unie k datu vydání výzvy).

Termín uzávěrky je 31. října 2007.

Více na http://eacea.ec.europa.eu/culture/calls2007/strand_1/index_en.htm

Hlavní změny vzhledem k poslední výzvě

 • zrušení podmínky 5% finanční spoluúčasti (spolu)organizátorů
 • dvoufázový postup při zasílání dokumentů doplňujících vlastní žádost – v první fázi budou vyžadovány jen nejzásadnější dokumenty, další soubor dokumentů bude požadován pouze na organizacích, které budou navrženy na udělení grantu
 • žádost bude do Bruselu zaslána pouze v jednom exempláři

Krátkodobé projekty (1.2.1 akce spolupráce )

Tyto projekty, v max. délce 24 měsíců, musí spojovat tři subjekty ze tří různých zemí zapojených do programu (dosavadní roční projekty); dotace představuje max. 50 % nákladů projektu a zároveň 50 000−200 000 €.

Dne 7. srpna 2007 byla v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněna  výzva k předkládání návrhů č. EACEA/23/07 − podpora kulturních akcí.

Spolufinancování EU bude poskytnuto (mezi)oborovým akcím, jejichž cílem je zkoumat cesty pro navázání dlouhodobé spolupráce mezi kulturními subjekty.

Celkový přidělený rozpočet činí přibližně 10 milionů eur, přičemž spolufinancování EU nesmí přesáhnout 50 % celkových způsobilých nákladů financované akce.

Způsobilý žadatel musí být veřejný nebo soukromý subjekt s právní subjektivitou, jehož hlavní činnost spadá do oblasti kultury. Způsobilí žadatelé musí mít sídlo v jedné z účastnických zemí programu.

Žadatelé musejí mít odborné schopnosti a kvalifikace požadované k provedení financované akce a musí se zapojit jak při její tvorbě, tak provádění. Musí vykazovat stabilní a dostatečné finanční zdroje, aby mohli skutečně poskytnout významný finanční příspěvek.

Projekty musí být zahájeny před 1. prosincem 2008 a musí skončit nejpozději do 30. listopadu 2010.

Kritéria pro udělení grantu
1. rozsah, v jakém může daný projekt vytvořit skutečnou evropskou přidanou hodnotu
2. vhodnost činností vzhledem ke konkrétním cílům programu
3. rozsah, v jakém jsou navrhované činnosti vytvořeny a mohou být úspěšně provedeny na nejvyšší úrovni excelence
4. kvalita partnerství mezi koordinátorem a spoluorganizátory
5. rozsah, v jakém činnosti mohou vytvořit výsledky, které dosahují cílů programu
6. rozsah, v jakém budou výsledky navrhovaných činností vhodně sdělovány a šířeny
7. rozsah, v jakém mohou činnosti vytvořit vhodnou úroveň udržitelnosti

Směnný kurz, který je nutný použít v žádosti při přepočtu z českých korun na eura, je 1 EUR = 28,067 CZK (jedná se o kurz uveřejněný v Úředním věstníku Evropské unie k datu vydání výzvy).

Termín uzávěrky je 31. října 2007.

Všechny příslušné dokumenty najdete na níže uvedených stránkách Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA). Pro zájemce Česká kancelář programu Culture přeložila pouze tzv. Specifikace krátkodobých projektů; tento dokument je k dispozici zde.

Více na http://eacea.ec.europa.eu/culture/calls2007/strand_1/index_en.htm

Změny vzhledem k poslední výzvě

 • zrušení podmínky 5% finanční spoluúčasti (spolu)organizátorů
 • dvoufázový postup při zasílání dokumentů doplňujících vlastní žádost – v první fázi budou vyžadovány jen nejzásadnější dokumenty, další soubor dokumentů bude požadován pouze na organizacích, které budou navrženy na udělení grantu
 • žádost bude do Bruselu zaslána pouze v jednom exempláři

Literární překlady (1.2.2)

Grant je určen na financování překladů. Projekt musí zahrnovat překlad a vydání 1−10 publikací. Žádosti podávají české subjekty-nakladatelství; na teno typ projektů se nevztahují žádná kritéria pro mezinárodní spolupráci

Dne 7. srpna 2007 byla v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněna  výzva k předkládání návrhů č. EACEA/25/07.

Celkový přidělený rozpočet činí přibližně 1,7 miliónu eur. Financování ze strany EU se bude pohybovat v rozmezí 2 000 až 60 000 eur a bude pokrývat náklady na překlad za předpokladu, že nepředstavují více než 50 % celkových (provozních) nákladů.

Maximální doba trvání literárního překladu činí osmnáct měsíců.

Způsobilí žadatelé musí být veřejnými nebo soukromými vydavatelstvími nebo vydavatelskými skupinami, které musí mít sídlo v jedné ze zemí účastnících se programu. Musí prokázat dostatek finančních prostředků a dostačující provozní kapacitu k provedení projektu a předložit důkazy o stabilních a dostatečných zdrojích financování i důkazy o odborných schopnostech, kvalifikacích a zkušenostech pro udržení činnosti po celou dobu provádění projektu.

Způsobilými díly jsou literární díla bez ohledu na žánr (romány, pohádky, povídky, divadelní hry, poezie, komiksy atd.).

Způsobilými autory jsou autoři, kteří jsou státními příslušníky země účastnící se programu nebo kteří mají v takové zemi trvalý pobyt.

Způsobilými jazyky jsou úřední jazyky zemí účastnících se programu a mrtvé jazyky (např. latina a starořečtina).

Kritéria pro udělení grantu
1. rozsah, v jakém může daný projekt vytvořit skutečnou evropskou přidanou hodnotu
2. vhodnost činností vzhledem ke konkrétním cílům programu
3. rozsah, v jakém jsou navrhované činnosti vytvořeny a mohou být úspěšně provedeny na vysoké úrovni excelence
3. rozsah, v jakém činnosti mohou vytvořit výsledky, které dosahují cílů programu
4. rozsah, v jakém budou výsledky navrhovaných činností vhodně sdělovány a šířeny

Směnný kurz, který je nutný použít v žádosti při přepočtu z českých korun na eura, je 1 EUR = 28,067 CZK (jedná se o kurz uveřejněný v Úředním věstníku Evropské unie k datu vydání výzvy).

Termíny uzávěrek jsou 1. října 20071. dubna 2008.

Více na http://eacea.ec.europa.eu/culture/calls2007/strand_1_2_2/index_en.htm

Kontakt: Anne Compere, E anne.compere@ec.europa.eu a Corinne Rigaud, E corinne.rigaud@ec.europa.eu

Projekty ve třetích zemích/se třetími zeměmi (v rámci 1.3 Zvláštní akce)

Jedná se projekty, v maximální délce trvání 24 měsíců, zaměřené na Čínu a Indii.

Dne 2. srpna 2007 byla v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněna výzva k předkládání návrhů  EACEA/21/07 − zvláštní akce kulturní spolupráce se třetími zeměmi a v nich.

Záměrem této výzvy je podpořit projekty kulturní spolupráce (2007–2009) se zaměřením na Čínu a Indii.

Celkový rozpočet přidělený pro tuto výzvu k předkládání návrhů činí 1,8 milionu eur; spolufinancování Evropskou unií nepřesáhne 50 % způsobilých nákladů (maximální strop činí 180 000 eur na projekt).

Finanční podpora bude poskytnuta přibližně deseti projektům spolupráce (pěti projektům pro spolupráci s Indií a pěti projektům pro spolupráci s Čínou). Maximální délka trvání projektu činí 24 měsíců.

Způsobilé projekty budou odpovídat dvouletým projektům kulturní spolupráce, na kterých se budou podílet nejméně tři partneři nejméně ze tří různých způsobilých zemí. Způsobilé projekty také musejí zahrnovat nejméně jednoho přidruženého partnera z Indie pro činnosti, které se mají uskutečnit v této zemi nebo ve spolupráci s ní, nebo z Číny pro činnosti, které se mají uskutečnit v této zemi nebo ve spolupráci s touto zemí.

Spolupráce musí být podpořena podepsaným prohlášením o partnerství mezi partnery a přidruženým partnerem či přidruženými partnery. Nejméně 50 % činností prováděných v rámci projektů kulturní spolupráce se uskuteční na území dané třetí země (Indie nebo Číny). Mohly by být upřednostněny projekty spolupráce s přidruženými partnery, jejichž sídlo se nachází v Číně nebo Indii.

Způsobilí žadatelé musí být veřejnými nebo soukromými kulturními organizacemi s právní subjektivitou, jejichž hlavní činnost spadá do oblasti kultury a které mohou prokázat nejméně dvouletou zkušenost na poli tvorby a řízení kulturních projektů na mezinárodní úrovni, především v Číně a Indii. Tyto organizace se musejí podílet na tvorbě i provádění projektu a musejí do rozpočtu projektu skutečně poskytnout významný finanční příspěvek.

Kritéria pro udělení grantu:
1. rozsah, v jakém může daný projekt vytvořit skutečnou evropskou přidanou hodnotu
2) rozsah, v jakém může daný projekt vytvořit skutečný mezinárodní rozměr spolupráce
3) kvalita partnerství mezi partnery a přidruženými partnery
4) rozsah, v jakém může projekt dokázat vhodnou úroveň inovace a kreativity
5) rozsah, v jakém mohou činnosti vytvořit vhodnou úroveň udržitelnosti
6) rozsah, v jakém budou výsledky navrhovaných činností vhodně sdělovány a šířeny – viditelnost

Směnný kurz, který je nutný použít v žádosti při přepočtu z českých korun na eura, je 1 EUR = 28 CZK (jedná se o kurz uveřejněný v Úředním věstníku Evropské unie k datu vydání výzvy).

Termín uzávěrky byl z původního 1. října 2007 změněn na 15. října 2007.

Více na http://eacea.ec.europa.eu/culture/calls2007/strand_1_3/index_en.htm

Kontakt: Krzysztof Kania, Unit C1, Directorate C, DG EAC, T +32/2/29 80 842, E krzysztof.kania@ec.europa.eu a Marie-Luce Vissol, Culture Unit, EACEA, E marie-luce.vissol@ec.europa.eu

Analýzy a studie (v rámci 3. podpora studií, analýz, sběru a šíření informací v oblasti kulturní spolupráce; podpora národních kanceláří)

Podpora vzniku sítí zabývajících se otázkami z kulturněpolitické oblasti (např. role kulturní politiky v sociálním a politickém vývoji na místní úrovni nebo synergie mezi vzděláváním a kulturou). O podporu se mohou ucházet např. samospráva, neziskové organizace či univerzity.

Dne 7. srpna 2007 byla v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněna  výzva k předkládání návrhů č. EACEA/26/07 − sítě organizací provádějících hodnotící činnosti nebo hodnocení dopadu v oblasti kulturní politiky.

Grant je určen na podporu analytických prací v oblasti evropské kulturní spolupráce a rozvoje evropské kulturní politiky. Cílem této podpory je zvýšit objem a kvalitu informací a údajů za účelem získání srovnávacích údajů a analýz o kulturní spolupráci na evropské úrovni, zejména s ohledem na mobilitu tvůrců a kulturních činitelů, pohyb uměleckých děl a uměleckých a kulturních produktů a dialog mezi kulturami.

V tomto kontextu má tato výzva k předkládání návrhů za cíl podpořit vytváření sítí nejrůznějších zúčastněných stran (odbory kultury na úrovni celonárodních, krajských nebo místních orgánů, kulturních pozorovatelů, univerzity zaměřené na oblast kultury atd.), které mají přímé a praktické zkušenosti s hodnocením nebo vyhodnocováním dopadu v oblasti kulturní politiky, co se týče těchto dvou témat:

 • Téma 1: kulturní politika v rámci místního/regionálního sociálně-ekonomického rozvoje a její atraktivita
 • Téma 2: synergie/spojení mezi kulturou a vzděláváním se silným důrazem na kreativitu a inovace

Do každé sítě musejí být zapojeny alespoň tři organizace ze tří různých zemí účastnících se programu.

Celkový přidělený rozpočet činí přibližně 0,6 miliónu eur. přičemž spolufinancování EU nesmí přesáhnout 200 000 eur a zároveň 50 % celkových způsobilých nákladů. Projekty musí trvat dvanáct čtyřiadvacet měsíců.

Způsobilý žadatel musí být veřejným nebo soukromým subjektem s právním postavením v jedné ze zemí účastnících se programu a musí prokázat, že má alespoň pětileté zkušenosti s hodnocením nebo vyhodnocováním dopadu v oblasti kulturní politiky. Žadatelé musí mít odborné schopnosti a kvalifikace požadované k provedení financované akce a musí se zapojit jak při její tvorbě, tak provádění; dále musí mít stabilní a dostatečné finanční zdroje.

Kritéria pro udělení grantu
1. rozsah, v jakém jsou navrhované činnosti vytvořeny a mohou být úspěšně provedeny na nejvyšší úrovni excelence
2. kvalita partnerství mezi koordinátorem a spoluorganizátory
3. rozsah, v jakém může daný projekt vytvořit skutečnou evropskou přidanou hodnotu
4. rozsah, v jakém budou výsledky navrhovaných činností vhodně sdělovány a šířeny – strategie pro šíření a využití
5. rozsah, v jakém mohou činnosti vytvořit vhodnou úroveň udržitelnosti

Směnný kurz, který je nutný použít v žádosti při přepočtu z českých korun na eura, je 1 EUR = 28,067 CZK (jedná se o kurz uveřejněný v Úředním věstníku Evropské unie k datu vydání výzvy).

Termín uzávěrky byl z původního 1. října 2007 změněn na 15. října 2007.

Více na http://eacea.ec.europa.eu/culture/calls2007/strand_3_2/index_en.htm

Kontakt: Sylvain Pasqua, E sylvain.pasqua@ec.europa.eu a Corinne Rigaud, E corinne.rigaud@ec.europa.eu

V rámci výzev dojde v porovnání s výzvami předchozími k několika změnám:

 • dvoufázový postup při zasílání dokumentů doplňujících vlastní žádost – v první fázi budou vyžadovány jen nejzásadnější dokumenty, další soubor dokumentů bude požadován pouze na organizacích, které budou navrženy na udělení grantu
 • žádost bude do Bruselu zaslána pouze v jednom exempláři

Organizace činné v oblasti kultury na evropské úrovni (v rámci Strand 2)

Podpora představuje dotace na provoz spojený se stálým pracovním programem organizací v kategoriích vyslanec, síť a festival/událost.

Dne 7. srpna 2007 byla v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněna  výzva k předkládání návrhů č. EACEA/22/07 − podpora institucí činných v oblasti kultury na evropské úrovni.

S ohledem na splnění cílů programu Culture si tato výzva klade za cíl poskytnout dotace na provoz na úrovni spolufinancování výdajů spojených se stálým pracovním programem organizací, jejichž cílem je obecný evropský zájem v oblasti kultury nebo cíl, který zapadá do politického rámce Evropské unie v této oblasti.

Podpora má formu rámcové dohody o partnerství nebo dohody o ročním grantu na provozní náklady. Dále u kategorií Festival a Síť – platforma pro strukturovaný dialog bude mít podpora formu zacílených grantů na provozní náklady.

Celkový rozpočet přidělený pro spolufinancování grantů na provozní náklady v roce 2008 pro všechny kategorie činí minimálně 5 milionů eur. Rámcové dohody o partnerství budou představovat přibližně 3/4 dostupného rozpočtu, roční granty budou představovat kolem 1/4 dostupného rozpočtu, přičemž je zaručeno minimálně 20 % dostupného rozpočtu.

Způsobilými žadateli jsou neziskové organizace s právní subjektivitou, jež existují alespoň dva roky a jejichž cílem je obecný evropský zájem v oblasti kultury nebo cíl, který zapadá do politického rámce Evropské unie v této oblasti. Způsobilí žadatelé musí mít sídlo v jedné z účastnických zemí programu a rovněž musí disponovat dostatkem finančních zdrojů a dostačující provozní kapacitou k provedení projektu.

V kontextu této výzvy nejsou způsobilé mezinárodní, vnitrostátní, regionální nebo místní veřejné orgány, jako jsou obce, provincie nebo regiony, ani fyzické osoby.

Způsobilí žadatelé musejí patřit do jedné z těchto kategorií:

 • Vyslanec
 • Síť
 • Festival

Kritéria pro udělení grantu
1. rozsah, v jakém může daný projekt vytvořit skutečnou evropskou přidanou hodnotu, a dosáhnout evropského rozměru navrhovaných činností
2. vhodnost pracovního programu a návazných činností vzhledem ke konkrétním cílům programu
3. rozsah, v jakém jsou navrhovaný pracovní program a návazné činnosti vytvořeny a mohou být úspěšně provedeny na nejvyšší úrovni excelence
4. rozsah, v jakém navrhovaný pracovní program a návazné činnosti mohou doručit výsledky, které zasáhnou co nejvíce osob, přímo i nepřímo
5. rozsah, v jakém budou výsledky navrhovaných činností vhodně sdělovány a šířeny
6. rozsah, v jakém mohou činnosti vytvořit vhodnou úroveň udržitelnosti (dlouhodobé výsledky a spolupráce) a rovněž působit ve smyslu násobení počtu možných organizátorů

Směnný kurz, který je nutný použít v žádosti při přepočtu z českých korun na eura, je 1 EUR = 28,067 CZK (jedná se o kurz uveřejněný v Úředním věstníku Evropské unie k datu vydání výzvy).

Termín uzávěrky je 5. listopadu 2007.

Více na http://eacea.ec.europa.eu/culture/calls2007/strand_2/index_en.htm

Kontakt: Marie-Luce Vissol, Culture Unit, EACEA, E marie-luce.vissol@ec.europa.eu

Stálé činnosti subjektů sledujících cíl obecného evropského zájmu v oblasti kultury nebo cíl, který je součástí politiky Evropské unie v této oblasti − výsledky výzvy na rok 2007

Dne 4. května 2007 Výkonná agentura pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA) zveřejnila výsledky výzvy na rok 2007 v rámci Stálé činnosti subjektů sledujících cíl obecného evropského zájmu v oblasti kultury nebo cíl, který je součástí politiky Evropské unie v této oblasti.

Výsledky jsou dostupné na internetové adrese http://eacea.ec.europa.eu/static/en/culture/call062006/index.htm

Stálé činnosti subjektů sledujících cíl obecného evropského zájmu v oblasti kultury nebo cíl, který je součástí politiky Evropské unie v této oblasti − návrh výzvy na rok 2007

Výkonná agentura pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA) vydala výzvu spadající pod nový program Culture.

Termín uzávěrky byl 22. prosince 2006.

Kontakt: Unit Culture P.5, EACEA, rue Colonel Bourg 135-139, B-1140 Bruxelles (Evere), (poštovní adresa: BOUR 4/69, B-1049 Bruxelles), T +32/2/29 91 640, F +32/2/29 21 329, E eacea-info@ec.europa.eu

Support for bodies active at European level in the field of culture (rovnež viz http://eacea.ec.europa.eu/static/en/culture/call062006/index.htm, kde jsou k dispozici i příslušné formuláře žádosti)

Cena Evropské unie pro kulturní dědictví/Cena Europa Nostra

Každoročně udělovaná cena pro oblast kulturního dědictví. Ocenění se týkají vynikajících výsledků v kategoriích: restaurování, výzkum, služba ochraně kulturního dědictví (jednotlivci nebo skupiny) a vzdělávání, odborná příprava a zvyšování povědomí o kulturním dědictví.

Mezinárodní organizace Europa Nostra byla Evropskou komisí pověřena realizací každoročního udílení Ceny Evropské unie pro kulturní dědictví/Ceny Europa Nostra. Ceny se týkají vynikajících výsledků v těchto kategoriích:

 • restaurování
 • výzkum
 • služba ochraně kulturního dědictví (jednotlivci nebo skupiny)
 • vzdělávání, odborná příprava a zvyšování povědomí o kulturním dědictví

Termín uzávěrky je 15. srpna 2007 (kategorie 2), resp. 15. září 2007 (kategorie 1, 3 a 4).

Blíže viz www.europanostra.org/downloads/awards_2008/call_conditions.pdf

Kontakt: Eléonore de Merode, Europa Nostra, Lange Voorhout 35, NL-2514 EC Den Haag, T +31/70/30 24 052, F +31/70/36 17 865, E ao@europanostra.org

Cena Evropské unie pro kulturní dědictví − návrh výzvy pro uchazeče o realizaci ceny

Výkonná agentura pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA) vydala výzvy spadající pod nový program Culture.

Termín uzávěrky je 28. února 2007.

Kontakt: Antonio Farrauto, T +32/2/29 87 736, E antonio.farrauto@ec.europa.eu a Theodossios Mastrominas, T +32/2/29 99 234, E theodossios.mastrominas@ec.europa.eu

Organisation and implementation of an annual European Union prize scheme in the field of cultural heritage (rovněž viz http://ec.europa.eu/culture/eac/how_particip2007/conditions/cult_heritage_en.html, kde jsou k dispozici i příslušné formuláře žádosti)

Pozn.: Výzva k předkládání předběžných návrhů v rámci nového programu Culture (2007−2013) byla dne 7. listopadu 2006 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie. Jedná se o oznámení, které je dále rozvedeno výše uváděným dokumentem (tzv. specifikacemi).

Organizace a realizace Ceny Evropské unie v oblasti kulturního dědictví (výzva DG EAC 55/2006; 2006/C 270/08)

Cena Evropské unie za literaturu

Knihy a literatura zaujímají v kultuře a ve vzájemném poznávání výsadní místo. Avšak kromě podpory překladů literárních děl je na evropské úrovni jen málo iniciativ, které by podporovaly literaturu. Účelem této ceny je poukázat na bohatství současné evropské literární tvorby (beletrie).

Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu (DG EAC) zveřejnilo v Úředním věstníku EU ze dne 17. července 2007  výzvu věnovanou každoroční organizaci udílení Evropské literární ceny.

Cílem této výzvy je vybrat subjekt, který bude pověřen organizací a udílením ceny Evropské unie v oblasti literatury (beletrie, poezie, divadelní hry...) v roce 2008. Tento subjekt by v případě výslovného souhlasu Evropské komise mohl převzít odpovědnost za organizování dalšího udílení této ceny (2009−2013).

Úkolem vybraného subjektu bude:

 • vybrat ze všech zemí, které se účastní programu Culture, nové evropské talentované autory současné literatury (beletrie) a poukázat na jejich tvorbu v ostatních zúčastněných státech
 • vybrat uznávanou osobnost evropské literatury, která by zaštítila předání ceny a doprovázela a podporovala nové talentované autory vybrané podle předchozího bodu
 • uspořádat slavnostní předání cen, které přispěje ke zviditelnění této iniciativy a jejího evropského rozměru

Rozpočet vyčleněný na tuto akci činí nejvýše 200 000 eur určených na celkovou organizaci, každoroční provedení a udílení cen. Tento příspěvek nesmí překročit 60 % celkových způsobilých nákladů, které vybraná žadatelská organizace vykáže jako náklady na organizaci a udílení ceny v rámci každého ročníku.

Způsobilými žadateli jsou veřejnoprávní nebo soukromé subjekty s právním statusem, které působí v oblasti literatury a mají nejméně dvouletou doloženou zkušeností v oblasti organizování aktivit v této oblasti na evropské úrovni.

Směnný kurz, který je nutný použít v žádosti při přepočtu z českých korun na eura, je 1 EUR = 28,205 CZK (jedná se o kurz uveřejněný v Úředním věstníku Evropské unie k datu vydání výzvy).

Termín uzávěrky je 12. října 2007; aktivity musí být zahájeny nejpozději 15. března 2008; výdaje vzniklé před 1. lednem 2008 nebudou brány v úvahu.

Více o ceně na http://ec.europa.eu/culture/eac/culture2007/volet1/litera_prize_en.html

Veškeré potřebné formuláře najdete na http://ec.europa.eu/culture/eac/how_particip2007/conditions/literature_en.html

Kontakt: James-Joseph Cassidy, T +32/2/29 97 955, E James-Joseph.cassidy@ec.europa.eu a Antonio Farrauto, T +32/2/29 87 736, E antonio.farrauto@ec.europa.eu

Cena Evropské unie pro architekturu/Cena Miese van der Rohe

Cena představuje ocenění pro vynikající a inovativní evropské architektonické stavby.

Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu (DG EAC) zveřejnilo v Úředním věstníku EU ze dne 10. srpna 2007  výzvu věnovanou každoroční organizaci udílení Ceny Evropské unie pro architekturu. Účelem výzvy je vybrat subjekt, který bude udílení pořádat v roce 2009; výhradně s výslovným svolením Evropské komise může organizovat udílení příštích cen v letech 2011 a 2013.

Cena má vyjadřovat podporu a uznání uměleckému talentu, stejně jako prvotřídním pracovním postupům v oblasti evropské moderní architektury, a zajišťovat jejich rozvoj. V rámci různých mezinárodních ocenění za vynikající výsledky v oblasti architektury by měla existovat specifická cena, která by se zaměřovala na pokrok a výjimečnost evropské tvorby. Z globálního hlediska je jasné, že taková cena působí jako impulz pro rozvoj architektonických nápadů a jejich ztvárnění. A právě tím by v daném případě splňovala svůj účel.

Subjekt, který vybere Evropská komise musí zohledňovat tato hlediska:

a) Účelem ceny je odhalit a vyzdvihnout umělecký talent v oblasti moderní architektury, stejně jako příkladné či dokonce přelomové projekty. Cena by měla reflektovat jak jejich symbolickou, tak pedagogickou hodnotu. Při posuzování těchto hodnot by měla zvolená porota úzce spolupracovat se zodpovědnými subjekty členských států v oblasti architektury (se zvláštní pozorností věnovanou novým členským státům).

b) S ohledem na důležitost evropské dimenze by cena měla tento aspekt reflektovat způsobem, který vyzdvihuje zejména nadnárodnost architektonických děl, a to snahou podpořit ta z nich, která byla vytvořena v jiných zemích, než v zemi původu příslušného architekta nebo architektů.

c) S ohledem na důležitost podpory nových objevujících se talentovaných architektů by mělo být zvláštní uznání (ocenění) věnováno také prvním pracím těchto profesionálů uskutečněným buď v zemi jejich původu, nebo mimo ni.

Cena bude udělena evropskému autorovi nebo autorům architektonických děl, která odpovídají podstatě cílů výše uvedených v odstavci a) a která byla vytvořena v Evropě v průběhu dvou let před udělením ceny. Finanční odměna, která je s cenou spojena, může dosáhnout částky až 60 000 eur.

Zvláštní uznání/ocenění bude uděleno začínajícímu evropskému architektovi či architektům, kteří v Evropě, buď v zemi svého původu, nebo mimo ni, uskutečnili nějaký projekt. Příslušná finanční odměna může v takovém případě dosáhnout částky až 20 000 eur.

Rozhodnutí o udělení ceny nebo zvláštního uznání/ocenění bude vycházet z doporučení výboru evropských nezávislých odborníků, kteří zastupují co nejširší spektrum škol a tendencí moderní architektury. Žadatelé ve své žádosti vysvětlí, jak hodlají tento proces udělování ceny řídit, včetně podmínek pro výběr poroty a pro její práci (definice kritérií přidělení ceny, proces udělení atd.).

Cena a všechna další případná uznání/ocenění by měly být co nejviditelnější s co největším dopadem ve smyslu jejich evropské dimenze. Proto je důležité, aby na slavnostním aktu předání ceny a zvláštních ocenění byly zastoupeny orgány Evropské unie a zejména Evropská komise. Pokud jde o výběr a komunikační proces, zůstane vybraný subjekt v těsném kontaktu s Evropskou komisí.

Vítězné a všechny ostatní přihlášené projekty (nebo ty nejlepší z nich) by měly být co nejúčinnějším způsobem propagovány, například prostřednictvím publikací, tisku, rádia a televize, putovních výstav atd.).

Žadatelské organizace mohou rovněž navrhnout doplňkové kategorie ocenění, které případně budou považovat za důležité.

Způsobilí žadatelé
Žadatelské organizace musí být veřejné nebo soukromé organizace mající právní status, jejichž činnost spadá do oblasti moderní architektury a které mají dlouhodobé a prokázané zkušenosti s pořádáním akcí v dané oblasti (např. výstav, cen, vydávání publikací atd.).

Rozpočet a doba trvání projektu
Maximální rozpočet vyčleněný na tuto akci činí 200 000 eur určených na celkovou organizaci a na pokrytí realizačních nákladů v souvislosti s každým dvouletým udělením ceny (včetně částek udělovaných v rámci hlavní ceny a zvláštního uznání/ocenění). Tento příspěvek nesmí překročit 60 % celkových způsobilých nákladů, které vybraná žadatelská organizace navrhne jako náklady na organizaci a realizaci každého dvouletého udělení ceny.

Doba trvání způsobilosti každé dohody o poskytnutí grantu EU činí max. 15 měsíců. Co se týče organizace ceny EU v roce 2009, financovaná akce musí začít nejpozději do 30. června 2008skončit do 29. září 2009. Výdaje nemohou být v žádném případě způsobilé dříve než 1. března 2008.

Kritéria pro udělení grantu
Způsobilé návrhy budou hodnoceny na základě těchto kritérií:

 • zkušenost s pořádáním podobných akcí v oblasti současné architektury na evropské úrovni
 • schopnost pořádat, koordinovat a provést udělení ceny v souladu s cíli této výzvy k předkládání návrhů
 • míra propagace a využití plánovaných aktivit, která bude hodnocena na základě těchto kritérií: míra viditelnosti plánovaných aktivit (včetně závazku zvýraznit název a logo Evropské komise a programu Culture a dalších nástrojů propagace jako např. webová stránka, časopisy, brožury, rozhlas, televize atd. využitých ke zviditelnění těchto aktivit pro evropské občany; přínos a kvalita „mediálního plánu“ s ohledem na plánované aktivity a dané cílové obecenstvo a konečně počet lidí, kteří budou mít z plánovaných aktivit − přímý, či nepřímý − užitek, tj. dané cílové obecenstvo/vybraní příjemci, návštěvnost, počet zúčastněných a míra oslovení široké veřejnosti atd.

Směnný kurz, který je nutný použít v žádosti při přepočtu z českých korun na eura, je 1 EUR = 28,119 CZK (jedná se o kurz uveřejněný v Úředním věstníku Evropské unie k datu vydání výzvy).

Termín uzávěrky je 9. listopadu 2007.

Více na http://ec.europa.eu/culture/eac/how_particip2007/conditions/architecture_en.html

Kontakt: Antonio Farrauto, T +32/2/29 87 736, E antonio.farrauto@ec.europa.eu a James-Joseph Cassidy, T +32/2/29 97 955, E James-Joseph.cassidy@ec.europa.eu

Cena Evropské unie pro architekturu/Cena Miese van der Rohe 2007 − výsledky

Dne 26. dubna 2007 oznámili komisař Evropské komise pro vzdělávání, kulturu a mládež Ján Fígeľ a primátor Barcelony a prezident Nadace Miese van der Rohe Jordi Hereu, že Cena Evropské unie pro architekturu/Cena Miese van der Rohe v roce 2007 bude udělena Muzeu současného umění Castilla y León (Španělsko) od architektů Luise M. Mansilla a Emilia Tuñóna.

Více na www.miesbcn.com/recursos/documentos/notaengAbril07.pdf

Cena Evropské unie pro architekturu − návrh výzvy pro uchazeče o realizaci ceny

Vydání výzvy týkající se organizace a realizace Ceny Evropské unie v oblasti současné architektury bylo odloženo, neboť cena se bude udělovat až v roce 2009 (udělení v roce 2007 se uskuteční ještě v rámci dobíhajícího programu Culture 2000).

Kontakt: Pilar Casanova, Mies van der Rohe Foundation, T +34/93/21 51 011, E miespress@miesbcn.com

 

Výzvy na r. 2007

Veškeré potřebné dokumenty (specifikace, formuláře a přílohy) naleznete na internetových stránkách Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA), která program administruje:

http://eacea.ec.europa.eu/static/en/culture/call092006/index.htm

Finální žádosti, které budete zasílat do Bruselu, je nutné vyplnit v originálních formulářích a přílohách, které jsou k dispozici na výše uvedené adrese.

Směnný kurz pro rozpočtovou část žádostí projektů na rok 2007 je 27,985 Kč za 1 euro.

Akce spolupráce (krátkodobé projekty, Strand 1.2.1)

Specifikace 

Formuláře

 • Část I: Informace o žadateli a spoluorganizátorech
 • Část II: Informace o projektu
 • Část III: Informace o předpokládaném rozpočtu

Formulář žádosti (Část I a II)/Application Forms (Part I and II)

Formulář žádosti (Část III - předpokládaný rozpočet)/Application Forms (Part III − Estimate Budget)

Přílohy k rozpočtu (Část III)/Annexes (Part III)

Průvodce žádostí/Applicant's Guide

Doplňující dokumenty

Finanční identifikace/Financial Identification

Finanční kapacita/Financial Capacity

Právní subjektivita
− fyzické osoby

− soukromoprávní subjekty

− veřejnoprávní subjekty

Corrigendum (v anglickém jazyce)
− třetí země

− externí audit

− nové členské státy EU

Návodné prezentace ze semináře v Praze (24. ledna 2007)

Vzorový formulář žádosti

Vzorový rozpočet projektu

Projekty víceleté spolupráce (dlouhodobé projekty, Strand 1.1)

Specifikace

Formuláře

 • Část I: Informace o žadateli a spoluorganizátorech
 • Část II: Informace o projektu
 • Část III: Informace o předpokládaném rozpočtu

Část I a Část II vám nepředkládáme s českým překladem, neboť tyto části jsou téměř totožné s obdobnými částmi pro krátkodobé projekty.

Formulář žádosti (Část III - předpokládaný rozpočet)/Application Forms (Part III − Estimate Budget) − část formuláře rozpočtu je shodná i pro dlouhodobé projekty

Přílohy k rozpočtu (Část III)/Annexes (Part III)

Doplňující dokumenty

Finanční identifikace/Financial Identification

Finanční kapacita/Financial Capacity

Právní subjektivita
− fyzické osoby

− soukromoprávní subjekty

− veřejnoprávní subjekty

Corrigendum (v anglickém jazyce)
− třetí země

− externí audit

− nové členské státy EU

− příloha I.i.C Dohoda o spolupráci

Překladové projekty (Strand 1.2.2)

Specifikace

Formuláře

 • Část I: Informace o žadateli
 • Část II: Informace o projektu

Formulář žádosti a průvodce žádostí/Application Form and Guidelines

Doplňující dokumenty

Finanční identifikace/Financial Identification

Právní subjektivita
− fyzické osoby

− soukromoprávní subjekty

− veřejnoprávní subjekty

Návodná prezentace ze semináře v Praze (24. ledna 2007)

Vzorový formulář žádosti


Stručné přehledy podmínek pro žadatele v češtině

Nový program Culture (2007-2013): krátkodobé a dlouhodobé projekty (Strand 1.2.1. a 1.1.)

Nový program Culture (2007-2013): literární překlady - přehled podmínek pro žadatele (Strand 1.2.2)

Podmínečné výzvy k předkládání žádostí v rámci nového programu Culture byly dne 7. listopadu 2006 zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie. Jedná se o oficiální oznámení v českém jazyce, která jsou dále rozvedena výše uváděnými dokumenty ke stažení (tzv. specifikacemi):

Podpora kulturních akcí (Část 1. 1 Víceleté projekty spolupráce a Část 1. 2. 1 Akce spolupráce − výzva EACEA 9/2006; 2006/C 270/06)

Podpora kulturních akcí (Část 1. 2. 2 Překlad literatury − výzva EACEA 10/2006; 2006/C 270/07)

Blíže viz http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:C:2006:270:SOM:CS:HTML http://eacea.cec.eu.int/static/en/culture/call092006/index.htm

Portály

The Culture Programme

IDU na Facebooku:

Kontakty

Kancelář Kreativní Evropa - KULTURA
Celetná 17, 110 00  Praha 1

T 224 809 118, 119, 134
E kultura@kreativnievropa.cz


Kreativní Evropa - MEDIA

Sekce pro kulturní dědictví

Kontakty v EU

 

 

↑ nahoru